Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Педагогика

Количество работ в разделе: 5730
Название работы Скачать
1701.
И.Г. Песталоцци - реформатор начального обучения
... - швейцарский педагог, основоположник развивающего обучения, с другой стороны-основоположник формального образования, также один из основоположников дидактики начального обучения. Генрих Песталоцци родился в Швейцарии, в Цюрихе в1746 году. Его отец, врач, умер рано. Воспитывали мальчика мать и ...
1702.
Значение фольклора в патриотическом воспитании детей
... направлениями). Для нашей работы наиболее важными являются определения, данные толковыми и педагогическими словарями.   1.2 Значение фольклора в патриотическом воспитании   Фольклор русского народа – важная часть его национальной духовной культуры. Фольклор — это сокровище не только ...
1703.
Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури
... ів дослідження, формулювання висновків та оформлення роботи. Розділ 3. Розвиток організованості молодших школярів   3.1 Особливості розвитку організованості учнів початкових класів на уроках фізкультури У молодшому шкільному віці переважає мимовільна увага, тому що учні молодших класів ...
1704.
Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності
... – науково-теоретичний журнал ДДІФКіС. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2003. – № 3-4. – С. 59-61. Анотація   Діхтяренко З.М. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ...
1705.
Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури
... світової художньої культури // Педагогіка і психологія. – 2007. – №2. – С. 89-97. АНОТАЦІЯ   Драченко В.В. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за ...
1706.
Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі
... морального вдосконалення людей в процесі їх трудової діяльності, не змінюючи при цьому суспільного ладу [1].   2.2 Методика виховання молодших школярів на засадах християнської моралі У демократичному громадянському суспільстві гуманістична мораль, як форма суспільної свідомості, не може ...
1707.
Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах
... , активно сприяє створенню атмосфери доброзичливості, взаємодопомоги, вихованню колективістських почуттів учнів. РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження особливостей формування колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах   2.1 Методика експериментального дослідження ...
1708.
Виховання естетичної культури підлітків
... ідно-експериментальної роботи; визначена сфера застосування отриманих висновків. Наукова новизна полягає в тому, що теоретично обґрунтовано методику виховання естетичної культури підлітків, визначено критерії (емоційний, інтелектуальний, мотиваційно-діяльнісний, комунікативний), їхні показники й ...
1709.
Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов
... смаку в студентів вищих закладів освіти МВС України. Досліджено та обґрунтовано педагогічні умови виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов за експериментального навчання, подано рекомендації щодо їх практичної реалізації, зокрема стосовно ...
1710.
Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями
... існий. 4. Визначено зміст, форми, методи та педагогічні умови, які значно підвищили ефективність виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями. 5. Результати формувального експерименту підтвердили, що розроблена нами структурно-функціональна модель виховання ...
1711.
Виховання гуманстично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час
... у ході проведення дослідження результатів полягає в узагальненні практичного досвіду загальноосвітніх навчальних закладів з виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка в позаурочний час; у розробці й апробації функціонально-прогностичної моделі процесу виховання гуманістично спрямовано ...
1712.
Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи
... критеріїв і показників вихованості відповідальної поведінки, проектування і обґрунтування педагогічних умов виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи; -  емпіричні – педагогічне спостереження, бесіди, анкетування, опитування (в тому числі перехресне), ...
1713.
Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку
... ще задовго до того, як починають усві­домлювати високі моральні принципи). В даній роботі розглядаються особли­вості формування взаємин дітей дошкільного віку, а саме методам виховання взаємодопомоги, досліджуються прийоми педагогіч­ного керівництва взаєминами дітей різних вікових груп в різних ...
1714.
Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності
... ї прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. – Ч.ІІ. – Хмельницький, 2007. – № 39. – С. 82–85. АНОТАЦІЯ Лавроненко О.М. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ...
1715.
Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
... важливих її рис, наполегливість, відвага, рішучість, чесність, дисциплінованість. 2.3 Типові помилки розумового виховання молодшого школяра в сім’ї 2.3.1 Розумове виховання і потреба в емоційному контакті з членами родини У людини як істоти суспільного мається своєрідна форма орієнтування - ...
