Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Факультет Заочний

Кафедра Техногенно-екологічної безпеки

РЕФЕРАТ

З КУРСУ

«ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ»

НА ТЕМУ:

«ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ »

ІРПІНЬ 2010


ЗМІСТ

Вступ

Нормативно правова база

Основи створення і впровадження системи управління пожежною безпекою на підприємстві

Варіант системи заходів, щодо попередження виникнення пожеж

Висновок

Список використаних літературних джерел


ВСТУП

Статистичні дані нашої молодої незалежної держави показують, що щорічно в нашій державі виникає близько 50 тисяч пожеж. Пожежі щорічно знищують не один десяток будівель і в цілому наносять величезні збитки нашій державі та її населенню. В полум’ях пожеж щоденно гине 5-7 чоловік, що складає щорічні втрати населення біля 2 тис. чоловік, із них біля 300 чол. це діти.

Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону України “Про пожежну безпеку”.

Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд.

Проведений аналіз пожеж засвідчує, що близько 85 % пожеж у нашій державі відбувається внаслідок недбалості, халатності і недостатньої інформованості людей у тих чи інших у питаннях пожежної безпеки. Таким чином, існує реальна можливість істотно скоротити загальну кількість пожеж завдяки спланованому і конкретно направленому комплексу заходів протипожежного захисту.

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Відповідно до Закону України “Про пожежну безпеку”, забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) покладається на їх керівників та уповноважених керівниками осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Організація пожежної безпеки на підприємстві здійснюється шляхом забезпечення комплексу заходів направлених на попередження виникнення пожеж на об’єктах підприємства.


НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

Організація пожежної безпеки на підприємстві здійснюється на підставі приведених нижче Законів України, Нормативно правових актів з охорони праці, (далі НПАОП), нормативних актів з пожежної безпеки (далі НАПБ), Державних стандартів України (далі –ДСТУ), Державних будівельних норм (далі – ДБН), Будівельних норм (далі БН), Будівельних норм і правил (далі - БНіП), Відомчих будівельних норм (далі – ВБН), Відомчих норм технологічного процесу (далі – ВНТП), Правил, Положень, Інструкцій, Керівництв та інших керівних документів затверджених (введених в дію) наказами МНС України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Держгірпромнагляду, інших відомств.

До цього часу на території України діють деякі нормативні документи (Государственный стандарт (далі - ГОСТ), Отраслевой стандарт (далі - ОСТ), Отраслевые нормы технологического процесса (далі – ОНТП), Руководство к действию (далі – РД), Строительные нормы и правила (далі – СниП), Ведомственные строительные нормы (далі - ВСН), Методические указания (далі МУ)) затверджені міністерствами та установами Радянського Союзу та деякі нововведені міждержавні нормативні документи (Межгосударственный стандарт и т.д.).

- Закон України “Про пожежну безпеку”, підписаний Президентом України від 17.12.1993 року N 3745-XII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 року “Про заходи щодо виконання Закону України “Про пожежну безпеку”;

- Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС від 19.10.2004 року № 126 (далі НАПБ А.01.001-04);

- Визначення категорій приміщень та будівель по вибухопожежній і пожежній небезпеці” введені в дію наказом МВС СРСР від 27.02.1986 року (далі ОНТП 24 - 86);

- Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МНС України від 11.02.2004 N 70;

- Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МНС України від 29.09.2003 N 368;

- Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затверджений наказом МНС України від 29.09.2003 N 368;

- Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МНС України від 11.02.2004 N 70;

- Інструкція по влаштуванню блискавкозахисту будівель та споруд (далі РД 34.21.122-87), затверджена Главтехуправлением Минэнерго СРСР;

- Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом МНС від 22.08.2005 N 161;

- Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МНС України від 02.02.2004 N 151;

- Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом МНС від 02.04.2004 N 152;

- Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення, затверджені наказом МНС від 15.05.2006 N 288;

