Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“

 

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічних робіт

з “ Цивільної оборони “

( для студентів усіх профілів навчання )

Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів


Львів 2008


Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з “ Цивільної оборони “ для студентів усіх профілів навчання.

Укл: С.І.Качан, В.Є.Гончарук, С.М.Орел Львів : Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2008- с.

Укладачі: С.І.Качан, к.ф.-м.н., доцент

В.Є.Гончарук, к.ф.-м.н., доцент

С.М.Орел , к.т.н., доцент

Відповідальний за випуск: Гончарук В.Є., к.т.н. , доцент

Рецензент: Новіков В.П. , д.х.н , професор


ЗМІСТ

I. Мета і завдання роботи

II. Зміст і оформлення роботи

III. Оцінка обстановки, що склалася на ОГД у надзвичайній ситуації

3.1. Оцінка хімічної обстановки

ІV. Оцінка інженерного захисту працівників

4.1. Оцінка захисної споруди за вмістимістю

4.2. Оцінка захисної споруди за життєзабезпеченням

V. Графічний додаток

VІ. Заходи для захисту персоналу ОГД

Висновки та пропозиції

Додаток : Бланк завдання

Розрахункові таблиці

Список літератури


I. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Тема: “Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів”

Мета розрахунково-графічної роботи: закріплення отриманих теоретичних знань з дисципліни “Цивільна оборона” і використання їх на практиці: набуття студентами практичних навичок з оцінки обстановки, яка може виникнути на промисловому об’єкті у надзвичайних ситуаціях і визначення необхідних заходів для захисту працівників та населення, оцінки інженерного захисту персоналу об’єктів господарської діяльності (ОГД).

Розрахунково-графічна робота з даної дисципліни передбачена програмою після проходження теоретичної частини предмету і є заключним етапом вивчення даного курсу.


II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Кожен студент виконує розрахунково-графічну роботу одного із варіантів вихідних даних , що видаються викладачем.

Робота складається з розрахункової частини (формат А4 ) і графічного додатку.

А) Титульна сторінка повинна мати:

 - найменування вузу,

 - найменування кафедри,

 - назву теми роботи,

 - номер варіанту роботи,

 - найменування навчальної групи,

 - прізвище і ініціали студента,

-  прізвище та ініціали викладача, який керує роботою;

 Б) Заповнений і підписаний викладачем варіант завдання.

В) Розрахункова частина має такі розділи:

 - вступ;

 - оцінка обстановки, яка склалася на ОГД у надзвичайних ситуаціях:

 а) оцінка хімічної обстановки,

б) оцінка інженерного захисту працівників ОГД:

 - оцінка захисної споруди за вмістимістю;

 - оцінка захисної споруди за захисними властивостями від

 радіоактивного ураження;

 - оцінка захисної споруди за життєзабезпеченням;

Г) - графічний додаток;

Д) - висновки та пропозиції щодо захисту персоналу.

Текст висновків та заходів по захисту працівників повинен бути коротким і ясним. Необхідно обґрунтувати прийняті рішення з посиланням на літературу і матеріали, які є джерелами для прийняття рішень.

Розрахункову частину необхідно починати з розділу “ВСТУП”, в якому слід відмітити необхідність уміння вирішувати задачі із забезпечення безпеки життєдіяльності у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій. Далі, враховуючи вихідні дані, в роботі необхідно виконати такі завдання:

1. Оцінка обстановки, яка виникла на об’єкті у надзвичайній ситуації.

У розділі виконуються розрахунки і пояснення до них з таких питань:

 - оцінка хімічної обстановки: визначення меж можливих зон хімічного зараження, можливих втрат працівників в осередку хімічного ураження, визначення часу підходу хмари зараженого повітря до певного рубежу і часу уражаючої дії небезпечних хімічних речовин (НХР)

2. Оцінка інженерного захисту працівників ОГД.

Оцінка інженерного захисту персоналу полягає у визначенні показників, які характеризують надійний захист людей. Вона проводиться для найбільш несприятливих умов роботи об’єкту за такими показниками: за вмістимістю; за захисними властивостями від радіоактивного ураження; за роботою системи життєзабезпечення.

3. Графічний додаток виконується у масштабі на міліметровому папері і повинен мати:

 - позначені метеорологічні умови;

 - позначення напрямку “північ-південь”;

- графічне зображення обстановки, яка виникла на ОГД.

4. Заходи щодо захисту працівників .

У розділі розглядають рекомендовані заходи, які спрямовані на захист персоналу в обстановці, що виникла на об’єкті у надзвичайній ситуації. Необхідно зафіксувати роботу усіх служб цивільної оборони на підприємстві та зробити висновки і дати пропозиції по покращенню інженерного захисту.


Информация о работе «Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 25247
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 3

Похожие работы

Скачать
14056
0
2

... яльність населення, роботу об’єктів і дію формувань ЦО; -      висновки і заходи по зниженню (запобіганню) можливих втрат, найбільш цілеспрямовані дії в даній ситуації. Завдання, які вирішуються при оцінці хімічної обстановки: -      визначення розмірів району аварії (умови виходу СДОР у навколишнє середовище, площу зараження, глибину і ширину зони зараження); -      визначення числа потерпі ...

Скачать
15325
0
0

... чне зараження місцевості і повітря та інші. Дія СДОР через органи дихання частіше, ніж через інші шляхи впливу, призводить до поразки людей. 3. Безпека персоналу хімічно небезпечних об’єктів З вище сказаних особливостей хімічно небезпечних аварій слідує: захисні заходи і, насамперед, прогнозування, виявлення і періодичний контроль за змінами хімічної обстановки, оповіщення персоналу підприє ...

Скачать
117043
187
0

... 1949 р. ООН прийняла Загальну Декларацію прав людини (Хартію прав людини) 12 серпня 1949 р. Чотири Женевські конвенції 8 березня 1977 р. Два Додаткових протоколи до Женевських Конвенцій 1949 р. Цивільна оборона є виконанням деяких або всіх названих нижче гуманітарних завдань, спрямованих на захист цивільного населення від небезпеки і допомогу в усуненні безпосередніх наслідків воєнних дій або ...

Скачать
178877
20
11

... регулювання ЗЕД залишається нез'ясованим. Законом України "Про економічну самостійність Української РСР" від 13 серпня 1990 р. встановлено, що Україна самостійно здійснює керівництво зовнішньоекономічною діяльністю, бере безпосередню участь у міжнародному поділі праці та розвиває економічне співробітництво з іншими державами на основі принципів зацікавлення, рівноправності й взаємної вигоди. Пі ...

0 комментариев


Наверх