1716.
Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці
... до активної практичної діяльності, удосконалення умінь з вивчення, оцінки, покращення стану навколишнього середовища. Висновки Отже, виховання бережливого ставлення до природи – це психолого-педагогічний процес, спрямований на формування в дитини екологічних знань та наукових основ ...
1717.
Виховання бережливого ставлення до природи
... по впорядкуванню найближчого природного оточення (озеленення), виконанні посильних трудових операцій по догляду за рослинами, їх захисту. 3. Виховання бережливого ставлення до природи в процесі освіти молодших школярів Найважливіша ідея, закладена у поняття виховання бережливого ставлення до ...
1718.
Виробниче навчання у закладах професійної освіти
... інтересу до оволодіння конкретною професією. РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 2.1 Практичні заняття у виробничому навчанні Усі робочі операції здійснюються за допомогою трудових дій. Способи виконання трудових дій ...
1719.
Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі
... психолого-педагогічних, а також і методичних аспектів використання комп’ютерних ігор у процесі навчання молодших школярів на уроках математики дало змогу проаналізувати шляхи такого використання, на основі чого створити свої. Підбір навчальних ігор для уроків математики в початковій школі дав ...
1720.
Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва
... виникає у школярів, є важливим стимулом до творчості, пробуджує учнів до систематичного спілкування з музичним мистецтвом, інтенсифікує психічні процеси, а саме: сприйняття, образне мислення, пам'ять тощо, розвиває творчі здібності. На уроках музики застосовуються творчі рольові ігри, через які ві ...
1721.
Дистанционное обучение
... условия для творческого самовыражения обучаемого. Но сколько, ни говори о плюсах, минусы есть всегда и везде, и что касается относительно дистанционного обучения: ·  Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая ...
1722.
Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"
... і машино-ручним професіям безпосередньо в учбових умовах 1.3.4 Побудова сводно–тематичного плану професійної підготовки робочого за фахом: «Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці» Сводно-тематичний план - це документ, який включає тематику спеціальних дисциплін, регламентує ...
1723.
Дидактические возможности информационно–коммуникационных технологий в процессе знакомства дошкольников с цветом
... , формирования личности, обогащения интеллектуальной сферы, сохранения и укрепления здоровья старших дошкольников. 1.2.1 Понятие информационно–коммуникационных технологий – (ИКТ) и их роль в образовательном процессе В настоящее время наблюдается все большее увеличение влияния медиатехнологий на ...
1724.
Дидактическая игра в развитии внимания у дошкольников
... у детей такой психический процесс как внимание. Д ля этого необходимо: 1.  Разнообразить выбор дидактических игр для развития внимания дошкольников. 2.  Проводить игры и упражнения с логическими картинками. 3.  Использовать в работе загадки на развитие внимания. 4.  Проводить ...
1725.
Деятельность методической службы в учреждениях дополнительного образования детей
... информацией между взаимодействующими участниками педагогического процесса.   Методическая работа в учреждении дополнительного образования детей Методическая работа в УДО - это систематическая коллективная и индивидуальная деятельность педагогических работников по повышению своей научно- ...
1726.
Деятельность классного руководителя по формированию нравственного поведения младших школьников
... обычно судят по его поведению. Также нами было рассмотрено влияние программы "Шаг за шагом"" на культуру поведения младших школьников. Глава II. Развитие нравственных качеств с помощью технологии "Шаг за шагом"   2.1 Теоретическая основа программы "Step ...
1727.
Детско-родительское общение
... в материальном достатке, сколько в умелой организации жизни семьи, в наличии общих интересов и в желании содержательного общения. Осложняет дело одностороннее понимание родительской любви, подчас лишающей ребенка инициативы, самостоятельности. Серьезные трудности в воспитании создает противоречие ...
1728.
Готовность студентов-психологов к профессиональной деятельности
... Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. – 464 с.)   1.2 Формирование (характеристика-?) личностной готовности студентов-психологов к профессиональной деятельности Профессия «психолог» относится к так называемой «социономической» группе профессий (ориентированной на общественные проблемы ...
