Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зміст


Вступ____________________________________________________ 3

1. Касова робота та облік прибуткових касових операцій______________ 4

1.1 Організація касової роботи в комерційних банках України_____ 4

1.2 Документація, документообіг та облік прибуткових

касових операцій __________________________________________ 7

1.3 Облік і контроль видаткових касових операцій ______________12

1.4 Порядок здійснення операцій вечірніми касами та ревізія

каси_____________________________________________________ 16

2. Основні положення про підготовку прогнозів оборотів_____________ 26

2.1 Порядок підготовки та розробки прогнозів касових оборотів __ 26

2.2 Складання прогнозних розрахунків касових оборотів

за окремими статтями ______________________________________29

3. Особливості аудиту в банківській діяльності ______________________38

3.1 Вимоги Національного банку України _____________________ 38

3.2 Важливі питання аудиту КБ______________________________ 39

Висновки ________________________________________________ 41

Список використаної літератури _____________________________42


Вступ

 

У даній роботі буде розглянуте питання з дисципліни облік та аудит в банках, але неможливо розглядати таке важливе питання без вступного слова, у якому йде мова про загальний облік операції комерційного банку.

Банківські операції відображаються в балансі відповідно в актив­ній і пасивній його частинах.

Баланс банку дає змогу отримати загальні дані про стан коштів банку, про розміщення цих коштів (актив), а також про джерела їх утворення(пасив).

Пасивні операції - це операції, пов'язані з формуванням банківських ресурсів. Вони відіграють первинну й вирішальну роль щодо активних операцій, для яких необхідною умовою є достатність ресурсів. Саме в результаті пасивних операцій банки отримують додаткові ліквідні кошти. Банківські ресурси - це сукупність коштів, що знаходяться їв розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій. Відповідно до джерел формування кошти комерційного банку поділяють на власні й залучені.

Дана робота, її питання є дуже актуальними та привабливими для дискусії. Тому, що у наш час, у час коли Україна виходить на міжнародну арену Європейського співтовариства, вона як самостійна держава повинна мати розвинуту й також самостійну банківську систему.

Дана робота містить 43 сторінки друкованого тексту, 5 таблиць, та у кінці роботи надається список використаної літератури.


1. Касова робота та облік прибуткових касових операцій

1.1 Організація касової роботи в комерційних банках України

Специфіка здійснення комерційними банками операцій з розра­хунково-касового обслуговування клієнтів полягає в тому, що, не­зважаючи на інтенсивний розвиток сучасних платіжних технологій та форм безготівкових розрахунків, левова частка в грошовому забезпеченні господарського обороту суб'єктів підприємницької діяльності продовжує припадати на готівкові кошти. Ось чому банки, що прагнуть надавати комплексні банківські послуги, по­винні забезпечити якісне виконання всіх необхідних операцій з ка­сового обслуговування фізичних та юридичних осіб.

Касове обслуговування - це сукупність банківських операцій з прийняття готівкових коштів від клієнтів і зарахування їх на відпо­відні банківські рахунки та видання з клієнтських рахунків через касу банку готівкових коштів згідно з розпорядженням клієнтів на цілі, передбачені чинним законодавством.

Організація касової роботи комерційних банків регламентуєть­ся Національним банком України за його Інструкцією про касові операції в банківських установах, затвердженою постановою Правління НБУ № 337 від 14.08.2003 р. Ця Інструкція визначає порядок і вимоги щодо здійснення банками, їхніми філіями та відділеннями касових операцій в національній та іноземній валютах, регулює взаємовідносини банків із територіальними управліннями національного банку, іншими банками та клієнтами з цих питань. Операції з обслуговування готівково-грошового обороту клієн­тів здійснюються через операційні каси банків.

Структуру операційної каси і чисельність касових працівників, а також потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Робочі місця касових працівників, які здійснюють приймання та оброблення готівки, мають бути обладнані приладами для контро­лю захисних елементів банкнот. Крім того, робоче місце з прий­мання готівки має бути обладнане так, щоби клієнт міг спостеріга­ти за перерахуванням готівки.

До складу операційних кас долучаються прибуткові та видаткові каси. Прибуткові каси, своєю чергою, можуть поділятися на денні та вечірні. Денні каси приймають готівкові кошти протягом операцій­ного дня банку. Ці кошти того ж дня повинні бути зараховані банком на рахунки клієнтів. Для обслуговування клієнтів, які здійснюють го­тівкові розрахунки у пізніші вечірні часи, банки відкривають вечірні каси, які приймають готівкові кошти від клієнтів після закінчення операційного дня. Кошти, що надходять до вечірніх кас, повинні бу­ти зараховані на рахунки клієнтів наступного дня. Залишок грошей в операційній касі обмежений граничним розміром, що визначаєть­ся за погодженням з Національним банком України залежно від об­сягу готівкового обороту банку та умов його роботи.

