Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Безопасность жизнедеятельности

Количество работ в разделе: 1977
Название работы Скачать
401.
Охорона праці в господарстві
... час у господарстві діють: правила техніки безпеки при роботі на тракторах, сільськогосподарських машинах і на кожному робочому місті по видах роботи. У фермерському господарстві за охорону праці відповідає власник підприємства, він своїм наказом покладає відповідальність за стан охорони праці в ...
402.
Охорона праці в будівництві
... виконкому Ради, енергонаглядом, водопровідно-каналізаційними службами, телефону та ін. Тільки після виконання підготовчих робіт може бути розпочате будівництво основних об'єктів. Для забезпечення проведення робіт у нічний час доби повинно бути влаштоване штучне освітлення за СНиП 81-80. Вимоги ...
403.
Охорона праці - основні положення, зміст і завдання
... ; • впроваджувати технічно обгрунтовані норми, нову техніку й технологію; • зміцнювати трудову й виробничу дисципліну; • дотримуватися законів і правил охорони праці. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях При виявленні дефектів устаткування, що представляють небезпеку для життя людей і ...
404.
Охорона праці
... На підприємстві згідно з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та охорони праці повинні бути розроблені і затверджені роботодавцем: - план попередження надзвичайних ситуацій, у якому визначаються можливі аварії та ...
405.
Охорона праці
вітря з кватирки, кг/м2: ΔH2 = h2(yh-yап)(1.4) Деh2 = 0.75 м – висота від площини рівних тисків до центру кватирки; yh та yап – відповідно об’ємні повітря зовні приміщення та усередині його, кг·с/м3. Об’ємна вага повітря визначається за формулою: (1.5) ДеP6 = 750 мм рт.ст – ...
406.
Отруйні речовини та їх класифікація
... і стійких СДОР на шкірі, слизових оболонках, очей, на одязі та негайній евакуації за межі зараженої зони. Стисла характеристика окремих отруйних речовин Аміак - безбарвний газ з характерним різким запахом «нашатирного спирту». З повітрям аміак утворює вибухонебезпечні суміші. Десятипроцентний ...
407.
Отруєння чадним газом
... екстреної допомоги не буде досягнута. Для більш тривалої ШВЛ показана інтубація трахеї, що повинна виконуватися тільки лікарем. 5. Профілактика отруєння чадним газом Найбільш радикальним є герметизація і механізація таких виробництв, як доменне, спостереження за станом і своєчасним ремонтом ...
408.
Отравляющие вещества
... ; препаратов кальция; аскорбиновой кислоты, спазмолитических препаратов – эуфиллин, эфедрин, атропин; ингаляция кислородно – воздушной смеси. Отравляющие вещества общеядовитого действия. ОВ общеядовитого (общетоксического) действия вызывают общее отравление организма, поражая его жизненно ...
409.
Отравления и их виды
... Отравле­ния взрослых происходят при случайной передозировке, суицидальных попытках и у лиц, страдающих наркома­нией. Проявление отравлений чрезвычайно разнообразно и зависит от вида лекарственного вещества. При пере дозировке болеутоляющих и жаропонижающих средств происходит нарушение про­цессов ...
410.
Ответственность за нарушения законодательства об охране труда
... . В отчете также указываются основные травми­рующие факторы, причины несчастных случаев, материальные последствия травматизма, затраты на мероприятия по охране труда и др. Администрация и профсоюзный комитет предприятия подписывают этот отчет и на­правляют в статистическое управление, вышестоящий ...
411.
Ответственность администрации, рабочих и служащих за противопожарную безопасность
... урока: Презентация Microsoft Office PowerPoint. Оформление доски: Тема урока Ответственность администрации, рабочих и служащих за противопожарную безопасность.   Структура урока: 1. Организационный момент (1-2мин.). 2. Сообщение темы, ...
412.