1729.
Государственная политика в области образования в РФ
... существует прямая связь образования с политической сферой. Деятельность образовательных учреждений непосредственно зависит от нее. Принципы государственной политики в области образования основываются на конституционных нормах, являясь базовыми не только для подготовки правовых законодательных актов, ...
1730.
Высшее образование и Болонский процесс
... пространства высшего образования с целью повышения мобильности граждан на рынке труда и усиления конкурентной способности европейского высшего образования. Болонский процесс затрагивает, прежде всего, сферу обучения. Однако роль студенческого самоуправления подчёркивается в подписанных в его рамках ...
1731.
Высшее образование в Израиле и Болонский процесс
... с черного хода, если взять во внимание заявление господина Проди о том, что у Украины вообще нет никаких шансов стать членом Евросоюза. Высшее образование в Израиле Одно из самых притягательных мест на земле - это страны Ближнего Востока, или, как их называли раньше, страны Леванта. Колыбель ...
1732.
Выполнение контрольной работы
... и конкретные предложения автора по исследуемой проблеме, которые должны логично вытекать из содержания контрольной работы. В заключении целесообразно подчеркнуть актуальность, новизну и практическую значимость выполненного исследования. Объем заключения не должен превышать 2-3 страниц. Список ...
1733.
Выжигание и работа с природными материалами
... баллов. ВОПРОСЫ. 1.Что называется аппликацией? 2.При помощи чего можно украсить выжженную работу? 3.Что относится к природным материалам? 4.Как выполняется аппликация из природного материала? 5.Как выполняется аппликация с использованием бисера? 6.Как выполняется аппликация с использованием ...
1734.
Впровадження положень Болонського процесу в Україні
... ійних методик, підвищення якості освіти та менеджменту з метою приваблення абітурієнтів та навчання. Оскільки Україна стала учасницею Болонського процесу у травні 2005 року, напрацьованого значного досвіду впровадження реформ вищої освіти відповідно до міжнародних принципів немає. Ті ж реформи, які ...
1735.
Воспитательная система профессионального училища и воспитательная система семьи: возможности взаимопомощи и взаимоподдержки
... гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества. ü  Существенное влияние оказывает семья на выбор профессии. 1.2 Воспитательная система профессионального училища Семейное воспитание в педагогике понимается как управляемая система взаимоотношений родителей с ...
1736.
Воспитание. Методы воспитания
... ; 2) организующие деятельность воспитанников и стимулирующие ее мотивы; 3) оказывающие помощь воспитанникам и осуществляющие оценку их поступков. По характеру методы воспитания делятся на: ·  убеждение, ·  упражнение, ·  поощрение ·  наказание. В классификации И. С. ...
1737.
Воспитание культуры поведения в общественных местах у детей 5-6 лет на основе проблемных ситуаций
... Выводы по первой главе Нами был проведен теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы по воспитанию культуры поведения в общественных местах у детей 5 – 6 лет на основе проблемных ситуаций. При теоретическом обзоре проблемы культуры поведения у старших дошкольников в ...
1738.
Воспитание и обучение дошкольника. Подготовка к обучению грамоте и арифметике
... содержание, методы и формы организации обучения, обеспечивающие всестороннее развитие дошкольников и подготовку их к обучению в школе. Основы дошк.дид. заложены в трудах Коменского и Ушинского. Коменский: начало планомерного воспитания и обучения лежит в дошк.возрасте; цель дошк.обучения – освоение ...
1739.
Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве
... в российском сознании особую остроту и выразилась в оформлении трех основных подходов к воспитанию и обучению, которые условно можно обозначить как латинский, грекофильский и старообрядческий. Дальнейшее развитие государства, церкви и общества в России привело к тому, что старый, традиционный ...
1740.
Воспитание в современной школе: проблемы, достижения, инновации
... показывает, что процессу гуманизации воспитания в школе присущ противоречивый характер. С одной стороны все признают ее необходимость, с другой, ее практическая реализация происходит с позиций традиционной, классической парадигмы образования. Кризис воспитания в современном обществе, по мнению Е.В. ...
