Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ

Кафедра психології

ДИПЛОМНА РОБОТА

Особливості формування етнічних стереотипів

Студента спеціальності

7.040101 «Психологія»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Голобородько Євгенії Віталіївни

Херсон-2008


ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичний аналіз психологічного явища етнічного стереотипу

1.1 Характеристика етнічного стереотипу

1.2 Джерела етнічних стереотипів

1.3 Етнічні стереотипи і міжкультурне спілкування

1.4 Наслідки стереотипізації

Розділ 2. Психологічні методи дослідження етнічних стереотипів

Розділ 3. Дослідження особливостей формування етнічних стереотипів

3.1 Дослідження етнічних стереотипів за допомогою проективного тесту.

3.2 Дослідження впливу ЗМІ на формування етнічних стереотипів

Висновки

Рекомендаці

Список використаних джерел

Додатки:

1. Результати проективного дослідження, отримані на 1 етапі експерименту, представлені у діаграмі.

2. Результати впливу періодичних та Інтернет-видань на формування позитивних етнічних стереотипів, представлені у діаграмі.

3. Результати впливу періодичних та Інтернет-видань на формування негативних етнічних стереотипів, представлені у діаграмі.


ВСТУП

Актуальність: Національна проблематика - виключно актуальна в наше бурхливе століття прогресу і соціальних потрясінь – ще с стародавніх часів привертала увагу мислителів всіх часів і народів. Особлива важливість цієї теми для кожної людини ймовірно, пов'язана з тим, що приналежність до тієї або іншої нації є універсальною характеристикою, властивою всім людям без виключення.

Стереотипи у спілкуванні, що виникають, зокрема, при пізнані людьми один одного, мають і специфічне походження, і специфічний сенс. Як правило, стереотип виникає на основі достатньо обмеженого досвіду з минулого, в результаті і прагнення будувати висновки на базі обмеженої інформації. Стереотипізація в процесі пізнання людьми один одного може призвести до двох різних наслідків. З одного боку, це призводить до визначеного спрощення процесу пізнання іншої людини; в цьому випадку стереотип обов'язково несе в собі оцінювальне навантаження. У випадку національних або етнічних стереотипів це оцінювальне навантаження має особливе значення, бо мова йде про спілкування та взаємодію між цілими народами та країнами, а отже й наслідки цього спілкування завжди мають світові масштаби. Часом ці наслідки залежать саме від стереотипів.

Отже, проблеми етнічних стереотипів та процесу стереотипізації вивчали такі вчені як Д. Кац, К. Брейлі, У. Ліпман, А. Тешфел, Т.А. Ван Дейк, Г. Олпорт, Н.В. Бахарєва, Т.Г. Стефаненко, А.С. Баронін, А.К. Байбурін, Ю.В. Бромлей, А.О. Бороноєв, Ю.П. Платонов, С.Л. Арутюнов та ін.

Отже, можна зробити висновок, що задана тема актуальна з огляду на те, що досліджуване явище займає важливе місце у міжособистісному спілкуванні.

Мета: теоретично проаналізувати поняття етнічних стереотипів, ознайомитися з літературою по даній темі, експериментально довести наявність вже сформованих стереотипів у людей та спробувати виявити джерела і фактори їх формування.

Задачі:

1) проаналізувати сутність етнічних стереотипів, їх місце і роль у житті людей;

2) виявити джерела, фактори стереотипів та наслідки стереотипізації;

3) емпірично довести існування вже сформованих позитивних і негативних стереотипів;

4) проаналізувати особливості формування етнічних стереотипів.

Об‘єкт: етнічні стереотипи.

Предмет: фактори, що впливають на формування етнічних стереотипів.

Гіпотеза: на формування етнічних стереотипів впливають різноманітні фактори, зокрема, періодичні та Інтернет-видання.

Незалежна змінна: фактори формування етнічних стереотипів.

Залежна змінна: етнічні стереотипи.

Теоретичне обґрунтування роботи: дана тема буде розкриватися в рамках етнічної та кросс-культурної психології.

Практичне значення: дана робота може бути використана для вивчення особливостей процесу стереотипізації та пошуків методів або засобів руйнування стереотипів, які займають чільне місце у сприйнятті людей один одного та заважають реальному відображенню дійсності, а отже й ефективній комунікації.

Методи дослідження: у роботі були використані наступні методи: спостереження, бесіда, семантичний диференціал та проективний малюнок.

Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, загального висновку, списку використаних джерел та додатків. Зміст роботи викладений на 80 сторінках друкованого тексту. Робота включає в себе додатки, що складають 3 діаграми. Список використаних джерел нараховує 60 робіт українських та зарубіжних авторів.


РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЯВИЩА ЕТНІЧНОГО СТЕРЕОТИПА


Информация о работе «Особливості формування етнічних стереотипів»
Раздел: Психология
Количество знаков с пробелами: 114593
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
116186
6
3

... і етнічної психіки як екстраверсія/інтроверсія, екстернальність/інтернальність, емоційність/прагматизм (згідно теорії Донченко). II етап охоплює вивчення за допомогою анкетування сприйняття США і Росії українцями у різних аспектах взаємодії України з цими країнами, які розглянуті в теоретичній частині. III етап має на меті прослідкувати виникнення авто- і гетеростереотипів за допомогою методу ...

Скачать
62594
0
0

... між ними. По-друге, стереотип є спосіб структурування досвіду розуміє суб'єкта, спосіб організації знань, використовуваних для розуміння іншої людини »[8; 108]. 2. Роль соціальних стереотипів у сприйнятті людиною людини 2.1 Характеристика процесу сприйняття Останнім часом у всьому світі вчені включаються в розробку комплексу проблем, що становлять психологію пізнання людьми один одного. ...

Скачать
37186
0
0

... опозицій є базовою складовою андроцентричного світогляду людини нового і новітнього часу, що призводить до фактичного ототожнення чоловіків із усім людством, і, водночас, витіснення жінки в сферу Природи. 7. Рефлексія ґендерних стереотипів у культурі Гендерні стереотипи у мистецтві. Ми вже з’ясували, що ґендерні стереотипи є продуктом і невід’ємним компонентом культури. У цьому розділі ми ...

Скачать
20763
0
0

... ія спорту – галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності психічної діяльності індивідів і груп в умовах спортивної діяльності (тренування, змагання, відновлення). 28.  Психологія соціальної роботи – галузь науки, яка вивчає психологічні особливості професійної діяльності, яка полягає у допомозі окремим особам, групам чи спільнотам і спрямована на розвиток чи відновлення здатності до соці ...

0 комментариев


Наверх