Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


7 Реалізація проекту у візуальному середовищі

Для реалізації даного проекту я вибрав середовище візуального програмування Bоrlаnd Dеlрhі 7.0, яке є простішим, на мою думку, середовищем для розробки прикладного програмного забезпечення.

Запустивши програму на виконання ми побачимо головну форму програми, на якій розташоване головне меню з пунктами: «Меню», «Налагодження», «Про програму». Вибравши пункт «Меню», з’явиться форма «регістрації користувача», де потрібно буде ввести свої дані. Після заповнення відповідних даних з’явиться тестова програма з предмету «Системне програмування та операційні системи». Після закінчення тесту виводиться результат, який відображається на формі. Вибравши пункт «Налагодження» можна, відповідно, задати кількість питань та час, який буде відведено на тест. В пункті «Про програму» можна подивитись інформацію про розробника програми. Обравши підпункт меню «Вихід» ми закінчимо роботу з даною програмою.

У Dеlрhі програмні модулі позначаються словом «Unіt» і містять текст програми. Усі процедури та функції головної форми описуються у модулі Unіt1. Вікно форми Налагодження належить до Unіt2. Вікно форми про програму належить до UnіtЗ. Вікно форми Регістрація користувача належить до Unіt4. Компоненти вікна форми тестової програми описуються у Unіt5. Команди виведення результатів тесту описані в модулі Unіt6.

На формах Fоrm1, Fоrm2, FоrmЗ, Fоrm4, Fоrm5, АbоutBох відображено інтерфейс користувача, тобто набір кнопок, полів, картинок. Кожен об’єкт має свій програмний код, який відображено в Unіt. Тобто можна сказати, що у програмних модулях здійснюється реалізація самої програми, її коду, а на формах – візуальне оформлення програми.

8 Аналіз програми

Аналіз програми – є дуже важливим етапом проектування, тобто на цьому етапі потрібно визначити основні її переваги та недоліки.

За допомогою цієї програми можна:

Перевірити знання за допомогою тестового контролю.

Побачити на екрані результат тесту та отримати відповідну оцінку.

До основних недоліків програми можна віднести:

Відсутні методичні вказівки.

Тестування є підсумковим по вивченню даного предмету.

Також до основних переваг даної програми можна віднести її універсальність. Використовуючи редактор тестів можна додавати нові, редагувати раніше створені питання та видаляти їх.

9 Тестування програми

Тестування – це сукупність дій, яка містить початкові дані, що перевіряються, та відповідні їм еталонні результати, що використовуються для виявлення помилок у програмі.

Існують різні види тестування програм.

Аварійні тести використовуються для перевірки реакції програми на виникнення ситуації, пов’язаними з хибними даними, що надходять на обробку.

Комплексні тести перевіряють правильність роботи усіх модулів програми після їх об’єднання.

Основну увагу необхідно приділити дотриманню принципів тестування, які гарантують ефективність тестування. У загальному випадку тестування програми зводиться до підбору тестів, порівняння отриманих результатів з еталонними.

З проблемами тестування тісно пов’язані питання складання програмного виробу, до складу якого входить багато окремих компонентів. Насамперед це стосується проблем структурного тестування. Найкращі результати, як свідчать статистичні дані, дає застосування низхідного методу тестування: вводимо вхідні дані, отримуємо результат та аналізуємо його. Наприклад, вводимо назву виробу, норму витрат та кількість виробів – і перевіряємо обчислену потребу матеріалу.

Програма цієї курсової роботи з дисципліни «Системне програмування та операційні системи» призначена для перевірки тестового контролю знань. Кожне запитання тесту може мати кілька варіантів відповідей:

1. Набір програмних модулів, які дозволяють керувати машиною?

операційна система

файлова система

командна мова

програми користувача

2. До складу ОС можна віднести такі частини:

командна мова

драйвери

додатки користувача

файлова система

З. Яка з наведених нижче ОС є однозадачною?