1741.
Возрастная характеристика подростка средней школы и её особенности
... Смена деятельности, развитие общения перестраивают и познавательную, интеллектуальную сферу подростка. В первую очередь исследователи отмечают уменьшение поглощенности учением, свойственное младшему школьнику. К моменту перехода в среднюю школу дети заметно различаются по многим параметрам, в ...
1742.
Внутришкольный контроль
... ; • оптимальную расстановку кадров; • формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к работе в творческих группах; • качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и обладать стимулирующим характером. ...
1743.
Внедрение в учебный процесс передовых методов педагогов-новаторов
... производственному опыту Успешное изучение передовой технологии и приемов труда новаторов производства в процессе профессионального обучения возможно при выполнении следующих условий: -содержательные и процессуальные аспекты обучения передовым методам труда должны быть тесно взаимосвязаны с ...
1744.
Влияние эстетического воспитания на формирование чувств и эмоций младших школьников
... дошкольного и младшего школьного возраста. Б.Т. Лихачев пишет: "Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни" [13, 17]. Автор подчеркивает, что именно в ...
1745.
Влияние религиозных воззрений русского народа на воспитание детей
... приносили богам жертвы и предсказывали будущее. Языческие представления о мире сохранялись в памяти людей еще в XIX в. и проникали в систему воспитания: дети приобщались к старинным праздникам, утверждались в вере языческие персонажи, действия, заклинания. Желая предотвратить какие-то поступки ...
1746.
Влияние игровой деятельности на развитие детей с интеллектуальными проблемами
... заинтересован в выполнении задания, тем выше результаты его деятельности. Глава 2. Исследование влияния игровых занятий на развитие проблемных школьников   2.1 Методы диагностики психических функций детей с интеллектуальной недостаточностью Работа в школе - задача многогранная, ...
1747.
Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства
... нтованою. Без подальшого руху соціальної педагогіки як науки і освітньої галузі відбувається відомий у розвитку наукових знань феномен своєрідного „топтання на місці”. В суспільстві сформувались умови, коли якісний розвиток соціальної педагогіки став не лише можливим, але й необхідним як механізм і ...
1748.
Викладання основ петриківського розпису в школі
... стільця, нахилу робочого стола, розміщення інструментів на столі, рівня освітленості тощо. Звичайно, ці фактори в школі регулювати важко, особливо тоді, коли заняття з петриківського розпису проводяться у звичайних класах. Учитель повинен знати основні вимоги, які мають бути створені для нормального ...
1749.
Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури
... – на „ти”. Всі вони володіли особливою таємною („лебійською”) мовою, якою говорили, коли боялися, щоб їх не підслухав хтось сторонній. Кобзарі й лірники всюди по Україні об’єднувалися в спілки. Такі кобзарсько-лірницькі об’єднання звалися „братствами”, „цехами” або „гуртами” і об’єднували сліпих ...
1750.
Взаимосвязь различных видов деятельности и их роль в становлении осознанного отношения к природе
... меньшим объемом всех его параметров: продолжительности пребывания на природе, количества педагогических задач, видов деятельности, уровня подготовки и оснащения. Они легче в организации, поэтому могут проводиться чаще, чем походы. Наблюдая различные природные явления в естественных условиях, дети ...
1751.
Болонский процесс
... 25% и 30% успешных студентов. Проходные удовлетворительные оценки получают 25% и 10% студентов, которые остались. Студент украинского университета – участника «болонского процесса» уже в настоящий момент может рассчитывать на получение приложения к диплому, в котором традиционные оценки будут ...
1752.
Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас
... систем в комп’ютерній бібліотеці Інтернет знайти інформацію про: А) комп’ютерну мережу; Б) книгу; В) бібліотеку.   11 клас   Тема: Сучасне комп’ютерне забезпечення в бібліотечній справі. Мета: дати зрозуміти дітям, що оволодіння основами інформаційної культури підготує їх до будь ...
1753.
