Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Планування в аграрних формуваннях

20944
знака
0
таблиц
0
изображений

Тести на державний екзамен для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» з дисципліни «Планування в аграрних формуваннях»


1. Термін „організація" перекладається з французької мови як:

а) властивість, сукупність;

б) побудова, функціональність;

в) гармонійний вигляд, упорядкованість;

г) призначення, створення;

2. Організації як системі притаманні такі ознаки:

а) організованість, наявність певного порядку;

б) цілісність, подільність;

в) не стаціонарність, стахостичність;

г) створення, удосконалення;

3. Організація як стан системи передбачає:

а) необхідність погодження цілей;

б) поліпшення стану колишньої системи;

в) створення нової системи;

г) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;

4. Організація як процес це:

а) співвідношення між частинами цілого;

б) створення нових і удосконалення функціонуючих систем;

в) наявність певного порядку чи ступінь упорядкованості системи;

г) взаємодія елементів системи у просторі й у часі;


5. Будь-які дії органів державної влади спрямовані на послаблення економічних функцій держави і посилення господарської самостійності всіх суб'єктів економіки - це:

а) реорганізація;

б) роздержавлення;

в) реструктуризація;

г) приватизація;

6. Відчуження майна, яке знаходиться в державній і комунальній власності на користь фізичних і недержавних юридичних осіб це:

а) реструктуризація;

б) реорганізація;

в) приватизація;

г) роздержавлення;

7. Перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації, щорічно затверджуються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Міністерством аграрної політики;

в) Фондом державного майна;

г) Верховною Радою України;

8. Державну політику в сфері приватизації підприємств здійснює:

а) Міністерство аграрної політики;

б) Верховна Рада України;

в) Міністерство економіки України;

г) Фонд державного майна;

9 Зміна відносин власності в рамках однієї форми власності, тобто від колективно неподільної форми власності до колективно дольової це:

а) поділ;

б) паювання;

в) реорганізація;

г) приватизація;

10. Визначення фонду паювання майна (03 - основні засоби, ВЗ - виробничі запаси, ДЗ - дебіторська заборгованість, КЗ - кредиторська заборгованість, МСІ - майно соціальної інфраструктури):

а) ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ + КЗ + МСІ

б) ФПМ = 03- ВЗ + ДЗ + КЗ - МСІ

в) ФПМ = 03 + ВЗ + ДЗ - КЗ + МСІ

В Фпм = 03 + В3 +ДЗ-КЗ-МСІ

11. Кількісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:

а) стаж роботи;

б) посада;

в) розмір його заробітної плати;

г) кількість років проживання в даному селі;


12. Якісну сторону праці кожного працівника при паюванні майна характеризує:

а) посада;

б) розмір його заробітної плати;

в) кількість років проживання в даному селі;

г) стаж роботи;

13. Розрахунок сукупної заробітної плати за період паювання майна:

а) складається із множення всіх індивідуальних заробітних плат працівників;

б) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників за рік;

в) складається із суми всіх індивідуальних заробітних плат працівників;

г) складається із суми всіх працівників;

14. Розрахунок пайової ставки при паюванні майна:

а) фонд паювання майна поділити на сукупну заробітну плату;

б) фонд паювання майна поділити на кількість працівників;

в) фонд паювання майна поділити на індивідуальну заробітну плату;

г) фонд паювання майна поділити на грошову оцінку одного гектара;

15. Розрахунок індивідуального майнового паю:

а) заробітна плата всіх робітників помножити на пайову ставку;

б) індивідуальну заробітну плату (за роки взяті для паювання) помножити на пайову ставку;

в) кількість робітників помножити на пайову ставку;

г) кількість років взятих для розрахунку помножити на пайову ставку;

16. Для кожного працівника конкретного підприємства розмір майнового паю:

а) різний;

б) залежить від посади;

в) залежить від кількості членів сім'ї;

г) однаковий;

17 Розмір майнового паю залежить від:

а) кількості членів родини;

б) заробітної плати;

в) стажу роботи і заробітної плати;

г) стажу роботи;

