Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Банковское дело

Количество работ в разделе: 2872
Название работы Скачать
1501.
Сутність перестрахування
... та премії за оригінальними полісами розподіляються між цедентом і перестраховиком у відповідній пропорції і прив'язані до страхової суми. Сутність непропорційного перестрахування полягає в тому, що відшкодування, яке надається перестраховиком, визначається тільки розміром збитку і не залежить від ...
1502.
Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку
... механізм висновку операцій називається маржинальною торгівлею. Як було сказано вище, операції на ринку Forex здійснюються за принципом маржинальної торгівлі. Маржинальна торгівля має ряд особливостей, які і зробили її такою популярною: невеликий стартовий капітал дозволяє здійснювати операції на ...
1503.
Сутність кредиту і його роль в світовій практиці
... бути створено 90 мільярдів доларів. Іншими словами з кожного вкладу в банківську систему, може бути «з повітря» створено в 9 разів більше. Ось сутність Банківського кредиту. Так як цей процес відбувається не миттєво а затягується в часі(і так як не всі гроші знаходять на рахунку в банку) «Нові ...
1504.
Сутність і значення соціального страхування
... і, втрати годувальника, безробіття та в інших випадках, передбачених законодавством. Предметом соціального страхування є основні соціальні ризики, які загрожують відтворенню населення: тимчасова непрацездатність у результаті хвороби, ушкодження здоров'я, вагітності та пологів, догляду за членом ...
1505.
Структура управления коммерческим банком
... и организацией расчетов). Вхождение банков в рыночные отношения неизбежно должно разрушить это однообразие. Структура управления коммерческим банком, построенная по функциональному признаку, не может не учитывать возросший перечень операций, которые традиционно ему присущи. Реализация стратегии в ...
1506.
Структура страхового законодавства України
... громадян, що потрібна для виконання покладених на нього функцій; • перевіряти не менше одного разу на рік дотримання страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірність їхньої звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування, призначати проведення ...
1507.
Структура ринку цінних паперів. Аналіз поточної біржової кон'юнктури
... біржових торгів. В Україні біржова торгівля фінансовими інструментами вкрай обмежена. Тому на українському фондовому ринку популярніші не біржові, а позабіржові індекси. 4. Аналіз поточної біржової кон'юнктури Найважливішим етапом вивчення біржової кон'юнктури є її аналіз та інтерпретація. ...
1508.
Структура и развитие рынка ценных бумаг США
... Markef). Торговля фьючерсами на биржевые индексы и казначейские об­лигации ведется и на НФБ через ее дочернюю компанию Financial In­struments Exchange. 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В США еще с 30-х гг. сложилась двухуровневая система регулиро­вания рынка ценных бумаг: 1-й уровень — это ...
1509.
Структура банковской системы страны
... функционирование рынка капитала, как основного звена национальной экономики, определяющего в целом её развитие. 1.3 Иерархическая структура банковской системы Банковская система, как и любая отрасль народного хозяйства, нуждается в соответствующей организации звеньев, иерархичности структуры ...
1510.
Страхування транспортних засобів та вантажів
... суму. До того ж такий "страховий випадок" досить легко сфальсифікувати. Тому більшість страховиків взагалі не беруть на страхування транспортних засобів від крадіжки. У разі ж прийняття такого ризику застосовують великі розміри франшизи. Цей ризик має свої характерні особливості. Ризик ...
1511.
Страхування майна громадян
... цінні папери, грошові знаки, рукописи, фотознімки, кімнатні рослини, запасні частини, деталі, приладдя до транспортних засобів та інше майно, страхування якого провадиться за іншими правилами. Крім того, не вважаються застрахованими предмети, які використовуються з комерційною чи професійною метою, ...
1512.
Страхування майна
... міського відділення НАСК «Оранта» наведено у додатку Д. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ   В даній бакалаврській роботі, я досліджувала проблеми страхування майна в зовнішньоекономічній діяльності на прикладі Стрийського міського відділення НАСК «Оранта». Майнове страхування — галузь страхової ...
1513.