Для зберігання готівки, бланків суворої звітності та інших цін­ностей і документів в установі банку відводиться спеціальне примі­щення - грошове сховище. У сховищі повинні бути окремі сейфи, металічні шафи, стелажі й возики, які замикаються на ключ поса­довою особою, відповідальною за схоронність готівки та ціннос­тей у сховищі банку.

Облік прийнятих у сховище грошових білетів, монет та інших цін­ностей ведеться у Книзі обліку готівки операційної каси. Там прово­дяться записи загальних залишків цінностей за кожним рахунком на кожний операційний день до закриття грошового сховища.

Бланки суворої звітності обліковуються на позабалансовому рахунку 9821 «Бланки суворої звітності» в умовній оцінці за кожну книжку або аркуш.

Відповідальність за схоронність готівки й цінностей у сховищі та в операційних касах установ банків несуть особи, які уповнова­жені наказом керівника установи банку. Такими посадовими особа­ми можуть бути керівник або заступник керівника, головний бух­галтер установи банку або його заступник, завідувач каси. Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, відчиняються і замикаються на три ключі та опе­чатуються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схо­ронність цінностей. Всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігають­ся готівка і цінності, повинні мати дублікати ключів, які з докладним описом вкладаються в пакет, обшиваються тканиною і опеча­туються печатками трьох службових осіб, відповідальних за схо­ронність цінностей. Пакет із супровідним листом, підписаним тими ж особами, передається на зберігання у відділ безпеки комерційно­го банку або в найближчу установу банку. Документ про здання дублікатів ключів на зберігання іншій ус­танові банку разом із копіями опису та супровідного листа зберіга­ється у сейфі керівника та обліковується на позабалансовому рахунку 9819 «Інші цінності і документи». Касири операційних кас можуть виконувати операції з при­ймання і видання готівки тільки на основі касових документів, які перевірені та оформлені обліково-операційними працівниками і передані внутрішнім шляхом до каси. Касири операційних кас по­винні мати зразки підписів операційних працівників і контролерів, а операційні працівники - зразки підписів касирів. У кожній установі банку на касових працівників, інкасаторів, водіїв заводиться особова справа, в якій є заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія наказу про призначення на посаду, ви­тяг з протоколу про прийняття заліку щодо знання Інструкції про касові операції в банках України, а також договір про повну мате­ріальну відповідальність. Працівники каси несуть повну матеріальну відповідальність за нестачу грошей і цінностей та інші недоліки в роботі, які завдали матеріальної шкоди банкові. Облік готівки в національній та іноземній валютах і дорожніх чеків здійснюється за рахунками першого класу розділу 10 «Каз­начейські та міжбанківські операції» Плану рахунків бухгалтер­ського обліку банків України, затвердженого постановою Прав­ління НБУ від 21.11.1997 № 388 (із змінами і доповненнями). Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів у націо­нальній валюті здійснюється за номінальною вартістю.Информация о работе «Облік операцій комерційного банку»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 68600
Количество таблиц: 6
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
20304
0
0

... та чинного законодавства. Отже оцінка банківського капіталу є потрібною як для керівництва банку, щоб знати результати своєї роботи, так і для клієнта чи партнера 1. Облік капіталу комерційного банку   1.1.  Капітал банку : суть, значення , джерела його формування та напрямки використання   Для здійснення комерційної і господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну ...

Скачать
17828
0
0

... стосовно надання ним недостовірної інформації, чи навмисного надання з метою введення в оману, то банк може надати інформацію про фінансові операції цього клієнта уповноваженому органу. Порядок реєстрації фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу: якщо працівник банку до або після здійснення фінансової операції з'ясовує, що вона підлягає фінансовому моніторингу, то він не пізніше ...

Скачать
209410
27
8

... , №5, 1997, с.34. 34. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Інструкція НБУ, затверджена постановою Правління НБУ 14.04.1998 №141. 35. Аналіз діяльності комерційного банку. За редакцією д. е. н., проф. Ф.Ф. Бутинця, д. е. н., проф. А. М. Герасимовича. Ж.: ПП “РУТА”, 2001р. 36. Банківські операції: Підручник/ Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та ін.–К.,2000.–472с. ...

Скачать
168932
5
31

... ій ліквідності АКБ "Приватбанк". Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів оптимізації стратегії застосування не тільки інтегрально-нормативних, а і поточних інструментів управління платоспроможністю та ліквідністю комерційного банку з застосуванням механізмів геп-менеджменту, наданих в дипломній роботі, дозволить: зосередити увагу банківських установ на доцільності комплексного ...

0 комментариев


Наверх