Античные философы и педагоги о воспитании и обучении
... , учитель и ученик должны состоять как бы в команде, каждый из членов которой заинтересован в получении положительного результата. В пифагорейских братствах воспитание и обучение молодежи представляло собой хорошо продуманную отлаженную систему. День начинался с прогулки, чтобы "упорядочить и ...
1754.
Акцентологические ошибки в речи учащихся начальных классов, их предупреждение и преодоление
... с точки зрения литературного произношения и ударения. Глава 2. Методика работы над акцентологическими ошибками в речи   2.1 Сопоставительный анализ программ и учебников по проблеме предупреждения и исправления акцентологических ошибок Соблюдение орфоэпических норм в речи является ...
1755.
Актуальные проблемы коррекционной педагогики
... проблему непосредственно в лоб. Снова на вопрос о том, как бороться с последствиями слепоты и психологическим недоразвитием, обусловленным ею, традиционная педагогика отвечает, называя сенсомоторную культуру, тренировку осязания и слуха, использование так называемого шестого чувства слепых, которое ...
1756.
Активация познавательной деятельности на уроке информатики
... : содержание, его интерпретации и приложения как угодно велики[10]. Глава 2. Авторская педагогическая технология «активации познавательной деятельности учащихся на уроках информатики посредством электронного учебника»   2.1 Анализ психолого-педагогического содержания темы с точки зрения ...
1757.
Аксиологические задачи педагогики
... , но и сами ведут его и корректируют цели воспитания. При этом субъективная цель выходит на уровень объективной ее формулировки и характеристики. Таким образом, цель воспитания является основополагающей категорией педагогики. От нее зависят задачи, содержание, методы воспитания. Конечно, реаль
1758.
Емпатія у педагогічному спілкуванні
... лкуванні; організації і творчого розвитку спілкування; мудрого оптимістичного прогнозування й аналізу тощо. Шляхи вдосконалення культури спілкування: ознайомлення з психолого-педагогічною літературою, спостереження, спеціальні вправи, постійне спілкування, громадська активність, розвиток педагогі ...
1759.
Емоційна експресивність у невербальній поведінці вчителя
... ставлення школярів до роботи, рівень сприймання ними виучуваного матеріалу. 1.3 Прояви емоційної експресивності у невербальній поведінці вчителя Експресивність поведінки вчителя зумовлена комплексом невербальних проявів – інтонаційних, мімічних, жестикуляційних. Значення невербальних комуні ...
1760.
Елементи народознавства при вивченні ботаніки
... водою З червоною бородою. Хто йде — не мине, За борідку смикне. (Калина.) Сам маленький, а шуба дерев'яна. (Горіх.) РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ НАРОДОЗНАВСТВА ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕМИ „РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ОХОРОНА ПОКРИТОНАСІННИХ” УРОК-ПОДОРОЖ «СТОРІНКАМИ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ» Мета: сформувати в учнів ...
1761.
Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності
... ізації навчально-виховної роботи школи й виробничо-господарської діяльності школярів. 1.3 Завдання та зміст економічного виховання учнівської молоді в системі позакласної навчально-виховної роботи школи Процес виховання – це система виховних заходів, спрямованих на формувння всебічно і гармоні ...
1762.
Економічне виховання молодших школярів
... -економічну освіту і відповідне виховання школярів [15]. Намагання розв'язувати комплекс проблем економічної освіти і виховання молодших школярів через предмети базового компонента вчителями, які мають освіту з початкового навчання без сумніву мало позитивний результат, але не забезпечило необхідно ...
1763.
Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі
... і науки: Зб. наук. праць. Вип. 2. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 134–146. АНОТАЦІЯ Книш І. В. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.10 – філософія освіти. – І ...
1764.
Екологічне виховання засобами народознавства
... освіти. У здійсненому досліджені було визначено стан проблеми в педагогічній теорії та шкільній практиці, уточнено зміст понять «народознавство», «екологічне виховання», встановлено функції, принципи та засоби народознавства, а також методи, прийоми та засоби екологічного виховання молодших школяр ...
1765.