- ГОСТ 12.4.026-76 “ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности”;

- ДСТУ ISO 6309:2007 Знаки безпеки. Форма та колір;

- СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. (Зміна № 1 СНіП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" для застосування тільки на території України, затверджена наказом Держбуду України від 26 вересня 2001 року № 192 і введена в дію з 01.10.2001 р., зміна N 2 (національна) СНіП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" затверджена наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 01.03.2005 р.);

- СНиП 2.04.02-84 Водозабезпечення. Зовнішні мережі и споруди;

- ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва;

- ДБН.А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

- Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 року № 1262;

- Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, затверджене наказом МПіСП выд 17.06.1999 року № 112;

- Типове положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, зетверджене Постановою КМУ від 14.08.1995 року № 653;

- Положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд), затверджене Постановою КМУ від 03.03.1995 року № 232;

- Положення про добровільну пожежну дружину (команду), затверджене Постановою КМУ від 25.02.2009 року № 136;

- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок;

- Типове положення про службу пожежної безпеки, затверджене наказом МНС України від 29.09.2003 № 369;

- Правила обов’язкової сертифікації продукції протипожежного призначення, затверджені наказом Держкомстандарту України від 27.06.97. №374;

- Порядок обліку пожеж та їх наслідків, затверджений Постановою КМУ від 26.12.2003 року № 2030.

Та багато інших нормативних документів, як то - Правила пожежної безпеки на автомобільному транспорті, в лісовому господарстві, у вугільній промисловості і тд., різні Інструкції, Положення багатьох галузей та відомств України.

ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Враховуючи, що однією з найважливіших складових загальної безпеки будь-якого сучасного об'єкта є його надійний захист від пожеж, то і система управління пожежною безпекою має посісти відповідне місце у сфері загального управління.

На жаль, у діючих нормативних актах з питань пожежної безпеки майже зовсім відсутні конкретні вимоги і практичні рекомендації щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування систем управління пожежною безпекою для окремих галузей і різноманітних категорій об'єктів. Тому пропонується розглянути загальні питання стосовно системи управління пожежною безпекою (надалі - СУПБ) на прикладі підприємства.

Забезпечення пожежної безпеки на підприємствах здійснюється наступними основними компонентами виробництва:

- технічною системою, яка передбачає надійність обладнання, використання безпечних технологій, визначає обсяг вибухопожежонебезпечних речовин, проектні рішення, впровадження систем виявлення та гасіння пожеж тощо;

- персоналом, його підготовкою, забезпеченням регламентами і правилами роботи;

- системою управління.

Передбачається, що результатом впровадження СУПБ буде поліпшення стану пожежної безпеки. Організація діяльності підприємств щодо забезпечення пожежної безпеки повинна стати невід'ємною складовою частиною і пріоритетним завданням функціонування управлінь, структурних підрозділів, служб пожежної безпеки, посадових осіб і забезпечити контроль за показниками пожежної небезпеки, виконання протипожежних вимог, дотримання протипожежного режиму, аналіз пожежної небезпеки і протипожежного стану об'єктів, спеціальну підготовку персоналу, розробку, прийняття і реалізацію рішень щодо запобігання, обмеження розповсюдження та ліквідації пожеж, забезпечення безпеки людей і навколишнього середовища.

Рівень деталізації та складності СУПБ, обсяг необхідної документації та ресурсів визначаються в залежності від рівня пожежної небезпеки, масштабу та характеру діяльності підприємства.

Державне управління системою пожежної безпеки здійснюється Державною пожежною охороною та іншими органами державної виконавчої влади.

Підприємство повинно гарантувати забезпечення функціонування СУПБ і надати людські, матеріальні та фінансові ресурси, необхідні для реалізації завдань щодо забезпечення пожежної безпеки.

Управління пожежною безпекою досягається зміною стану підприємства (об'єкта) шляхом переводу його у менш небезпечний стан.

