Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДИПЛОМНА РОБОТА


Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми


Виконавець:

студент групи

Науковий керівник:

Рецензент:


ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2008


РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота – 80 стор., джерел, 4 додатки

Список ключових слів: СЕКСУАЛЬНІСТЬ, СЕКСУАЛЬНА КУЛЬТУРА, СЕКСУАЛЬНА ПОВЕДІНКА, СЕКСУАЛЬНИЙ СЦЕНАРІЙ, ПІДЛІТКОВИЙ ВІК.

Дипломна робота присвячена теоретичному і практичному аналізу специфіки сексуальної культури сучасних українських підлітків як соціокультурного феномену .

При написанні дипломної роботи нами були проаналізовані теоретичні набуття суспільних наук стосовно визначення соціальних характеристик сексуальності; визначене поняття сексуальної культури та його багаторівневої структури; розглянуто етапи та специфіка сексуальної соціалізації як процесу набуття сексуальної культури; досліджені особливості соціокультурних змін підліткової сексуальності у сучасній Україні; окреслені історичні підґрунтя та сучасний стан соціальної проблеми сексуального виховання; проаналізовано специфіку сексуальної культури підліткових угрупувань робочих районів великого міста на прикладі результатів власного дослідження.

Об’єктом даної роботи є сексуальна культура як специфічний соціокультурний феномен.

Предмет: ціннісно-нормативний зміст та поведінкова форма об'єктивації сексуальної культури підлітків як особливої соціальної групи.

У рамках дипломної роботи вищезазначений об’єкт досліджується за допомогою теоретичних (логіко-дедуктивний аналіз, синтез, порівняння, систематизація, історичний аналіз) та емпіричних методів (анкетного опитування).

Емпіричним підґрунтям даної роботи є результати власних досліджень: опитування школярів загальноосвітньої школи міста Дніпропетровськ щодо специфіки їх сексуальної культури та проведення експертного опитування батьків та вчителів щодо проблем сексуального виховання. Дослідження складалися з двох етапів: методико-процедурного та етапу збору і аналізу інформації.


ANNOTATION The degree work is devoted to the analysis of phenomenon of sexual culture of ukrainian teenagers and it's sociological interpretation. Special attention is paid to the types of sexual culture and the varieties of sexual scenarios. The results of author's sociological researches are examined in this work.
Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні засади соціологічного вивчення сексуальності

1.1. Ретроспективний аналіз наукового дискурсу сексуальності

1.2. Поняття сексуальної культури: сутність та особливості

1.3. Специфіка сексуальної культури підлітків: соціологічний аналіз

РОЗДІЛ 2. Соціокультурний абрис підліткової сексуальності в сучасному українському суспільстві

2.1.Підліткова сексуальність у соціальному просторі сучасності

2.2. Сексуальне виховання: специфіка та проблеми сьогодення

2.3. Особливості сексуальної культури українських підлітків: ціннісно-нормативний аспект

Заключення

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4


ВСТУП

 

Сучасні уявлення про сексуальність багато в чому визначаються тим моральним, соціальним і психологічним значенням, яке надавали йому попередні покоління. Як вказував Мішель Фуко в своїй роботі “Історія сексуальності”, зростання еротичної свідомості в сучасних країнах Заходу супроводжувався наполегливими спробами його пригнобити, однак сьогодні ситуація кардинально змінилась. В наявності – всюдисуща присутність еротичних образів – прямих чи побічних, традиційних чи нетрадиційних. Сучасні підлітки знаходяться в дуже складній ситуації вимушених інтерпретацій нових текстів, іміджів і фактів, які пов’язані з сексуальною поведінкою. Нова й досить важлива тенденція в сексуальній сфері життя полягає в тому, що сексуально-еротична поведінка і мотивація до кінця емансипується від репродуктивної біології, пов’язаної з продовженням роду. Суспільна свідомість сприйняла той факт, що сексуальність не направлена лише на дітонародження, не має потреби у легітимізації і є самоцінною.

Підліткова соціальна спільність є особливою групою суспільства, яка займає маргінальну позицію в силу вікових особливостей та пов’язаної з ними невизначеністю статусу, несформованої життєвої позиції та ціннісно-нормативної системи. Намагаючись як можна скоріше перейти до статусу дорослих, підлітки некритично та спрощено сприймають інформацію про сексуальність особистості, а ліберальна сексуальна культура, характерна для сучасної реальності, сприяє цьому.

 Негативні наслідки лібералізації статевої моралі в першу чергу відслідковують медики, фіксуючи ріст абортів, венеричних захворювань у підлітків, а серед молодих подружніх пар, як наслідок, – збільшення кількості безплідних шлюбів. Сьогодні засоби масової комунікації і преса активно транслюють такі теми, як безпечний секс, СНІД, проституція, гомосексуалізм, в той час як інформації про соціальні і моральні сторони сексуальності майже не торкаються. А поєднання неінформованості і наукової неграмотності приводять до того, що формується невірна стратегія виховання відносно сексуальної культури підлітків. Це, в свою чергу, тягне за собою катастрофічні соціальні, культурні і епідеміологічні наслідки. Щоб перевірити ці небезпечні тенденції, необхідно вивчати проблему сексуальності, а вірніше – сексуальної поведінки підлітків.

Українське суспільство зіткнулось із чисельними наслідками ранньої сексуальної активності:

1.   Збільшення чисельності занадто ранньої вагітності на тлі зменшення загальної кількості дітонародження;

2.   Збільшення венеричних хворих підліткового віку;

3.   Розповсюдження серед підлітків ВІЛ-інфекції;

4.   Стрімке зростання кількості абортів серед неповнолітніх.

