Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Менеджмент

Количество работ в разделе: 8059
Название работы Скачать
5301.
Жизненный путь и теория А. Маслоу
... 1943, р. 385). 3. Динамика потребностей Однако сама по себе классификация мотивационных факторов не является самой ценной и интересной находкой теории Маслоу. Подобные попытки предпринимали многие другие социологи. Достоинство рассматриваемой концепции — в ее «двигательной пружине», т. е. ...
5302.
Жизненные циклы организации
... интересующего исследователей и консультантов по управлению. Таким образом, мы провели краткий анализ созданных в разное время моделей жизненного цикла организаций, выявили основные их особенности, отметили имеющиеся недостатки. В настоящее время в теории организации чаще всего встречается модель, ...
5303.
Жесты и мимика бизнесмена. Принятие решений в бизнесе
... принятия решений. Каждый из нас в течение дня принимает десятки, а на протяжении жизни и тысячи решений. Хотим мы этого или не хотим, все мы принимаем решения. Однако для бизнесмена принятие решений - это постоянная и весьма ответственная работа. Необходимость принятия решений пронизывает все, что ...
5304.
Женщина, как руководитель, особенности стиля управления персоналом
... вызывают у собеседника чувства раздражения. В разнообразном множестве случаев, связанных с выбором и становлением женщины как руководителя, можно выделить несколько типичных ситуаций. Такой подход в науке управления используется довольно часто, поскольку позволяет показать не столько как надо, а ...
5305.
Женщина – менеджер
... поведение не отличалось от поведения преуспевающего, стремящегося достичь вершин менеджера. Они не тратили много времени на мужчин и вообще подразделяли их на два типа: помощники, подобные их отцам, и остальные. 9) Все двадцать пять женщин ещё на ранней стадии своей профессиональной деятельности ...
5306.
Женщина и бизнес
... в которой создано предприятие; -           Влияние друзей, знакомых; ЗАКЛЮЧЕНИЕ Женщина в бизнесе сегодня все прочнее укрепляет свои позиции, в современной России женщины руководят значительным процентом всех предпринимательских структур. ...
5307.
Європейські стандарти у сфері праці
... альної політики відповідно до стандартів ЄС і поступовому досягненні загальноєвропейського рівня соціального забезпечення та захисту населення.   2. Міжнародні стандарти в сфері праці Стандарт – це визначення очікуваної (отримуваної) якості, утверджена модель, яка є основою процесу оцінки ...
5308.
Європейський досвід керування якістю
... , а як загальні правила техніки. Обов'язкові вимоги — тільки ті, які базуються на федеральних законодавчих нормах. 2. Загальне керування якістю (TQM) (Закордонний досвід управління якістю). Зближення рівнів якості, досягнутих різними країнами світу, стало наслідком багатьох причин. Однією з ...
5309.
Ефективність праці і її показники
... , що дає можливість виробляти все більше і більше споживчих благ меншою кількістю праці. 2. Система виміру продуктивності праці Отже, продуктивність праці – це показник ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кі ...
5310.
Ефективність праці
... рівень життя. Економічне зростання надає людям ширші можливості вибору занять, роботи і відпочинку. 1. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ Ефективність праці – це її результативність. Вона показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої ...
5311.
Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
... стандартів(в бік підвищення чи зниження) може бути симптомом проблем, виникаючих або в процесі контролю, або в процесі планування. ІІ. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ   2.1. Інструменти контролю Існують різні підходи до класифікації засобів управлінського контролю. На практиці усю ...
5312.
Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
... посередників), які беруть участь у комунікаційному процесі за допомогою потоків інформації або сигналів між ними. 3. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством   Комунікації є невід'ємним атрибутом процесу управління. Вони зв'язують окремі елементи організації у ...
5313.
Ефективне управління виробництвом
... спорудження й регулювання ринкового механізму господарювання). Варто помітити, що велике значення має впровадження класифікації факторів ефективності по місцеві реалізації в системі управління виробництвом (третя ознака групування факторів), особливо виділення з них двох категорій факторів – внутр ...