18. Розрахунок грошової оцінки землі (Рдд - рентний дохід диференціальний; Рда - рентний дохід абсолютний; Пк - період капіталізації рентного доходу; Ц- ціна 1 ц зерна):

а) Гоз = (Рдд - Рда) * Пк : Ц;

б) Гоз = (Рдд + Рда) * Пк * Ц;

в) Гоз = (Рдд * Рда) + Пк + Ц;

г) Гоз = (Рдд : Рда) * Пк * Ц;


19. Розрахунок вартості земельного паю:

а) Взп = Грошова оцінка землі + Кількість працівників;

б) Взп = Грошова оцінка землі * Кількість працівників;

в) Взп = Грошова оцінка землі - Кількість працівників;

г) Взп = Грошова оцінка землі: Кількість працівників;

20. Розрахунок розміру земельного паю:

а) вартість земельного паю помножити на грошову оцінку 1 га;

б) вартість земельного паю розділити на грошову оцінку 1 га;

в) грошову оцінку землі поділите на кількість працівників;

г) грошову оцінку землі помножити на кількість працівників;

21. Для кожного працівника конкретного підприємства розмір земельного паю:

а) різний;

б) залежить від стажу роботи і заробітної плати;

в) залежить від кількості членів родини;

г) однаковий;

22. Одиниці виміру земельного паю:

а) фізичні гектари;

б) метри;

в) умовні кадастрові гектари;

г) кілометри;


23. При паюванні землі дотримуються принципу:

а) членства працівників;

б) рівності розмірів земельних паїв;

в) соціального захисту працівників;

г) не рівності розмірів земельних паїв;

24. Планування річної потреби в тракторах і сільськогосподарських машинах (О - Обсяг робіт; Д - кількість днів роботи; Нв - норма виробітку; Кз - коефіцієнт змінності; Кг - коефіцієнт технічної готовності):

а) Кт = О/ Д+Нв+Кз+Кг;

б) Кт = О/Д*Нв*Кз*Кг;

в) Кт = О/ Д-Нв+Кз-Кг;

г) Кт = О/ Д-Нв-Кз-Кг;

25. Планування обсягу вантажоперевезень по кожній марці автомобілів (Ва - вантажопідйомність автомобіля; Па - річний пробіг; Кв - коефіцієнт використання вантажопідйомності; Кп - коефіцієнт використання пробігу:

а) Ов = Ва / Па * Кв * Кп:

б) Ов = Ва + Па + Кв+Кп;

в) Ов = Ва * Па / Кв * Кп;

г) Ов = Ва * Па * Кв * Кп;

26. Системи утримання великої рогатої худоби:

а) на глибокій незмінній підстилці;

б) прив'язна і безприв'язна;

в) безприв'язно-боксова;

г) стійлова та стійлово-пасовищна;

27. Способи утримання великої рогатої худоби:

а) стійловий та стійлово-пасовищний;

б) прив'язний і безприв'язний;

в) на глибокій незмінній підстилці;

г) безприв'язно-боксовий;

28. Спосіб утримання ремонтних телиць до 3 місяців:

а) в індивідуальних клітках;

б) на пасовищі;

в) в групових станках;

г) в стійлах;

29. Спосіб утримання ремонтних телиць від 3 до 9 місяців:

а) на пасовищі;

б) в індивідуальних клітках;

в) в стійлах;

г) в групових станках;

30. Норма витрат кормів на 1 ц молока:

а) 8 - 9 ц кормових одиниць;

б) 4 - 5 ц кормових одиниць;

в) 0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;

г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;

31. Розрахунок валового приросту статево-вікової групи тварин:

а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;

б) середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;

в) середньодобовий приріст помножити на кількість кормо-днів;

г) середньодобовий приріст помножити на 365 днів;

32. Розрахунок кількості кормо-днів:

а) середньорічне поголів'я тварин помножити 365 днів;

б) середньорічне поголів'я тварин помножити середньодобовий приріст;

в) норму витрат кормів на 1 голову помножити на середньорічне поголів'я;

