Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Педагогика

Количество работ в разделе: 5730
Название работы Скачать
1301.
Мультимедийные презентации как средство развития познавательной активности младших школьников
... и соревновательной психологической атмосферы. Глава 2 Исследовательская работа по развитию познавательной активности младших школьников средствами мультимедийных презентаций   2.1 Методы использования мультимедийных презентаций Формы и место использования мультимедийной презентации ...
1302.
Мультимедийная аппаратура в учебно-воспитательной работе с детьми
... , мультимедийной, многие модели сопряжены с компьютерами, которые тоже представляют собой мультимедийное устройство. В учебно-воспитательной процессе учащиеся с помощью систем мультимедиа могут работать с уже готовыми программными продуктами: обучающими программами, электронными справочниками, ...
1303.
Новые формы обучения иностранному языку в эпоху информационных технологий
... количество часов, отведенных на дисциплину (в старших классах общеобразовательных школ); и пр. Таким образом, напрашивается вывод – существующая форма обучения иностранному языку не способствует мотивации, следовательно, необходимо применить принцип новизны. Ни для кого не секрет, что ...
1304.
Музичне виховання молодших школярів засобами мультимедійних технологій
... зувалося емоційне сприймання музичного матеріалу, інтерес та участь дітей у різних видах музичної діяльності. Розділ 2. Мультимедія як новітній засіб вирішення завдань музичного виховання молодших школярів 2.1 Методика проведення уроку музики у початковій школі з використанням мультимедійного ...
1305.
Моя педагогическая деятельность
... достаточно длительное время в образовании детей, я поняла, что педагогическая деятельность дает мне много заданий, задает вопросы, заставляет размышлять, искать и еще не скоро, возможно, я приду к тому, что быть учителем – это моя судьба. Моя задача, как педагога музыкального направления, сделать ...
1306.
Нетрадиційні інструменти (есе, портфоліо тощо) оцінювання навчальних результатів
... школяра в певний період його навчання; ü  форма цілеспрямованої, систематичної й безперервної оцінки й самооцінки навчальних результатів учня1. Основний зміст портфоліо - "показати все, на що ти здатний". Педагогічна філософія портфоліо, виражена у формулі "Візьми відпові ...
1307.
Морально-нравственное и эстетическое воспитание
... целенаправленных воспитательных воздействий на человека. Целенаправленное формирование и развитие личности обеспечивает научно организованное морально-нравственное и эстетическое воспитание. Чтобы нравственные правила и усвоенные этические положения регулировали поведение личности в любой ...
1308.
Нетрадиционные технологии обучения
... П.Г. Инновационные педагогические технологии. - Самара, 2001. – 254 с. 16.  Мухина С.А., Соловьева А.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. М.: Феникс, 2004. – 384 с. 17.  Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: Учебник.— М.: Профиздат, 1991. – ...
1309.
Нетрадиционные подходы к воспитанию трудных подростков
... "Основы школьной валеологии", "Основы валеологии", "Учителю физики о воспитании". Рис.1. Алгоритм проектирования коррекционной работы с "трудными" подростками (общие аспекты) Ученый мир по-разному относится к валеологии и астрологии. В ортодоксальных ...
1310.
Нестандартные формы организации обучения в процессе преподавания истории в 8 классе
... задачи. Учитель, усвоив содержание предложенных методов и форм организации обучения, может творчески подойти к реализации задач учебного процесса. Исследование, проведенное в ходе разработки темы ВКР, показывает, что использование нестандартных форм обучения даже непродолжительное время ...
1311.
Нестандартні уроки в школі
... інтересу до навчальної праці. В різних роботах, посібниках з педагогіки наводиться визначення, класифікація, методика проведення нестандартних уроків в школі. Зупинимося на деяких з них. Так, в посібнику "Педагогіка" Н.Є. Мойсеюк наведено визначення нестандартного уроку, їх класифікація. ...
1312.
Нестандартні уроки в молодших класах
... по ефективності нестандартних уроків в початковій школі проводився в Аннівській неповній середній школі І-ІІ ступенів у першому класі, де навчається 21 учень. Ефективність нестандартних уроків оцінювалась по таким критеріям: ступінь засвоєння матеріалу, активність і увага учнів. Робота проводилась ...