5314.
Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї
... – це різновид привілейованого надання праці. Може бути законним у сімейних фірмах, де при наймі на роботу думають не лише про ефективність, але й про забезпечення роботою родичів – у таких випадках непотизм етичний, в інших випадках передбачає фаворитизм. Люди бізнесу повинні враховувати і кваліфі ...
5315.
Етика і відповідальність в менеджменті
... нки конкурентних стратегій; - вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етичних проблем. Етика відносин із суспільством: - збереження і розширення зайнятості; - соціальна відповідальність; - урахування місцевих традицій, звичаїв; - дарування коштів, продуктів, послуг, робочого часу ...
5316.
Етапи та види кар'єри
... горизонтального і вертикального видів кар'єри. Просування працівника може здійснюватися за допомогою чергування вертикального росту з горизонтальним, що дає значний ефект. Такий вид кар'єри зустрічається досить часто і може приймати як внутрішньоорганізаційні, так і міжорганізаційни форми. ...
5317.
Економічні та правові основи управління організацією
... ґрунтовніше мотивувати відповідні управлінські рішення, які дають змогу виробити стратегію щодо продуктивності праці на тривалий період. [12] 3. Правові основи управління організацією   Напрямки діяльності взаємозв'язані й у сукупності характеризують ту чи іншу стратегію функціонування й ...
5318.
Економічна сутність та форми оплати праці
... умовах на підприємствах застосовуються різні форми і системи оплати праці, але найбільше поширення отримали дві форми оплати праці: відрядна і погодинна. Відрядна оплата праці - це оплата праці за кількість зробленої продукції (робіт, послуг), вона заснована на оплаті праці в прямій залежності від ...
5319.
Економіка праці та соціально-трудових відносин
... положення має не лише теоретичне, але і важливе практичне значення, оскільки з нього випливає, що об'єктом політики ринку праці повинно бути широке коло трудових відносин і все економічно активне населення. Сюди відносять проблеми оплати і умов праці, обсягу й інтенсивності виконуваної роботи, стаб ...
5320.
Думать о бизнесе клиента — новая "старая" технология продаж
... идею выгодности продукта для его бизнеса (рис.3). Фактически менеджеру по рекламе требуется начать думать за клиента о его бизнесе, клиентах и конкурентах, и основной преградой к этому является смена технологии продажи. Совершенно очевидно, что клиент в своем бизнесе понимает больше, чем ...
5321.
Достоинства и недостатки мотивации долгосрочной деятельности
... предположить, что с каждым годом число российских компаний, готовых к введению программ долгосрочной мотивации своих менеджеров, будет только увеличиваться. Особенности опционных программ: достоинства и недостатки Высокая зарплата, премия в конце года, статус и делегирование полномочий ...
5322.
Достоинства и недостатки вариантов размещения оборудования
... , и устройство рабочего места должно учитывать рост и другие антропометрические данные каждого рабочего. 1.2 Достоинства и недостатки вариантов размещения оборудования К достоинствам и недостаткам размещения оборудования можно отнести следующее. При функциональном размещении- группируется ...
5323.
Достижение профессионального клиринга методом согласования компетенции работника и рабочих мест
... необходимо учитывать при подборе кадров, обучении, перепрофилировании рабочих мест и работников. Мониторинг профессиограмм помогает выявить изменения в ранговом распределении профессиональных способностей по различным рабочим местам и профессиям на современном российском рынке труда. Ежегодно ...
5324.
Дослідження та розробки на підприємстві
... організацією з використання метеорологічних супутників (ЄВМЕТСАТ) та Національним космічним агентством України. Розробка – застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем ...
5325.
Дослідження мотивації на досягнення
... ;  Службовців більше всього цікавить не абсолютний рівень їхньої нагороди, а в порівнянні зі своїми колегами [17;205].   2.3.3 Модель підкріплення і мотивація праці Підхід до дослідження мотивації з погляду підкріплення не розроблявся як теорія мотивації праці. Фактично це не теорія, а ...
5326.
Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
... ;     штати "роздуті" і немає упевненості в необхідності такої кількості персоналу. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА «АКУМУЛЯТОРНИЙ ЗАВОД «САДА»   2.1. Оцінка складу кадрів на підприємстві за ознаками Оцінімо склад кадрів на ...
5327.
Дослідження ділової кар’єри менеджера
... Він відтворює соціальний контекст, суть трудової діяльності в рамках організації і для підлеглих і для себе. Таким чином, кар’єра менеджера як об’єкт дослідження представляє собою складне, комплексне, багатоаспектне явище, і для найбільш повного адекватного його вивчення необхідно спиратися на ...
5328.
Дослідження аспектів управління якістю продукції
... рази. Це пов’язано з відсутністю фінансування відсутністю потенційного споживача на майбутні вироби. Підтвердження дієвості розробленої системи управління якістю продукції є зниження втрат від браку, що характеризується даними приведеними в таблиці 2.3. В ній представлені данні за період з 1994 ...
5329.
Домохозяйство в качестве субъекта рыночных отношений и поведение потребителей на рынке
... , которые только и могут учитывать местную специфику. Необходимо также развивать внимательное отношение к определенным аспектам повседневного поведения и складывающихся ситуаций. Поиск в действиях домохозяйств рациональности или целеустремленности подразумевает, что люди, индивидуально или ...
5330.
Должностные инструкции и их роль в регламентации труда конкретных исполнителей
... законов Российской Федерации регулирующих трудовые отношения работодателя и исполнителя. Главный нормативно-правовой документ, определяющий трудовую деятельность — «Кодекс законов о труде Российской Федерации». Раздел I. Роль и задачи должностных инструкций в регламентации труда.   В ...
5331.
Должностные инструкции
... области, руководителя отделения федерального казначейства по Тракторозаводскому району г. Челябинска; положением об отделе, настоящей должностной инструкцией. Начальник отдела назначается и освобождается с должности руководителем отделения федерального казначейства по Тракторозаводскому ...
5332.
Документы, их функции и классификация. Система документации
... и ведомственная отчетность составляется на основе утвержденных унифицированных форм и в соответствии с утвержденными нормативными документами. Плановая документация – система документации, используемая для решения задач прогнозирования и планирования развития экономики. Результаты планирования ...
5333.
Документы по кадровому обеспечению
... реквизит. Подлинник приказа остается на хранении в кадровой службе, копия передается в бухгалтерию. При условии ведения кадровой службой личных дел все перечисленные документы, которыми документируется перевод, помещаются в личное дело. Заявление, представление, изменение к трудовому договору - в ...
5334.
Документы в процессе управления
... ПРЕДЛАГАЮ.   4. Порядок подготовки и оформления информационно-справочных документов Процесс принятия управленческих решений основан на сборе и обработке информации о фактическом состоянии дел в системе управления. Важнейшее место среди системы организационно-распорядительных документов ...
5335.
Документирование управленческой деятельности
... -информационные документы – включает в себя служебные письма, справки, обзоры, докладные записки и др. Задания 1. Перечислите вопросы документирования и организации рабо­ты с документами, которые регулируются современными правовыми ак­тами и методическими документами. Стандартом установлены: ...
5336.
Документирование и документооборот в организации
... их получения или создания до завершения исполнения решений по ним, отправки или сдачи в дело образуют документооборот организации. Порядок движения документов в организации закрепляется в схемах прохождения документов, которые разрабатываются службой документационного обеспечения и утверждаются ...
5337.
Документационное обеспечение управления фирмой. Состав документации
... в постановлении Госкомстата России от 06.04.01 № 26 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты" (формы Т-1, Т-2, Т-8 и др.); - документы по социальному обеспечению и личные документы, необходимые для формирования личного дела сотрудника ...
5338.
Документационное обеспечение управления персоналом
... , премировании или наложении взыскания. 5. Организация работы с кадровой документацией Одной из важнейших функций служб документационного обеспечения управления персоналом является организация документооборота, т.е. движения документов с момента их создания или получения до завершения ...
5339.
