Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зміст

 

Вступ

1. Предмет професійної патології

2. Історичний нарис

3. Класифікація професійних хвороб

4. Діагностика професійних хвороб

5. Структура професійної захворюваності в Україні та країнах зарубіжжя

6. Облік, реєстрація та розслідування випадків професійних отруєнь і професійних захворювань в Україні

7. Організація та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів

Висновок

Список використаної літератури

професійна патологія отруєння хвороба


 

Вступ

Тема реферату «Професійна патологія» з дисципліни «Охорона праці» курсу «Професійні хвороби».

Мета роботи – розглянути предмет професійної патології; історичний нарис профпатології; класифікацію професійних хвороб; діагностику професійних хвороб; структуру професійної захворюваності в Україні та країнах.

Зарубіжжя; облік, реєстрація та розслідування випадків професійних отруєнь і професійних захворювань в Україні; організацію та проведення попередніх та періодичних медичних оглядів.


1. Предмет професійної патології

Професійна патологія (профпатологія) - самостійна клінічна дисципліна, яка має свою термінологію, методи діагностики, профілактики і лікування. Професійна патологія - інтегруюча наука, до складу якої входять різноманітні захворювання органів і систем, обумовлені негативним впливом факторів виробничого середовища. Це можуть бути хвороби переважно органів дихання, серцево-судинної, нервової, гепатобіліарної, кістково-м'язової систем, а також органа зору, шкіри, кровотворних органів тощо.

Фактори виробничого середовища або технологічного процесу, які негативно впливають на організм людей, зайнятих на тому чи іншому промисловому підприємстві або в сільському господарстві і приводять до виникнення патологічних станів, прийнято називати професійними шкідливостями.

В переважній більшості професійні шкідливості тісно пов'язані з виробничим процесом, технологіями, обладнанням, яке використовується в цьому процесі. Серед них слід назвати такі як: хімічні, токсичні і радіоактивні речовини; виробничий пил; джерела радіоактивного випромінювання; вібрація і шум; високі і низькі температури; інфрачервоне, лазерне, ультрафіолетове, електромагнітне випромінювання, електростатичні поля. Однією з основних особливостей профпатології як клінічної дисципліни є тісний взаємозв'язок з гігієною праці, бо без гігієнічної оцінки стану виробничого середовища і трудового процесу неможливо поставити діагноз професійного захворювання.

Професійні хвороби можуть виникати також при перенапруженні нервової системи, органів зору, слуху, голосового апарату, при виконанні роботи, яка супроводжується частими одноманітними рухами, вимушеним положенням тіла. Перераховані вище фактори діють на людський організм у більшості випадків комплексно, внаслідок чого виникають захворювання, що перебігають полісиндромно, з багатофакторним патогенетичним механізмом.

Доведено, що професійні шкідливості можуть спричиняти не тільки професійні захворювання, а й впливати на клінічний перебіг захворювань органів і систем, що не пов'язані з професійною діяльністю людини, підвищувати так звану "неспецифічну" (непрофесійнообумовлену) захворюваність. Разом з тим загальні захворювання погіршують клінічний перебіг професійної патології, впливають на прогноз цих захворювань, сприяють більш швидкому розвитку різноманітних ускладнень, призводячи до стійкої втрати працездатності.


2. Історичний нарис

Перші публікації, в яких описуються вкрай важкі умови праці шахтарів, каменярів, вуглекопів та виникнення у них смертельних захворювань, які називали "гірська чахотка", датовані XV-X VI століттями. Опис таких захворювань знаходимо у працях Агріколи Г., 1500; Рамацціні Б., 1700; Нікітіна А. Н., 1847; Ерісмана Ф. Ф., 1877 та інших. У названих роботах висвітлено чіткий взаємозв'язок умов праці та професійнообумовлених захворювань. Це були перші роботи з професійної патології. Та, окрім суто медичної літератури, класичну картину професійного захворювання, зокрема пневмоконіозу вуглекопів, можна зустріти і в художній літературі. Найбільш об'єктивно її описав Кронін М. у своїй книзі "Цитадель". Значну роль у розвитку вчення про професійні хвороби та їх зв'язок з гігієною праці відіграли фабричні і санітарні лікарі (Е. М. Дементьев, А. Н. Нікітін, В. В. Свєтловський та інші). Особливо заслуговує в цьому плані на увагу праця Е. М. Дементьева "Фабрика, что она дает населению и что она у него берет" (1893).

