Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Менеджмент

Количество работ в разделе: 8059
Название работы Скачать
2201.
Управління персоналом банку
... ість управління персоналом та найбільш повна реалізація поставлених цілей у великій мірі залежать саме від принципів та методів управління персоналом. Слід зауважити, що чим більшою є компанія та чим більше підрозділів і філіалів вона має тим більше значення має узгодження загальних принципів зді ...
2202.
Управління персоналом
... кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників 2.9. Формує кадровий резерв. 3. Права. Спеціаліст відділу управління персоналом має право: 3.1. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів відповідні показники та інформацію, необхідні для виконання покладених ...
2203.
Управління персоналом
... в одне ціле і формують кваліфікацію, тобто міру професійної підготовки, яка потрібна для виконання певних трудових функцій. 5. управління персоналом як специфічна функція менеджменту, зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри» У менеджменті поряд із загальними функціями виділяються ...
2204.
Управління персоналом
... переробної промисловості, Інститут підготовки спеціалістів статистики і ринку, Міжнародний інститут менеджмен­ту, Міжнародний «БІЗНЕС-ЦЕНТР» КПІ. 1.2 Суть та зміст управління персоналом Успішне подолання економічної кризи і розвиток еконо­міки у вирішальній мірі залежить від кадрів. Поняття ...
2205.
Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків
... з комплексом зупинки по вул. Блюхера (напроти Салтівського ринку). 1. Характеристика проекту Даний бізнес-план передбачає створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків, Салтівський жилмасив. Перевагами майбутнього малого підприємства сфери виробництва є близькість до споживача, ...
2206.
Управління людськими ресурсами
... історичній динаміці, або порівняно з показниками конкурентів (середнім по галузі). Вікова структура робочої сили. Традиційним показником статистики людських ресурсів є середній вік співробітників організації, що розраховується, як сума віків всіх співробітників, розділена на число зайнятих в органі ...
2207.
Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
... . Об’єктом дослідження в курсовій роботі виступає логістична система розподілу продукції на ЖКУВП “Біатрон-3”. Предметом дослідження є сукупність методичних та практичних проблем управління логістичною системою розподілу продукції. Метою написання курсової роботи є вивчення теоретичних аспектів ...
2208.
Управління корпоративною власністю підприємства
... доручення брокерським конторам здійснювати операції з цінними паперами підприємства на вторинному ринку як уповноваженим ділерам [14, 16]. Ще одним елементом є цикл управління корпоративним нерухомим майном. Система управління корпоративною власністю в частині об’єктів нерухомого майна базується: ...
2209.
Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України
... використання у 2004 - 2006 році грошової маси на закупівлю товарних запасів. Оскільки на підприємстві ПП "Монолит Пласт" відсутній фінансовий відділ, а всією діяльністю підприємства управляв в 2004 – 2006 роках директор, він же головний бухгалтер за сумісництвом, увага була сконцентрована ...
2210.
Управління керівним персоналом у сфері державної служби України
... результативність і якість роботи керівників; –    сформулювати конкретні рекомендації та напрями вдосконалення управління керівним персоналом у сфері державної служби України. Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які складаються в процесі управління керівним персоналом у сфері ...
2211.
Управління кар’єрою
... то на перше місце може вийти змістовність роботи, захопленість нею, різносторонність. 2. Основні принципи управління кар’єрою 1. Особисті якості у діловій кар'єрі 1) Світоглядні й загальнокультурні Намагаючись розв'язати цю проблему, спеціалісти з ділової етики сформулювали деякі принципи ...
2212.
Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах
... обмежені. Ключовим джерелом нових ідей і нововведень, як для великих, так і для малих компаній, є результати досліджень та інтелектуальна власність, створена в університетах і дослідницьких центрах. Це багатий і значною мірою невикористаний ресурс. Багато людей сьогодні стверджують, що такі дослі ...
2213.
Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві
... перспективи розвитку", 22-23 листопада 2007 року, м. Харків. – С.35-37. АНОТАЦІЯ Ачкасов І.А. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ...
2214.
Управління інноваційним розвитком підприємств
... наукового завдання щодо розробки і обґрунтування теоретичних, методичних і прикладних аспектів побудови та реалізації системного управління інноваційним розвитком підприємств з урахуванням їх ринкових, регіональних, галузевих і продуктових особливостей. Основні висновки та результати, одержані в ...
2215.