Документационное обеспечение управления в организации
... созыва выборных органов и т.д. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив Оформление дел проводится работниками службы документационного обеспечения управления организации или другими структурными подразделениями, в обязанности которых входит заведение и формирование дел, при методической ...
5340.
Документационное обеспечение управления
... как вида организационно-распоря­дительного документа известно до 20 подвидов различных по тема­тике и предназначенных для использования в различных управлен­ческих ситуациях. 5. Своевременность и актуальность. Эффективность управленче­ской деятельности в системе государственной власти только тогда ...
5341.
Документационное обеспечение управления
... » ________2004г Должностная инструкция инженера 1 категории УДО № 1 от 01.02.2005 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Инженер 1 категории контроля исполнения управления документационного обеспечения (УДО) относится к категории инженерно-технических работников (ИТР) (далее по тексту инженер). 1.2 ...
5342.
Документационное обеспечение управления
... меры по организации производственного процесса, повышение квалификации и созданию других условий труда) 8.   Обязанность работодателя по обеспечению условий работы на рабочем месте с указанием достоверных характеристик, компенсаций и льгот работникам за тяжёлые, лопастные, вредные ...
5343.
Документационное обеспечение деятельности коллегиальных органов
... , решениями, распоряжениями. Постановления и решения принимаются в результате обсуждения на заседаниях коллегиальных органов, ход которых фиксируется в протоколах. Документирование деятельности коллегиальных органов начинается с составления плана работы на основе предложений членов соответствующего ...
5344.
Документ как материальный носитель информации
... преимущество использования каждого их видов, выявить их недостатки, определить прием и распределение документов, полученных на различных материальных носителях. 1. Документ как материальный носитель информации Документ появился, прежде всего, чтобы закрепить и передать информацию от ...
5345.
Договорные цены на инновационный продукт
... . Далее действует система периодических платежей роялти, сумма которых за установленный период вместе с первоначальной составит полную цену инновационного продукта. Выбор модели цены инновационного решения обусловлен, как отмечалось выше, правовыми условиями купли-продажи. Продавец ноу-хау при ...
5346.
Длительное отсутсвие работника на рабочем месте
... сотрудника, посмотрим, какое определение понятию «прогул» дает статья 81 Трудового кодекса (подпункт «а» параграфа 6 части первой). Под прогулом понимается именно отсутсвие работника на рабочем месте без уважительных причин на протяжении всего дня, рабочей смены или не нахождении на рабочем месте ...
5347.
Діяльність органів управління освітою
... ональному та локальному рівнях наявного інструментарію недостатньо. Результати проведеного моніторингу свідчать про наявність певної системи в діяльності органів управління освітою мм. Джанкоя, Керчі, Саки, Білогірського, Джанкойського, Ленінського, Роздольненського, Сакського, Совєтського районів ...
5348.
Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі
... ат має свої окремі структурні підрозділи для контролю міжнародних департаментів та представництв у кожній із країн. Розділ 3. Присутність на вітчизняному ринку компанії “МакДональдз” Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа “МакДональдз”, 24 травня 1997 року поруч із станцією ...
5349.
Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів
... випадку тільки за підсумками кварталу або року. Оцінка результатів праці працівників всіх категорій через оцінку роботи інспекції прямо пов’язує діяльність працівників з кінцевими цілями організації. Процедура поточної оцінки повинна бути орієнтована на утримання працівника в організації, розвитку ...
5350.
Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
... які виступають передумовою подальшого розвитку потенціалу підприємства не на належному рівні. По-четверте було проведено аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства, для цього було обрано два показника – рівень фонду оплати праці та продуктивні ...
5351.
Диспетчирование на предприятии
... Общезаводскую диспетчерскую службу возглавляет главный диспетчер завода, являющийся первым заместителем начальника производства предприятия. Работу по непосредственному диспетчированию производства по заводу осуществляют сменные дежурные диспетчеры. Работу по производственному диспетчированию в ...
5352.
Диспетчеризация производства
... ;     Требовать от руководителей производственных подразделений: - качественного и своевременного выполнения планов и графиков производства; - предоставления на согласование планов проведения производственных, профилактических и ремонтных работ. ·      ...