Страхування майна
... чи знищенню; o завдані внаслідок викрадення майна, якщо факт крадіжки не підтверджено міліцією або іншими правоохоронними органами. ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Сільське господарство - найдавніша і традиційно одна з найважливіших і водночас найбільш ...
1514.
Страхування кредитних ризиків
... Торговельний ризик унаслідок відмови покупця-імпортера прийняти товар і здійснити платіж зумовлює появу кредитного ризику, усунення якого дуже часто залежить від самого експортера (кредитора). Страхування комерційного кредиту є захистом експортера від надзвичайного фінансового ризику, який важко ...
1515.
Страхування інвестицій
... захисту майна від подій малоймовірних або незначних за розміром можливих втрат; - враховуючи позитивний зарубіжний досвід страхування в інвестиції сільськогосподарських товаровиробників рекомендувати аналогічним вітчизняним формуванням розглянути питання про доцільність створення до 2007 року наці ...
1516.
Страхування відповідальності
... ій в договорі третій особі, що має право вимагати від боржника виконання зобов'язання в свою користь (п.1, ст.430 ГК РФ). Договір страхування відповідальності полягає між страхувальником і страхувальником, виконання ж по ньому слідує особі, що не бере участь в договорі – потерпілому. Таким чином, ...
1517.
Страхування відповідальності
... і загальні принципи виникнення відповідальності перевізників за вантаж та умови прийняття ризику вантажоперевізника страховиками. Страхування відповідальності українських вантажоперевізників має великий потенціал і є перспективним напрямком вітчизняного страхування. Страхування відповідальності ...
1518.
Страхування в Україні
... багатьох країн світу можливості диверсифікації, тобто поширення активності страхових товариств за рамки основного бізнесу, обмежені. Закон України "Про страхування" передбачає, що предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльні ...
1519.
Страхування в туризмі
... затрат, переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток. 3. Види та форми страхування в туризмі У туристичному бізнесі застосовуються такі види страхування: страхування туриста і його майна; ...
1520.
Страховые услуги в Российской Федерации
... материального благосостояния граждан также неразрывно связана с их экономическими интересами и реализуются с помощью услуг имущественного, личного и социального страхования. Тенденции развития страхового рынка в Российской Федерации сегодня положительные. По данным ФССН Российский страховой рынок ...
1521.
Страховые услуги
... каждому поставщику за счет решений в форме предоставленных страховых лимитов. Кроме всего прочего, стараются избежать ориентации фирмы в сбыте и производстве на заказчика, риск неплатежеспособности которого выше среднего. Несмотря на сервисную услугу, превентивную работу, никогда нельзя предвидеть ...
1522.
Страховые услуги
... капиталистических отношений, которые характеризуются появлением большого числа субъектов хозяйственной деятельности с индивидуальными экономическими интересами. Страховая услуга приобретает черты товара, индивидуализированного под конкретного потребителя. На этом этапе появляется субъект ...
1523.
Страховые рынки
... стран. Определим, каким образом указанные процессы влияют на поведение отчетственных страховщиков: - усиливаются процесс концентрации капиталов на страховом рынке РФ, что также обусловлено повышающимися требованиям к минимальному размеру уставного капитала, к уровню платежеспособности страховщиков ...
1524.
Страховые правоотношения
... дела в РФ» и ГК РФ. Указанный закон, изданный в период становления России на путь рыночной экономики, всецело направлен на развитие страховых правоотношений. С 1 января 1999 г. установлен минимальный размер оплаченного уставного капитала, сформированного за счет денежных средств, на день подачи ...
1525.
Страховые посредники
... лица, осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего имени и на основании поручений страхователя либо страховщика. Деятельность страховых посредников в Российской Федерации регулируется следующими нормативно-правовыми актами: – в части организационно-правовой структуры, ...
1526.
Страховые посредники
... полисы другим клиентам. В табл. 1. приведем основные характеристики деятельности страховых посредников. Таблица 1 Основные характеристики страховых посредников Характеристики Страховой агент Страховой брокер От чьего имени осуществляет деятельность От имени страховщика и ...