г) середньодобовий приріст помножити на 365 днів;

33. Норма витрат кормів на 1 ц приросту великої рогатої худоби:

а) 1,1- 1,3 ц кормових одиниць;

б) 4 - 5 ц кормових одиниць;

в) 0,5 - 0,9 ц кормових одиниць;

г) 18 - 19 ц кормових одиниць;

34. Планування сухостійного періоду у корів:

а) період від запліднення до отелення;

б) період від запліднення до 7 місяців тільності;

в) період від 7 місяців тільності до отелення;

г) період від отелення до запліднення;

35. Планування сервіс періоду у корів:

а) період від запліднення до отелення;

б) період від запліднення до 7 місяців тільності;

в) період від 7 місяців тільності до отелення;

г) період від отелення до запліднення;

36. Планування періоду тільності у корів:

а) 4 місяці;

б) 9 місяців;

в) 7 місяців;

г) 12 місяців;

37. Планування періоду лактації у корів:

а) 9 місяці;

б) 10 місяців;

в) 7 місяців;

г) 12 місяців;

38. Норма витрат кормів на 1 ц приросту свиней:

а) 8- 9 ц кормових одиниць;

б) 4 - 5 ц кормових одиниць;

в) 6 - 7 ц кормових одиниць;

г) 1,1 - 1,3 ц кормових одиниць;


39. Планування періоду супоросності у свиней:

а) 4 місяці;

б) 9 місяців;

в) 5 місяців;

г) 12 місяців;

40. Планування опоросів у свиноматок за рік:

а) 4 опороси;

б) 1 опорос;

в) 2 опороси;

г) 3 опороси;

41. Планування середньої тривалості використання основних свиноматок:

а) 5 - 6 років;

б) 3 - 4 роки;

в) 1 - 2 роки;

г) 4 - 5 років;

42. Способи утримання овець:

а) прив'язний, безприв'язний;

б) стійловий, стійлово-пасовищний;

в) в групових станках;

г) пасовищний, пасовищно-стійловий;


43. Планування періоду суягності вівцематок:

а) 9 місяців;

б) 3 місяці;

в) 5 місяців;

г) 4 місяця;

44. Планування виходу приплоду на 100 вівцематок:

а) 90-95 голів;

б) 180-200 голів;

в) 120-140 голів;

г) 60-80 голів;

45. Батьківське стадо у птахівництві використовується для виробництва:

а) харчового яйця;

б) дієтичного яйця;

в) технічного яйця;

г) інкубаційного яйця;

46. Промислове стадо у птахівництві використовується для виробництва:

а) технічного яйця;

б) харчового яйця;

в) інкубаційного яйця;

г) екологічного яйця;


47. Планування отримання яєць від однієї курки-несучки за рік:

а) 350-365 яєць;

б) 250-270 яєць;

в) 140-150 яєць;

г) 410-420 яєць;

48. Планування першої яйцекладки курей:

а) в 2-3 місяці;

б) в 4,5-5 місяців;

в) в 8-9 місяців;

г) в 6-7 місяців;

49. Планування інкубації курячих яєць:

а) 27 діб;

б) 30 діб;

в) 35 діб;

г) 21 доба;

50. Планування інкубації гусячих яєць:

а) 30 діб;

б)21 доба;

в) 28 діб;

г) 25 діб;


51. Планування інкубації індичиних яєць:

а) 32 доби;

б) 28 діб;

в) 30 діб;

г) 21 доба;

52. Планування інкубації качиних ЯЄІІЬ:

а) 21 доба;

б) 30 діб;

в) 28 діб;

г) 24 доби;

53. Планування маси добового курча:

а) 80-90% від маси яйця;

б) 60-70% від маси яйця;

в) 110-120% від маси яйця;

г) 30-40% від маси яйця;

54. Розрахунок кількості нормо-змін в технологічній карті:

а) фізичний обсяг робіт поділити на кількість робітників;

б) фізичний обсяг робіт поділити на змінну норму виробітку агрегату;

в) фізичний обсяг робіт поділити на затрати праці;