Особенность поражения человека электрическим током
... их специально обученный персонал, что и обусловливает меньшее количество электротравм. Причины поражения человека электрическим током Причины поражения человека электрическим током следующие: прикосновение к неизолированным токоведущим частям; к металлическим частям оборудования, оказавшимся ...
413.
Особенности чрезвычайных ситуаций социального характера
... быстро выдыхается, добившись чего-то. Разделённые на группы люди быстро приходят в себя и меняют своё поведение и оценку происходящего. В жизни уличной (особенно политико-социальной) толпы очень важны такие элементы, как первый камень в витрину и первая кровь. Эти ступени могут вывести толпу на ...
414.
Особенности чрезвычайных ситуаций
... и т. д.); явлений космического происхождения (например, космическое излучение большой интенсивности, падение гигантского метеорита). Чрезвычайные ситуации экологического характера Классификацией зон экологической обстановки и их выявлением в каждом государстве занимается специальные ведомства. ...
415.
Особенности умственного труда
... качество мышления. Для того чтобы компенсировать потерю работоспособности, человек делает дополнительные усилия, которые в итоге ведут к быстрому утомлению. Особенностью умственного труда является то, что человек по истечении времени, отведенного для этого труда, не может отрешиться от связанных с ...
416.
Особенности выявления и задержания террористов-"смертников"
... дел России, Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Организация работы оперативно – поисковых групп для выявления и задержания ( обезвреживания, ликвидации) террористов –“смертников” Для выявления и задержания (обезвреживания или ликвидации) террористов - “смертников” ...
417.
Основы охраны труда при производстве гипсокартонных листов
... и техники, исключающих производственный травматизм и профессиональную заболеваемость. Задачи: дать будущему специалисту знания научных основ охраны труда, привить интерес к рационализации производства, творческому решению проблем улучшения условий и безопасности труда на объектах хозяйственной ...
418.
Основы информационной безопасности
... помещения. Инструментальные средства анализа систем защиты: – Программный мониторинговый продукт. основа информационной безопасности (в фирме, большой аудитории, бизнесе) Основа информационной безопасности в организации – это внутрифирменный контроль и достоверность. Система информационной ...
419.
Основы здорового образа жизни студента
... образа жизни во многих вузах со студентами проводятся индивидуальные и групповые консультации-тренинги по нормализации их состояния. 3.Основы здорового образа жизни студента Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха ...
420.
Основы выживания
... морально-деловых качеств, уверенности в своих силах, надежности спасательного оборудования и снаряжения, эффективности поисково-спасательного обеспечения. Основа выживания - прочные знания в самых различных областях, начиная с астрономии и медицины, заканчивая рецептурой приготовления блюд из ...
421.
Основы валеологии
... . С ростом тренированности наблюдается отчетливое снижение всех основных факторов риска – содержания холестерина в крови, артериального давления и массы тела. 13. Основы оказания первой доврачебной помощи   Первая помощь – это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и ...
422.
Основы БЖД
... за проступки и правонарушения в облас­ти охраны труда. 1. Система нормативно-правовых актов в области БЖД В основе нормативно-правовых актов в области БЖД лежит Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс РФ "Об административных правонарушени­ях", Гражданский кодекс РФ, федеральный ...
423.
Основы безопасности труда
... на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины (НАПБ Б.02.005-94). Ответственность за организацию обучения и проверку знаний по безопасности труда на предприятии возлагается на собственника, а в структурных подразделениях (бригадах, фермах, мастерских и т. п.) — на руководителей этих ...
424.
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста
... в экстремальных ситуациях. Глава 2. Экспериментальная работа по формированию основ безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста   2.1 Констатирующий эксперимент. Определение уровня детей по основам безопасности жизнедеятельности Практическая часть работы проводилась на ...
425.
Основы безопасности жизнедеятельности
... и электрифицированного инструмента. При вибрациях понижается острота зрения, нарушается восприятие глубины пространствия и происходят другие расстройства нормальной жизнедеятельности человека. К их числу относится появление головной боли, головокружение, атрофия мышц верхних и нижних конечностей. В ...
426.