1313.
Морально-духовний розвиток і фізичне виховання вчителя
... вміннями досить складний. Він триває у період отримання професійної освіти, а також у процесі практичної діяльності.   4. Фізичне виховання вчителя (на матеріалі дисципліни «Фехтування») Вчительська професія характеризується напруженою розумовою і фізичною працею. Фізичне виховання, як ...
1314.
Моральне виховання як важлива складова змісту виховання
... виховання більш спрямований на те, щоб розвивати інтелектуальні здібності, аніж культуру та духовність. В процесі морального виховання важливими є розуміння наступних категорій. Моральність — охоплює моральні погляди, переконання, почуття, стосунки, поведінку людей. Моральність треба розглядати у ...
1315.
Моніторинг систем управління якістю ВНЗ
... для побудови ефективної системи моніторингу якості підготовки випускника ВНЗ. 2. Система моніторингу СУЯ ВНЗ за стандартами ISO 9000:2000 Відповідно до вимог [10] організація, яка впровадила систему управління якістю повинна забезпечити 3-х рівневий моніторинг, який складається з: -  ...
1316.
Мониторинговая система оценивания качества допрофильной подготовки в общеобразовательных учебных заведениях
... допрофильной подготовки и профильного обучения Готовность программно-методических ресурсов региональной образовательной системы для организации допрофильной подготовки Наличие в общеобразовательных учебных заведениях учебных планов, включающих организацию допрофильной подготовки ...
1317.
Мониторинг развития письменной связной речи в начальной школе
... . Заключительным этапом констатирующего исследования является мониторинг уровня развития письменной связной речи обучающихся 4-х классов. Обследование письменной речи проводилось в МОУ «Нужъяльская средняя общеобразовательная школа» и в МОУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа». В ...
1318.
Мониторинг организации допрофильной подготовки и профильного обучения в классах филологического профильного направления общеобразовательных учебных заведений Автономной Республики Крым
... профессий филологического направления. В ходе мониторинга, выявлены факторы, негативно влияющие на качество организации допрофильной подготовки и профильного обучения в классах филологического профильного направления: ·  недостаточное количество учебных кабинетов в соответствии с профилем ...
1319.
Можливості поєднання курсів "Фізичне виховання" та "Валеологія" з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу
... , загартування в школі та вдома. На нашу думку, можливості покращення шкільного навчання з валеології, ОЖіЗ полягають у якісній підготовці вчителів початкових класів з теорії та методики фізичного виховання молодших школярів у профільних навчальних закладах, а також у наданні переваги спеціалістам ...
1320.
Национальная образовательная политика
... образования" в каком-нибудь официальном документе французского правительства имеет совершенно иное значение, чем словосочетание "национальная образовательная политика" в документе Минобрнауки Российской Федерации. Во "французском случае" речь однозначно будет идти о том, ...
1321.
Научно-исследовательская деятельность учителей в России в начале ХХ века
... стипендиатов для подготовки к званию приват-доцентов, а затем — профессорскому [9, с. 120, 172], Научно-исследовательская деятельность всех студентов, в том числе и будущих учителей, организовывалась по различным дисциплинам в соответствии со специализацией. Интересно отметить, что желающие стать ...
1322.
Научная организация педагогического труда
... обойтись. Решению задач нормирования педагогического труда способствует принцип нормирования и его методы. Как исходное положение научной организации педагогического труда, нормирование определяет комплекс затрат, действий, необходимых для выполнения заданного объема работы при учете определенных ...
1323.
Наукові основи організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі
та практиці шкільного виховання обумовили вибір теми дослідження “Наукові основи організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі”. Об’єкт дослідження: виховний процес у загальноосвітній школі. Предмет дослідження: зміст, форми, методи оптимізації управління процесом виховання у ...
1324.
Обучение говорению
... ­ние к чему-то наталкивается на отсутствие средств выра­жения. По-видимому, при традиционной организации речевого материала (при некоммуникативном подходе к обучению говорению) этот «конфликт» (между «хочу» и «могу») нераз­решим. Усвоение времен, например, отделено значитель­ным интервалом, что не ...
1325.