Ці явища дослідник може охарактеризувати як зовнішні прояви відсутності загальних програм статевої просвіти, а також наслідки низького ступеню культури сексуальної безпеки серед підлітків. При цьому самі підлітки демонструють дещо суперечливі установки: з одного боку, вони ставлять безпечний секс на досить високе місце в структурі цінностей здорового способу життя, з іншого – використовують презервативи при випадковому статевому контакти лише 52 % осіб у віці 14-20 років.

Всі ці соціально негативні явища обумовлюють актуальність привертання соціологічної уваги до вивчення соціокультурних основ підліткової сексуальності.

Дослідження сексуальності і сексуальних практик зображені у великій кількості праць і монографій таких вчених, як М. Фуко, Е. Гідденс, Ф. Райс, М. Кле та інших. Українські вчені О.В. Сечейко, Л.Г. Сокурянська, Л.М. Гридковець надають пріоритет вивченню сексуальних практик підлітків. До російських вчених, які здійснюють свою науково-дослідницьку діяльність у цій сфері, відносяться І.С. Кон, С.І. Голод, Є. Омельченко, А.І. Антонов, В.М. Медков та інші.

Зазначимо, що в цілому аналіз робіт західних, радянських та сучасних пострадянських вчених дозволяє дійти висновку про розглядання підліткової сексуальності переважно у межах психології і сексології, соціологічний підхід є, як правило, виключенням в даних дослідженнях.

Об’єктом нашої роботи є сексуальна культура як специфічний соціокультурний феномен.

Предмет – ціннісно-нормативний зміст та поведінкова форма об'єктивації сексуальної культури підлітків як особливої соціальної групи.

Мета нашої роботи: визначити ціннісну наповненість та нормативні обмеження сексуальної культури сучасних українських підлітків.

При написанні даної роботи ми орієнтувалися на такі встановлені завдання:

Ø проаналізувати теоретичні набуття суспільних наук стосовно визначення соціальних характеристик сексуальності;

Ø визначити поняття сексуальної культури та вивчити його багаторівневу структуру;

Ø розглянути етапи та специфіку сексуальної соціалізації як процесу набуття сексуальної культури;

Ø дослідити особливості соціокультурних змін підліткової сексуальності у сучасній Україні;

Ø окреслити історичне підґрунтя та сучасний стан соціальної проблеми сексуального виховання;

Ø на прикладі результатів власного дослідження проаналізувати специфіку сексуальної культури підліткових угрупувань робочих районів великого міста.

Емпіричну базу дипломної роботи складають декілька соціологічних досліджень, які були проаналізовані методом вторинного аналізу, а саме:

1. Моніторинг Інституту соціальних досліджень України (2001 р.) на тему “Практичні моделі сексуальної поведінки молоді”: 13-17 річні підлітки та 18-22 річні юнаки. Генеральна сукупність складається з двох незалежних сукупностей: учнівська молодь 13-17 років та 18-22-х річна молодь. Загальна кількість – 3479 респондентів, серед яких 1794 - 13-17 років; 1685 - 18-22 роки.

2. Дослідження Сечейко О.В., 1999 року “Взаємозв’язок індивідуально-психологічних та вікових особливостей підлітків”. Загальна кількість респондентів – 97 (48 хлопчиків і 49 дівчат), вік – 13-15 років.

3. Також в ході написання дипломної роботи були використані дані проведеного нами експертного опитуванні батьків та вчителів щодо проблем сексуального виховання (n=52).

4. Ціннісно-нормативний аспект сексуальної культури підлітків ми дослідили за допомогою пілотного опитування школярів, результати якого використовувалися для ілюстрації сучасного стану проблематики. (n=153)

Мета та завдання роботи обумовили її структуру. Випускна робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку літератури та додатків.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ


Информация о работе «Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми»
Раздел: Социология
Количество знаков с пробелами: 136304
Количество таблиц: 16
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
52221
1
0

... параграфи), висновків, списку використаної літератури (39 найменувань). 1. Девіантна поведінка як соціологічна категорія і проблеми її вивчення   1.1 Девіантна поведінка молоді як предмет соціологічного дослідження Проблеми процесу трансформації та соціальних змін розглядаються в наукових працях П. Бергера, [9, 31] I. Валерстайна, [9, 34] Т. Лукмана, [9, 34] П. Штомпки. [39] Серед украї ...

Скачать
114537
1
0

... сприйнятливість, прищепити стійкий смак і до теоретичних проблем, і до проникнення в глибини тексту. Отже, авангардизм є феноменом художньої культури, суть якого передусім у загостреному й напруженому вираженні процесів естетико-художнього перевороту, означуваного як модернізм. У різких, безпрецедентних формах відбувалися в авангардизмі процеси деструкції, руйнування й заперечення «старого» ...

Скачать
119076
9
0

... 80 – 90рр ХХ ст. сферою особливого і постійного інтересу в німецькій емпіричній соціології стає розвиток соціології праці, а в її межах індустріальної соціології.   9. Становлення соціологічної думки в Україні Початком самостійних соціологічних праць слід вважати дослідження женевського гуртка українських учених у 80х роках ХІХ ст.. ,які друкувалися в часописи «Громада» (Женева) і в окремих ...

Скачать
664560
27
18

... ів є актуальною, оскільки на її основі реально можна розробити формувальні, розвивальні та оздоровчі структурні компоненти технологічних моделей у цілісній системі взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків. На основі інформації, яка отримана в результаті діагностики, реалізується ме­тодика розробки ефективних критеріїв оцінки інноваційних ...

0 комментариев


Наверх