Основы безопасности жизнедеятельности
... цехи; овощехранилища; силосохранилища и др.). Молниезащитой называется комплекс различного рода мероприятий и средств для их осуществления, обеспечивающих безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и материалов от прямых ударов молнии, электромагнитной и электростатической ...
427.
Основы безопасности жизнедеятельности
... рост облученности поверхности Земли биологически активным ультрафиолетовым излучением (УФ-излучение), представляющим непосредственную угрозу экологической безопасности, здоровью людей, развитию сельскохозяйственных культур, лесным массивам, фитопланктону. Рост облученности увеличивает опасность ...
428.
Основные принципы организации безопасных условий труда на территории предприятия
... . Первичный, повторный и внеплановый инструктажи проводятся мастером или заведующим ателье на рабочем месте (см. Приложение 1). Проведение инструктажей по безопасным условием труда оформляется в журнал, который хранится у мастера или зав. ателье. На рабочих местах должны быть вывешены плакаты или ...
429.
Основные принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
... факторов ЧС продовольствия и воды; ü  Создание финансовых и материальных резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций; ü  В интересах защиты населения проводится зонирование территории страны по видам и степеням возможных опасностей. Для каждой зоны разрабатываются ...
430.
Основные понятия, термины и определения в безопасности жизнедеятельности
... : правильность и целесообразность, быстрота, обдуманность, решительность, и спокойствие. При оказании первой помощи необходимо придерживаться определенной последовательности, требующей быстрой и правильной оценки состояния пострадавшего. Сначала необходимо представить себе обстоятельства, при ...
431.
Основные понятия в терминологии БЖД
... и во времени взаимосвязанными электрическими и магнитными полями. Область распространения электромагнитных волн называется электромагнитным полем (ЭМП). Основные характеристики электромагнитного поля. Электромагнитное поле характеризуется частотой излучения, измеряемой в герцах, или длиной волны, ...
432.
Основные положения охраны труда
... постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 мая 2002 года № 82 утверждено Типовое положение о службе охраны труда организации. Постановлением конкретизированы основные задачи службы охраны труда: * организация работы по охране труда, в том числе: - координация ...
433.
Основные параметры безопасности жизнедеятельности
... при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В курсе «Безопасность жизнедеятельности» в равных пропорциях изучаются общие вопросы охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты и охраны ...
434.
Основные наружные технические средства охраны безопасности образовательных учреждений
... пространства для обучаемых, а также сохранность имущества школ. 3. Защита окон и дверей При оборудовании системы охраны безопасности образовательного учреждения следует помнить о таком средстве, как различные сигнализации. Для обеспечения контроля за всеми окнами и дверями в здании на них ...
435.
Основные направления международного сотрудничества в области безопасности жизнедеятельности
... вызовы и определены приоритеты дальнейшего продвижения к устойчивому развитию. 2.  ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   Международные конвенции и соглашения по экологическим и жизнеобеспечивающим проблемам принимаются с ...
436.
Основные направления борьбы с травматизмом на производстве
... предприятии надлежащего контроля за производственным процессом. Что касается результатов анализа травматизма, то в значительной степени они зависят от достоверности и тщательности оформления актов о несчастных случаях на производстве, особенно что касается формулировки причины несчастного случая. ...
437.
Основні законодавчі акти з охорони праці
... що на винного працівника накладається дисциплінарне стягнення. Підставою для залучення до дисциплінарної відповідальності працівників є порушення законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, правил внутрішнього розпорядку підприємства (ст. 139 КЗоТ України, ст. 18 Закону). Згідно із ...
438.
Основи охорони праці
... захворювань. 7  Причини виробничого травматизму, методи його аналізу, показники травматизму. 8  Відповідальність власника за невиконання нормативних вимог охорони праці. Державний нагляд та громадський контроль. 9  Закон України «Про охорону праці». 0  Закон України «Про ...
439.