Обучение видам речевой деятельности на уроках русского языка
... текста и активная переработка информации — вот основные компоненты чтения. Следовательно, обучение чтению как одному из видов речевой деятельности — важнейшая учебная зада­ча, которую должен решать учитель русского языка.   2.1 Цели обучения чтению. Цель обучения чтению в школе (в том ...
1326.
Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації
... ефективністю, створити на уроках найсприятливіші умови для спілкування учнів іноземною мовою. Проблема, над якою я працюю «Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації», є продовженням моєї попередньої теми. Значення рольової гри неможливо вичерпати й оцінити. Її ...
1327.
Моделирование содержания технологического образования
... конструируя содержание обучения. Здесь уже не обойтись без реальных партнерских отношений и сотворчества. 2. Модель содержания технологического образования При обсуждении моделирования содержания образования сразу определим систему понятий, которые отражают специфику поставленной задачи. 1. ...
1328.
Моделирование в развитии математических представлений дошкольников
... , со способностью к замещению предметов посредством условных знаков, символов».(7,с.126) 3. Моделирование в развитии математических представлений дошкольников Поиск эффективных средств познавательного развития детей, выявление условий становления познавательной де­ятельности в дошкольном ...
1329.
Мовна культура педагога вищої школи
... і вчителі, і викладачі вищих навчальних закладів. Тому у цій роботі ми розглянемо ті основні проблеми, котрі стосуються формування мовної культури у педагога вищої школи та за допомогою сучасних розробок в цій галузі вказати на можливі шляхи їх вирішення. 1. Формування мовної культури викладача ...
1330.
Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці
... ів тощо — можуть навіть стати об'єктом учнівських пустощів і пародіювання. Отже, володіння технікою мовлення є не тільки елементом культури педагогічної діяльності вчителя, а й передумовою позитивного сприйняття його учнями, батьками, колегами. Як допомогти собі у формуванні мовленнєвої культури? ...
1331.
Мова рідна, слово рідне
рідна, слово рідне. Сценарій свята мови //Позакласний час. – 2002. - №4. – С.20-24. 3.  Каюков В. Княгиня слова //Учитель. – 1999. - №7-8. – С.30-33. 4.  Мерчанська Є.І. Свято писемності й української мови. Сценарій для старших класів //Позакласний час. – 2002. - №4. – С.15-19. 5.  ...
1332.
Нарушение письма у школьников с задержкой психического развития
... не успевающих в массовой школе, но не имеющих выраженных нарушений анализаторов и существенно отличающихся от детей УО (умственная отсталость). По отношению к этой категории и употребляется термин «задержка психического развития». Психоневрологи дают следующее определение задержке психического ...
1333.
Нарушение и исправление звукопроизношения свистящих звуков у детей дошкольного возраста
... каждом этапе решается определенная педагогическая задача, подчиненная общей цели. Основные этапы исправлений звукопроизношения. Обычно различают 4 основных этапа исправления нарушений звукопроизношения: 1.  Подготовительный 2.  Постановка звука. 3.  Автоматизация звука 4.  ...
1334.
Народознавство: суть, принципи, функції та засоби
... дотриматись оптимального співвідношення цих аспектів навчальної діяльності учнів, необхідно глибоко усвідомити педагогічні функції шкільного народознавства. Досвід засвідчує, що засобами народознавства доцільно реалізувати цілий ряд соціальних та навчально-виховних функцій. Розглянемо найголовніші ...
1335.
Методические особенности изучения темы "Бактерии" в школьном курсе биологии
... и становится жизнедеятельной бактерией. Споры бактерий — это приспособление к выживанию в неблагоприятных условиях. Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «БАКТЕРИИ» При изучении бактерий важно, чтобы учащиеся хорошо усвоили, что эта группа организмов существенно ...
1336.
Методы решения задач по физике
... решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т.д. Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. ...
1337.
Методы решения задач на построение
... переноса 4. Метод подобия 5 3. Итоговый этап Самостоятельная ра- бота 1 Практические занятия по теме «Методы решения задач на построение» Занятие 1 Тема: Основы конструктивной геометрии Цели: 1. Ознакомление с основными требованиями конструктивной геометрии; ...
1338.
Методика використання комп'ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"
... формування проектувальних умінь щодо ведення бухгалтерського обліку обрано 1-С.Бухгалтерія. РОЗДІЛ IІ. "методика використання комп’ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік"" 2.1  Структура навчального курсу Розроблений курс "Методика ...