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки
... дошкільного віку на сучасному етапі // Освіта Донбасу. – 2006. – № 5 (118). – С. 62-67. АНОТАЦІЯ Науменко Т.С. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю ...
1766.
Екологічне виховання в школі
... учня, а й сприяла розвиткові логічного мислення, уяви. На жаль, не завжди концепції цих педагогів були гідно оцінені урядом, й екологічне виховання, що вводилося у школи, часто дуже різнилося з думками видатних педагогів і було застосоване лише частково. Як результат – ми маємо цілі покоління людей ...
1767.
Екологічна психопедагогіка
... природи знайшла своє відображення й в екологічній освіті, в якій реалізуються обидві орієнтації: на “природне середовище” і на “світ природи”. У першому випадку екологічна освіта спрямована на формування системи уявлень, відношень, стратегій і технологій взаємодії з природним середовищем, у другому ...
1768.
Екологічна освіта на уроках біології
... і спеціалісти вважають за необхідне розробляти окремий предмет "екологія", який потрібно вводити в зміст освіти на різних рівнях, оскільки екологічна освіта не еквівалентна біологічній, хоча вони й знаходяться в тісній взаємодії. Інші стверджують, що більш ефективною є "екологізація ...
1769.
Ейдетика. Використання символів на логопедичних заняттях
... природним шляхом, без натиску й перевантажень, корекційно-навчальний процес стає цікавим і доступним для всіх дітей-логопатів. Розділ II. Використання символів на логопедичних заняттях Дитині значно легше засвоїти поняття, коли воно не тільки показане логопедом на собі, а й позначене зрозумі ...
1770.
ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ
... учреждений в части подготовки, проведения и анализа результатов ЕГЭ; - обеспечение информационного взаимодействия региональных ГЭК с федеральными организациями, ответственными за проведение эксперимента по введению ЕГЭ; - организационно-технологическое сопровождение проведения ЕГЭ; - управление ...
1771.
Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів
... дчать дослідження, не можна вирішувати успішно питання навчання без організації оволодіння учнями уміннями мислити. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності нараховує вже кілька тисячоліть, вперше він увійшов в ужиток як “сократична бесіда”, він імені славетного філософа Сократа, ...
1772.
Духовное воспитание: система понятий
... , метафорического, аллегорического, образного мышления» [5, с. 60]. Из сказанного следует вывод о нецелесообразности каких-либо точных определений понятий, описывающих феномен духовного воспитания. Всякая дефиниция отражает какую-либо сторону (стороны) исследуемого объекта — в зависимости от задач, ...
1773.
Духовное воспитание подростков в процессе воспитания школьников
... создания личностью индивидуаль­ного варианта музыкального образа в интонационно-художественном общении с музыкальным произведением. Глава II. Реализация духовного воспитания подростков в учебно-воспитательном процессе.   2.1 Анализ программы «Музыка» в 5-7 классах: духовный аспект. & ...
1774.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников
... накладывает отпечаток на формирование личности. Список использованной литературы   1.   Аверина Н.Г. О духовно-нравственном воспитании младших школьников / Н.Г. Аверина // Нач. школа. – 2005 - №11 – С. 68-71 2.   Артюхова И. С. Ценности и воспитание/ ...
1775.
Друге народження педології
... від умов навчання й виховання. Що ж до задатків інтелектуального розвитку, то вони безпосередньому випробуванню й оцінюванню не піддаються, оскільки після народження дитини починають зазнавати різноманітних впливів. На основі всебічної критики методологічних позицій буржуазної тестології радянські ...
1776.
Значення води, її охорона та економне використання
... і виступу, презентації, буклету. VI. Захист проекту. Захист проводиться на уроці "Я і Україна. Природознавство" за темою "Значення води, її охорона й економне використання". Працюючи над проектом, діти створили презентацію та буклет з правилами, за якими повинні жити самі і ...
1777.
Значение труда в уголке природы для развития личности ребенка с отклонениями в развитии речи
... ;  «Методика рекомендации к Программе воспитания и обучения в д/с», - М.: Просвещение, 1986. Приложение 1. Конспекты занятий по организации труда детей с отклонениями в развитии речи в уголке природы. «Посев семян редиса, репы, салата» Цель: Уточнить представления детей о том, что ...