Освещение и его характеристики
... , а нормы освещенности повышаются на одну ступень. Целью данной работы является рассмотрение и изучение освещения и его характеристик. 1. Основные светотехнические характеристики 1.1.  Количественные показатели Ощущение зрения происходит под воздействием видимого излучения (света), ...
440.
Освещение
... окон, внутренней отделки (окраски) и глубины помещений и т.п. _______________________________________________ 1 Все таблицы по СНиП 23 – 05 – 95 см. в «Приложеии». Наиболее благоприятное освещение достигается при ориентации зданий на южную половину горизонта, при расстояниях между зданиями не ...
441.
Організація робочого місця бухгалтера
... зліва від робочих місць. Для уникнення шкідливого впливу необхідно правильно розташувати комп'ютери в кімнаті (рис. 1). Рис. 1. Організація робочого місця бухгалтера Дисплей встановлено правильно, якщо його верхній край знаходиться нижче рівня очей (погляд на монітор повинен бути ...
442.
Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
... на засіданні педагогічної ради для прийняття управлінського рішення. Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах   2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальному закладі   – Закону України ...
443.
Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"
... праці”, “Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення” й іншими регламентуючими документами. РОЗДІЛ 3. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства “Ратнівський молокозавод” 3.1 ЗАТ Ратнівський молокозавод та заходи по охороні праці на ...
444.
Організація охорони праці на виробництві
... . Вивчення основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об’єктів економіки забезпечуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та науки в усіх навчальних ...
445.
Організація будівельного майданчика
... тротуару під козирком повинна складати 1,2 метра. Козирок необхідно періодично очищати від бруду та снігу і матеріалів, що впали на нього. Поверхня будівельного майданчика добре планується з влаштуванням водовідводів за його межі. Влаштовуються під’їдні дороги. В місцях переміщення робочих через ...
446.
Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
... ія котельної установки повинний відповідати вимогам пожежної безпеки, викладеним у «Типових правилах пожежної безпеки для промислових підприємств». За умовами середовища котельня відноситься до категорії вибухопожежонебезпеки Б (СНіП 11–90–81). Відповідальність за дотримання мір пожежної безпеки ...
447.
Организация, управление, надзор и контроль в области охраны труда
... государственного контроля за выполнением должностных (служебных) обязанностей в Украине создана система государственного надзора и общественного контроля в области охраны труда. Государственный надзор за соблюдением законодательных и других нормативных актов согласно ст. 38 [1] Законодательства, ...
448.
Организация и тактика тушения пожаров на нефтепромысле г. Перми
... , а также других типов техники привлекаемых согласно 3 номера вызова, объявленного на нефтепромысле «Дружный», приводит к увеличению суммарных затрат по тушению данного пожара, снижению эффективности и качеству тушения пожара. 15. Проблемы экологии В настоящее время защита окружающей среды ...
449.
Организация и тактика тушения пожаров во Дворце искусств
... сил и средств для тушения пожара     8. Совмещенный график изменения площади пожара, требуемого и фактического расходов огнетушащего вещества 9. Организация тушения пожара   Пожар в помещении ресторана БУ-1: Спасение людей, материальных ценностей и тушение пожара в ...
450.
Организация и состояние обучения в области безопасности жизнедеятельности в организации
... , среднего и высшего профессионального образования;   2. Основными задачами обучения в области безопасности жизнедеятельности в организации   Основными задачами обучения в области безопасности жизнедеятельности в организации являются: - изучение способов защиты от опасностей, ...
451.
Организация и ведение спасательных работ при пожарах
... зданий с использованием альпинистского снаряжения. Основным принципом организации взаимодействия с иностранными специалистами при ведении работ по ликвидации ЧС является выделение им для действий отдельного объекта (участка) спасательных работ (при достаточной численности и оснащении техникой) или ...
452.
Организация деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
... ; обеспечение в пределах своей компетенции мобилизационной готовности органов, подразделений и организаций системы МЧС, выполнения задач в системе обороны Республики Беларусь; поддержание боевой готовности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям; выполнение иных задач по поручению ...