1339.
Методы развития творческого воображения
... , съемные рамы, желчный пузырь, кварц, открывающиеся рамы, стекло, витражи, раздвижные рамы, стеклопакеты, открывание в двух плоскостях. 9 На развитие каких функций, было направлено усовершенствование продукта? Главным образом развивались функции освещения - от полупрозрачных материалов к ...
1340.
Методика використання ігор у процесі образотворчої діяльності учнів
... і немов оживають під їхніми пензля ми. Таким чином, важливу роль у розвитку навичок образотворчої діяльності учнів молодших класів мають уроки-драматургії з використанням розвивальних ігор і цікавих вправ. Це дає змогу вчителю цілеспрямовано впливати на почуття вихованців, розвивати фантазію, творчу ...
1341.
Методы развития познавательной активности обучаемых и реализация их на занятиях по экономическим дисциплинам
... , получивших название активных методов обучения. Выделяются следующие особенности использования методов развития познавательной активности обучаемых: 1. Комплексное использование основных принципов дидактики. Они должны применятся в обучении не всегда последовательно, а зачастую взаимодополняя ...
1342.
Методика підготовки і проведення практичного заняття "Оцінка екологічної стабільності території" з дисципліни "Землевпорядне проектування" з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
... 119340=0,69 Ка. н. =316439/119340=2,65 Висновок: дана територія є екологічно стабільною. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні практичного заняття "Оцінка екологічної стабільності території". Під інформаційно-комунікаційними технологіями розуміють сукупні ...
1343.
Методика виконання портрету в живописній техніці у старших класах
... ї діяльності, в процесі ознайомлення з образотворчим мистецтвом.   РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІЖНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬ ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ВИКОНАННЯ ПОРТРЕТУ В СТАРШИХ КЛАСАХ 2.1. Організація експериментального дослідження Програма навчання з образотворчого мистецтва структурно-умовно розділена на три ...
1344.
Методы работы над сказкой
... темы; 2. Изучить состояние и перспективы развития рассматриваемого вопроса по отношению к школе; 3. Выяснить наиболее эффективные методы и приемы работы над сказкой, способствующие развитию у детей интереса к чтению и творческих способностей, проявляющихся в умении и желании сочинять сказки; 4. ...
1345.
Методика підготовки і проведення лекції на тему: "Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій"
... ться ключовою ланкою навчально-педагогічного процесу, і останній завжди буде йому підпорядкованим і ним керованим. 3. Методика підготовки лекційного заняття по темі “Особливості обліку інших зовнішньоекономічних операцій” Питання про те, як готуватися до лекцій, включає в себе ряд вимог, про ...
1346.
Методы психолого-педагогического исследования: их классификации и характеристики
... методов психолого-педагогических исследования Одной из наиболее признанных и известных классификаций методов психолого-педагогического исследования является классификация, предложенная Б.Г. Ананьевым. Все методы он разделил на четыре группы: ·  организационные; ·  эмпирические; ·& ...
1347.
Методика підготовки і проведення лабораторного заняття з землеробства
... ї роботи як методу викладання лежить опрацювання студентами різноманітних джерел. 2. Структура, зміст і методика проведення лабораторно-практичних робіт в землеробстві Структура лабораторно-практичних робіт в Землеробстві являє собою єдність таких складників: 1) актуалізація знань і корекція ...
1348.
Методика підготовки до організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів
... йної роботи студентів над усіма навчальними предметами. ВИСНОВКИ Отже, ми бачимо, що для організації самостійної роботи студентів необхідні такі умови: 1) володіння студентами вміннями та навичками самостійної навчальної діяльності; 2) формування у студентів потреби й інтересу до самостійної ...
1349.
Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання
... знань учнів мають важливе державне значення, оскільки вони є основним засобом контролю органів народної освіти й адміністрації школи за роботою вчителя. Методика викладання українського народознавства пропонує власне народознавчу систему перевірки й оцінки знань учнів. Такі методи перевірки знань і ...
1350.
Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці
... раціоналізаторське ставлення до процесу праці, трудова, виробнича, планова, технологічна дисципліна, працелюбність. 2.2 Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої праці   Удосконалювання трудового виховання жадає від учителів науково-теоретичних знань, практичних трудових й орган ...
1351.
Методика викладання математики в системі спеціальних дисциплін
... організації навчального процесу на уроках і в позаурочний час. Їхньою розробкою та обґрунтуванням і займається така наука, як методика математики. Спеціальна методика викладання математики - педагогічна наука, яка визначає мету, зміст, методи, форми і засоби передачі розумово відсталим школярам ...
1352.
Методика педагогических исследований. Научная гипотеза и её проверка
... мы попытались ответить на следующие вопросы: что такое педагогическая гипотеза, каковы условия её формулирования и каков процесс её проверки. 1. ОБЩЕЕ ПЕДСТАВЛЕНИЕ О ВИДАХ И МЕТОДАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Научно-педагогическое знание представляет собой воспроизведение в языковой или ...
1353.
Методика педагогических исследований. Методы выявления и изучения педагогических инноваций
... , под педагогической инновацией может пониматься процесс поиска идеальных методик и программ, а также их внедрение в образовательный процесс и творческое осмысление. 3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ   После определения содержания инновационной деятельности ...
1354.
Методика викладання економічних дисциплін
... передбачатися в індивідуальних планах викладачів. Головною метою відкритих лекцій є передача педагогічного досвіду, обговорення з колегами проблем методики викладання, виявлення нереалізованих можливостей педагогічного впливу на формування студентів; шліфування педагогічної майстерності викладачів. ...
1355.
Методика патриотического воспитания в начальной школе
... — неотъемлемая составная часть воспитывающей атмосферы, создаваемой усилиями всех учителей и учащихся. Глава 2. Методика патриотического воспитания в начальной школе Патриотизм, по мнению методистов, есть глубокое осознание своей неразрывности с Отечеством не ...
1356.
Методика організації та проведення основних форм позаурочної роботи
... недоцільність перебування неповнолітніх на вулицях після 20 — 21 години. 2.2 Досвід вчителів трудового навчання щодо організації і проведення основних форм позаурочної роботи Прийшовши на роботу в школу, учитель трудового навчання зіштовхується не тільки з проблемами ефективної організації ...
1357.
Методика організації спостережень школярів за змінами в живій та неживій природі
... ї ситуації, дидактичної цілі використання методу спостереження у процесі навчання можливе застосування різних варіантів методики організації групових спостережень. 1. У групах діти з однаковою підготовкою (групи гомогенні). Завдання за змістом однакові для всіх груп. Підготовка до безпосереднього ...
1358.
Методика організації навчання учнів на уроках технічної праці на матеріалі вивчення теми «Екскурсії на підприємство»
... нфор­мації в подальшій роботі. Як при­клад наводимо план підготовки і проведення екскурсії в механічний цех промислового підприємства, яку можна провести у 7 чи 8 класах. 2.3 План-конспекту уроку за темою «Організація і структура механічного цеху промислового підприємства» Тема. ОРГАНІЗАЦІЯ ...
1359.
Методика організації і виконання учнями графічних робіт
... ; дало можливість впорядкувати їх взаєморозміщення всередині кожної теми в процесі їх формування. 2. Методика проведення уроків з виконання графічних робіт 2.1 Особливості організації виконання учнями графічних завдань Графічна підготовка учнів – складова частина їх політехнічної освіти ...
1360.
Методика организации допрофильной подготовки учащихся II ступени в общеобразовательных учебных заведениях
... выбору в сочетании с углубленным изучением отдельных предметов. При организации курсов по выбору, которые составляют основное содержание допрофильной подготовки в классах II ступени, руководителям общеобразовательных учебных заведений необходимо обратить внимание на следующее: перечень курсов по ...
1361.
Методика опрацювання прикметника у початкових класах
... Наступним етапом експериментального дослідження стало виявлення його методичної ефективності та визначення перспектив удосконаленої методики опрацювання прикметника у початкових класах.   2.2 Ефективність експериментального дослідження Метою педагогічного експерименту було виявлення ...
1362.
Методика ознакомления дошкольников с трудом
... же с процессом труда должно служить фоном, содержанием, на котором можно конкретизировать деятельность человека. Когда ознакомление с трудом взрослых рассматривается как средство трудового воспитания дошкольников, возможен как первый, так и второй подход. Когда решается группа задач, связанная с ...