5353.
Динамическая организация
... могут разделяться между собой четко определенным промежутком времени (рис.2г). Рис.2. Виды синхронизации процессов 2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Процесс как последовательное изменение состояния, прежде всего, определяется во времени, и при выявлении его ...
5354.
Диетическое питание при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
... Диета №10 Показания к назначению. Заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения I-IIA стадии. Целевое назначение. Способствовать восстановлению нарушенного кровообращения, нормализации функции печени, почек и обмена веществ при одновременном щажении сердечно-сосудистой ...
5355.
Дивизиональные структуры управления
... рыночно ориентированными подразделениями, а также отсутствовать ограничения по неделимому производственному оборудованию. Положительный эффект от перехода к дивизиональной структуре управления наступает только в том случае, если выгоды от дифференциации превышают издержки от дублирования функций. ...
5356.
Диверсифицированные методы исследования систем управления
... . Каждый их этих методов необходимо охарактеризовать и рассмотреть в отдельности. 2 Диверсифицированные методы исследования систем управления   2.1 Методы интуитивного поиска в исследовании систем управления   Исследование - это всегда поиск нового, совершенного, эффективного, ...
5357.
Диверсификация. Проблемы диверсификации предприятия
... компаний приобретает оценка времени, имеющегося в их распоряжении, для принятия и реализации решений по реструктуризации. Глава 4. Проблемы диверсификации предприятия Оценка и план диверсификации требует времени, усилий и тщательного изучения. Необходим тщательный анализ предприятия для того ...
5358.
Диверсификация производства и развитие менеджмента
... , что усложняет разработку стратегии и нередко заставляет подразделения ДМНК конкурировать между собой. ГЛАВА 2. ПРОЦЕСС ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «Johnson & Johnson» Любая крупная диверсифицированная компания стремится поддерживать в ...
5359.
Диверсификация менеджмента
... Управление диверсифицированной фирмой, как правило, бывает матричным управлением. Оно характеризуется гибкостью, которая определяется условиями диверсификации, потребностью варьировать ресурсами, искать различные варианты их эффективного использования. Диверсифицированные фирмы могут быть крупными и ...
5360.
Диагностика систем учета и планирования деятельности предприятия
... или получаемой информации. Этот кажущийся недостаток компенсируется на малых и средних предприятиях лучшим представлением руководства о ситуации на предприятии. 2.1.4 Основы планирования деятельности предприятия Планирование очень тесно связано с системой контроллинга. Контроллер несет ...
5361.
Диагностика профессионально-психологического потенциала работника
... 11.Предупреждение и преодоление профессиональных деформаций личности. 11.Участие в подготовке кадрового резерва : супервизортсво ,патронаж ,наставничество 12.Формирование и сохранение готовности к освоению новых технологий. 12.Диагностика профессиональ -психологического потенциала ...
5362.
Диагностика кризисов процедуры управления
... , фотография рабочего дня, киноплёнка. Без этого, с учётом фактора времени, воспроизвести исследования данных к одному невозможно. Этапы диагностика кризиса: 1. Установление принадлежности объекта к определённому классу или группе объектов. Этот этап называется качественной идентификацией – ...
5363.
Диагностика и совершенствование системы управления организации ОАО "Связной"
... лидирующей позиции на рынке, уделяя при этом особое внимание эффективности работы на одну торговую точку. 2.9. Итоговый SWOT-анализ системы управления организации ОАО «Связной» Сильные стороны ·           Сильная организационная культура « ...
5364.
Диагностика и проектирование совмещенной модели разных типов поведенческой культуры
... 10 Антиклиентурное поведение 4 Проектирование и корректировка моделей Так как изначально мною были взяты две анкеты, показывающие типы поведения с различных сторон, то корректировка моделей была заложена при обработке ...
5365.
Джозеф Джуран, его концепции в модели TQM
... ;  мотивация к улучшению качества; ·           обучение в области качества. Концепции Джозефа Джурано в модели TQM Таблица 1 Ключевые факторы Основные характеристики Концепции А. Общий характер Формулировка качества ...
