Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Содержание

Вступ

I. Англійські пасивні конструкції та їх відтворення в українських перекладах

1.1 Поняття про пасивний стан дієслова в англійській мові

1.1.1 Важливість пасивного стану при перекладі на українську

1.1.2 Утворення часу пасивного стану (the passive voice)

1.1.3 Вживання часу пасивного стану дієслова (в англійській та українській мовах)

1.2 Особливості вживання речень у пасивному стані в англійській мові

1.3 Переклад речень на українську з дієсловом у пасивному стані

1.4 Порівняння пасивних конструкцій в англійській та українській мовах

1.5 Практичне опрацювання та аналіз тексту

Висновки

Список літератури


Вступ

Переклад з однієї мови на іншу - це ремесло, яке існувало зі споконвічних часів. Багато тисяч років тому племена, що говорили різними мовами, спілкувалися одне з одним, і вже тоді виникла потреба у перекладачах. Спочатку були перекладачі - аматори, потім з’явилися професіонали. Спочатку перекладали, довго не мудруючи, потім виникли теорії перекладу. З розквітом художньої літератури почали говорити про переклад як про мистецтво. Як перекладати? Дискусія на цю тему триває вже не перше тисячоліття. Одні вимагали дослівного перекладу тексту на шкоду мові, якою перекладали.

Інші намагалися донести до читача лише зміст тексту. А Дідро взагалі зневажив оригінал. Він прочитував книгу двічі, “проникався її духом”, потім закривав й починав перекладати. Сервантес не вірив у силу перекладу і вклав у слова Дон Кіхота скептичне порівняння його зі зворотною стороною килима. Французькі перекладачі ще у XVII столітті написали багато статей на захист буквального й вільного перекладу. Із властивою французам грайливістю один із них порівняв переклад з жінкою і говорив, що від перекладу, як і від жінки, неможливо вимагати, щоб він був одночасно і красивим і вірним.

Питання перекладу багато займали й царя Петра І, при якому видавалась велика кількість іноземних книг з військової справи, а також з науки та техніки. Він певно був противником буквалізму. Взагалі можна навести тисячі висловлювань про те, як потрібно перекладати.

Колись переклад вважали справою, яка потребує великих спеціальних знань, але мало поважною. Філософ Монтеск’є, наприклад, відмовився вважати переклад творчою роботою.

Зараз невичерпне старання перекладачів отримало загальне визнання. Переклад, і як мистецтво, як ремесло, надзвичайно удосконалився. І вже немає тієї галузі, в якій не потребувалися би послуги перекладачів.

У літературі існує багато висловлювань відомих людей про переклад та перекладачів, деякі з них нижчезгадані.

Цитати взяті з російськомовних джерел:

А.В. Федоров: "Перевод означает умение выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка". [10. стр.18]

І.В. Гёте: "Перевод должен не просто служить вместо оригинала, а полностью заменять его". [10. стр. 19]

Юліан Тувим: "Переведённое стихотворение должно показывать то же самое время, что и оригинал. Труд переводчика сродни труду часовщика". [10. Стр.31].

Переклад являє собою один з найважливіших видів мовної діяльності (МД), володіння яким необхідно для повноцінної роботи представників найрізноманітніших спеціальностей. Переклад сьогодні є найбільш перспективним засобом подолання існуючих мовних бар’єрів. Очевидна зростаюча роль перекладу в удосконалюванні міждержавної комунікації, в обміні різною інформацією, що представляється на різних мовах. Про це свідчить постійне розширення ринку перекладу, масштаби підготовки перекладачів у різних країнах, а також розробка і впровадження автоматичних перекладацьких систем, практичні потреби багато в чому сприяють розвитку науки про переклад.

Професор Бархударов Л.С. визначає переклад як “процес заміни мовленнєвого твору (тексту) на одній мові мовленнєвим твором (текстом) на іншій мові при збереженні незмінного плану змісту “. [9. стр.7] Це значить, що при перекладі відбувається заміна одиниць мови, але зберігаються незмінним план змісту, тобто передана текстом інформація. Звідси випливає, що найважливішою задачею, наявною перед перекладачем у процесі здійснення перекладу, є відшукання у вихідному тексті мінімальної мовної одиниці, що підлягає перекладу, тобто такої одиниці, якій повинна бути підібрана відповідність у мові, на яку перекладають (ПМ), але складові частини якої по окремості не передаються засобами ПМ.