1363.
Методика ознакомления детей с литературными произведениями в группах раннего и младшего дошкольного возраста
... то, что он сказал, и обязательно, добавляя пропущенное. 3. Методика ознакомления с литературными произведениями детей младшего дошкольного возраста (до 3 лет) Если в задачах работы по развитию звуковой культуры речи в 1 младшей группе на первое место ставилось звукоподражание, то во 2 - эта ...
1364.
Методы производственного обучения
... у учащихся профессиональную самостоятельность, способствует проявлению инициативы и поиска, творческий подход к делу. V. Применение методов производственного обучения на занятиях по вождению автомобиля При подготовки водителей находят применение все перечисленные методы производственного ...
1365.
Методы проведения урока с применением ИТ и информационных ресурсов сети Интернет
... . Особого внимания заслуживают работы Федерации Интернет-образования по обучению учителей.   3. Пример проведения урока с применением ИТ и информационных ресурсов сети Интернет Пифагор.ru Кто же на самом деле открыл "теорему невесты", которая известна большинству как теорема ...
1366.
Методика физического воспитания: цель, задачи, методы и приемы
... активизировать сознание, самостоятельность и творчество при выполнении двигательных заданий. В методике физического воспитания используются общедидактические приемы. Приемы наглядного метода разнообразны. Наглядно-зрительные приемы включают правильный, четкий показ образца движения или отдельных ...
1367.
Методика учета и контроля знаний студентов
... системы непрерывного контроля знаний. Мы постоянно экспериментируем, совершенствуя систему, адаптируя ее к потребностям времени. Заключение В заключении подведем итоги о методах учета и контроля знаний студентов. Совершенно понятно, что контролировать уровень знаний у студентов просто ...
1368.
Методика трудового навчання як навчальна дисципліна
... . А приклади, факти, результати досліджень, що накопичуються методикою, служать джерелом для дидактичних узагальнень. Таким чином, зв'язок методики трудового навчання з дидактикою є взаємним. МТН також тісно пов'язана з психологією. Цей зв'язок полягає у тому, що вдосконалення процесу навчання з ...
1369.
Методика викладання в школі
... ілька завдань, що дало змогу мені зрозуміти наскільки вдало вони зрозуміли тему. За допомогою запитань, які ставили учні, урок можна назвати не безпосереднім викладанням матеріалу, а бесідою і завдяки цьому на уроці вели себе активно, а також краще освоювали нові поняття, відповідали на запитання ...
1370.
Методика вивчення дієслова в початкових класах
... значення слова, його синтаксичної ролі та стилістичного використання. РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ   2.1. Методика вивчення дієслова на уроках рідної мови Робота над розділом "Морфологія" у початкових класах ...
1371.
Методы обучения во вспомогательной школе их классификация
... она является еще и средством коррекции мышления умственно отсталых учащихся.   3 Характеристика отдельных методов обучения   Одним из основных методов обучения в специальной школе является рассказ - форма изложения учебного материала, представляющая собой словесное описание событий, ...
1372.
Методы обработки результатов педагогического эксперимента
... асимметрии; б) момент случайной величины; в) коэффициент эксцесса; г) математическое ожидание. Ответ: в). Тема 9. МЕТОДЫ ВТОРИЧНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА   Тестовое задание 1. Выберите верные ответы. В зависимости от используемых источников ...
1373.
Методи творчої діяльності на уроках трудового навчання
... стежити за розподілом навчального часу. Наведемо методичні рекомендації з досвіду вчителів, які впроваджували активні та інтерактивні методи на уроках трудового навчання. Найбільш ефективно наведений метод можна використовувати під час пошуку проблем (варіантів виробів), які учні будуть виготовляти ...
1374.
Методи превентивної педагогіки
... світом, попереджати розвиток у вихованців негативних звичок, асоціального поводження. 2.  Методи превентивної педагогіки До „відхиляючого” індивіда, можуть застосовуватися різні форми й методи впливу. Соціальний контроль може здійснюватися правовими органами, які використають примусові ...
1375.