Управління інвестиціями
... із метою забезпечення стрімкішого й стійкішого економічного зростання. Для розв'язання цього завдання розглянемо інвестиції в інновації в розрізі сучасної системи фінансового управління економічними процесами на підприємствах. На думку більшості авторів, джерелами фінансування капітальних вкладень ...
2216.
Управління енергетичною безпекою
... на підприємстві стратегічного плану і час від часу переглядатися, адекватно враховуючи зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. Ефективне управління енергетичною безпекою підприємства спрямоване на забезпечення: –    фінансової стабілізації підприємства; –    ...
2217.
Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи
... іщень; - витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загально виробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом); - витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища; - ...
2218.
Управління виробничими витратами
... чого за це не платить, отже імпліцитні витрати будуть рівні можливості одержання грошових платежів за здачу цього будинку кому-небудь в оренду.1.2. Управління виробничими витратами Досягнення високих результатів роботи підприємства припускає управління витратами на виробництво й реалізацію ...
2219.
Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств
... своєчасність вибору саме цього напрямку. Тема 3. Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств “Площини” вибору альтернативних напрямків інноваційного розвитку Ухвалення ефективних управлінських рішень щодо вибору напрямків інноваційного розвитку вимагає ...
2220.
Управленческое решение на примере розничной торговли
... таких форм, методов, средств и инструментов, которые могли бы способствовать достижению оптимального результата в конкретных условиях и обстоятельствах. Управленческие решения могут быть обоснованными, принимаемыми на основе экономического анализа и многовариантного расчета, и интуитивными, которые, ...
2221.
Управленческое решение как системный инструмент
... дать оперативную информацию о состоянии бизнеса и вовремя сигнализировать о возможном кризисе. А, как известно, предупредить болезнь намного легче, чем лечить ее. 2.         Управленческое решение Один из известных западных экономистов, Э. Хелферт, в ...
2222.
Управленческое консультирование: менеджмент-консалтинг
... , организаций города получат отличное от суррогатного представление о консалтинге. Проблемное консультирование Консультирует по процессу управления и организационному развитию предприятий - менеджмент консалтинг. От появления на свет до исчезновения на предприятии идет процесс ...
2223.
Управленческое консультирование
... . В процессе исследования нами была использована учебная и публицистическая литература. I. Общие требования к претенденту на работу в службе управленческого консультирования Сейчас консалтинговым компаниям и их клиентам нужны гарантии, подтверждающие то, что у них будут лучшие специалисты, ...
2224.
Управленческое консультирование
... » представлена на рис. 4. Рис. 4. Кадровая политика ОАО «Сильвинит» Глава 3. Рекомендации по повышению эффективности проведения управленческого консультирования в ОАО «Сильвинит»   3.1 Описание исследования Исследование проводилось на РУ-2 ОАО «Сильвинит». Предмет исследования – ...
2225.
Управленческое воздействие
... и манипулирование. В управленческой практике часто встречаются ситуации, когда цели управления расходятся с целями и интересами объектов управленческого воздействия. В таких случаях приходится преодолевать естественное сопротивление управляемой системы и субъект управления прибегает к приему, ...
2226.
Управленческий учёт на предприятии
... подразделений или каких-либо сторон их деятельности; -    снижение субъективности в процессе принятия решений. Но главной задачей управленческого учёта является предвидение последствий будущих операций. Примеры задач, решаемых в рамках УУ: ·   Определение ожидаемого ...
2227.
Управленческий учет в системе финансового менеджмента на предприятии
... формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйственной деятельности. 1.2 Управленческий учет в системе финансового менеджмента Управленческий учет в системе финансового менеджмента на предприятии строится не сам по себе, а главным образом для решения задач оперативного ...
2228.
Управленческий учет в системе организационных функций предприятия
... 2. Управленческий учет как система различных уровней   2.1 Функциональный уровень Управленческий учет как элемент организационной системы предприятия можно рассматривать с позиции его функций и организации реализации этих функций. При этом следует рассмотреть функции, которые должна ...
2229.
Управленческий учет
... . 9. Документационное обеспечение управления в современных условиях Выработка регламентов действий всех служб в рамках системы управленческого учета и закрепление их в соответствующих корпоративных стандартах – внутренних нормативных документах, регламентирующих применение на предприятии ...
2230.