1527.
Страховые компании на российском рынке: состояние и перспективы
... премии выросли больше чем выплаты – 121%. Из этого видно что страховые компании в РФ медленно но верно идут к соотношениям премии/выплаты характерным для других развитых стран. Глава третья. Перспективы Российский рынок уже второй год подряд демонстрирует очень высокие темпы роста, Если в ...
1528.
Страховые компании и региональная экономика, основные аспекты взаимодействия и влияния
... Тульская, естественно, без учета задолженности предприятий в бюджеты, внебюджетные фонды и по выплате зарплаты. 3. Перспективы взаимодействия страховых компаний и региональной экономики Одной из основных проблем развития этих видов страхования в регионах является выбор страховщика, поскольку ...
1529.
Страховые компании и пенсионные фонды на рынке ценных бумаг: международный опыт и российская практика
... структуры национального страхового рынка (Институт лондонских страховщиков, Институт дипломированных страховщиков и др.), деятельность которых носит международный характер. Личное страхование в Великобритании сконцентрировано в специализированных страховых компаниях, пенсионных фондах, а также ...
1530.
Страховые взносы: действующий механизм исчисления и уплаты, направления совершенствования
... нижестоящих налоговых органов или приостанавливать их действие в случае несоответствия законодательству Российской Федерации. 2. Индивидуальное задание 2.1 Нормативно-правовое регулирование порядка исчисления и уплаты страховых взносов Страховые взносы должны перечисляться отдельно в ...
1531.
Страховой рынок, проблемы и перспективы его развития
... профессиональных ассоциаций страховщиков, страховых посредников и обществ по защите прав страхователей. Отдельные проблемы развития страхового рынка находятся в стадии решения. Например, в интересах повышения прозрачности своей деятельности для зарубежных инвесторов некоторые страховые организации ...
1532.
Страховой рынок, его формирование и развитие
... Стратегии позволит создать предпосылки для повышения прозрачности законодательства Российской Федерации о страховании, формирование конкурентной среды, повышение уровня финансовой грамотности участников страхового рынка, информированности общественности о деятельности субъектов страхового дела, ...
1533.
Страховой рынок Украины
... областей Украины, АРК и Киев. Основной целью Ассоциации является развитие открытого и общедоступного для всех медицинского страхового рынка в Украине путем внедрения единых правил, требований и стандартов деятельности, в обеспечение необходимой помощи страховым компаниям в проведение медицинского ...
1534.
Страховой рынок РФ: тенденции и перспективы развития
... операции не должны учитываться в бухгалтерском учете как перестраховочные.   2.2 Перспективы развития страхования Страхование – одна из наиболее динамично развивающихся сфер российского бизнеса. Объемы операций на рынке страховых услуг неуклонно растут. Так, общий объем страховых платежей ...
1535.
Страховой рынок и его функционирование в РФ
... стороны, Правлению государственного страхования СССР, а с другой — министерству финансов союзной республики. 1.3 Сравнительный анализ российского и зарубежного страхового рынка Экономические реформы, происходящие в России, создали реальные предпосылки для организации новой системы страхования. ...
1536.
Страховой рынок и его структура
... , определяемых органами, ведавшими исполнением данного вида наказания, в порядке, определяемом Исправительно-трудовым кодексом РСФСР. Задача №3 Страховой рынок и его структура. Субъектами страхового рынка являются страховщики, страхователи, застрахованные и страховые посредники. Страховой ...
1537.
Страховой рынок в РФ. Имущественное страхование
... повышение цен, осуществление нового строительства, приобретение нового оборудования и т.д. В этих случаях в договоре выделяется особая страховая сумма. Одним из условий имущественного страхования часто является определение франшизы - неоплачиваемой части ущерба, т.е. максимальной границы, при ...
1538.
Страховой рынок Австралии
... мето­дом возмещения рассмотренных в курсовой работе убытков является страхование. Между тем в современных условиях одним из слабых мест страхового рынка Австралии является невысокое развитие стра­хования промышленных предприятий. Причи­ной этого служит ряд факторов объективного и субъективного ...