Таку одиницю прийнято називати одиницею перекладу.

Отже, одиниця перекладу - це найменша одиниця вихідної мови (ВМ), що має відповідність у ПМ та складну будову, але частини її, по окремості узяті, “неперекладні “, тобто в тексті перекладу їм ніяких відповідностей установити неможливо.

Говорячи про науковий стиль, перш за все слід зауважити те, що сфера використання наукового стилю мови - наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта.

Основне його призначення - повідомлення про результати дослідження, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз’яснення явищ, систематизація знань.

Основні ознаки наукового стилю: понятійність і предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальненість, однозначність, точність, лаконічність, переконливість, аналіз, синтез, аргументація, пояснення причинно-наслідкових відношень, висновки.

Основні мовні засоби: велика кількість термінів, схем, таблиць, графіків, абстрактних (часто іншомовних) слів, наукова фразеологія (стійкі термінологічні словосполучення), цитати, посилання; відсутність всього того, що вказувало б на особу автора, його уподобання: емоційно-експресивних синонімів, суфіксів, багатозначних слів, художніх троп, індивідуальних неологізмів.

Науковий стиль має такі підстилі: власне науковий (з жанрами текстів - монографія, стаття, наукова доповідь, повідомлення, тези);

науково-популярний (виклад наукових даних для нефахівців - книги, статті в неспеціальних журналах); науково-навчальний (підручники, лекції, бесіди тощо). Зберігаючи основні ознаки стилю, кожний з підстилів характеризується своїми особливостями використання мовних засобів. Скажімо, науково-популярний підсиль користується й елементами художнього мовлення (епітетами, порівняннями, метафорами).

До науково-технічного перекладу відносяться тексти наукових статей, монографій, технічних описів, які мають свої особливості. Вони призначені дня фахівців у даній області знань.

Основні вимоги для перекладу науково-технічних текстів:

1. Точна передача тексту оригіналу

2. Сувора ясність викладання думки при максимально стислій і лаконічній формі, що є лише в нашій мові.

3. Переклад повинен цілком задовольняти загальноприйнятим нормам літературної мови.

Лексика загальнонаукового опису має наступні особливості:

1. Вона позбавлена емоційного забарвлення;

2. Її можна віднести до нейтрального варіанта сучасної письмової літературної норми;

3. В ній широко розвинена синонімія ("відіграє важливу роль" = "має важливе значення");

4. Наявність скорочень.

Комунікативне завдання наукового тексту - повідомлення нових зведень у даній області знань. Науковий текст недоступний непосвяченим. Отже, перекладачу необхідно "входження в тему", підвищення свого рівня компетентності. Переклад здійснюється на рівні слова, а в деяких складних словах - морфем.

Основна мета і задача курсової роботи, розглядаючи утворення пасивного стану дієслова в англійській мові і його відтворення в перекладах на українську, є перш за все навчитися розуміти зміст речень у пасивному стані, та основні правила передачі цього змісту на іншу мову. Оскільки правила використання, утворення, та частота їх застосування і різних мовах суттєво відрізняються.

англійське дієслово пасивний український


I. Англійські пасивні конструкції та їх відтворення в українських перекладах 1.1 Поняття про пасивний стан дієслова в англійській мові

В англійській мові, як і в українській дієслово може знаходиться в активному (the Active Voice) та пасивному стані (the Passive Voice) [12. стр.128].

Речення із присудком, що виражено дієсловом в активному стані, називається активним станом дієслова, а речення із присудком, вираженим дієсловом у пасивному стані, називається: пасивним станом дієслова.

Автор Рецкер Я.И. виділяє, що в англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану. [17. стр.92]

Реченню з дієсловом в активному стані, наприклад таке як:

He gave me the wrench - Він подав мені гайковий ключ,

де the wrench -  прямий додаток, а mе - непрямий додаток, відповідають два речення пасивного стану The wrench was given to me, та I was given the wrench (Мені подали гайковий ключ). У першому з них підмет відповідає прямому додатку речення активно стану, а в другому - непрямому.

