Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття про екосистему і біогеоценоз

2. Класифікація екосистем

3. Характеристика наземної екосистеми

4. Характеристика прісноводної екосистеми

5. Характеристика морських екосистем

6. Синтез первинної органічної речовини

7. Поняття про трофічний ланцюг, трофічний рівень

8. Еволюція екосистеми

9. Агроценози і природні екосистеми

10. Штучні екосистеми – екосфери

Завершення

Література


Вступ

Тема реферату «Екологічна система» з дисципліни «Основи загальної екології».

Екологія (від грец. ойкос (еко) – будинок, житло, логос. – навчання) – це наука про умови існування живих організмів і взаємозв'язки між організмами і навколишнім середовищем. З сучасних позицій екологія визначається як:

1.Одна з біологічних наук, що вивчає живі системи в їхній взаємодії із середовищем проживання.

2.Комплексна наука, що синтезує дані природних і суспільних наук про природу і взаємодію її і суспільства.

3.Особливий загальнонауковий підхід до дослідження проблем взаємодії организмів, біосистем і середовища (екологічний підхід).

4.Сукупність наукових і практичних проблем взаємин людини і природи (екологічні проблеми).

Структура сучасної екології:

1.Біоекологія (загальна екологія) – вивчає основні закономірності функціонування екосистем.

2.Геоекологія (лагдшафтна екологія) – вивчає функціонцвання ландшафту.

3.Екологія людини – медичні основи існування людини.

4.Соціальна екологія – взаємодія суспільства і природи.

5.Прикладна екологія – наука, що вивчає механізми руйнування біосфери людиною, способи запобігання цього процесу і яка розробляє принципи раціонального використання природних ресурсів без деградації середовища життя.

Задачі екології як науки:

-  дослідження закономірностей організації життя

-  створення наукової основи раціональної експлуатації біологічних ресурсів, прогнозування змін природи під впливом життедіяльності людини

-  регуляція чисельності популяцій

-  розробка систем заходів щодо мінімального застосування хімічних засобів боротьби зі шкідливими видами

-  відновлення порушених природних систем

-  збереження еталонних (недоторканих людиною) ділянок Землі.

Об'єктами вивчення екології є екосистеми.

В основі всіх сучасних напрямків екології лежать фундаментальні ідеї біоекології. Класифікація біоекології по рівнях живих организмів підрозділяє на: аутекологію (особин і организмів), синекологію (екологія співтовариств), популяційну екологію.


1. Поняття про екосистему і біогеоценоз

Екологічна система – сукупність спільно проживаючих різних видів організмів і умов їхнього існування, які знаходяться в закономірному взаємозв'язку один з одним (Тенслі А., 1935). Екологічною системою може бути луг, ліс, озеро. Сукачовим В.Н. запропонований і прийнятий термін біогеоценоз – це сукупність на відомому протязі землі однорідних природних умов (атмосфери, гірської породи, рослин, тварин, мікроорганізмів), що має свою особливу специфіку взаємодії цих її компонентів і визначений тип обміну речовиною й енергією їх між собою й іншими явищами природи. Екосистема може об’єднувати декілька біогеоценозів.

З точки зору трофічної структури екосистема ділиться на 2 яруси:

- верхній автотрофний або зелений пояс (рослини),

- нижній гетеротрофний або коричневий пояс ґрунтів і осадів, коренів.

З біологічної точки зору в складі екосистем є такі компоненти:

1 – неорганічні речовини (C, H, N, CO2 , O2);

2 – органічні речовини;

3 – повітряне, водне і субстратне середовище,

4 – продуценти, автотрофи – рослини, макроконсументи або фаготрофи-гетеротрофи-тварини;

5  – микроконсументи, сапрофіти, деструктори.

2.Класифікація екосистем

Екосистеми класифікуються авторами по-різному. Так, за розмірами вони поділяються на:

1)  Мікроекосистеми – стовбур гниючого дерева.

2)  Мезоекосистеми – ліс, ставок, озеро.

3)  Макроекосистеми – континент, океан.

4)  Глобальна екосистема.

3. Характеристика наземної екосистеми

Наземні екосистеми багатоярусні, тобто вертикально розшаровані на по-різному високі структурні частини. У лісі: дерева, підлісок з чагарників, трави, мохи. Можна розчленувати і луг. Тварини в лісі також займають різні яруси: птаха на землі або біля неї (дрозди, дрімлюга), інші – у стовбурах дерев (дятли, качки), треті – у кронах дерев. Це ніші. У кожнім ярусі мається зв'язок рослин (або їхніх частин) із тваринами (хребетними і безхребетними).

Горизонтальні структурні частини наземних біогеоценозів називаються синузіями, в яких теж існують певні зв'язки між живими істотами та ними і середовищем проживання.

4. Характеристика прісноводної екосистеми

Водні екосистеми багать. Різні риби, рослини, тварини живуть на різній глибині. Водойми стоячі або лентичне середовище (лентис – спокійний): озера, ставки, болота. Водойми проточні або лотичні (lotus) – омываючий: ріки, струмки.

Специфіка водної системи: питома теплоємність більш висока, чим у повітрі, велика схована теплота плавлення (для перетворення 1 кг льоду у воду потрібно 336 Дж), найвища з відомих речовин теплота пароутворення (при випарі 1 м води поглинається 2,24*10-3 Дж, найбільша щільність при строго визначеній температурі (+ 4ос). При температурах більше або менше 4ос вода розширюється, легшає, що захищає озера від промерзання до дна. Лентичні та лотичні екосистеми мають свої особливості як по відношенню до умов, так і в різноманітті живих организмів.


Информация о работе «Екологічна система»
Раздел: Экология
Количество знаков с пробелами: 13114
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
30816
0
0

... другий вживає воду, що не пройшла адекватного очищення; щорічно від вживання неякісної або інфікованої води вмирає близько 10 мільйонів чоловік. Метою курсової роботи є аналіз екологічної системи мікрорайону ”Північний” локального рівня. Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: Розробити карту-схему території розташування екосистеми мікрорайону ”Північний”; обґрунтувати межі ...

Скачать
9164
0
0

... актів, документація нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукція..., екологічні ситуації в населених пунктах, а також діючі об'єкти та комплекси, військові, оборонні та інші об'єкти. Екологічна експертиза проводиться на основі принципів законності, гарантування безпечного природного середовища, збалансованості інтересів і врахування громадської думки, наукової обґрунтованості, ...

Скачать
35296
0
0

... та проведення на їх основі порівняльного аналізу і часткових оцінок; заключний етап, чи узагальнення окремих експертних досліджень, оцінка одержаних даних і складання висновку. Громадська екологічна експертиза проводиться для врахування громадської думки щодо реалізації наміченої проектом господарської діяльності, її соціально-екологічних наслідків. Держава гарантує своїм громадянам реалізацію ...

Скачать
52065
0
0

... відчувала екологічні проблеми: наслідки аварії на ЧАЕС; погіршення якості питної води; критичне забруднення Донецько-Придніпровського промислового регіону. Зусиллями активістів Екологічний рух в Україні набув спрямованості на вдосконалення правового регулювання питань охорони природи та запровадження мораторію на спорудження нових АЕС на тер. д-ви. Визначилися гол. напрями діяльності екологі ...

0 комментариев


Наверх