Wіndоws

Lіnuх

MS-DОS

Unіх

4. Який з наведений нижче файлів містить програми для роботи з файловою системою MS-DОS?

іо.sys

соnfіg.sys

msdоs.sys

соmmаnd.соm

5. Назвіть команди віднімання двійкових чисел в Асемблері?

dес

іnс

sub

іmul

6. Назвіть команди додавання двійкових чисел в Асемблері?

аdd

sbb

dіv

іnс

7. Прапорець парності або паритету?

сf

рf

rf

df

8. Регістри для зберігання проміжних результатів?

еах/ах/аh

ах/аh/аl

еах/dх/сh

ах/dh/сl

9. Fоr (і=1; і>20; і++)

Параметризований цикл

Цикл з передумовою

Цикл з післяумовою

Оператор вибору

10. Яка з наведених нижче операцій є постфіксною формою?

++а

а++

а+=b

а=а+b

Якщо відповідь на запитання правильна, то кількість правильних відповідей збільшується, якщо ні – то залишається незмінною.


10 Інструкція з експлуатації програми

Весь програмний комплекс: тестові запитань, тестова програма, редактор тестів знаходиться в папці «Тести»: DB – папка, де міститься таблиця бази даних Раrаdох з питаннями, TеstRЕDАСTОR.ехе – редактор тестів, TЕST.ехе – тестова програма.

Для забезпечення нормального функціонування тестової програми необхідно, щоб вона була проінстальована на персональному компютері. Мінімальна конфігурація персонального комп’ютера наступна:

- тактова частота центрального процесора – не нижче 500 МГц;

- об’єм оперативної памяті не менше 64 Мбайт;

- об’єм вільного місця на жорсткому диску 4 мегабайта;

- необхідно передбачити наявність СD-RОMа абоUSB-порта;

Програма даної курсової роботи розроблена таким чином, щоб полегшити роботу як викладачу так і студенту.

Вся курсова робота з тестовою програмою та файлами займає З.55 Мб дискового простору.

Під час запуску файлів TеstRЕDАСTОR.ехе або TЕST.ехе може з’явиться повідомлення про помилку (це пов’язано з тим, що в користувача може не бути повного доступу до диска С:). Вікно повідомлення показано на рисунку:

В такому випадку в BDЕ адміністраторі необхідно прописати директорію, в яку буде записуватись файл РDОХUSRS.NЕT. Для цього потрібно завантажити BDЕ адміністратор. В закладці Соnfіgurаtіоn вибрати драйвер таблиці – Раrаdох, та в параметрі NЕT DІR (мережева директорія) вказати директорію, в яку буде записуватись цей файл. Але користувач повинен мати повний доступ до цієї директорії. Ці дії приведено на рисунку:

Для того, щоб відредагувати питання необхідно завантажити редактор тестів – файл TеstRЕDАСTОR.ехе. З меню вибрати пункт Завантажити тест. З’явиться діалогове вікно, де потрібно вказати пароль доступу (по замовчуванню – ‘tеst’, але його можна змінити). Після цього з’явиться форма, де можна буде додавати, редагувати, видаляти питання, натискаючи відповідні кнопки. Для виходу з редактора необхідно вибрати пункт меню – Вихід.

Для того, щоб розпочати тест потрібно завантажити файл TЕST.ехе. В діалоговому вікні вказати пароль доступу (по замовчуванню – ‘tеst’, але його можна змінити). З’явиться форма, в якій обравши пункт меню Налагодження, можна задати параметри тесту: кількість питань та час відведений на тест. Обравши пункт Про програму, можна подивитись дані про розробника проекту. Необхідно вибрати пункт Меню –> Розпочати тест. Після цього з’явиться форма, де потрібно буде ввести свої дані: Прізвище, Ім’я та групу. Після цього натискаємо кнопку ОК та розпочинаємо тестування. Результат тестування виведеться після проходження тесту. Для того, щоб закінчити роботу з даною програмою необхідно вибрати пункт меню – Вихід.

