Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Обласні державні адміністрації як суб’єкти адміністративного права


Вступ..................................................................................................................................………..

2

1. Поняття, призначення та принципи діяльності обласної державної адміністрації.....

4

2. Види повноваженнь обласної державної адміністрації.

Характеристика повноваженнь обласної державної адміністрації у сфері забезпечення законності, прав і свобод громадян..................................................................


9

3. Відносини обласної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування.

14

Висновки.........................................................................................................................................

19

Перелік використаної літератури та нормативних джерел..................................................

20


Вступ

Насамперед, лише зауважимо, що становлення суверенної незалежної України та швидка зміна політичних, соціально-економічних умов розвитку держави і суспільства - все це обумовлює, не тільки перманентний, а й інтенсивний правотворчий процес, у тому числі і в області адміністративного законодавства. Наприклад, введення в дію Закону України "Про місцеві державні адміністрації" № 586-14 від 09 квітня 1999р., спричинило за собою відміну чотирьох попередніх Указів Президента у цієї сфері (у тому числі Указ № 760/95 від 21.08.1995р.). У свою чергу, останні зміни до вищеназваного Закону були затверджені Рішенням Конституційного Суду лише 4 грудня 2001р.

Тепер до головного. Учбовою метою даної роботи є розкриття теми “обласних державних адміністрацій як суб’єктів адміністративного права”. Тому, спочатку, слід визначитись з деякими базовими термінами, предметом та об’єктом дослідження.

Варто зауважити, що адміністративне право - це самостійна галузь правової системи України. Галузі права відрізняються друг від друга по предмету і методу правового регулювання. Зокрема, цивільному праву властиве регулювання цивільних правовідносин (майнових і зв'язаних з ними особистих немайнових прав), карному праву - регулювання відносин, зв'язаних зі злочином і покаранням. Конституційне право, як провідна га­лузь, “закріплює основні принципи організації та функціонування виконавчої влади, місце її суб'єктів у державному механізмі, правові основи їх фор­мування і взаємовідносин з суб'єктами інших гілок єдиної державної влади; права і свободи людини і громадянина, значна частина яких практично реалізується у сфері дер­жавного управління. Отже, норми конституційного права є основою для вироблення адміністративно-правових норм. Адміністративне право їх деталізує і конкретизує. При цьому воно визначає правовий механізм реалізації прав і свобод громадян, компетенцію різних ланок системи ви­конавчої влади; адміністративно-правовий статус конкрет­них учасників управлінських відносин і адміністративно-правові засоби їх захисту; форми і методи державно-управ­лінської діяльності, основи її галузевої і міжгалузевої, регіональної і місцевої організації тощо”1.

“Сам термін "адміністративне" у перекладі з латинської означає "управління". Тому словосполучення "адміністра­тивне право" цілком закономірно можна трактувати як "управлінське право"1. Іншими словами, адміністративне право це – “регулятор суспільних відносин, що складаються у сфері публічного (державного) управління”.

У широкому значенні термін “управління”, як “діяльність по керівництву або впливу”, включає такі компоненти: суб’єкт, об’єкт, керуючий вплив, зворотні зв’язки.

Сутністю управління є вплив суб’єкта на об’єкт, зміна об’єкта по уявленню суб’єкта (зміна поведінки об’єкта, яка вигідна суб’єкту). “Суб'єкти управління через волю вплива­ють на поведінку, а через поведінку — на суспільні відно­сини та соціальні процеси. Звідси випливає, що управлін­ня є способом (формою) реалізації (прояву) влади”1.

У даному випадку “суб’єктом адміністративного права” виступає “обласна державна адміністрація”. Її поняття, призначення, та принципи діяльності будуть складати предмет дослідження цієї курсової роботи, а об’єктом дослідження стануть ті самі соціальні (суспільні) відносини які підлягають регулюванню.

У самому широкому розумінні, “обласна державна адміністрація” здійснює виконавчу владу у відповідній територіальній одиниці (області) України. “Виконавча влада”, яка є органічною складовою соціаль­ної влади, водночас має перелік певних специфічних ознак, таких як: виконавчо-роз­порядчий характер; підзаконність; масштабність і уні­версальність; ієрархічність; безпосередньо організую­чий характер.

“Масштаби функціонування виконавчої влади є най­більшими у державі. До сфери її безпосереднього відання належать величезні правові, інформаційні, економічні, технічні, ідеологічні, організаційні та інші ресурси. Вико­навча влада спирається на значні території та контингенти людей, збройні сили, спеціалізовані примусові установи тощо. Іншими словами, у ній сконцентрована фактична державна міць”1.

Так як виконавчою владою охоплюється найширша сфера від­носин у державі, ми розглянемо лише ту частину вищеназваної сфери відносин, у який діє (функціонує) “обласна державна адміністрація”.Информация о работе «Областные госадминистрации как субъекты административного права Украины»
Раздел: Административное право
Количество знаков с пробелами: 41823
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
85365
0
0

... из этого группа разработчиков нового проекта Концепции административной реформы решила базироваться на сегодняшних реалиях. 2.3 Начало первого этапа проведения реформ в Украине   Одно из важнейших направлений административной реформы — формирование новых финансово-экономических основ функционирования государственного управления. Президент Янукович объявил о начале первого этапа реформ в ...

Скачать
633418
8
2

... ій, І.В.Опришко. – 3-є вид. перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2000. Планы семинарских занятий и практические задания по дисциплине «Основы права» Раздел 1. Основы теории государства и права   Тема 1. Основные понятия о государстве Вопросы 1.    Происхождение и сущность государства. 2.    Форма государства. 3.    Функции государства и правовые формы их осуществления. 4.    ...

Скачать
136643
2
1

... . Это особенности правового регулирования труда данной категории работников, требующие дальнейшей законодательной конкретизации. Заключение Проведенная работа по изучению правового статуса работодателя позволяет мне сделать вывод о необходимости легализации новой редакции определения термина «работодатель»: «Работодатель - юридическое лицо, либо ...

Скачать
188818
0
0

... ему обязанность составляют содержание данного правоотношения. ПРАВОТВОРЧЕСТВО, ПОНЯТИЕ И СТАДИИ   Правотворческая деятельность осуществляется на определенных принципах — основных идеях, отправных основах, на которых строится правотворчество. Рассматривают следующие принципы правотворчества: демократизм, гуманизм, сочетание национального и интернационального, законность, научность, плановость ...

0 комментариев


Наверх