Особа або предмет, що виконує дію, називається суб’єктом дії. Особа або предмет, на які спрямовано дію, називається об'єктом дії, підмет речення може бути як суб'єктом, так і об'єктом дії.

Отже, в англійській мові дієслова вживаються в активному стані (the Active Voice) і пасивному (the Passive Voice). Якщо підметом речення є суб'єкт дії, то дієслово-присудок вживається в активному стані, а якщо підметом речення є об'єкт дії, то дієслово-присудок вживається в пасивному стані.

Пасивний стан вживається тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія (об'єкт дії). Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується.

Але буває таке, що часто без потреби використовується пасивний стан дієслова, замість активного. Варто мати на увазі, що пасивний стан дієслова механічно вжитий замість активного звучить, як і відповідний йому пасивний стан в українській мові, неприродно.

Так, наприклад, неприродно вжити пасивний стан:

An interesting idea was advanced by mechanical engineer yesterday - Оригінальна ідея була висунута інженером - механіком учора;

Technical books are taken by my son from the library -

Технічні книги беруться моїм сином у бібліотеці

замість активних станів:

Mechanical engineer advanced an interesting idea yesterday -

Інженер механік висунув інтересну ідею учора.

My son takes technical books from the library -

Мій син бере технічні книги в бібліотеці.

Як і в українській мові, пасивні стани дієслова вживаються в тих випадках, коли особа, що виконує дію невідома або коли вважають непотрібним її згадувати. Думка, виражена таким пасивним станом не може бути виражена активним станом дієслова, оскільки не зазначена особа, що виконує дію, що могло б служити підметом у активному стані. Пасивні стани такого типу зустрічаються значно частіше, ніж пасивні стани із вказаною особою, що виконує дію, тобто звороти з доповненням із прийменником by.

Наприклад:

About 90 million details are manufactured at this plant annually -

Приблизно 90 мільйонів деталей виробляється щорічно на цьому заводі;

Business letters are usually written on special forms -

Ділові листи зазвичай пишуться на спеціальних бланках.

Також існує дуже багато різних труднощів та нюансів при перекладі пасивних конструкцій з англійської на українську мову, та навпаки. Саме порівняння пасивного залогу, його використання, та формування в різних мовах надає можливість уникати цих труднощів та помилок.

1.1.1 Важливість пасивного стану при перекладі на українську

Як вже було зазначено: речення із присудком, вираженим дієсловом у пасивному стані, називається: пасивним станом дієслова. Порівняємо ці конструкції:

Активний стан:

Popov invented the radio in 1895 -

Попов винайшов радіо у 1895 році;

Пасивний стан:

The radio was invented by Popov in 1895 -

Радіо було винайдено Поповим в 1895 році.

1. Зіставлення активного стану з паралельним йому пасивним станом показує наступне:

а) доповнення, яке мало б місце у активного стану (the radio) стає підметом у пасивному стані.

б) дієслову в активному стані (invented) відповідає дієслово в пасивному стані (was invented);

в) підмет активного стану (Popov) стає в пасивному стані доповненням із прийменником by, що відповідає в українській мові доповненню в орудному відмінку без прийменника (що відповідає на питання ким? чим?).

Доповнення із прийменником by дуже часто відсутній у пасивному стані, наприклад:

This bridge was built in 1956 - Цей міст було збудовано в 1956 р.

2. Після дієслова в пасивному стані вживається також доповнення з прийменником with для вираження знаряддя, за допомогою якого здійснюється дія:

The paper was cut with a knife. - Папір був розрізаний ножем.

1.  Присудку дійсного звороту, вираженому сполученням одного з модальних дієслів must, can (could), may (might), should, ought, to have, to be з інфінітивом дійсного стану, відповідає у пасивному стані дієслова сполучення того ж модального дієслова з інфінітивом пасивного стану.

Наприклад:

Активний стан

We must finish our work as soon as possible -

Ми повинні закінчити нашу роботу якомога швидше.

Пасивний стан

Our work must be finished as soon as possible -

Наша робота повинна бути закінчена якомога швидше.