453.
Организация деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
... , способствовавшие распространению пожара _____________   20. Участники тушения пожара ____________________________________________ 21. Расстояние до ближайшего подразделения МЧС _____________________________ 22. Дата последнего ПТО объекта _______________________________ Последствия пожара ...
454.
Оптимизация освещения помещений
... ослепляющего действия. По форме кривой светораспределения различают светильники глубокого, равномерного и широкого светораспределения. В последние годы для освещения помещений получили широкое распространение осветительные приборы встроенного вида: светящиеся панели и потолки, а также подвесные ...
455.
Определение эффективности мероприятий по охране труда и расчеты компенсации за вредные условия труда
... эффективность мероприятий по улучшению условий труда на предприятии равна 3498 руб. Задача 2 Определение величины затрат на оплату сокращенного рабочего дня по вредности (как компенсация за вредные условия труда) Определить величину затрат на оплату сокращенного рабочего дня по вредности (как ...
456.
Определение целей и задач безопасности жизнедеятельности
... разработка и реализация мер по ликвидации последствий проявления опасностей; организация обучения населения основам безопасности и подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельности. II. Оказание первой медицинской помощи Неотложные состояния требуют немедленного вмешательства, так как ...
457.
Определение наличия угрозы людям и чужому имуществу в случае пожара
... в помещении наступает через 288 сек после начала пожара. Необходимое время эвакуации людей из помещения рассчитываем по формуле:  (16),   3. Определение наличия угрозы чужому имуществу в случае пожара Для оценки угрозы чужому имуществу необходимо определить пожарную ...
458.
Определение категории здания по пожароопасности и взрывоопасноти
... - легковоспламеняющаяся жидкость; Теплота сгорания 36 805 кДж/кг. 1  Определение категорий помещений и зданий по пожароопасности и взрывоопасности Пожароопасность и взрывоопасность здания и помещения характеризуются совокупностью условий, способствующих возникновению и развитию ...
459.
Оперативный контроль
... 3 (Содержание выявленных нарушений) заполняется, если при проверке установлены личности, которые допустили нарушения. Журнал оперативного контроля должен быть пронумерованный, прошнурованный и скреплен печатью. 2. Расчет естественного освещения. Коэффициент естественного освещения 2.1. ...
460.
Опасный фактор: ожоги, обморожение
... с защитными накладками, ботинки кожаные на термостойкой подошве (сапоги юфтевые с укороченными голенищами); брезентовые рукавицы и нарукавники. 2. Опасный фактор: обморожение. Примеры проявления опасного фактора и правила оказания первой помощи:   Обморожения: Обморожение представляет ...
461.
Опасные и вредные факторы и их воздействие на человека
... . Такое действие фактора может привести человека к шоку – потери сознания и даже к летальному исходу.   5. Опасные и вредные факторы и их воздействие на человека Все факторы классифицированы по ряду признаков, основным из которых является характер взаимодействия с человеком. По этому ...
462.
Опасные и вредные факторы естественного и антропогенного происхождения
... и окружающей его среды от воздействия внешних, внутренних и опасных факторов. Решение проблемы безопасности состоит в обеспечении нормальных условий деятельности людей, защите человека и окружающей его среды от воздействия вредных факторов. Поддержание оптимальных условий деятельности и отдыха ...
463.
Опасные зоны строительной площадки
... концентраций и отрицательно влияет на организм человека. Своевременное определение опасных зон, устройство соответствующих ограждений, правильная организация работ обеспечивают безопасную работу на строительной площадке. Проектом организации работ должно предусматриваться хранение материалов и ...
464.
Опасность включения человека в однофазную двухпроводную сеть
... : По Рис.4 rЭ = r1II r2 = rЭ==0,025кОм=25Ом0 Тогда Ih = U/Rh и UПР=U Ih = 380/1=380мА UПР=380В Однофазная двухпроводная сеть с заземлённым проводом. Нормальный режим: Человек прикоснулся к проводу 2 (рис.5). Определить UПР и ток через тело человека при U=380В, Rh=1кОм, r0 ...
