Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ЗМІСТ

Вступ

1.      Поняття бази даних та системи управління базами даних

2.      Система управління базами даних Microsoft Acess

3.      Система управління базами даних Visual FoxPro (VFP)

4.      Система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП

Для маніпулювання інформацією (введенням, пошуком і т.п.) використовуються спеціальні пакети програм, що мають назву системи управління базами даних (СУБД). Цей вид програмного забезпечення в останні роки дуже швидко вдосконалюється. З однієї сторони СУБД усе ширше використовуються для маніпулювання новими типами інформації (мультимедіа, геоінформаційні системи). З іншого боку – створені нові технології (архітектура “клієнт-сервер”, розподілені бази даних, гіпертекст і т.п.), які дозволяють забезпечити доступ до інформації широкому колу користувачів у рамках мережі Internet, відкриваючи тим самим принципово нові можливості для вивчення навколишнього середовища.

В останні роки, завдяки розвитку технологій мультимедіа, за допомогою комп’ютерів стало можливим обробляти практично будь-які типи інформації про навколишнє середовище – замальовки, звуки, відео, і термін “інформація” став часто використовуватися як синонім терміна “дані”.

База даних – це систематизована сукупність інформації, що зберігається разом.

У комп’ютерній базі даних інформація зберігається у таблицях, дуже схожих на електронні таблиці. Стовпці цих таблиць мають назву полів, а рядки даних – записів.

Комп’ютерна СУБД – це програма, призначена для запису, пошуку, сортування, обробки (аналізу) та друкування інформації, що міститься в базі даних.

Фірма Microsoft випускає СУБД різного класу – від персональних, які можна використовувати і для невеликих підприємств, до потужних корпоративних з підтримкою трансакцій.

Продукти СУБД такі:

-      Microsoft Visual FoxPro 7.0 Professional Edition;

-      Microsoft Access 2000;

-      Microsoft SQL Server 2000;

Продукти Microsoft Visual FoxPro 7.0 та Microsoft Access 2000 – це персональні СУБД, а Microsoft SQL Server 2000 – реляційна СУБД з підтримкою XML для побудови корпоративних застосувань. Працюючи під Windows 2000 DataCenter Server, вона підтримує до 32 процесорів на комп’ютер та 64 Гбайт пам’яті та добре масштабується на новіші версії Windows 2000.


1.   ПОНЯТТЯ БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗИ ДАНИХ

База даних (БД) – це сукупність взаємозв’язаних даних, що зберігаються разом. Основними та невід’ємними властивостями БД є такі:

–          дані логічно пов’язані між собою і несуть відповідну інформацію;

–          структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;

–          для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

–          незалежність даних від програм;

–          для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

–          як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу

Системи управління базами даних – це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, заповнювати їх та працювати з ними. У світі існує багато різноманітних систем управління базами даних. Багато з них насправді є не закінченими продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожний, хто вивчить дану мову, може сам створювати такі структури, які йому потрібні, і вводити в них необхідні елементи управління. До таких мов відносяться Clipper, Paradox, FoxPro та інші.

Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів, необхідних для створення, використання і підтримки баз даних.

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти – системи управління базами даних (СУБД).

Основне призначення СУБД – створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв’язок її з програмами розв’язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

База даних – це комп’ютерний термін, який використовується для позначення сукупності інформації з окремої теми або відомостей, пов’язаних з деякою прикладною задачею. Зберігання інформації у вигляді бази даних полегшує доступ до неї, пошук та вилучення потрібних фрагментів.

На магнітному диску база даних може зберігатись у вигляді одного файла (бази даних MS Access, Informix та ін.) або у вигляді папки з файлами (бази даних Interbase, Paradox та ін.).

Системи управління базами даних (СУБД) з’явилися раніше, ніж персональні комп’ютери. Специфіка великих ЕОМ, на яких відбувалося їхнє становлення в сімдесяті роки, багато в чому визначило особливості тих СУБД – вони дозволяли кваліфікованому програмістові робити дуже багато, починаючи від обробки транзакцій і закінчуючи перенесенням даних і програм в інші операційні системи й на інші ЕОМ (платформи). Але ці СУБД (Oracle, INGRES і т.п.) не стали стандартом для персональних комп’ютерів, тому що пред’являли занадто високі вимоги до характеристик використовуваної обчислювальної техніки й до кваліфікації користувачів.

У вісімдесяті роки було розроблено велике число СУБД спеціально для персональних комп’ютерів. У нашій країні найбільше поширення одержали такі СУБД, як FoxBASE, dBASE III plus, R:Base, Paradox, а наприкінці вісімдесятих років придбав популярність пакет Clipper. Слід зазначити, що FoxBASE, dBASE III plus і Clipper використовували ті самі принципи організації інформації й були сумісні на рівні файлів баз даних, тому іноді всі ці системи розглядали як модифікації dBASE III plus.

Система програмування dBASE III plus була розроблена фірмою Ashton-Tate на основі своїх більш ранніх СУБД – dBASE II і dBASE III. В dBASE III plus основна увага була приділена вдосконалюванню користувальницького інтерфейсу (режим ASSIST), що істотно спростило процедуру створення й модифікації баз даних, сортування й індексацію записів. Створення й використання досить складних структур баз даних було можливо безпосередньо з режиму ASSIST без складання прикладних програм мовою dBASE, що робило цю СУБД доступною для широкого кола користувачів. Це забезпечило величезну популярність dBASE III plus, і наприкінці вісімдесятих років ця СУБД була фактичним стандартом для реляційних баз даних, незважаючи на деякі недоліки, властивій цій системі.