Управленческий учет
... определенных целей предприятия (выпуска продукции, оказания услуг, функционирования подразделения и т.д.). Сформированная на предприятии система управленческого учета позволяет собирать и классифицировать все основные затраты, производимые в процессе осуществления хозяйственной деятельности. В ...
2231.
Управленческий учет
... оценками, как например удовлетворенность клиентов, творческий потенциал сотрудников и эксплуатационные качества нового продукта. Информация управленческого учета – финансовые и операционные данные о видах деятельности и процессах, осуществляемых в организации; функционировании ее структурных ...
2232.
Управленческий учет
... и цехов с учетом изменения запасов незавер­шенного производства. Структура бюджета цеховой себестоимости продукции зависит от метода управленческого учета себестоимости, применяемого на предприятии, т.е. от того, включаются ли постоянные затраты в себестоимость продукции. В любом случае необходимо ...
2233.
Управленческий процесс
... сторону процесса управления. В. Р. Веснин подчеркивает, что управление как деятельность реализуется в совокупности управленческих процессов, то есть целенаправленных решений и действий, осуществляемых менеджерами в определенной последовательности и комбинации [2, с. 6]. Он подчеркивает то ...
2234.
Управленческий контроль, его формы и методы
... в работе были поставлены и решены следующие задачи: 1.         раскрыта сущность управленческого контроля и его особенности в туристском бизнесе; Каждая компания должна найти свой стиль работы, наилучшим образом учитывающий специфику условий, возможностей, ...
2235.
Управленческий контроль в деталях
... . Следующим этапом является разработка инструкций и методологий, упорядочивающих процесс ведения учета и регулирующих строгий контроль на предприятии. Финальной же стадией внедрения управленческого контроля является ежедневный и комплексный надзор за соблюдением установленных правил и инструкций, а ...
2236.
Управленческий и финансовый анализ деятельности предприятия
... помогают им выполнять задачи организации, что освобождает главного линейного руководителя от глубокого анализа проблем. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 2.1  Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия В работе ...
2237.
Управленческие роли руководителей
... . Все руководители, независимо от того, к какому уровню управления они относятся, выполняют различные социальные и управленческие роли. Руководитель выполняет многие роли, которые соответствуют его реальному положению, т.е. статусу, в организации. Управленческие роли руководителя не идентичны ...
2238.
Управленческие риски в процессе разработки управленческих решений
... уровня риска; анализ отдельных операций по выбранному уровню риска; разработка мероприятий по снижению риска при принятии управленческого решения. После проведения анализа рисков в процессе разработки управленческого решения используются специальные приемы управления риском. Вопросами ...
2239.
Управленческие решения по оптимизации кадрового состава банка
... кризисных решений, уделяя больше времени исследовательским и решениям по выбору возможностей. 2. Исследование отраслевого банковского сектора на примере КБ «АЛТАЙ - БАНК»   2.1 Анализ современного положения дел в области оптимизации кадрового состава банка В течении кризиса массовые ...
2240.
Управленческие решения в уловиях неопределенности
... это может произойти, например, через пять лет. Однако на практике очень немногие управленческие решения приходится принимать в условиях полной неопределенности. Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную ...
2241.
Управленческие решения в процессе менеджмента
... , без которого предприятие как система функционировать не может. Данное обстоятельство подчеркивает определяющее место управленческого решения в процессе управления (рис. 1). Содержание понятия "решение" по-своему интерпретируется в разных областях знаний. Так, в психологии исследуются ...
2242.
Управленческие решения
... . Известно, что управленческие решения базируются на информации. Ее носителями являются документы. Поэтому формализация процесса реализации управленческих решений делает необходимым четкое определение результата каждой выполняемой операции в виде соответствующих документов и их потребителей. В ИТРР ...
2243.
Управленческие решения
... плана должны анализироваться. План, в случае если это целесообразно, должен корректироваться. Использование современных технологий поддержки управленческих решений позволяет организации и ее руководителю более эффективно осуществлять процесс планирования. 14. Контроль реализации плана. Обеспечение ...
2244.
Управленческие решения
... чего эти параметры должны быть «чистыми», т.е. освобожденными от постороннего влияния; - осуществлять коррекцию, принимая и реализуя соответствующие управленческие решения, для чего необходимы властные ресурсы управления; - удерживать состояние корректирующего воздействия до принятия следующего ...
2245.
Управленческие процессы и технологии Мостовского районного узла почтовой связи
... . В настоящее время инструктивным документом в этом направлении является Положение о премировании специалистов, служащих и рабочих Мостовского районного узла почтовой связи Гродненского филиала РУП «Белпочта». Положение о премировании вводится в целях стимулирующего воздействия на увеличение ...