465.
Опасность в производственной среде: влияние химических веществ
... (органические азокрасители, диметиламиноазобензол и другие антибиотики) повышают чувствительность организма к химическим веществам, а в производственных условиях приводят к аллергическим заболеваниям ·  Канцерогенные вещества (бенз(а)пирен, асбест, нитроазосоединения, ароматические амины и ...
466.
Опасности, распространяемые тараканами
... url=http://karina-kazak.narod.ru/sovet/tarakani/tarakani.htm&text=%EE%EF%E0%F1%ED%FB%E5+%F2%E0%F0%E0%EA%E0%ED%FB&dsn=12&q=1925300300&d=181220 - YANDEX_1 тараканами, опасны для здоровья людей и животных. Вредны для здоровья пары ядохимикатов, они приводят к ослаблению иммунитета, а, ...
467.
Опасности, распространяемые грызунами
... , а это приводит к размыванию вод и авариям. Есть случаи нападения крыс на людей. 1. Болезни и опасности, распространяемые грызунами Велико эпидемиологическое значение грызунов, поскольку они являются источниками и переносчиками многих инфекционных и паразитарных заболеваний человека. ...
468.
Опасности и средства их минимизации. Чрезвычайная ситуация
... обеспечение защиты населения и территорий от ЧС, проходят обязательную государственную экспертизу. Ликвидация последствий ЧС Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного ...
469.
Оказание первой помощи учителем
... правила поведения игры. О каждой полученной травме необходимо немедленно поставить в известность учителя, который обязан обеспечить оказание медицинской помощи. 3. Первая помощь пострадавшим Действия работающих при возникновении несчастного случая. Правила оказания первой медицинской помощи ...
470.
Оказание первой помощи при поражении электрическим током
... чтобы не мешать ее свободному выпрямлению, Частота надавливаний — примерно одно в секунду. После 3—4 надавливаний делают перерыв на 2с. Если первую помощь оказывает один человек, то при отсутствии пульса пострадавшему делают 2—3 глубоких вдувания, после чего в течение 15—20с проводят массаж сердца, ...
471.
Оказание первой помощи при ДТП
... конечностей необходимо во всех случаях накладывать шины, а при их отсутствии делать фиксацию подручными предметами (досками, палками); если у пострадавшего возникло кровотечение, следует принять меры к временной остановке его. Оказание первой помощи должно производиться быстро и не причинять ...
472.
Оказание первой доврачебной медицинской помощи
... затемненное прохладное место, раздеть, прикладывать холодные компрессы на голову, облить тело холодной водой. После оказания первой помощи срочно направить пострадавшего в медицинское учреждение. Тепловой удар возникает в результате перегревания организма (работа в помещении с высокой температурой ...
473.
Оздоровчі системи. Можливості людського організму
... людиною в тій чи іншій області, завжди привертають увагу - адже за ним кожен з нас як би приміряє свої можливості. Крім того, рекорди допомагають пізнати багаті, не розкриті поки, таємниці людського організму. Прогноз майбутніх рекордів: • Через 100 років рекорд забіг на 100 метрів буде становити ...
474.
Огнестойкость конструкций из дерева и полимеров
... в зоне повышенных температур. До настоящего времени в практике строительства отсутствуют расчетные методы предела огнестойкости конструкций из полимеров. Теория и практика показывают, что строительные конструкции, оборудование и материалы, даже если последние не горят, требуют защиты от огня. Если ...
475.
Общие требования к сосудам, работающим под давлением
... не обязательно). Проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением, проводится не реже 1 раза в год. Внеочередная проверка знаний персонала проводится в следующих случаях: при перерыве в работе более 12 месяцев; по требованию представителя Госнадзора охраны труда при ...
476.