1539.
Страховое обязательство
... устанавливается в пользу кредитора. Таким образом, договор страхования, который заключается страхователем и в котором именно страхователь является кредитором в страховом обязательстве, заключается не только и не столько в интересах третьих лиц, сколько в интересах страхователя. Даже и в том случае, ...
1540.
Страховое законодательство и его основные положения
... предупредительных мероприятий; - иных нормативов, установленных в соответствии с законодательством; - другие функции, отнесенные в соответствии с законодательством к его компетенции. При осуществлении государственного надзора за деятельностью страховых организаций Министерство финансов вправе: ...
1541.
Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності
... неоподатковуваного мінімуму доходів громадян терміном на один рік незалежно від виду та кількості зброї в одного громадянина. Страхові правовідносини обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може ...
1542.
Страхові визначення, договір страхування
... та інших фінансових втрат, зумовлених призупиненням виробництва внаслідок настання страхового випадку. 4. Страхові договори, порядок їх підготовки та укладання. Виконання договорів Договір страхування є правовим документом, який опосередковує процес надання страхової послуги страховиком ...
1543.
Страховий ринок. Галузі, форми і види страхування
... видів. Страховий портфель характеризує діяльність кожної компанії на ринку. Мета — сформувати якомога більший страховий портфель, адже це збільшує доходи і здешевлює страхування. 2. Галузі, форми і види страхування Страхування являє собою досить розгалужену систему відносин. Воно структуру ...
1544.
Страховий ринок України
... і, а їх вкладення бути надійними як для страховика, так і для страхувальника. Серед проблем, які гальмують розвиток страхового ринку України, слід назвати й недостатнє використання страховими компаніями інвестиційних можливостей через брак надійності інвестицій. структура страхових активів показує, ...
1545.
Страховий ринок
... іалізацією за видами страхування, розвитком перестрахувальних операцій як на внутрішньому (національному), так і на зовнішньому (світовому) страховому ринку. Особливо слід зазначити те, що ряд заходів як на законодавчому рівні, так і на рівні застосування чинників управління й організації страхового ...
1546.
Страховий ринок
... 'язкового страхування автогражданської відповідальності. Тільки останнє по оцінках експертів повинне принести страховикам близько 3 мільйонів нових клієнтів. Страховий ринок має свою специфіку і підданий дії особливих законів, закономірностей і тенденцій, що визначають сутність методів організації, ...
1547.
Страховий ризик
... відмінностей у визначенні ризику, безглуздо ставити задачу вибору найбільш «правильного» його визначення. І, як вказує Л. Цвєткова досліджуючи трактування поняття «страховий ризик», розумніше за все прийняти ту концепцію, яка використовується в даній сфері діяльності в якості базової. Отже, під « ...
1548.
Страховий захист в сільському господарстві
... бюджету. З метою забезпечення майнового захисту сільськогосподарських товаровиробників від негативного впливу стихійних явищ страхові компанії України, які займаються обов'язковими видами страхування в сільському господарстві, створюють сільськогосподарський страховий резерв. Він формується за ...
1549.
Страхове відшкодування
... та співробітництва, дедалі тісніше співпрацює з іншими міжнародними організаціями. 2. Алгоритм розрахунку та порядок застосування страхового відшкодування за різними системами Пропорційне страхування відноситься до методів часткового страхування. Передбачає використання системи пропорційної ...
1550.
Страховая премия и страхование ответственности за загрязнение окружающей среды
... ; страховой портфель - это число застрахованных объектов (или договоров страхования), а охват страхового поля – показатель уровня развития страхования.   Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды Предприятия многих отраслей являются потенциально опасными объектами, как ...
1551.
Страховая корпорация Ллойда
... как из свечи выпадала булавка. В 1720 г. британское правительство, само того не желая, оказало Ллойду неоценимую услугу - оно даровало хартию на монопольное страхование Лондонской и Королевской биржевым страховым корпорациям. В хартии говорилось, что ни одна из каких-либо других компаний не может ...