5366.
Джерела та форми права
... , правових норм.[3] 2. Характеристика форм права а) види форм права Після розгляду термінологічного аспекту проблеми джерел (форм) права варто звернути увагу на їхню класифікацію і видову характеристику. Як уже зазначалось є внутрішні і зовнішні форми права. До зовнішніх форм права ...
5367.
Деятельность секретаря в приемной руководителя
... места секретаря на примере образовательного учреждения (ОУ). Приемная находится непосредственно перед кабинетом руководителя. Рабочее место секретаря в приемной находится слева от входа, и расположено так, чтобы можно было легко видеть всех входящих. В приемной находятся предметы, необходимые для ...
5368.
Деятельность руководителя по урегулированию конфликтов
... не совпадают с личными потребностями, или когда к личности предъявляются противоречивые требования. Многие внутриличностные конфликты руководителей и подчинённых возникают из-за рассогласованности производственных требований с личными потребностями и ценностями работников, функциональными ...
5369.
Организация деятельности электронных магазинов
... на корпоративном сервере в локальной сети, либо на удаленном сервере с постоянно действующим каналом связи. Интерактивные магазины могут торговать чем угодно. 2.Организация деятельности электронных магазинов. Прежде чем начинать продажу через электронный канал (Internet), необходимо продумать, ...
5370.
Бизнес-план строительства жилого дома премиум-класса ООО "Эгна-строй"
... нижегородском рынке 19 лет. В группу входят предприятия различных профилей: туристического и строительного. Сфера деятельности ООО "Эгна-Строй" – строительство жилых домов, офисных зданий в роли как заказчика, так и генподрядчика. Целью деятельности предприятия является хозяйственная ...
5371.
Бизнес-план разработки Егорьевского месторождения строительного камня
... " ЗАО "Стройиндустрия" ЗАО «Мячковское» 21% ОАО "Щурово-Цемент" Необходимость разработки Егорьевского месторождения строительного камня вызвано резко возросшей потребностью в щебне для развития инфраструктуры города Егорьевск и Центрального федерального ...
5372.
Бизнес-план по созданию нового предприятия
... и клиентских потоков. 7. Организационно - кадровый план Таблица13. Должностные инструкция: Администратор 1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся работы предприятия. .2. Структуру управления ...
5373.
Бизнес-план парикмахерской
... , по которым клиент может выбрать себе стрижку или прическу.   7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.   Наш салон работает с 8-00 до 19-00 (без обеда), в выходные воскресенье и субботу с 9-00 до 16-00. В салоне-парикмахерской «Локон» работают четыре мастера-универсала, 2 маникюриста, 2 массажиста, ...
5374.
Бизнес-план организации: структура и характеристика
... коррективы и перепланирования. Глава 2. Структура и характеристика составления бизнес-плана Структура бизнес-плана не канонизирована, тем не менее, в нем должен присутствовать определенный набор разделов и показателей, характеризующих как саму организацию, так и будущий проект, ради которого ...
5375.
Бизнес-план ООО "ФРИК"
... жилищных взносов и создание фонда эксплуатационных расходов). Что потребует дополнительные бюджетные расходы на переход эксплуатации по системе кондоминиумов.[6] 3. Бизнес-план фирмы ООО «ФРИК» 3.1 Резюме Ø    Цели в бизнесе. Настоящий проект представляет собой ...
5376.
Бизнес-план ООО "Алекс"
... доводят данную продукцию до потребителя. Несмотря на тяжелое экономическое положение потребителей, ООО «Алекс» находит для них такие условия продажи, при которых потребители не испытывают существенных финансовых трудностей. В план деятельности предприятия на 2004г. входит выход на рынки стран ...
5377.
Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы
... 1464,2 1530,2 КР 4685,1 5158,1 5351,4 Всего трудоемкость, чел-ч. 8561,9 9620,7 10037,3 6. Организационный план Цели ОАО "Снежавтотранс" Главные цели Сопутствующие цели 1. Высокая оперативность и своевременность в обеспечении потребителей грузовыми ...