г) фізичний обсяг робіт поділити на кількість агрегатів;


55. Переведення фізичного обсягу робіт, який виконується тракторами в умовні гектари у технологічній карті:

а) фізичний обсяг робіт помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

б) кількість нормо-змін помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні і на тривалість зміни в годинах;

в) фізичний обсяг робіт поділити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

г) кількість нормо-змін помножити на коефіцієнт переводу фізичних тракторів в умовні;

56. Потреба в кормах планується на два періоди:

а) на календарний і майбутній рік;

б) від урожаю планового року до урожаю майбутнього року;

в) на господарський і майбутній рік;

г) на календарний, господарський рік і від початку року до врожаю;

57. При плануванні собівартості 1 голови приплоду в молочному скотарстві вона оцінюється як:

а) собівартість 60 кормових одиниць утримання корови;

б) собівартість ЗО кормо-днів утримання корови;

в) собівартість 30 кормових одиниць утримання корови;

г) собівартість 60 кормо-днів утримання корови;


58. При плануванні собівартості 1 ц молока необхідно:

а) всього витрат на виробництво молока поділити на кількість отриманого молока;

б) всього витрат на виробництво молока мінус вартість гною мінус витрати на приплід поділити на кількість отриманого молока;

в) всього витрат на виробництво молока мінус витрати на утримання приплоду поділити на кількість отриманого молока;

г) всього витрат на виробництво молока мінус витрати на прибирання гною поділити на кількість отриманого молока;

59. При плануванні собівартості 1 коне-дня необхідно:

а) всього витрат на утримання коней поділити на кількість коне-днів;

б) всього витрат на утримання коней мінус вартість гною мінус витрати на приплід поділити на кількість коне-днів;

в) всього витрат на утримання коней мінус витрати на утримання приплоду поділити на кількість коне-днів;

г) всього витрат на утримання коней мінус витрати на прибирання гною поділити на кількість коне-днів;

60. При плануванні кількості автомобіле-днів в роботі необхідно:

а) середньорічну кількість автомобілів помножити на кількість робочих днів у році;

б) середньорічну кількість автомобілів помножити на 365 днів;

в) середньорічну кількість автомобілів мінус кількість святкових і вихідних днів у році;

г) середньорічну кількість автомобілів помножити на середньорічну кількість водіїв;

61. При плануванні собівартості 1 ц зерна необхідно:

а) всього витрат на виробництво зерна поділити на кількість отриманого зерна;

б) всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на солому поділити на кількість повноцінного зерна;

в) всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на солому поділити на кількість зерновідходів;

г) всього витрат на виробництво зерна мінус витрати на зерновідходи поділити на кількість повноцінного зерна;

62. При плануванні собівартості 1 т-км необхідно:

а) всього витрат на утримання автопарку поділити на загальний пробіг автомобілів;

б) всього витрат на утримання автопарку мінус витрати на перевезення робітників підприємства поділити на обсяг вантажоперевезень;

в) всього витрат на утримання автопарку поділити на кількість автомобіле-днів у роботі;

г) всього витрат на утримання автопарку мінус витрати на автомобіле-дні у роботі поділити на обсяг вантажоперевезень;

63. При плануванні собівартості 1 кВт-год. електроенергії необхідно:

а) всього витрат на утримання електромережі поділити на кількість необхідної електроенергії;

б) всього витрат на утримання електромережі додати вартість електроенергії за рік за державною ціною;

в) всього витрат на утримання електромережі додати вартість електроенергії за рік за державною ціною поділити на кількість необхідної електроенергії;

г) всього витрат на утримання електромережі поділити на вартість електроенергії за рік за державною ціною;

64. Вид діяльності органів управління підприємства по передбаченню майбутнього стану його економіки:

а) господарська діяльність;

б) екологічна діяльність;

в) соціальна діяльність;

г) планувальна діяльність;

65. Складання планів, тобто прийняття рішень їх досягнення:

а) процес дослідження;

б) процес планування;

в) процес відтворення;

г) процес контролю;

про майбутні цілі підприємства і способи

66. Результат планової діяльності:

а) звіт;

б) баланс;

в) план;

г) завдання;


67. Системи планування, які діють в повністю визначеному середовищі і не мають обмежень в інформації:

а) інактивні;

б) детерміновані;

в) преактивні;

г) ймовірнісні;

68. Системи планування, які не дають повної передбачуваності результатів:

а) детерміновані;

б) преактивні;

в) ймовірнісні;

г) інтерактивні;

69. Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в теперішній час:

а) реактивне;

б) преактивне;

в) інтерактивне;

г) інактивне;

70. Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані на найкращі ідеї минулого, сьогодення та майбутнього:

а) інактивне;

б) інтерактивне;

в) преактивне;

г) реактивне;

71. Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в минуле:

а) преактивне;

б) реактивне;

в) інтерактивне;

г) інактивне;

72. Система планування, в якій основні ідеї планування орієнтовані в майбутнє:

а) преактивне;

б) інактивне;

в) реактивне;

г) інтерактивне;

73. Принцип планування, який передбачає взаємозв'язок між підрозділами на основі координації та інтеграції планової діяльності:

а) єдності;

б) точності;

в) гнучкості;

г) участі;

74. Пшнішп планування, який передбачає взаємопогодження довго середньо - та короткотермінового планування:

а) пріоритетності;

б) безперервності;

в) участі;

г) єдності;

75. Принцип планування, при якому плани необхідно розробляти з врахуванням можливостей внесення змін:

а) безперервності;

б) точності;

в) гнучкості;

г) участі;

76. Принцип планування, який передбачає врахування при складанні планів певного ступеня точності розрахунків і передбачень:

а) участі;

б) точності;

в) єдності;

г) гнучкості;

77. Принцип планування, який означає, що кожний працівник підприємства стає учасником планувальної діяльності незалежно від посади і функцій:

а) пріоритетності;

б) участі;

в) єдності;

г) точності;


78. Принцип планування, який передбачає ранжування об'єктів планування за їх важливістю для підприємства:

а) єдності;

б) участі;

в) безперервності;

г) пріоритетності;

79. Метод планування, який полягає в складанні планів на базі наявних внутрішніх ресурсів підприємства - трудових, матеріальних, технічних:

а) цільовий;

б) нормативний;

в) ресурсний;

г) екстраполяційний;

80. Метод планування, при якому планування діяльності підприємства зводиться до вибору мети та заходів її реалізації:

а) інтерполяційний;

б) ресурсний;

в) екстраполяційний;

г) цільовий;

81. Метод планування, який базується на визначенні динаміки показників у минулому, вважаючи, що темпи і пропорції, досягнуті на момент розробки плану, будуть збережені і в майбутньому:

а) цільовий;

б) інтерполяційний;

в) екстраполяційний;

г) ресурсний;

82. Метод планування, який передбачає зворотній рух від визначеної мети та відповідного кінцевого значення планових показників:

а) екстраполяційний;

б) статистичний;

в) цільовий;

г) інтерполяційний;

83. Метод планування, при якому планові показники розраховуються з використанням прогресивних норм витрачання ресурсів підприємства:

а) ресурсний;

б) нормативний;

в) цільовий;

г) статистичний;

84. Метод планування, який передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки та середніх величин при встановленні планових показників:

а) нормативний;

б) ресурсний;

в) цільовий;

г) статистичний;


85. План, який відображає основну мету розвитку підприємства і носить концептуальний характер:

а) оперативний план;

б) стратегічний план;

в) тактичний план;

г) річний план;

86. План, який передбачає конкретні способи використання ресурсів підприємства, необхідних для досягнення довготермінових цілей:

планування стратегія паювання майно

а) тактичний план;

б) річний план;

в) оперативний план;

г) стратегічний план;

87. План, який передбачає здійснення завдань в календарному році:

а) стратегічний план;

б) річний план;

в) оперативний план;

г) тактичний план;

88. План, який передбачає здійснення окремих операцій в короткі терміни (день, тиждень, місяць):

а) стратегічний план;

б) оперативний план;

в) річний план;