У першій половині XX століття в республіках колишнього СРСР створювалися НДІ гігієни праці з клініками професійної патології (1923 р. -Московський інститут з вивчення професійних хвороб, який очолювали відомі вчені, такі як І. Г. Гельман, Н. А. Вігдорчик). Майже одночасно були створені подібні інститути з клініками професійних хвороб і в Україні, зокрема в Харкові та Києві. На кінець 1990 року в колишніх республіках Союзу функціонувало 15 НДІ, які базувались майже у всіх республіках і великих промислових центрах України - це Донецьк, Харків, Кривий Ріг. У цей час виросла плеяда провідних вчених - керівників профільних НДІ і клінік профпатології. До цієї когорти вчених можна віднести академіків Е. М. Тареєва (Москва), Е. Ц. Андреєву-Галаніну (Ленінград), Л. І. Медведя (Київ), Н. Ф. Летавета (Москва), члена-кореспондента РАМП В. Г. Артамонову (Санкт-Петербург), професорів Д. М. Зісліна, Л. Н. Граціанську, В. І. Навроцького, А. М. Рашсвську, Б. А. Кацнельсона та ін. В розробку теоретичних положень патогенезу і класифікацій професійних хвороб, методів лікування і профілактики внесли значний вклад такі вчені, як Є. Ц. Андрсєва-Галаніна, М. А. Вігдорчик, І. Г. Гельман, С. М. Генкін,П. П. Двіжков,Є. А. Дрогі-чіна,3. І. ІзраельсонД. Н. Кавалеров, С. І. Каплун, Н. М. Кончаловська, К. П. Молоканов, Л. К. Хоцянов та ін.

Українську школу гігієністів і профпатологів представляють вчені: академіки Л. І. Медмідь, Ю. І. Кундієв, професори Є. І. Ліхтенштейн, О. О. Навакатік'ян, Г. І. Євтушснко, М. М. Паранько, А. М. Шевченко, О. І. Черкес, Г. X. Шахбазян, О. П. Краснюк, М. Г. Карнаух, І. Ф. Кос-тюк, І. О. Парклей.

Матеріали численних комплексних клініко-гігієнічних досліджень провідних вчених України та близького зарубіжжя було покладено в основу відповідних нормативно-методичних і законодавчих документів та положень, спрямованих на профілактику професійних захворювань.


Информация о работе «Професійна патологія»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 29082
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
46588
0
5

... кислі яблука, грейпфрут) Висновки. Аналітичні дослідження проблеми порушень дихальної і серцево-судинної систем, ОРА і ролі ППФП в його корекції у студентів різних напрямів факультету культури і мистецтв ЛНУ ім., І. Франка показали, що тривале їх перебування у вимушеній позі призводить до напруження статичних рефлексів, ослаблення сили м'язового корсету, утруднює дихання, ускладнює роботу серця ...

Скачать
62358
6
0

... медичної екології Донбасу: Науково-практична конференція з міжнародною участю. – Донецьк, 15-16 листопада 2005. – С.391–392. АНОТАЦІЯ Черенков В.М. Гігієнічне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. – Донецький ...

Скачать
47642
0
0

... іг хвороби. Наявні в світовій науковій літературі відомості про вплив емоційних відхилень на онкологічних хворих свідчать, що не лише перебіг захворювання, але і соціально-психологічна реабілітація хворого, повернення його до активного повноцінного життя в сім'ї і суспільстві, зниження риски повторного захворювання, багато в чому залежать від відношення людини до хвороби, його душевного стану, вол ...

Скачать
38028
0
0

... діагностика 117. Урологія 118. Фізіотерапія 119. Фтизіатрія 120. Функціональна діагностика 121. Хірургічна стоматологія 122. Хірургія 123. Хірургія серця і магістральних судин. 2.  Акредитація закладів охорони здоров'я ліцензування акредитація медичний заклад Порядок державної акредитації закладу охорони здоров'я Державна акредитація закладу охорони здоров'я - це офіційне визнання ...

0 комментариев


Наверх