2246.
Управленческие проблемы Кировского района города Екатеринбург
... Описание этапа построения множества оптимальных решений, используя правило «иерархическое сито» 1. Проблема бытового обслуживания населения администрации Кировского района г. Екатеринбурга. Таблица параметров управленческих решений Номер решения Финансовые затраты, млн. р. Количество ...
2247.
Управленческие проблемы и их решение
... и большими, разрешимыми или неразрешимыми, крайне опасными или не очень. Причина их возникновения кроется в самой работе людей. Управленческие проблемы возникают вследствие нежелательных явлений внутреннего или внешнего свойства, получения результатов работы, отличающегося от запланированного, ...
2248.
Управленческие подходы
... а стремительно развивающаяся область знаний, практический опыт которой дает толчок для ее эволюции §2. Сущность применения управленческих подходов (поведенческого и синтетического) в структуре межличностных профессиональных отношений Психологический уровень управления достаточно обстоятельно ...
2249.
Управленческие конфликты
... общество стремится к параметрам, обеспечивающим гармоничное развитие личности по всем потребностям). По уровням в организации выделяют конфликты: внутриличностный, межличностный, внутригрупповой, межгрупповой, внутриорганизационный (вертикальный, горизонтальный, линейно-функциональный, ролевой). ...
2250.
Управленческие конфликты
... отношений, различий, а то и несовместимости интересов, ценностных оценок и целей, как осмысленное противостояние. Конфликт может принимать множество форм. Какой бы ни была природа управленческого конфликта, менеджеры должны уметь анализировать его, понимать и управлять им. Деление конфликтов ...
2251.
Управленческие компетенции менеджера в контексте организационной культуры
... образа успешного менеджера у сотрудников торговых организаций, различающихся по содержательным характеристикам организационной культуры. Предмет исследования - эталонные представления об управленческих компетенциях менеджера, под которыми понимаются субъективные оценки, относящиеся к деловым и ...
2252.
Управленческие действия
... актах и имеют свое правовое содержание) и организационными (характеризуются осуществлением субъектом управления определенных организационно-управленческих действий); 2) на основе административно-правовых признаков выделяются нормативные (применяются в целях принятия нормативных правовых актов) и ...
2253.
Управленческая структура организации
... организационной и управленческой структур Наиболее четко и явно взаимосвязь организационных и управленческих структур выступает в организациях, построенных по функциональному принципу. Выделение из организации как целого отдельных частей и подразделений, выполняющих свои функции, незамедлительно ...
2254.
Управленческая и финансовая отчетность в системе финансового менеджмента
... обязаны составлять на основе данных аналитического и синтетического учета финансовую и бухгалтерскую отчетность. Термин «финансовая отчетность» применяют в англоязычной переводной экономической литературе по финансовому менеджменту и анализу. В российской практике больше используют синонимы данного ...
2255.
Управленческая деятельность социума
... , в котором сосредоточены созидательные возможности людей, откуда дается команда к проявлению творческих ресурсов. Исторически подтверждено: управленческая деятельность по содержанию и направленности выполняет интеллектуально упорядочивающую роль в жизни общества, и прежде всего, в экономической и ...
2256.
Управленческая деятельность на предприятии ООО "Вереск-Уфа"
... вклад в принятие и реализацию управленческих решений. Следовательно, следует рассматривать управленческую деятельность на предприятии как единый процесс воздействия на управляемую систему всех иерархических уровней управления. Анализируя персонал ООО «Вереск-Уфа» можно сказать, что высшее звено – ...
2257.
Управления развития производства
... является концентрация производства в рамках крупных промышленных компаний. В них сочетаются сложные организационные структуры управления и новейшие технические средства управления. Уровень конкурентоспособности фирмы определяется и такими факторами, как развитие производства новых видов продукции
2258.
Управление эффективностью деятельности персонала на основе функционально-стоимостного анализа
... ; ·          сокращение или ликвидация брака. 2 Этапы функционально-стоимостного анализа ФСА включает в себя следующие этапы: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный, внедренческий. ...
2259.
Управление экономическими отношениями на предприятии
... основы организации и др. Таким образом, вся система экономических отношений предприятия должна рассматриваться во взаимосвязи, в их единстве. 2. Управление экономическими отношениями предприятия 2.1 Взаимоотношение предприятия с внешней средой По оценке профессора В.И.Фролова, ...