Общие требования к методам измерения микроклимата и их оценки
... в пределах допустимых величин; -как несоответствующие, если средние значения и результаты более 2/3 измерений не соответствуют допустимым. Комплексную оценку состояния микроклимата при изменяющихся одновременно параметрах производят по величине эквивалентно-эффективной температуры. Эквивалентно- ...
477.
Общие сведения о травмах и профессиональных заболеваниях
... случаев Расследованию подлежат внезапные ухудшения состояния здоровья, ранения, травмы, в том числе полученные в случае телесных повреждений, причиненных другим лицом, острые профессиональные заболевания и острые профессиональные и другие отравления, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления ...
478.
Общие сведения о наводнениях
... , в том числе с использованием плавательных средств, при нарушениях линий связи. Подготовка населения к действиям в условиях наводнений проводится в соответствии с общими положениями обучения и спецификой данной ЧС. Рекомендации населению, проживающему в зонах возможных наводнений При получении ...
479.
Обучение населения вопросам охраны труда
ти и видов деятельности. Субъект хозяйствования, который имеет намерение проводить обучение по вопросам охраны труда работников других субъектов хозяйствования, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, которые привлекаются к выполнению работ с повышенной ...
480.
Обмен веществ в организме и защитные механизмы. Общие требования безопасности технических средств и технологических процессов
... результатом проявления наследственных особенностей организма, воздействия окружающей среды и активности самого индивида. 2. Общие требования безопасности технических средств и технологических процессов Общие требования безопасности к ТС и технологическим процессам содержат:[6] 1.  ...
481.
Обеспечение эргономичности частотомера и условий его эксплуатации
... структур. Насколько позволяет задание, при разработке СЧТС не следует создавать условий, допускающих возможность взаимодействия членов команды, в особенности таких, которые требуют вербальной коммуникации. В целях обеспечения коммуникаций нужно отдавать предпочтение визуальным средствам отображения ...
482.
Обеспечение условий безопасности и охраны труда в ЦПД
... технического состояния зданий, сооружений и прилегающих территорий; ·  проведение обучения и проверка знаний работников в области охраны труда; ·  обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004–9. 2.2 Организация безопасности в ЧС ...
483.
Обеспечение требований безопасности при криогенном охлаждении мяса индейки
... электрообогрева для снятия снеговой «шубы» и для удаления образовавшейся при этом воды должна производиться согласно требованиям инструкции по эксплуатации. 3.2  Требования безопасности при работе с жидким азотом Технические требования Азот жидкий ...
484.
Обеспечение пожарной безопасности населения
... от 24.03.2005г» (утверждены согласно постановлению Кабинета министров от 01.07.2002г с изменениями от 16.07.2008г "Об утверждении Программы обеспечения пожарной безопасности на период до 2010 года".) и т.д.; нормы (например, санитарные нормы и правила СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность ...
485.
Обеспечение пожарной безопасности
... технологий и напомнил о необходимости информировать руководителей и ведущих специалистов строительных и проектных организаций о проблемах обеспечения пожарной безопасности объектов строительства, состоянии и перспективах развития системы противопожарного нормирования и стандартизации. С другой ...
486.
Обеспечение комфортных условий труда работников планово-экономического бюро
... - 5 6 - 15 16 - 25 свыше 25 Влияние элементов рабочего места, воздушной среды и организации труда на работоспособность и здоровье работников планово-экономического бюро. Важным показателем состояния организма является работоспособность. В течение рабочего дня она меняется, имея три периода, ...
487.
Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности
... безопасности, изолирующие защитные и предохранительные приспособления. Главной задачей, направленной на обеспечение здоровых и безопасных условий труда на предприятии, является подготовка человека к трудовой деятельности, выявление его пригодности к избранной или рекомендованной профессии. Имеются ...
488.
Обеспечение взрывобезопасности при ликвидации весеннего затора на реке
... меньше радиуса действий поражающих факторов взрыва, то существует вероятность несанкционированного детонирования всего запаса взрывчатых веществ [7,15]. При ликвидации весеннего затора на реке Белая не были соблюдены безопасные расстояния взрыва для взрывников и ящика с взрывчатыми материалами. ...