 

1.1.2 Утворення часу пасивного стану (the passive voice)

Час пасивного стану утворяться за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі й форми дієприкметника минулого часу (Past Participle) значеннєвого дієслова. Таким чином, при дієвідміні дієслова в пасивному стані змінюється тільки дієслово to be, значеннєве ж дієслово має у всіх часах ту саму форму - Past Participle. Отже, час, у якому вживається дієслово в пасивному стані, визначається формою, у якій стоїть допоміжне дієслово to be.

У пасивному стані є лише дві групи Continuous: Present Continuous і Past Continuous; форма Future Continuous відсутня. У пасивному стані відсутні також часи групи Perfect Continuous.

Усі часові форми дієслова є формами активного стану.

Усі часові форми пасивного стану в англійській мові утворюються з відповідних часів допоміжного дієслова to be та дієприкметника минулого часу основного дієслова.

a) Present (Past, Future) Indefinite Passive утворюється з допоміжного дієслова to be в Present (Past, Future) Indefinite та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова.

Present Indefinite Passive:

I am examined. He (she, it) is examined.

We (you, they) are examined.

Past Indefinite Passive:

I (he, she, it) was examined.

We (you, they) were examined.

Future Indefinite Passive:

I (we) shall be examined.

He (she, it, you, they) will be examined.

б) Present (Past) Continuous Passive утворюється з допоміжного дієслова to be в Present (Past) Continuous та дієприкметника минулого часу основного дієслова.

Future Continuous в пасивному стані не вживається.

Present Continuous Passive:

I am being examined,

He (she, it) is being examined.

We (you, they) are being examined.

Past Continuous Passive:

I (he, she, it) was being examined.

We (you, they) were being examined.

в) Present (Past, Future) Perfect Passive утворюється з допоміжного дієслова to be в Present (Past, Future) Perfect та дієприкметника минулого часу основного дієслова:

Present Perfect Passive:

I (we, you, they) have been examined.

He (she, it) has been examined.

Past Perfect Passive:

I (he, she, it, we, you, they) had been examined.

Future Perfect Passive:

I (we) shall have been examined.

He (she, it, you, they) will have been examined.

г) Future Indefinite-in-the-Past Passive і Future Perfect-in-the-Past Passive утворюються так само, як і Future Indefinite Passive та Future Perfect Passive, але замість допоміжних дієслів shall/will вживаються відповідно should/would:

Future Indefinite-in-the-Past Passive:

I (we) should be examined.

He (she, it, you, they) would be examined.

Future Perfect-in-the-Past Passive:

I (we) should have been examined.

He (she, it, you, they) would have been examined.

Часові форми групи Perfect Continuous у пасивному стані не вживаються.

Отже, в пасивному стані вживаються чотири часові форми групи Indefinite, дві часові форми групи Continuous та чотири часові форми групи Perfect, які можна подати у вигляді таблиці (наводиться лише третя особа однини з займенником It).

Present Past Future Future in-the-Past
Indefinite It is build It was build It will be build It would be built
Continuous It is being build

It was

being built

- -
Perfect It has been built It had been built It will have been built It would have been built

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом.

Наприклад:

Where was the automatic insertion equipment delivered? -

Куди поставляли обладнання автоматичної збірки?

При складеній формі допоміжного дієслова перед підметом ставиться перше допоміжне дієслово.

Наприклад:

Has the house been built? - Будинок збудовано?

When will the equipment be sent? - Коли буде відправлене обладнання?

У заперечній формі частка not ставиться після допоміжного дієслова:

Equipment was not sent there. - Обладнання туди не посилали.

При складеній формі допоміжного дієслова заперечна частка not ставиться після першого допоміжного дієслова.

Наприклад:

The bridge has not yet been built. - Міст ще не збудовано.

У питально-заперечній формі допоміжне дієслово (або перше допоміжне дієслово в складеній формі) ставиться перед підметом, а частка not - після підмета.

Наприклад:

Is the letter not written? - Листа не написано?

Has the telegram not been sent? - Телеграму не відіслано?

В усному мовленні вживаються ті самі скорочення, що у часових формах пасивного стану.