1778.
Значение регионального компонента в ознакомлении детей с историей родного края
... с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Исходя из этого, изучение регионального компонента в ознакомлении детей с историей родного края включает, в условиях Приднестровской Молдавской Республики, выражается в следующем: - воспитание у ребенка любви и ...
1779.
Значение прогулки в экологическом образовании детей дошкольного возраста
... в сознании ребенка увлекательные и незабываемые впечатления. Дидактические задания следует считать структурным компонентом прогулки детей раннего дошкольного возраста. Посильные трудовые действия детей естественным образом вплетаются в ход наблюдений за трудом взрослого, за живыми объектами ...
1780.
Значение полового воспитания подростков и его влияние на формирование личности
... феномену. 3. Исследовательская работа В ходе написания реферата, у меня сформировалось чёткое представление о значимости полового воспитания подростков. Я поняла, что отсутствие этого воспитания или его недостаток является причиной многих проблем: ЗППП, беременность в юношеском возрасте, ...
1781.
Значение педагогических идей С.Т. Шацкого для развития отечественной социальной педагогики
... вклада. Это проблемы коммунистического воспитания, Становления и развития детского коллектива, политехнического обучения и трудового воспитания, дидактики, социальной педагогики. Многое сделано Шацким в области подготовки учителя, в изучении и обобщении передового педагогического опыта. Каждый, кто ...
1782.
Значение народных подвижных игр в процессе развития ребенка
... Выполнение движений в разных игровых ситуациях имеет большое значение для развития координации движений малышей, ориентировки их в пространстве, а также способствует воспитанию их активности и самостоятельности.[11] Педагогический эффект народной подвижной игры во многом зависит от соответствия ее ...
1783.
Значение методики использования картин для формирования речи дошкольников
... мысленно дискутирует с воображаемым или с самим собой». Все эти взгляды на развитие монологической и диалогической речи необходимы для понимания и становления связной речи у дошкольников. Ребенок учится произвольности своего высказывания и в процессе диалога у него формируется важное умение ...
1784.
Значение индивидуальных профконсультаций в выборе профессии учащимся
... особенности ряда диагностических методик, носят направленный рекомендательный характер и служат цели оптимизации диагностического процесса при проведении индивидуальной профконсультации. В этом разделе работы мы не затронули многих валидных, имеющих научную основу методик, но с некоторыми из
1785.
Значение игры в системе обучения дошкольников изодеятельности
... в 15-30-40 человек путем выделения подгрупп в зависимости от общих, а в каких-то отношениях различных черт, качеств воспитанников. [13]   1.5 Значение игры в системе обучения Как показывает опыт работы, необходимым условием эффективности развития художественного творчества детей является ...
1786.
Значение занятий по плаванию для укрепления организма ребенка дошкольного возраста
... давление на опорный аппарат скелета, особенно на позвоночник. В связи с этим плавание является эффективным средством укрепления скелета, активно используется как корригирующее (исправляющее дефекты) средство. У детей дошкольного возраста еще недостаточно развит тазовый пояс, только начинается ...
1787.
Значение досуговой занятости подростков в профилактике правонарушений
... правонарушений совершаются именно подростками. Для того чтобы определить наличие связи между досуговой занятостью подростков и совершением правонарушений, необходимы подбор и проведение диагностического инструментария. Соответствующими методиками будут являться следующие: Анкета. Анкета ...
1788.
Знания, навыки и умения в процессе обучения
... знаний и умений – процесс сложный, включающий в себя овладение совокупностью разнообразных операций и действий. 1. Знания, навыки и умения в процессе обучения Под знаниями в обучении понимают основные закономерности предметной области, позволяющие человеку решать конкретные производственные, ...
1789.
Знакомство учащихся с новыми числами на уроке математики
... Урок разработала студентка группы №451 факультета коррекционной педагогики Нагаева Татьяна Юрьевна. Урок математики.1 класс. Тема. Число и цифра 8. Место в числовом ряду Цель: Познакомить учащихся с новым числом 8 и научить обозначать его цифрой. Задачи: 1. Образовательная: учить ...
