Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


6. Магниттік индукцияның күдікті мәнін анықтаңдар

, (8.20)

 

бұнда

- N = 2600 – катушка виткаларының саны;

- 2 – соленоидтің соңғы мөлшерлерін және өрістің 2 еседей әлсіреуіне әкелетін лампаның цилиндрлік анодының экрандық әрекетін ескеретін коэффициент.

- l = 40 мм – катушканың биіктігі.

 

7. Электронның меншікті зарядын анықтаңдар.

 

, (8.21)

бұнда

- U – Күдікті тоқ кезіндегі анод пен катод арасындағы кернеуі;

- RА = 5мм – цилиндрлік анодтің радиусы.

Рұқсат ету сұрақтары

1.        Берілген жұмыстың орындалу кезеңдерін суреттеңіз.

2.        Магнетронның құрылысы қандай?

3.        Магнетронда электрондық және магниттік өрістер қалайша пайда болады?

4.        Магнетронда электрон көзі не болып табылады?

5.        Магниттік индукцияның түрлі мәндерінде магнетрондағы электрондардың қозғалысының сипаттамасын суреттеңіз.

6.        Катушкадағы күдікті токтың мәнін жұмыста қалай табады?

7.        Күдікті өріске жеткенде электрондартраекториясы қисығының радиусы мен нод радиустарының қатынасы қандай?

8.        Берілген жұмыстағы электронның меншікті зарядын есептейтін формуланы келтіріңіз.

9.        Соленоид ішіндегімагниттік өрістің индукциясын ток мәні бойынша қалай есептейді?


Тобы______________ ____________________

Аты-жөні_______________________________ «___»________20___ж

 

Зертханалық жұмыс бойынша есеп №7

Жұмыстың тақырыбы___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Жұмыстың мақсаты____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Құрал-жабдықтар______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7-ші суреттен В = Вкрболған кезде электрон траекториясы қисығының радиусы анод радиусының жартысына тең, яғни

. (8.17)

(8.13)-тен (8.5) және (8.17) қатысуымен анықтаймыз:

. (8.18)

Катушканың магниттік индукциясының күдікті мәні мына формуламен анықтаймыз:

, (8.19)

 

Магнетрон 1

 

Мұнда Iкр – өрісі күдікті болатын катушка тоғы, l – катушканың ұзындығы, N – катушка орамдарының саны, k – лампаның цилиндрлік анодының экрандық әрекетінен және катушканың соңғы мөлшерінен әлсіреген магниттік өрісті ескеретін коэфффициент.

Тәжірибені орындау тәртібі

 

8.   9 суретте көрсетілгендей тізбек құрастырамыз. (А1) катушкасындағы тоқты өлшеу үшін сол жақтағы мультиметрді қолданамыз, онда өлшеу мөлшерін 200мА деп орнатамыз, ал (А2) анодтық тоқты өлшеу үшін оң мультиметрді қолданып, өлшеу мөлшерін 5мА орнатамыз.

9. Кернеу генераторының блогын қосамыз және тұрақты кернеу реттегішімен катушкадағы 1-ші тоқ мәнін 100мА етіп орнатамыз. Катушкадағы ток мәнін және анодтық тоқ мәнін 1-ші кестеге жазамыз.

10.            Таблица 1

 

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.            Катушкадағы тоқты мүмкін болатын максималды мәнге дейін арттыра отырып тәуелділіктің мәндерін алып, графигін құрамыз

12.            Анодтық тоқ тезірек азаятын катушкадағы күдікті() тоқ мәнінграфик бойынша анықтаймыз.=….. А.

13.            Катушкадағы күдікті тоқ кернеуін реттегішпен орнатамыз, өлшейміз және лампаның аноды мен катоды арасындағы кернеу мәнін жазамыз. Бұл үшін қажет:

-       Мультиметрлердің біреуін ажыратамыз;

-       Терілетін өріске оның орнына қоямыз;

-       Мультиметрді тұрақты кернеуін өлшеу режиміне ауыстырамыз;

-       оны лампаның катоды «СОМ» кіруіне жалғау, ал «V» кіруін лампаның анодына жалғаймыз.

U = ….. В.

 

14.             Магниттік индукцияның күдікті мәнін анықтаймыз

, (8.20)

 

бұнда

- N = 2800 – катушка виткаларының саны;

- 2 – соленоидтің соңғы мөлшерлерін және өрістің 2 еседей әлсіреуіне әкелетін лампаның цилиндрлік анодының экрандық әрекетін ескеретін коэффициент.

- l = 36 мм – катушканың биіктігі.

 

15.             Электронның меншікті зарядын анықтаймыз.

 

, (8.21)

бұнда

- U – Күдікті тоқ кезіндегі анод пен катод арасындағы кернеуі;

- RА = 5мм – цилиндрлік анодтің радиусы.


Бақылау сұрақтары

 

1.      Тәжірибелі қондырғының сызбасы негізінде тәжірибенің барысын сипаттаңыз, алынған мәліметтерді түсіндіріңіз.

2.      Сіздің ойыңызша, теориялық және тәжірибелік нәтижелер айырмашылығының мүмкін себептері қандай?

3.      Тәжірибенің нақтылығын қалай жоғарылатуға болады?

4.      Бойлаған электрондық өрістегі зарядталған бөлшектер қозғалысының сипаттамасын суреттеңіз.

5.      Бойлаған электрондық өрістегі U потенциалдарының әртүрлілігін өткен бөлшектің жылдамдығы қандай?

6.      Көлденең электрондық өрістегі зарядталғанбөлшектер қозғалысының сипаттамасын сипаттаңыз

7.      Көлденең электрлік өрістегі ауытқубұрышынесептейтін формуланышығарыңыз.

8.      Қандайжағдайдазарядталған бөлшекке Лоренц күші әсер етеді?Лоренц күшінің көлемі мен бағыты қалай анықталады?

9.      Көлденең магниттік өрістегі зарядталған бөлшектер қозғалысының сипаттамасын суреттеңіз.

10.  Егер бөлшектің бастапқы жылдамдығы магниттік өріс индукциясының сызықтарына еркін бұрышпен бағытталған болса, онда зарядталған бөлшек қозғалысының ерекшелігі қандай?

 

 Әдебиет

 

1.          Калашников С.Г. Электричество. М., Наука, 1977.

2.          Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.3. Электричество. М., Наука, 1977.

3.          Матвеев А.Н. Электричество и магнетизм. М., Высшая школа, 1983.

4.          Иродов И.Е. Основные законы электромагнетизма. Учебное пособие. М., Высшая школа, 1983.

5.          Савельев И.В. Курс общей физики. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. М., Наука, 1988.

6.          Парселл Э. Электричество и магнетизм. Берклеевский курс физики. Том 2. М., Наука, 1975.

7.          Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Электричество и магнетизм. Электродинамика. Фейнмановские лекции по физике. Том 5,6. М., Мир, 1977.

8.          Практикум по физике. Электричество и магнетизм. Под. Ред. Николаева Ф.А. М.: Высш. Шк., 1991.

9.          Косилов М.С. Определение удельного заряда электрона с помощью магнетрона. Методические указания к лабораторной работе. Петропавловск, 1987.


Информация о работе «Магнетрон әдісі арқылы электронның меншікті зарядын анықтау»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 23763
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 6

0 комментариев


Наверх