Наприклад:

Не will be asked = He'll be asked. Його запитають.

I've been examined. Мене проекзаменували.

She won't be sent there. Її туди не пошлють.

Часові форми пасивного стану вживаються за тими самими правилами, що й відповідні часи активного стану.

Так, часи групи Indefinite пасивного стану, як і активного, виражають одноразову, повторювану або постійну дію в теперішньому, минулому або майбутньому часі і вживаються для вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови.

Наприклад:

Today English is written, spoken, broadcast and understood on every continent. -

Сьогодні англійською мовою пишуть, розмовляють, ведуть радіопередачі, її розуміють на всіх континентах.

Часи групи Continuous пасивного стану, як і активного, виражають тривалу дію, що відбувається в якийсь момент або період часу в теперішньому чи минулому.

Наприклад:

A multistoried house is being built near our school. -

Біля нашої школи будується багатоповерховий будинок.

Часи групи Perfect пасивного стану, як і активного, виражають дію, що передує іншій дії або якомусь моменту в теперішньому, минулому або майбутньому часі. Крім цього, перфектні часи, особливо Present Perfect Passive, вживаються для підкреслення результату дії, що відбулася.

Наприклад:

The windows have still not been repaired. -

Вікна ще не відремонтовані.

Замість Present Perfect Continuous та Past Perfect Continuous, які не мають форм пасивного стану, відповідно вживаються Present Perfect і Past Perfect Passive.

Наприклад:

The plan has been discussed for two hours. -

План обговорюється уже дві години.

I knew that the plant had been built for two years. -

Я знав, що завод будується вже два роки.

Пасивний стан вживається тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія (об'єкт дії). Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується.

Наприклад:

Our institute was founded 50 years ago. -

Наш інститут був заснований 50 років тому.

У цьому реченні institute є об'єктом дії, вираженої присудком (його заснували); саме про нього, а не про діючу особу йде мова.

При потребі суб'єкт дії може бути виражений за допомогою додатка з прийменником by або with.

Зіставляючи речення з додатком або прийменником by або with можна відзначити, що підмету речення в активному стані відповідає додаток з прийменником by речення в пасивному стані, а додаток до дієслова-присудка речення в активному стані є підметом речення в пасивному стані.

В англійській мові дієслова, які виражають дію, спрямовану на якусь особу або предмет, і можуть приймати прямий, непрямий і безприйменниковий додаток, називаються перехідними (transitive): to read (a book), to take (a pen), to wait (for somebody), to listen (to music).

Дієслова, які не приймають додатка і виражають дію, що характеризує підмет, але не спрямована на якийсь об'єкт, називаються неперехідними (intransitive): to live, to run.

 

1.1.3 Вживання часу пасивного стану дієслова (в англійській та українській мовах)

Часи пасивного стану вживаються згідно тим же правилам, що й відповідні їм форми активного стану.

Наприклад:

Cranes are used for lifting heavy weights -

Крани застосовуються для підйому важких вантажів;

Our machine tool was repaired by the automation engineer yesterday. -

Наш станок учора було відремонтовано інженером з автоматизації;

The bridge will be built next year. -

Міст буде побудований наступного року.

Замість форми Future Continuous, що відсутня у пасивному стані, уживається Future Indefinite.

Замість Present Perfect Continuous і Past Perfect Continuous, які також відсутні в пасивному стані, вживаються відповідно Present Perfect і Past Perfect, у цих випадках, однак, замість пасивного стану з дієсловом в Future Indefinite, Present Perfect і Past Perfect звичайно вживається активний стан з дієсловом в Future Continuous, Present Perfect Continuous і Past Perfect Continuous або речення перифразується.

Варто також мати на увазі, що й замість присудка, вираженого Present Continuous і Past Continuous Passive, часто вживається присудок, що виражен сполученнями типу to be under discussion обговорюватися, to be under consideration розглядатися, to be under repair ремонтуватися, to be under control контролюватися й т.п.

Так, замість The ship is being repaired говорять: The ship is under repair. Замість The question was being discussed when they came говорять: The question was under discussion when they came і т.д.

Як і в активному стані, в обставинних підрядних реченнях часу й умови для вираження майбутньої дії замість форм майбутнього часу вживаються форми теперішнього часу.