Однак до початку 90-х років ситуація змінилася. Найбільш популярними СУБД для ПК сталі FoxBASE (FoxPro) і Paradox. СУБД FoxPro була розроблена фірмою Fox Software Inc. у першу чергу для створення додатків для користувачів. Ця СУБД мала дуже потужні програмні засоби й дозволяла легко писати прикладні програми, хоча, бути може, і не мала такого дружнього інтерфейсу, як dBASE III plus. СУБД Paradox була розроблена фірмою Borland International і також була більше орієнтована на створення додатків на основі убудованої повнофункціональної мови програмування PAL. У цієї СУБД використовувався новий метод організації інформації, заснований на метафорі таблиці, що дозволяло з однієї сторони легко реалізувати систему запитів за зразком (Query by Example), а з іншого боку – забезпечити дуже високу швидкодію при пошуку інформації.

Одним з недоліків СУБД FoxPro, dBASE III plus, Paradox була неможливість створення з їхньою допомогою файлів .EXE, що автономно працюють під управлінням DOS. Саме тому широке поширення (у всякому разі в нашій країні) придбав пакет Clipper фірми Nantucket, що із самого початку призначався для компіляції прикладних програм. Clipper працював з файлами .DBF, забезпечуючи досить високу швидкодію. У теж час це була відкрита система, що дозволяла розширювати можливості мови за рахунок додатків, написаних на інших мовах програмування – Assembler’е.

В 1991 р. коли фірма Ashton-Tate була придбана фірмою Borland International, фірма Fox Software Inc. – MicroSoft, а фірма Nantucket - Computer Associates, формально почався новий етап у розвитку СУБД для ПК, хоча основні ідеї цього етапу пророблялися значно раніше. Можна виділити три основні особливості нового етапу: розподілені бази даних, графічний користувальницький інтерфейс і архітектура “клієнт-сервер”. В 1993 р. перші СУБД цього нового покоління – Microsoft Access, dBase IV і т.п. з’явилися на ринку й одержали широке поширення серед користувачів персональних комп’ютерів.

У цей час фактичним стандартом систем управління базами даних для персональних комп’ютерів є СУБД Microsoft Access. Пакет Microsoft Access for Windows 95 є потужним засобом управління базами даних, що підтримує реляційну модель даних і дозволяє створювати складні додатки на особливому діалекті Visual BASIC (VBA). Microsoft Access можна застосовувати для пошуку й обробки всіляких даних, а також для підготовки звітних документів. Користувальницький інтерфейс досить простий і надає користувачеві зручні можливості для маніпулювання базами даних, так що освоєння пакета звичайно не викликає складностей.

У зв’язку з бурхливим розвитком мережі Internet, яка є гігантською розподільною базою даних, зріс інтерес до таким СУБД як Oracle. У цей час ця система управління базами даних установлена на багатьох серверах мережі.

Система управління базами даних Oracle фірми Oracle є одним з лідерів ринку багатоплатформенних СУБД. Вона може працювати на більш ніж двохстах типах ЕОМ, включаючи ПК типу IBM PC і Apple Macintosh. У програмне забезпечення цієї СУБД входить одна з найбільш повних реалізацій мови структурованих запитів SQL, а також генератори меню, звітів і інших екранних форм. Крім того, програмне забезпечення дозволяє на підставі інформації, що зберігається в СУБД, будувати більше 50 типів графіків і діаграм. Oracle містить дуже надійну систему захисту даних, їхньої цілісності й несуперечності.


Информация о работе «Системи управління базами даних»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 45370
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
29588
2
10

... читачів на комп’ютері, в середовищі Access. 1. Розробка структурної схеми БД 1.1 Змістовна постановка задачі У даному курсовому проекті повина бути розроблена система управління базою даних бібліотеки в середовищі Access. У базі даних міститься інформація про книги, а також інформація про читача. Інформація про книги та читачів міститься в дев’яти таблицях: -  Жанри книг; -  Картки ...

Скачать
60436
0
26

... записів необхідно створювати досить складні програми;· незалежність від даних існує лише у мінімальному ступені;· відсутність загальновизнаних теоретичних основ. 2 Інструментальна система управління базами даних CronosPRO 2.1 Загальна характеристика системи ІСУБД CronosPro – це система, призначена для організації інформації у вигляді банків даних та їх подальшої обробки. Інформація зберігається в ...

Скачать
63802
1
5

... в найближчому майбутньому наші рекомендації і побажання будуть враховані і втілені у життя. ВИСНОВКИ У своїй курсовій роботі ми розкрили низку питань, присвячених визначенню ролі інформаційного забезпечення системи управління організацією на прикладі роботи відділу споживчого кредитування АКБ «Правекс-Банк», що власне і є метою даної роботи. Відповідно до завдань у першому розділі ми дали ...

Скачать
59312
2
4

... і дій. Із переліку задач можна побачити, що інформаційна технологія управління направлена на створення різних видів звітів. Основні види звітів, що розроблюються з використанням інформаційної технології управління - регулярні та спеціальні звіти: ·          Регулярні звіти створюються відповідно до встановленого графіка, що визначає час їх створіння, наприклад місячний аналіз продаж компанії. ...

0 комментариев


Наверх