ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ "ПРАВОЗНАВСТВО"


Аграрні правовідносини.

Адміністративна відповідальність.

Верховна Рада в системі органів державної влади.

Види правопорушень.

Виконавчий апарат держави.

Виникнення та історичний розвиток держави і права.

Випробування при прийнятті на роботу.

Відповідальність за невиконання зобов'язань.

Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Відповідальність за хабарництво.

Гарантія та порука - як засіб забезпечення зобов'язань.

Громадяни як суб'єкти цивільного права.

Державний устрій.

Джерела права.

Договір купівлі - продажу.

Договір оренди - юридичне значення.

Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.)

Засади діяльності та статус державного службовця.

Захист право власності.

Зобов'язання виникаючі з заподіяння шкоди.

Кодифікація адміністративного права.

Конституційне право - провідна галузь права.

Конституційні обов'язки громадян України.

Конституція України - нормотворча база усього законодавства.

Кримінальні покарання та їх різновиди.

Ліквідація юридичних осіб.

Матеріальна відповідальність підприємств, організацій та установ перед робітниками.

Місце та роль Президента України в системі органів державної влади.

Місцеве самоврядування та місцеві органи виконавчої влади.

Обмежена матеріальна відповідальність у трудовому праві.

Обмеження цивільної дієздатності.

Органи, які розглядають трудові спори.

Оренда землі по законодавству України.

Основні форми здійснення функцій держави.

Переведення на іншу роботу та його види.

Підстави визначення угод недійсними.

Підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Підстави припинення трудового договору з ініціативи робітника.

Повна матеріальна відповідальність у трудовому праві.

Позовна давність.

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю та його керівні органи.

Поняття адміністративних правовідносин.

Поняття громадянства.

Поняття державного управління та його принципи.

Поняття державної служби в Україні.

Поняття дисциплінарного проступку

Поняття законності та її гарантії в Україні.

Поняття злочину та його ознаки.

Поняття кримінальної відповідальності.

Поняття переміщення за трудовим законодавством.

Поняття посадової особи.

Поняття правопорядку.

Поняття та види застави.

Поняття та види неустойки.

Поняття та види посадових злочинів.

Поняття та види спільної власності.

Поняття та джерела аграрного права.

Поняття та джерела адміністративного права.

Поняття та джерела трудового права.

Поняття та джерела фінансового права.

Поняття та зміст право власності.

Поняття та зміст трудового договору.

Поняття та класифікація правових норм.

Поняття та признаки держави.

Поняття та признаки юридичної особи.

Поняття та склад правопорушення.

Поняття та структура правовідносин.

Поняття та суб'єкти колективного трудового договору.

Поняття та форма права.

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

Поняття цивільних правовідносин та їх елементи.

Поняття цивільного права як галузі права.

Поняття цивільного процесуального права.

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Право державної власності.

Право і закон.

Право особистої власності.

Правовий статус акціонерних товариств.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Правоохоронні органи української держави.

Правосуб'єктність громадян в трудовому праві.

Правотворчість та її демократичні принципи.

Призначення громадян недієздатними.

Принцип розподілу влади та його реалізація у Конституції України.

Приховування банкрутства та фіктивне банкрутство.

Реалізація юридичних осіб.

Роль прокуратури в захисті прав людини.

Система господарських судів в Україні.

Система права.

Система та джерела цивільного права.

Систематизація законодавства України.

Соціальні права громадян за Конституцією України.

Структура норми права.

Трудовий контракт та сфера його застосування.

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальне - правова держава.

Умови правомірності правових актів державного управління.

Форми трудового договору.

Функції та види адвокатської діяльності.

Юридична відповідальність за скоєння юридичних злочинів.


1. Аграрні правовідносини. 2

2. Адміністративна відповідальність. 2

3. Верховна Рада в системі органів державної влади. 2

4. Види правопорушень. 2

5. Виконавчий апарат держави. 2

6. Виникнення та історичний розвиток держави і права. 2

7. Випробування при прийнятті на роботу. 2

8. Відповідальність за невиконання зобов'язань. 2

9. Відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2

10. Відповідальність за хабарництво. 2

11. Гарантія та порука - як засіб забезпечення зобов'язань. 2

12. Громадяни як суб'єкти цивільного права. 2

13. Державний устрій. 2

14. Джерела права. 2

15. Договір купівлі - продажу. 2

16. Договір оренди - юридичне значення. 2

17. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) 2

18. Засади діяльності та статус державного службовця. 2

19. Захист право власності. 3

20. Зобов'язання виникаючі з заподіяння шкоди. 3

21. Кодифікація адміністративного права. 3

22. Конституційне право - провідна галузь права. 3

23. Конституційні обов'язки громадян України. 3

40. Позовна давність. 3

45. Поняття державної служби в Україні. 3

47. Поняття законності та ії гарантії в Україні. 3

49. Поняття кримінальної відповідальності. 3

58. Поняття та джерела адміністративного права. 3

79. Правовий статус іноземців та осіб без громодянства. 3

93. Структура нормы права. 3

95. Україна є суверенна і незележна, демократична, соціально-правова держава. 4

97. Форми трудового договору. 4


1. Аграрні правовідносини.

Аграрные правоотношения — это правовая форма, выражающая и закрепляющая аграрные обществен­ные отношения как экономическую категорию, раз­новидность производственных отношений, складываю­щихся и развивающихся в процессе организации и ведения сельскохозяйственного производства. Глав­ными, базовыми составляющими системы аграрных правоотношений являются имущественные, земельные, управленческие и трудовые правоотношения. Указан­ные правоотношения могут выступать как внутрен­ние, так и внешние. Субъекты аграрного права могут отличаться друг от друга по различным факторам. По формам собственности: на частные без создания юридического лица; на юридические лица, основан­ные на частной, коллективной, государственной фор­мах собственности, на смешивании последних, на об­щей собственности, в том числе и иностранного участника-инвестора. Cубъекты аграрных правоотно­шений — это владельцы, самостоятельно или благо­даря объединению своего капитала наделяющие созданные ими юридические ли­ца полномочиями субъектов аграрных и других пра­воотношений.Информация о работе «Шпоры по правоведению (Украина)»
Раздел: Право
Количество знаков с пробелами: 34779
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
90693
0
0

... метод (юр-технич) имеет практическое значение для правотв, для системат норм актов; - системно-структурный; - социологичкский (статистический); - Сравнительный (конкретные методы в сревнении с общими при изучении ТГП.6. ПОН, ПРИЗН, СУЩН ГОС-ВА. СОВРЕМ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ ГОС-ВА. ГОс-во это особая организация публичной власти кот выражает интересы всего народа или доминирующей части. Своя территория ...

Скачать
161367
0
0

... . — С 73-77. Лосев А. Ф. Типы античного мышления // Античность как тип культуры. — М., 1988. — С. 78-104. Луканин Р. К. Из истории античного опыта и эксперимента // Филос. науки. — 1991. — № 11. — С. 23-36. Луканин Р. К. Категории Аристотеля в истолковании западноевропейских философов // Путем Октября. — Махачкала, 1990. — С. 84-103. Луканин Р. К. "Среднее"— специфическое понятие аттической ...

Скачать
47402
0
0

... и многих других. Из последних работ следует выделить сюиту греческих танцев на музыку М.Теодоракиса (1991), сюиту еврейских танцев "Семейные радости" (1994). Выдающийся художник Игорь Александрович Моисеев является первооткрывателем в искусстве. Он создал новый жанр сценической хореографии - яркий, самобытный Театр народного танца. В современном танцевальном мире Театр Моисеева определяет пути ...

0 комментариев


Наверх