5378.
Бизнес-план мотивации персонала ЧП "Левинцов"
... г. Краснодара). Поэтому в своей маркетинговой политике ЧП «Левинцов» планирует методом ценовой конкуренции (завышение цен) занять этот сегмент и закрепиться на нем. 5. Основной план мотивации персонала Реализация бизнес-плана решит проблему, связанную с отсутствием мотивации персонала к ...
5379.
Бизнес-план компьютерного клуба "Chicago"
... Интернет с 20 до 23 часов 1 4,7 5 Интернет с 23 до 2 часов 1 4,5 6 Интернет с 00 до 8 часов в 1 3,9 Таблица 2. Стоимость услуг компьютерного клуба «Chicago» (продолжение) 7 Запись на клубный CD-R - - 250 Маркетинговое исследование рынка Выбранный нами ...
5380.
Бизнес-план компании Вундеркинд
... Описание Web-сайта и сетевой инфраструктуры Internet приводится в разделе 3. Адрес Web-сайта: www.intelichild.com.   3.0 План Web-сайта Основная цель компании Вундеркинд — создать впечатляющий Web-сайт. Маркетинг этого сайта будет подчеркивать его образовательную ценность для детей и ...
5381.
Бизнес-план кафе для собак
... на частную предпринимательскую деятельность - 10 человек. Целями настоящего бизнес плана является: 1) создание специализированного летнего кафе на базе уже существующего кафе, для людей со средним уровнем дохода и для их собак, в парковой зоне; 2) максимально возможная прибыль; 3) введение ...
5382.
Бизнес-план как основа предпринимательской деятельности
... отношении – ценах, нормах затрат ресурсов, рынках сбыта и других показателях. Глава 1   Бизнес-план как основа предпринимательской деятельности. В самом общем случае план – это образ чего-либо, модель желаемого будущего или система мер, направленная на ...
5383.
Бизнес-план инновационного проекта (производство кирпича)
... за весь жизненный цикл проекта и определяются по первому стартовому году. Методические указания Финансовый план бизнес-плана инновационного проекта является одним из важнейших разделов бизнес-плана и содержит такие показатели как затраты, доходы и ожидаемую прибыль от реализации, сроки ...
5384.
Бизнес-план инвестиционного проекта "Производство медицинской техники"
... , условиях и в приемлемые сроки решить проблемы. 1. Основная часть. Бизнес-план инвестиционного проекта. 1.1        Резюме   ООО «Медтех» предлагает для бизнеса медицинскую технику, в том числе кровати различных модификаций, тренажер ИСК-1, наилучшим образом ...
5385.
Бизнес-план и его реализация на предприятии
... продукта ( услуги ) будет достигнута самоокупаемость хозяйственной деятельности предприятия, для которого составляется бизнес-план, в ходе его работы. Безубыточность этой деятельности достигается при таком объеме чистого дохода от реализации ( валового дохода за вычетом НДС и акцизного сбора ), ...
5386.
Бизнес-план банка и его роль в стратегическом менеджменте
... сбалансированных показателей; - система сбалансированных показателей ресурсно обоснована и дополнена системой мотивации сотрудников. Далее рассмотрим бизнес-план банка и его роль в стратегическом менеджменте банка. 2. Сущность бизнес-плана   2.1. Понятие бизнес-плана   Бизнес- ...
5387.
Бизнес-план АО "Гурман"
... 2009 г. – 100 млн. руб., 2010 г. – 50 млн. руб. Как следует из данных, приведенных в предыдущем разделе бизнес-плана, для организации производства кетчупа АО «Гурман» необходимо получение инвестиций 200 млн. руб. – стоимость оборудования (срок полезного использования – 10 лет), а 50 млн. ...
5388.
Бизнес-план "АвтоСити"
... Гостам и проходит проверку на качество не только со стороны предприятия, но и со стороны государственных органов. В предыдущих разделах данного бизнес-плана излагалась концепция проекта, последовательность его различных стадий, в т.ч. индивидуальные условия реализации продукции на рынке г. Москвы. ...