1790.
Знакомство с органами артикуляционного аппарата и понятием звук
... но она окружает нас всюду, потому что звуки есть везде, их нельзя увидеть. Их можно только услышать или произнести. - Закройте глаза и прислушайтесь. Какие звуки вы слышите? (бьёт барабан, дудит дудка и т.д.) - Скажите, как сигналит машина, как смеются, как воет волк, лает собака, мяукает кошка. ( ...
1791.
Знакомство дошкольников с сезонными изменениями в природе
... в связи с ростом и развитием растений позволяют установить сроки борьбы с вредителями культурных растений. Методы обучения детей сезонным изменениям в природе В педагогическом процессе детского сада используются различные формы организации детей при ознакомлении их с природой. Занятия или ...
1792.
Знакомство дошкольников с родословной
... чувства и отношения к явлениям советской действительности. Важной формой работы по ознакомлению дошкольников с родной страной являются занятия, в процессе которых осуществляется опосредованное знакомство детей с окружающим миром, формируются понятия. Для воспитания патриотических чувств ...
1793.
Знакомство дошкольников с родным городом
... — благозвучный, ласковый, красивый. Педагог стремится, чтобы его воспитанники знали не только название города (деревни), где они живут, но и объяснение этого названия. Дошкольники знакомятся с достопримечательностями нашей земли, с экологическими проблемами. Педагог расширяет знания детей об ...
1794.
Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі
... ії викладання циклів дисциплін, окремих предметів і курсів. На підставі аналізу стратегічних напрямків і принципів навчання в сучасному вузі можна визначити загальну структуру змісту освіти, що включає п'ять основних блоків підготовки фахівців: загальнонауковий чи філолофсько-культурологічний; -& ...
1795.
Достижение уровня образовательного стандарта при обучении химии учащихся с плохо выраженными познавательными потребностями
... учащихся пользованию элементарными плоскостными моделями объектов. Полученные навыки значительно облегчат процесс достижения уровня образовательного стандарта при обучении химии. Ведь значительная часть учащихся не понимает смысла простейших средств наглядности, не умеет объяснить их содержание и ...
1796.
Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення
... них найбільш важливі, істотні для об'єкта, дає їм оцінку. Застосування експертного методу опитування пов'язане з дотриманням певних правил. При його організації велику увагу приділяють звичайно трьом методологічним проблемам: підбору експертів, процедурі їхньої роботи, обробці висловлених думок. ...
1797.
Дослідницька та творча діяльність на уроках біології
... ічалося в їхній практиці. Навчальна новизна поставленого завдання є важливим і суттєвим стимулом діяльності. Без глибокого інтересу до об'єкта неможлива творча діяльність індивіда. Саме інтерес виступає важливим мотиваційним стимулом навчально-трудової діяльності учнів, особливо під час виконання ...
1798.
Досвід роботи вчителя фізкультури
... дітей на 18 — 19 %. Постійно зростає кількість учнів, які бажають відвідувати спортивні секції.   Розділ 2. Досвід роботи вчителів у позаурочній та позашкільній діяльності 2.1 Клуб атлетичної гімнастики Порівняльний аналіз результатів виконання навчальних нормативів юнаками 10 — 11 ...
1799.
Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.
... преміями. Деяким з них міста надавали постійне матеріальне забезпечення та інші блага. «Олімпійський урок» у Кобеляцькій ЗОШ І - ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара № п/п Назва і адреса навчального закладу Кількість учасників Почесні гості (ПІБ, статус) Короткий опис щодо проведення заходу ...
1800.
Дополнительные средства оформления текстов (разработка урока, 11 класс)
... продукции отличается от нашей?". Идет обсуждение. Делается вывод о том, что для удобочитаемости текста необходимо применять дополнительные средства оформления: разбиение текста на колонки и вставка красочных заголовков. Выступление консультантов и обучение персонала. Рассказывается о том ...


Наверх