Методика обучения школьников правилам дорожного движения
... к разделу, регламентирующему требования безопасности к техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств. 1.2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ   В связи с увеличением количества автомашин и ростом интенсивности дорожного движения необходимо в ...
1376.
Методика обучения технологии ухода за одеждой и обувью
... электроники в IX классе. Для преподавания этих модулей целесообразно использовать оборудование школьного физического кабинета.   1.2 Методика обучения учащихся технологии по уходу за одеждой и обувью Одним из основных методов, стимулирующих процесс обучения, является вовлечение учащихся в ...
1377.
Методика створення проблемних ситуацій
... і завдань він спонукає студентів до самостійної теоретичної роботи з визначення алгоритму пошуку вирішення проблеми, активної участі у створенні проблемної ситуації, висунення припущень, доведення гіпотези і перевірки правильності її вирішення. Сутність цього методу полягає у створенні четвертого ...
1378.
Методика создания учебного фильма по географии силами учителя
... и глубокого его использования в системе преподавания ограничивается только временем на внедрение. ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ 2.1. Технологическая схема создания учебных фильмов Приступая к какому-либо делу, мы стараемся возможно детальнее представить конечный результат. ...
1379.
Методика создания межшкольных групп как одной из форм организации профильного обучения
... не организовано профильное обучение; ·  организация функционирования межшкольных профильных групп на базе внешкольного учебного заведения. При создании подобных моделей межшкольного (сетевого) взаимодействия по организации профильного обучения органам управления образованием, руководителям ...
1380.
Методика словарной работы с детьми четвертого года жизни
... у детей умение отбирать для высказывания те лексические средства, которые точно выражают замысел говорящего. Реализация программы по словарной работе с детьми 4-го года жизни осуществляется через систему соответствующих занятий трех разновидностей: ·  занятия, в которых словарная работа ...
1381.
Методика самостійної роботи студентів
... і; обґрунтування напрямків вирішення даної задачі; вказати на практичну значимість; використати літературу. У сучасних умовах зростає частка самостійної роботи студентів, що актуалізує значення методів даної групи. Сформований у студентські роки дослід самостійної роботи й освоєні методи ...
1382.
Методика розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку
... ідження Дослідження проводилось в 2 етапи. На першому етапі було проаналізовано літературні джерела за такими напрямами: 1.  Особливості розвитку рухових якостей у дітей дошкільного віку. 2.  Фактори, які впливають на розвиток фізичних якостей дошкільнят. 3.  Система вправ та і ...
1383.
Методика розвитку зв'язного мовлення у дітей-дошкільників з вадами мовлення
... процесом зв’язного мовлення , а також викликають у дітей інтерес до словотворення, самостійного складання речень та розповідей. Розділ V. Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв’язного мовлення дітей з вадами мови   Важливим методом розвитку зв’язного мовлення дітей з вадами мови є ...
1384.
Методика роботи над усвідомленням поняття іменник
... ії; комунікативний (вживання слів у власних висловлюваннях). Уже з самого початку експериментального дослідження ми систематично спрямовували роботу над усвідомлення поняття іменника у початкових класах, на вироблення вмінь правильно вживати їх у мовленні. Програмою з рідної мови в цей період ...
1385.
Методика роботи над українською народною казкою
... та підтвердження в її результатах. Внаслідок проведеного дослідження ми досягли кінцевої мети дослідження – узагальнили методичні прийоми та форми роботи над українською народною казкою на уроках читання в початковій школі. В ході написання роботи ми також реалізували всі поставлені на початках ...
1386.
Методика роботи над простими задачами, що розкривають конкретний зміст арифметичних дій
... дослідження; вивчалася педагогічна, методична література з даної теми; аналізувалася робота вчителів початкових класів у галузі методики розв’язування простих задач, що розкривають конкретний зміст арифметичних дій, шляхом диференційованого навчання; формулювалася гіпотеза та завдання дослідження. ...
1387.
Методика роботи над науково-художніми текстами у початкових класах
... М.И. Активизация словаря школьника на уроках чтения. - М.: Просвещение, 1963. - 216 с. 47.  Основи роботи над науково-художнім твором у початкових класах // Теорія та методика навчання та виховання: Збірник наукових праць. - Вип.4. - Харків: ХДПУ, 1999. - С 107-109. 48.  Пархоменко Н.Р. ...