Наприклад:

After the goods have been examined we shall take them to the warehouse. Після того як товари буде оглянуто, ми відвеземо їх на склад.

Як і в активному стані, вживання часу у підрядному реченні, що залежить від головного речення з дієсловом-присудком у минулому часі, підкоряється правилу послідовності часів.

1.2 Особливості вживання речень у пасивному стані в англійській мові

У своїй книжці автори Венкель Т.В., Валь О.Д. пишуть: "В англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану" [1 стр.46].

Реченню з дієсловом в активному стані They showed me the instrument (Вони показали мені інструмент), де the instrument -  прямий додаток, а mе - непрямий додаток, відповідають два речення пасивного стану:

The instrument was shown to me - Мені показали інструмент.

I was shown the instrument - Мені показали інструмент.

У першому з них підмет відповідає прямому додатку речення активно стану, а в другому - непрямому.

1.3 Переклад речень на українську з дієсловом у пасивному стані

На українську мову дієслова в пасивному стані перекладаються:

а) дієсловом з часткою - ся (-сь).

Наприклад:

His voice was heard at the door. - Біля дверей почувся його голос.

б) сполученням дієслова бути з дієслівними формами -но, - то в безособових реченнях.

Наприклад:

That house was built last year. - Той будинок було збудовано торік.

в) сполученням дієслова бути з дієприкметником пасивного стану минулого часу.

Наприклад:

Where did you get the pies which were found in your room? - Де ви дістали ті примірники, які були знайдені у вашій кімнаті?

г) дієсловом в активному стані в неозначено-особових реченнях.

Наприклад:

This invention is very much spoken about.

Про цей винахід багато говорять.

д) якщо в реченні з дієсловом у пасивному стані вказано суб'єкт дії, його можна перекласти українською мовою особовим реченням з дієсловом в активному стані.

1.4 Порівняння пасивних конструкцій в англійській та українській мовах

Те що в англійській мові пасивні конструкції зустрічаються набагато частіше, ніж в українській пов'язано із рядом особливостей, головною з яких є те, що в англійській мові можна перетворити в пасивну конструкцію речення з дієсловом в активному стані з прямим (прямий додаток означає об'єкт, на який безпосередньо переходить дія, або предмет, який виникає як наслідок відповідної дії чи конкретизує значення пояснюваного дієслова і виражається знахідним відмінком без прийменника, а також родовим при перехідних дієсловах із запереченням) [20. стр.70] або прийменниковим додатком (виражений іменником з прийменником) [20. стр.70], що в українській мові неможливе. Пасивні конструкції в реченнях типу:

He was told the news;

This state of things cannot be put up with.

при перекладі замінюються активними:

Йому повідомили новину.

Не можна миритися з таким станом речей.

При таких перетвореннях можуть зустрічатися такі типові випадки:

Англійському дієслову, що вимагає непрямого або прийменникового додатка, відповідає в українській мові перехідне дієслово. У таких випадках пасивна конструкція і у перекладі може залишатися пасивною:

The Sherman Anti-Trust Law is being interefered with. -

Закон Шермана, спрямований проти монополій, постійно порушується.

Англійському дієслову, що вимагає непрямого або прийменникового додатка, в українській мові відповідає неперехідне дієслово. У таких випадках доводиться заміняти пасивну конструкцію активною.

Форми дієслова у двох мовах ніби співпадають, але стилістичний фактор не дозволяє залишити у перекладі пасивну конструкцію:

He was the sort of person more at ease being asked than asking.

Форми being asked - бути запитуваним чи бути запитаним, які існують в українській мові, мають книжний характер. Тому конструкцію краще при перекладі замінити:

Він належав до тих людей, які з більшою охотою відповідають на питання, ніж ставлять їх іншим.

У багатьох випадках англійські пасивні конструкції передаються у перекладі українськими дієсловами з суфіксом - ся:

This method is considered the best. -

Цей метод вважається найкращим.

Якщо підмет означає особу або предмет, що виконує дію, то дієслово-присудок вживається у формі дійсного стану.

Наприклад:

The sun attracts the planets. -

Сонце притягає планети.