2260.
Управление численностью и структурой персонала
... их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей. Управление численностью и структурой персонала в организации в основном осуществляет отдел управления человеческими ресурсами или отдел кадров. Важнейшими индивидуальными характеристиками персонала ...
2261.
Управление человеческими ресурсами
... ;       Интеграция и согласование процесса планирования с мар­кетинговой деятельностью предприятия и другими функциями управления (организация, контроль, мотивация) в целях повы­шения обоснованности принимаемых решений, постоянной кор­ректировки и адаптации показателей ...
2262.
Управление человеческими ресурсами
... показателям и используя результаты, оценки как основу для принятия решений о поощрениях персонала. [5, c.205] 2. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ЗАВОДЕ «КАМАЗ»   2.1. Формирование кадрового резерва для КАМАЗа   В качестве кадрового резерва ...
2263.
Управление человеческими ресурсами
... количественных и качественных характеристик персонала, обеспечивающих достижение целей организации, ее эффективное функционирование. Технологии управления человеческими ресурсами дают синергетический эффект, если в организации соблюдаются следующие условия: - относительно хорошо развита система ...
2264.
Управление человеческим капиталом с применением аналитического механизма в ООО "Астарта"
... рабочие места, необходимо определить дополнительную потребность в трудовых ресурсах и источники их привлечения.   2.2 Аналитический механизм в управлении человеческим капиталом В ходе анализа использования рабочего времени, к примеру, оценивается полнота использования рабочего времени. ...
2265.
Управление ценообразованием и товародвижением
... доля успеха определяется сотрудничеством производителей и посредников в каналах товародвижения, которое во многом зависит от выгодности условий осуществления сделок, системы скидок, комиссионных, компенсаций и др. 2. Управление ценообразованием   Объектами управленческой деятельности в ...
2266.
Управление хозяйственной деятельностью фирмы
... и расширить свою базу. В данный момент предприятие построило новое здание хлебозавода, закупило современное оборудование. Основными видом хозяйственной деятельности является производство и реализация хлебобулочных изделий. Предприятие имеет 2 цеха: цех по изготовлению хлеба и цех по выпечке ...
2267.
Управление формированием кадровой политики предприятия (на примере ЗАО "Мелькрукк")
... , цели, финансовые возможности предприятия и стиль руководства. Рассмотрим более подробно влияние факторов внешней среды на формирование кадровой политики предприятия на примере ЗАО "Мелькрукк". Факторы макросреды (правовые) требуют от предприятия согласовывать деятельность в сфере ...
2268.
Управление фирмой в условиях рынка
... на достижение оптимального соотношения притязаний предпринимателя в его деятельности по получению прибыли и принципа общественной справедливости. 2.2.Проблемы управления фирмой в условиях рынка При переходе к рыночной экономике предприятия России столкнулись с массой проблем, решить которые все ...
2269.
Управление финансовыми рисками на основе вероятностных методов анализа
... [VAR], используемых в последние годы в практике финансового менеджмента, следует выделить также метод анализа сценариев и некоторые другие. В заключение следует отметить, что оценка стоимости финансовых рисков на основе методологии расчета показателя VAR позволяет не только полнее определять меру ...
2270.
Управление финансовыми активами компании
... на основе прогнозируемой суммы денежного оборота по производственно-коммерческой деятельности и количества оборотов денежных средств.   3. Управление финансовыми активами в условиях кризиса Необходимо расширить формальные подходы к анализу рисков следующим образом: 1. Платежный календарь ...
2271.
Управление ресурсосбережением
... и электропарообразователями. 1.6 Технические мероприятия Технические мероприятия предусматривают: •    автоматизацию управления электронагревательных и осветительных установок, систем водоснабжения, установок микроклимата, электроприводов и тому подобное; •    ...
2272.
Управление ресурсами промышленного предприятия в современных условиях
... экономии. С реструктуризацией промышленности и дальнейшим ее динамичным развитием эта проблема станет первостепенной.[9,c.321] 2. РАСЧЕТ, ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ МЗХ ЗАО “АТЛАНТ” 2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия Минский завод холодильников ...
2273.
Управление развитием персонала
... актуальным вопросам ведения бизнеса. Спектр программ обучения персонала у них постоянно расширяется. Что касается вопросов управления развитием персонала и обучением персонала, то можно заметить, как современные руководители уже не задаются вопросом, зачем обучать персонал, - они понимают, что это ...