1552.
Страхование: теория и задачи
... -ставке.   == 3,032   Задача 17 В результате дорожно-транспортного происшествия уничтожен автомобиль. Его действительная первоначальная стоимость 120 тыс. рублей, износ на момент заключения договора страхования - 30%. Стоимость пригодных деталей после страхового случая составила 15 ...
1553.
Страхование, валютные системы, околобанковская система РФ
... обязательная продажа части валютной выручки резидентов осуществляется в размере 30% от суммы валютной выручки, если иной размер не установлен ЦБ РФ, который вправе установить иной размер, но не свыше 30% ее суммы. 3. Околобанковская система РФ   Банковская система является составной частью ...
1554.
Страхование финансовых рисков
... предприятиям относить страховые платежи на затраты, а не платить их из прибыли как по другим видам. Кроме того, страховые суммы по страхованию финансовых рисков не регламентированы, а методика расчета платежей отсутствует, что позволяет компаниям непомерно завышать тарифы. Причем в перестрахование ...
1555.
Страхование средств автотранспорта в РФ: современное состояние и перспективы развития
... , но, по оценкам, страховщикам они дают стабильный и гарантированный заработок. Рассмотрим направления развития страхования в России.   3.3 Перспективы развития автострахования в РФ   3.3.1 Предложения по улучшению финансовой устойчивости страховых компаний В условиях рыночной ...
1556.
Страхование социально-трудовых рисков
... нуждающиеся граждане по результатам проверки нуждаемости при наличии последствий действия социальных рисков, что является немалым преимуществом перед системой социального страхования. В социальном страховании в определенной, но не в полной мере используется принцип эквивалентности между страховыми ...
1557.
Страхование смерти
... на этот случай в договоре или установленный по закону выгодоприобретатель.   2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ   1)По договорам индивидуального страхования: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная утрата трудоспособности (инвалидность I, II, III группы) в результате несчастного ...
1558.
Страхование рисков
... валютного и кредитного рисков контрагенты допускают уступки по одним статьям соглашения, добиваясь преимуществ по другим. Одним из методов страхования рисков являются защитные оговорки — договорные условия, включаемые в соглашения и контракты, предусматривающие возможность их пересмотра в процессе ...
1559.
Страхование предпринимательского риска
... день просрочки.5. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.В договоре страхования предпринимательского риска не может быть назначен ни выгодоприобретатель, ни застрахованное лицо. Однако последствия нарушения двух этих правил ...
1560.
Страхование предпринимательских рисков в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества
... высокая катастрофическое страхование на срок до 30 лет 2.6 Оценка эффективности системы страхования предпринимательских рисков в деятельности государственного посредника в сфере военно-технического сотрудничества на примере ФГУП "Рособоронэкспорт" На основании приведенных в ...
1561.
Страхование ответственности
... . Договор пограничного страхования заключается на основании технического паспорта без подачи письменного заявления [22]. 2.2. Анализ страхования ответственности на примере БЕЛГОССТРАХ   2.2.1 Краткая характеристика предприятия Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие « ...
1562.
Страхование ответственности
... подлежит конкретная личная собственность граждан или собственность предприятий, организаций, фирм, АО и т. п. хозяйствующих субъектов, основной задачей страхования ответственности (СО) является защита имущественных интересов физических и юридических лиц от возможных причинителей вреда (ущерба). В ...
1563.
Страхование ответственности
... и, прежде всего, развития сферы обслуживания. Но интерес к данному виду наблюдается значительный, о чем свидетельствует разработка законопроекта обязательного страхования ответственности отдельных категорий производителей работ и услуг и создание Всероссийским Союзом Страховщиков в сотрудничестве с ...
1564.
Страхование ответственности
... страхования являются страхование транспортного средства, защищающие интересы владельца, связанные с самим транспортным средством, и страхование ответственности автовладельца, защищающие интересы пользователя, связанные с возможным предъявлением претензий со стороны потерпевших. Страхование ...
1565.