489.
Обеспечение благоприятных условий труда управленческих работников
... наоборот, с пониженной готовностью работать, утомлением, перенапряжением, сонливостью, апатией, скукой, вызванной однообразием и монотонностью работы. Труд управленческих работников характеризуется повышенным уровнем психического напряжения. Стрессовые ситуации могут быть связаны со сложностями в ...
490.
Обеспечение безопасности человека
... защищенности человека от опасностей на современном этапе? Ответы на эти вопросы пытаются получить, рассматривая условия обеспечения безопасности человека до индустриального и индустриального общества. В доисторический период человеческие популяции, занимающиеся охотой и собирательством, почти не ...
491.
Обеспечение безопасности условий труда
... материалы для отделки стен и пола цеха; -  использовать средства индивидуальной защиты. В целом, помещение условно аттестовано с классом условий труда 3.1. «Вредный третьей степени». Тема № 2. Оздоровление воздушной производственной среды   Задача № 2.1 В производственном ...
492.
Обеспечение безопасности строительных работ
... подъёма рабочих на высоту зависит от вида монтируемого сооружения, что определяет выбор метода безопасного подъёма рабочих на высоту, условий безопасного прохода на монтажные подмости, обеспечение монтажных узлов удобными рабочими площадками. Согласно требованиям норм для подъёма и спуска ...
493.
Обеспечение безопасности производственного оборудования и технологических процессов (основные требования)
... управления и обычно задается в паспортных данных на систему в виде среднего времени наработки на отказ. 3.  Требования безопасности к производственному оборудованию Основными требованиями безопасности, предъявляемыми к конструкции машин и механизмов, являются: безопасность для здоровья ...
494.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности работников в помещении компьютерного класса
... их необходимо регулировать местными системами кондиционирования воздуха. Этап 5. Оценка УТ по неионизирующим ЭМИ: Источником неионизирующих ЭМИ в помещении компьютерного класса являются ЭУ (компьютеры, множительная техника). Их воздействие на человека происходит в процессе работы с оборудованием. ...
495.
Обеспечение безопасности жизнедеятельности на производстве
... рабочими местами (это, например, тулупы - на наружных постах, перчатки диэлектрические - при электроустановках и др.). В соответствии с Правилами обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ (утвержденными Минтруда РФ от 18.12.1998 г. № 51) выдавать работникам СИЗ следует в ...
496.
Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук
... . Громадський контроль за дотриманням вимог охорони праці здійснюють трудові колективи через вибраних представників. 3. Предмет “Охорона праці” і його місце серед інших наук   Курс " Охорона праці" (ОП), що вивчається нами, має 4 розділи: 1 Законодавство про працю. 2 Техніка ...
497.
Нормирование шума
... всех площадей на их коэффициенты звукопоглощения, м2. Если само ограждение выполнено из звукопоглощающего материала, то величина ослабления шума  звукоизолирующей конструкции определяется по следующей зависимости:   , (2.5.19) где  - коэффициент ...
498.
Нормирование естественного и искусственного освещения
... рабочего освещения. В современных многопролетных одноэтажных зданиях без световых фонарей с одним боковым остеклением в дневное время суток применяют одновременно естественное и искусственное освещение (совмещенное освещение). Важно, чтобы оба вида освещения гармонировали одно с другим. Для ...
499.
Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности
... , органы рыбнадзора и т.д. Безопасность дорожного движения также является одной из важнейших сфер нормативно-правового регулирования принятия управленческих решений в области безопасности. сфера безопасности дорожного движения на федеральном уровне регулируется 14 федеральными законами, 9 указами ...
500.
Нормализация газового и ионного состава воздуха в рабочей зоне проектируемого производства (технологии)
... ; б) антагонизм, когда одно вещество ослабляет действие другого; в) суммация, когда действия веществ суммируются. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношении фактических концентраций каждого из них (С1, С2, С3 и ...


Наверх