До основних функцій СУПБ відносяться:

1. Кількісна оцінка ризику (ймовірності виникнення пожежі).

Математичний розрахунок ризику, урахування його значення у планах локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, пожежогасіння, сертифікатах підприємств, деклараціях безпеки небезпечних промислових об'єктів, оцінках впливу на довкілля.

2. Регламентування пожежної безпеки.

Розробка, впровадження, нагляд за виконанням загальнодержавних, відомчих нормативних актів, інструкцій, положень, інших документів з питань пожежної безпеки, визначення та встановлення протипожежного режиму.

3. Забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів, виробничого обладнання, будівель і споруд.

Систематичне проведення аналізу пожежної небезпеки, розробка і впровадження відповідних протипожежних заходів. Повне і своєчасне виконання приписів Держпожнагляду, служб пожежної безпеки, актів пожежно-технічних комісій.

4. Розробка і реалізація програм запобігання пожежам і зниження втрат від них.

Збалансоване покращення протипожежного стану та технічної системи підприємства, включаючи системи протипожежного захисту, підвищення кваліфікації і підготовки персоналу, вдосконалення правил і систем пожежної безпеки. Підготовка плану протипожежних заходів на основі передового досвіду споріднених підприємств, досліджень і розробок, вимог Державного пожежного нагляду, їхнє фінансування та контроль за виконанням.

5. Створення пожежної охорони, служби пожежної безпеки, забезпечення та організація їх діяльності.

Розробка та затвердження відповідних положень, планувальної та робочої документації. Визначення функцій, створення і впровадження механізму їх реалізації. Фінансове, матеріально-технічне та кадрове забезпечення.

6. Створення та організація роботи добровільних пожежних дружин і пожежно-технічних комісій.

Підготовка та прийняття рішення щодо створення ДПД і ПТК. Визначення та затвердження їх складу. Розробка, реалізація і контроль за виконанням обов'язків членів і планів роботи.

7. Організація вивчення правил пожежної безпеки, протипожежна пропаганда.

Визначення рівнів вивчення правил пожежної безпеки (хто має проходити протипожежні інструктажі, а хто і пожежно-технічний мінімум) для кожної посадової особи та працівника. Розробка і затвердження програм. Планування, організація і проведення навчання з питань пожежної безпеки і заходів протипожежної пропаганди.


Информация о работе «Організація пожежної безпеки на підприємстві»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 33689
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
170266
2
0

... і. У такій ситуації операції чергуються: після 2-3 вдувань повітря роблять 4-6 натискань на грудну клітку. Для перевірки появи пульсу масаж припиняють на 2-3 секунди. 1. Управління охорони праці на підприємстві та обов’язки роботодавця. Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити ...

Скачать
207094
26
25

... і становив 2.30, відповідно збільшився дохід, прибуток і рентабельність перевезень що призвело до зменшення витрат підприємства. 3. Технологія і організація перевезень фанери з міста Рівне (Україна) в місто Мілан (Італія) рухомим складом ТзОВ „Камаз-Транс-Сервіс” 3.1 Дослідження вантажопотоку Згідно договору, укладеного ТзОВ „Камаз-Транс-Сервіс”, на 2006 рік прогнозується обсяг перевезень ...

Скачать
132462
5
0

... ями в межах своїх повноважень, визначених Законами “Про охорону праці”, “Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення” й іншими регламентуючими документами. РОЗДІЛ 3. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства “Ратнівський молокозавод” 3.1 ЗАТ Ратнівський молокозавод та заходи по охороні праці на даному підприємстві Завод створено у ...

Скачать
150815
0
0

... та зборів   Контроль за справлянням місцевих податків і зборів покладено на Управління ресурсних та неподаткових платежів, місцевих податків і зборів. Це Управління є одним із структурних підрозділів Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва. Він підпорядкований безпосередньо начальнику Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва. Управління у ...

0 комментариев


Наверх