5389.
Бизнес-план
... точки безубыточности, определяется потребность в оборотном капитале и в оптимальных запасах ресурсов и т. д. 8. Оценка риска и страхование. В грамотно изложенном бизнес-плане обязательно присутствует оценка возможных рисков, меры их профилактики и страхования. Наиболее часто при бизнес-планировании ...
5390.
Бизнес-образование на предприятии
... . Только ближе к весне 2010 рынок приобретет четкие очертания. С него уйдут все фирмы однодневки и неконкурентоспособные предприятия. Падение спроса на услуги бизнес – образования в предыдущие годы объяснялись тем, что относительная стабильность делала его ненужным. Предприниматели не считали ...
5391.
Бизнес-модели передовых энергетических компаний
... компания, из них только у трех имеется формализованное описание своей бизнес-модели, размещенное в открытых источниках. Компания E.ON AG является крупнейшей корпорацией в энергетической отрасли Германии, а компании EGL и EVN AG, напротив, являются локальными энергокомпаниями Швейцарии и Австрии. ...
5392.
Бизнес-кейс АО "Машпром"
... . На корпоративном уровне определяются стратегия, главные цели, ключевые направления деятельности и ресурсы. На уровне стратегии предприятия (бизнес-единицы) решаются, прежде всего, проблемы конкурентной стратегии. На функциональном уровне создаются конкретные предпосылки для реализации стратегии. ...
5393.
Бизнес-идея и бизнес-план как инструменты предпринимательской деятельности
... говорить о гораздо более узком, специфичном характере ТЭО по сравнению с бизнес-планом. Бизнес-план как форма обоснования предпринимательского проекта постепенно вытесняет ТЭО из сферы плановой деятельности бизнеса. Бизнес-план является одним из ключевых элементов стратегического планирования. Как ...
5394.
Библиотечный менеджер, требования к личности
... занимающий постоянную управленческую должность и наделенный полномочиями принимать решения по определенным видам библиотечной деятельности. К современному менеджеру предъявляются в первую очередь требования высокого профессионализма и компетентности и именно в области управления. Недостаточно быть ...
5395.
Бенчмаркинг как эффективный инструмент управления качеством
... сохранять свои конкурентные преимущества и успешно развиваться. Заключение В заключении данной работы можно сделать следующие выводы. Бенчмаркинг, как инструмент управления качеством представляет собой непрерывный процесс оценки уровня продукции, услуг и методов работы на основе сравнения ...
5396.
Безработица и инфляция
... Филлипса может быть применима для экономической ситуации в короткие периоды, поскольку в долгосрочном плане (5-10 лет), несмотря на высокий уровень безработицы, инфляция продолжает нарастать, что объясняется целым комплексом обстоятельств. Среди этих обстоятельств можно выделить политику ...
5397.
Безработица в России: причины, формы, последствия, пути преодоления
... времени труди­лось свыше 3 млн. чел, что в 1,5 раза превысило данный показатель в 1999 г.       2. ПРИЧИНЫ, ФОРМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ Состояние рынка труда непосредственно сказывается на уровне жизни населения того или иного региона, поскольку высокая безработица ...
5398.
Безпека діяльності підприємства
... економічної безпеки за функціональними складовими; 3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації); 4) загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими; 5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства ( ...
5399.
Безопасность компании в повседневной деятельности
... руководству. Переподчинение ее какому-либо из заместителей высшего руководителя (например, по юридическим вопросам) недопустимо. Залог успешной деятельности службы безопасности - максимально возможная независимость от должностных лиц. Мало кто задумывается, что опасность для организации, исходящая ...
5400.
Барьеры на пути управления информацией
... по статистике, всего лишь 10–15% идей оказываются разумными, среди них бывают очень полезные и, безусловно, оригинальные. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ (ЗНАНИЯМИ)   Носителями знаний организации являются ее сотрудники, но «извлечь» эти знания — дело непростое. Это обусловлено ...


Наверх