2274.
Управление рабочим временем. Создание благоприятных условий труда
... , психоклимат менее поддается воздействию.   14. Основные направления улучшения социально-экономической эффективности русловий труда на проиводстве Создание благоприятных условий труда, его дальнейшее облегчение способствуют, с одной стороны, сохранению здоровья трудящихся, ...
2275.
Управление рабочим временем
... сверхнормативных физических, психологических и эмоциональных нагрузок; ·          эффективное использование рабочего времени, оптимизация режимов труда и отдыха; ·          рационализация трудовых процессов, ...
2276.
Управление процессом реализации стратегических изменений
... стратегические изменения являются главными носителями нового качества в ходе развития организации, и именно стратегические изменения представляют собой ключевой объект управления в процессе реализации, как каждой специализированной стратегии, так и корпоративной стратегии в целом». Проведение ...
2277.
Управление процессом разработки проекта здания ОАО "Проектный институт "ГПИСТРОЙМАШ"
... деятельности в рамках настоящего процесса. 9.Документирование и архивирование 9.1. Контрольный экземпляр карты процесса “Разработка проекта здания” ОАО ”Проектный институт “ГПИСТРОЙМАШ” должен храниться у главного инженера до окончания срока действия, аннулирования или замены. 9.2. Контрольный ...
2278.
Управление процессом развития персонала
... растущим спросом на услуги всевозможных фирм и агентств, кадровых служб, специализирующихся на подборе, оценке, развитии персонала, т.е. решении проблем управления персоналом, а также: - переход к использованию работников, обладающих высокой квалификацией; - стимулирование сотрудников организации ...
2279.
Управление процессом производства новой техники
... во всех сферах деятельности предприятия, а также в управлении процессом новых знаний. Опыт предприятий-лидеров наглядно свидетельствует, что инновации неизбежны и управляемы. Управление инновациями - ключ к поддержанию высокой эффективности производства. Управление инновациями на предприятии ...
2280.
Управление процессом коммуникаций на предприятии
... – представляют установленные нормы (правила, инструкции, положения) взаимодействия между людьми в рамках организаций, соответствующих организационных форм.В процессе коммуникации информация передаётся от одного субъекта другому. Субъектами могут выступать отдельные личности, группы и организации[4]. ...
2281.
Управление процессами конфликта в организации
... . Это, в свою очередь, повлияет на вероятность возникновения последующих конфликтов. 2. Мероприятия по управлению процессами конфликтов в организации   2.1. Подходы к диагностике конфликта Любая организация в своей жизнедеятельности связана с неизбежностью возникновения внутри нее ...
2282.
Управление процентным и инвестиционным риском
... использованы вышеуказанные методы, позволяющие минимизировать процентные риски, либо получать доходы от управления ими, но операции рассматриваются опять же не отдельно, а по отношению к имеющейся в банке ситуации. 3. ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ Инвестиционная деятельность ...
2283.
Управление профессиональной карьерой. Карьера и характер
... условия работы, российский топ-менеджмент должен вспомнить, каким он был в начале своей карьеры". 2. Индивидуальное задание 1. Что вы понимаете под выражением «управление профессиональной карьерой»: Профессиональная карьера характеризуется тем, что конкретный сотрудник в процессе своей ...
2284.
Управление противоречиями
... Решение конфликта представляет собой устранение полностью или частично причин, породивших конфликт, либо изменение целей участников конфликта. Управление противоречиями - это целенаправленное воздействие по устранению (минимизация) причин, породивших конфликт, или на коррекцию поведения участников ...
2285.
Управление производством СПК им. Никольского
... и специалисты, хорошо знающие технологию, способные рационально планировать производство, правильно его организовать, выполнять административные функции. В СПК им «Никольского» используется линейная структура управления, которая образуется в результате построения аппарата управления только из ...
2286.
Управление производственными процессами
... , 9. вып-ние плана и договорных обяз-ств по поставкам, 10. Постоянное соверш-ние управления, 11. применение эк-ко-мат-ких м-ов в упр-ии пр-ва, 12. Ускорение НТП Виды машиностроительных производственных объединений 1. По степени сам-ти: 1.1.объед-я, в кот. пр-тия сохраняют хоз-ую юр-ю самост-ть. ...
2287.