г) тактичний план;

89. Мета, для якої підприємство існує і яка повинна бути виконана у плановому періоді:

а) стратегія;

б) тактика;

в) бачення;

г) місія;

90. Стратегічний план - це місія, задачі підприємства і...:

а) виробнича, фінансова та маркетингова стратегії;

б) загальна, маркетингова та функціональні стратегії;

в) конкурентна, загальна та фінансова стратегії;

г) загальна, конкурентна та функціональні стратегії;

91. План, в якому викладено суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації:

а) стратегічний план;

б) річний план;

в) бізнес-план;

г) оперативний план;

92. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти узагальнено ключові положення:

а) виробничий план;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) резюме;

93. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти поточну ситуацію і тенденції розвитку галузі, опис продукції (послуг):

а) виробничий план;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) галузь, підприємство та його продукція;

94. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти загальну характеристику ринку продукту, цільовий ринок, покупці, конкуренти:

а) маркетинговий план;

б) оцінка ризиків;

в) дослідження ринку;

г) фінансовий план;

95. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти політику ціноутворення, торгову політику, рекламу:

а) маркетинговий план;

б) оцінка ризиків;

в) дослідження ринку;

г) фінансовий план; 

96. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти технологічний процес, машини і обладнання, сировина і матеріали:

а) галузь, підприємство та його продукція;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) виробничий план;

97. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти форму організації бізнесу, потребу в персоналі, керівний склад підприємства, консультанти і радники:

а) галузь, підприємство та його продукція;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) виробничий план;

98. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти типи можливих ризиків, способи реагування на загрози для бізнесу:

а) маркетинговий план;

б) оцінка ризиків;

в) дослідження ринку;

г) фінансовий план;

99. Розділ бізнес-плану, в якому необхідно викласти план доходів і витрат, план руху грошових коштів, плановий баланс:

а) виробничий план;

б) маркетинговий план;

в) організаційний план;

г) фінансовий план;


100. Визначення в бізнес-плані мінімально допустимого рівня виробництва, за якого проект залишається беззбитковим, тобто не дає ні прибутку ні збитку:

а) маржинальний дохід;

б) запас фінансової міцності;

в) фінансова стійкість;

г) точка беззбитковості;

 


Информация о работе «Планування в аграрних формуваннях»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 20944
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
80195
6
5

... сорти пшениці виведені ще за часів Радянського Союзу тоді як Європі вирощують пшеницю заввишки 30 см. З яких 25см. Займає колос рослини. Після аналізу структури виробництва продукції, витрат на її виробництво та собівартості і динаміки всіх цих показників ми можемо зробити висновки що досліджуване нами господарство працює на межі збитковості. Продукція даного господарства може бути реалізована ...

Скачать
158648
32
2

... нця року плануватиметься його вже більш плавне зростання, собівартість 1 ц. виробленого молока буде становити приблизно 130 грн. (виходячи з даних поточного планування). 3.4 Перспектива розвитку молочного скотарства в СТОВ ім. «Гагаріна» на 2009 – 2015 роки На сучасному етапі склалися незадовільні умови для розвитку сільськогосподарського виробництва, особливо тваринництва, всі галузі якого ...

Скачать
260484
29
8

... яльність щодо зберігання зерна, міститься інформація про обсяги і рух зерна протягом місяця. Наступним заходом для створення організаційних умов конкурентоспроможного виробництва, формування рівноважного ринку зерна та налагодження діяльності зернопродуктового підкомплексу повинно відбутися врегулювання цін на зерно в післяжнивний період, що характеризується найбільшою диспропорційністю між міні ...

Скачать
107266
12
3

... використання для власного самовдосконалення. Формування індивідуального стилю педагога сприяє ефективній педагогічній діяльності, навчанню та вихованню дітей. 1.2 Теоретичні основи дослідження формування індивідуальних стилів професійної діяльності майбутніх педагогів эАналіз наукових джерел щодо проблематики індивідуального стилю професійної діяльності особистості засвідчив, що це питання ...

0 комментариев


Наверх