1388.
Методика решения иррациональных уравнений и неравенств в школьном курсе математики
... : 1)  Проанализированы действующие учебники алгебры и начала математического анализа для выявления представленной в них методики решения иррациональных уравнений и неравенств. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: ·в средней школе недостаточное внимание уделяется методам ...
1389.
Методика решения иррациональных уравнений и неравенств в школьном курсе математики
...  рассмотрена подробно, изложение теории строгое. Только в учебнике Виленкина рассматривается решение иррационального неравенства вида . Наиболее большой объем упражнений для решения иррациональных уравнений и неравенств представлен в учебниках [11] и [5]. В учебнике [4] упражнений не много, но они ...
1390.
Методика развития экспериментально-исследовательских умений школьников на уроках учебного предмета "Окружающий мир"
... нам массу интересных профессиональных решений. Глава 2. Методика проведения опытов обеспечивающих формирование исследовательских умений младшего школьника на уроках природоведения   2.1 Краткая характеристика В I-II классах при знакомстве с окружающим миром у школьников формируются ...
1391.
Методика развития творческих способностей детей младшего школьного возраста в семье
... из функций досуга является рекреационная функция, то есть восстановление физических и эмоциональных сил. В младшем школьном возрасте ребенок еще не способен сам полностью организовать свой досуг. В сфере досуга творчески одаренный ребенок может "раскрыться" полностью потому, что только ...
1392.
Методи навчання
... . Метод доцільно дібраних задач У традиційній методиці навчання предметів природничо-математичного циклу в школі розв'язування задач розглядається як метод навчання і як засіб закріплення теоретичного матеріалу, розвитку мислення і творчих здібностей студентів. Ці функції задач залишаються і при ...
1393.
Методи контролю і самоконтролю навчання
... складу, тобто способу реалізації цього плану. Ефективним засобом формування в учнів навичок самоконтролю є використання колективних (фронтальних) пері рок у поєднанні з контролем з боку вчителя. У процесі навчання слід знайомити учнів з метою виконуваної роботи, вимогами до неї, способами виконання, ...
1394.
Методы и средства воспитания
... формироваться определенные методологические подходы к осуществлению воспитательного процесса, к ним были отнесены следующие основные методы и средства воспитания: Убеждение. Уже в 20-е гг. этот метод получает научное признание. Его педагогическая роль определяется тем, что процесс воспитания ...
1395.
Метод тестирования в системе педагогических измерений
... в оценках может привести к необратимым последствиям. В этой связи в теории педагогических измерений активизировался поиск эффективных методов повышения надежности результатов тестирования, стали разрабатываться методы факторного, дисперсионного и корреляционного анализа данных, получили широкое ...
1396.
Метод проектов и его использование в школе
... виды обучения, насыщая учебную деятельность элемен­тами самостоятельного познания и получения информации.   1.3. Телекоммуникационный проект и его использование в учебном процессе Телекоммуникационные сети, позволившие учащимся и учителям из разных стран общаться друг с другом, появились в ...
1397.
Методы и приемы развития навыков самостоятельной творческой деятельности в процессе обучения иностранному языку
... . Глава II. Практическое применение методов и приемов развития самостоятельной творческой деятельности учащихся на уроках в средней общеобразовательной школы   2.1. Развитие навыков самостоятельной творческой деятельности в процессе обучения иностранному языку Работа педагога – это ...
1398.
Метод проектов и его значение при обучении информатики в начальной школе
... на одну цель. Совместно планировать работу и оценивать вклад и результаты работы каждого. Раздел 2 Использование метода проектов при обучении информатике в начальной школе   2.1 Планирование и организация исследования Таким образом, раскрыв содержание понятий: «метод», «метод ...
1399.
Методы и приемы обучения чтению детей младшего школьного возраста
... анализ полученных результатов. Данная работа не является глубоким научным исследованием, но, тем не менее, претендует быть небольшим пособие по обучению детей младшего школьного возраста чтению. Глава 1. Психолого-педагогическое обоснование проблемы обучения чтению младших школьников & ...
1400.
Метод проектов
... прежде всего умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. Основные требования к использованию метода проектов 1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского ...


Наверх