Управление проектом, создание системы информационной безопасности
... (КСЗИ). Назначение ответственных за проект. Определение примерных сроков проекта. x x x 2. Формирование команды разработчиков КСЗИ. x x x 3. Знакомство с информационной системой и информационными ресурсами предприятия. Составление ...
2288.
Управление проектом карьеры менеджера
... . В сегодняшней казахстанской ситуации это материальный фактор как средство для существования. 2.Анализ системы управления проектом трудовой карьеры менеджера на предприятии   2.1.Организационно–экономическая характеристика деятельности объекта исследования Директором ЗАО «Артель ТРУД» ...
2289.
Управление проектами
... проекта в эксплуатацию. - эксплуатационная фаза, включающая: приемку и запуск, замену оборудования, расширение, модернизацию, инновацию. Функции управления проектом включают: планирование, контроль, анализ, принятие решений, составление и сопровождение бюджета проекта, организацию осуществления, ...
2290.
Управление проектами
... или клиринговой компании! Сколько денег он хочет? 1 800 долларов США в месяц и ни копейки меньше. Ему достаточно задать несколько вопросов по теории управления проектами. Вопросы должны быть на понимание. Сумма сразу падает до 1 000, потом до 800 долларов, потом еще ниже... Цена: уменьшается с ...
2291.
Управление привлечением заемных средств. Производственный рычаг
... Заемные средства, привлекаемые в иных материальных или нематериальных формах С учетом изложенной классификации организуется управление привлечением заемных средств, которое представляет собой целенаправленный процесс их формирования из различных источников и разных формах в ...
2292.
Управление привлечением заемного капитала предприятия
... долю заемных средств в формировании активов, изыскивать пути повышения роли собственного капитала в коммерческой деятельности организации. 2.3 Управление привлечением заемного капитала на предприятии ОАО "Павловскгранит" От того, каким капиталом располагает организация, насколько ...
2293.
Управление прибылью на предприятии
... из задач дипломного проекта. Глава 2. Основание выбора дипломного проекта. Обзор теории и практики по теме дипломного проекта «Управление прибылью на предприятии» Прибыль как конечный финансовый результат на всех этапах развития экономики всегда имела огромное значение для эффективной работы ...
2294.
Управление предприятием ООО "Соты Новосибирского облпотребсоюза"
... и способствует успешному управлению как отдельными сотрудниками, так и всем коллективом предприятия. Задание 4: «Управление персоналом на предприятии (в организации)» Магазин ООО «Соты Новосибирского облпотребсоюза», судя по количеству персонала и по его площади, является малым ...
2295.
Управление предприятием на примере ООО "Производственно-коммерческая фирма "ИМЭКС"
... всех факторов, оказывающих влияние на решения, с учетом предвидения его возможных последствий. 2.5 Управление конфликтами и стрессами Поскольку основным видом деятельности ООО «Производственно-коммерческая фирма «ИМЭКС» является розничная торговля, связанная с непосредственным общением с ...
2296.
Управление предприятием
... и их решение; формирование на предприятии климата новаторства, поиска новых идей. Перечисленные подсистемы управления предприятием реализуют следующие функции: постановка целей и задач в соответствии с принятой стратегией и спецификой подсистемы; планирование необходимых ресурсов для решения ...
2297.
Управление предприятием
... на разных уровнях приводит к росту затрат на содержание управленческого аппарата; дублирование работ для разных подразделений. 2. Анализ структуры управления предприятием ООО «MITSUBISHI MОTОRS» 2.1 История создания, цель и предмет деятельности ООО «MITSUBISHI MОTОRS» (адрес, где ...
2298.
Управление предприятием
... аппаратом управления выделяются еще и временные предметно-специализированные звенья — проектные группы. 4. Вышестоящие органы государственного управления предприятиями и организациями Правительство Украины (Кабинет Министров) находится в подчинении администрации Президента и парламента. ...
2299.
Управление предвыборной кампанией
... Туякбая, предвыборная борьба которого строилась, преимущественно, на привлечении внимания к нарушениям избирательного права. 3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ   3.1 Понятие проекта и его основные характеристики Прежде чем приступить к разработке ...
2300.
Управление потенциалом современного предприятия
... Под производственным информационным потенциалом понимается способность и возможность как отдельных специалистов, так и информационной системы предприятия в целом, воспринимать и преобразовывать поступающую информационную продукцию в управленческие решения. В современных условиях хозяйствования ...


Наверх