Якщо ж підмет означає особу або предмет, що піддається дії з боку іншої особи або предмета, то дієслово-присудок уживається у формі пасивного стану.

Наприклад:

The planets are attracted by the sun. -

Планети притягуються сонцем.

Як в англійській мові, так і в українській перехідні дієслова вживаються в дійсному й пасивному стані. Неперехідні дієслова вживаються тільки в дійсному стані. Однак в англійській мові, на відміну від української, багато неперехідних дієслів, що вимагають доповнення, вживаються також в пасивному стані.

В англійській мові речення у пасивному стані вживаються значно частіше, ніж в українській, оскільки в англійській мові в пасивному стані вживаються не лише перехідні, а й багато неперехідних дієслів. Підметом речення пасивного стану в англійській мові може бути прямий, непрямий, а також прийменниковий додаток речення активного стану.

Але, пасивний стан вживається лише тоді, коли в центрі уваги співрозмовників є особа або предмет, на які спрямована дія. Суб'єкт дії при цьому здебільшого не вказується. Саме тому, така помилка як: механічне вживання пасивного стану замість активного є неприпустимою, тому що в такому випадку речення з дієсловом у пасивному стані звучить, як і відповідне йому речення в українській мові, неприродно.

Важливо пам’ятати, що при перекладі українською мовою можна або зберегти пасивну форму, або замінити її активною, важливо знати, чим саме обумовлене вживання пасивної форми в англійському оригіналі. Аналіз великої кількості прикладів показує, що пасивній конструкції в англійській мові надається перевага головним чином в наступних випадках:

1.  Коли неможливо або небажано вказувати виконавця дії.

Наприклад:

"He will be well taken care of", said Loomis. -

"Про Торпа потурбуються", сказав Луміс.

2.  Коли потрібно поставити логічний наголос на об'єкті, а не на суб'єкті дії.

Наприклад:

The problem has been studied by many English scientists. -

Проблема вивчалася багатьма англійським вченими;

The amendment was rejected by the majority of the Security Council. -

Поправка була відхилена більшістю голосів членів Ради безпеки.

Деколи пасивні конструкції служать одночасно двом вказаним цілям: і щоб поставити у центрі висловлювання об'єкт дії, і щоб можна було не вказувати суб'єкта дії.


Информация о работе «Англійські пасивні конструкції та їх відтворення в українських перекладах»
Раздел: Иностранный язык
Количество знаков с пробелами: 54147
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
173947
17
0

... певного суспільно-політичного, юридичного поняття, те вона творити їх не зі старої книжної мови, не на живомовній традиції, а з мов чужих: польської, латинської, німецької. Подальше формування українських юридичних термінів відбувається під впливом польської, німецької, а в окремих регіонах – угорської мови. Усі чужомовні запозичення юридичної термінології в давньоукраїнській мові можна поділити ...

Скачать
54737
1
0

... або крапкою з комою: Catherine looked at me all the time, her eyes happy. – Кетрін увесь час дивилася на мене; очі її були щасливими. РОЗДІЛ 2. Відтворення абсолютних дієприкметникових конструкцій в перекладознавстві   2.1 Переклад дієприкметників та дієприкметникових зворотів в англо-українському напрямку   Переклад англійського дієприкметника на українську мову викликає часом відомі ...

Скачать
95999
1
3

... ” відповідник, описовий переклад, калькування, які і будуть нами детально проаналізовані під час подальшого дослідження. 2.2 Аналіз способів перекладу англійських паремій Дослідження структурно-семантичних особливостей перекладу пареміологічних одиниць здійснювалося на основі сформованого нами експериментального корпусу, який налічує 450 одиниць. При цьому нами враховувалися такі труднощі, ...

Скачать
173727
0
0

... ів науково-технічного тексту, що визивають найбільші труднощі. А також не слід забувати про прагматичну адаптацію оригінального тексту під час перекладу. Розділ 2. Особливості перекладу ділових листів на прикладі перекладу листів-запитів та листів негативного змісту 2.1 Загальна характеристика ділових листів Сучасний бізнес – це складне виробництво, співробітництво на всіх рівнях, обмін ...

0 комментариев


Наверх