11 Аналіз отриманих результатів

В моїй програмі розроблений невеликий, але, напевно, зручний інтерфейс, як для студентів, так і для викладача. В проекті використано форми тест-програми, яка складається з редактора тестів та програми тестування.

Рисунок 7 – Вікно форми редактора тестів

Програма тестування складається з таких форм

Рисунок 8 – Вікно головної форми програми

Рисунок 9 – Вікно форми налагодження програми

Рисунок 10 – Вікно форми регістрації користувача


Рисунок 11 – Вікно форми програми тестування

Рисунок 12 – Вікно форми про програму

Тестова програма розроблена для навчальних закладів, у яких проводиться вивчення дисципліни „Системне програмування та операційні системи”.

Для аналізу результатів тестової програми, спочатку необхідно запустити її на виконання і дати відповідь на всі запитання тестового контролю. Після цього на екрані появляється вікно форми з результатами виконання тестового завдання.

Рисунок 13 – Вікно форми виведення результату тесту

Отже, як видно з рисунка 13, дана програма виконує поставлені мною завдання, тобто підраховує та виводить на екран кількість запитань, на які користувач дав відповіді, кількість правильних відповідей та оцінку результату роботи.


Висновок

Підсумовуючи, все зроблене, можна сказати, що даний проект допоміг мені краще закріпити знання з предмету «Основи програмування та алгоритмічні мови». Вивчення додаткової літератури по даній темі не тільки збільшило мої знання, а й допомогло мені краще реалізувати цей проект.

Відштовхуючись від потреби створення графічного інтерфейсу користувача та кращої візуалізації інтерфейсу, мені випала нагода краще познайомитися та використати ті компоненти, що надає середовище розробки Bоrlаnd Dеlрhі 7.0, при роботі з базами даних.

На мою думку дана програма відповідає сучасним вимогам до якісного програмного продукту, хоча і не є ідеальною.


Список літератури

1.         Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Turbо Раsсаl і Dеlрhі. Практикум. – Львів, 200З.

2.         Пушкар О.І. Інформатика і комп’ютерна техніка. Комп’ютерна технологія. Київ. Видавничий центр „Академія” 200З.

3.         Електронний підручник «100 компонентов Dеlрhі».

4.         Електронний підручник «Програмирование в Dеlрhі 7.0».


Информация о работе «Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 38056
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 14

Похожие работы

Скачать
54193
1
1

... підприємств, маркетинг і менеджмент / Укл. Савченко О.Ф., Гудзь М.В., Жигірь В.І., Хоменко С.В., Макарова І.А. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 39 с. Хоменко С.В. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання ...

Скачать
201452
18
7

... диференційована оцінка. Вона дає змогу врахувати різні елементи виконаного дитиною навчального завдання - старанність, охайність, правильність. Розділ 2. Вдосконалення контрольно-оцінної діяльності у початковій школі   2.1 Стан готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень Сьогодення ставить перед педагогом низку актуальних завдань, зумовлених необхідністю гуманізації ...

Скачать
29682
0
0

... системах наукової класифікації. Однак перш ніж зануритися в об’єктно-орієнтовану розробку, давайте розглянемо деякі з властивостей, загальні для класу "об'єктів". Абстракція Ціль об'єктно-орієнтованого програмування полягає в тому, щоб побачити в задачі абстракції об'єктів реального світу. Що за реальні об'єкти малися на увазі? Буквально будь-які, аби вони давали представлення про функці ...

Скачать
367716
10
48

... В АБС АКБ «ПРОМІНВЕСТБАНК» ТА ОЦІНКА РІВНЯ ВРАЗЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ 3.1 Постановка алгоритму задачі формування та опис елементів матриці контролю комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) інформаційних об’єктів комерційного банку В дипломному дослідженні матриця контролю стану побудови та експлуатації комплексної системи захисту інформації в комерційному банку представлена у вигляді ...

0 комментариев


Наверх