Страхование ответственности
... ответственности предпринимателей перед лицами, работающими по найму. Работодатель отвечает за предоставление рабочим и служащим безопасных условий труда. Страхованию ответственности в зарубежной специальной литературе уделяется пристальное внимание уже на протяжении многих лет. В современной же ...
1566.
Страхование от несчастных случаев на производстве
... страхования работников, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего ...
1567.
Страхование от несчастных случаев
... между страховщиком и страхователем страховой полис может выдаваться каждому застрахованному. На таких же условиях осуществляется добровольное страхование от несчастных случаев детей школьного возраста и учеников специальных учебных заведений и военнослужащих. В последнее время широкое применение ...
1568.
Страхование несчастных случаев. Экологическое страхование владельцев источников повышенной опасности
... ут­ратой трудоспособности или смертью вследствие несчастного случая, - относится к иным видам страхования, чем страхование жизни, и действует на принципах страхования ущерба. 2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 2.1. Основополагающим актом, регулирующим ...
1569.
Страхование недвижимости
... причин отказа. Налогообложение страховой деятельности осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 4. Факторы риска и некоторые особенности страхования   При страховании недвижимости могут быть рассмотрены следующие факторы рисков: землетрясение, оползень, обвал, буря, ...
1570.
Страхование на случай смерти, от несчастных случаев
... контракт. Рассмотрим страхование на случай смерти и страхование в связи с потерей здоровья от несчастных случаев.Страхование на случай смерти Страхование жизни на случай смерти относится к числу видов личного страхования. Наиболее часто используе­мые разновидности его: ―  временное ...
1571.
Страхование на воздушном и водном транспорте
... крупнейших страховых компаний является страхование морских и речных судов, специализированного морского оборудования , а также иных средств водного транспорта. Страхование осуществляется , как правило , на годовой основе, вместе с тем по согласованию с владельцем возможно застраховать судно на ...
1572.
Страхование кредитных рисков
... , предоставленные им самим, или даже собрать какую-то иную информацию о нем. Но следует учитывать, что прибыль от операций по страхованию кредитных рисков весьма мала в абсолютном исчислении по сравнению с доходом банка, а затраты на проверку заемщика могут быть достаточно велики. Объективно ...
1573.
Страхование контейнеров на водном транспорте
... нескольким лицам и (или) уничтожение или повреждение имущества нескольких лиц по одному страховому случаю. Приведем пример страхования контейнеров на водном транспорте страховой компанией РОСНО: Страховая сумма устанавливается по каждой единице застрахованных контейнеров и указывается в перечне ...
1574.
Страхование как экономическая категория
... временно свободных средств в объекты производственной и непроизводственной сфер деятельности, акции предприятий, банковские депозиты и т.д. Специфика страхования как экономической категории определяется следующими признаками: – наличие страхового риска (и критерия его оценки); –  ...
1575.
Страхование как экономическая категория
... рода опасностей. Для страхования характерны экономические отношения, связанные с перераспределением доходов и накоплением для возмещения ущерба. Многообразие объектов, подлежащих страхованию, различие в объеме страховой ответственности и категориях страхователей делают необходимой классификацию ...
1576.
Страхование как метод формирования страховых фондов
... , а сберегает, с тем чтобы использовать накопленные средства, когда в этом возникает острая нужда из-за наступления каких-либо непредвиденных обстоятельств. Третьим методом формирования страховых фондов является страхование, которое предполагает, что страховой фонд создаётся за счёт взносов ...
1577.
Страхование имущества предприятий
... между участниками страховых отношений, с формированием крупных инвестиционных ресурсов за счет образования страховых резервов. 2. Договор страхования имущества предприятий: правовое понятие и условия В соответствии со ст. 3 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», ...
1578.
Страхование и риски в туризме
... ,364 28,1419 426,021 622,527 55 166,89 30,465 422,812 620,167 2.2 Анализ объема страхования рисков в туризме и его структуры в 2006 - 2008 гг. на примере страховой компании "РОСНО" Анализировать объем страхования рисков ...
1579.
Страхование жизни
... дестабилизирующим фактором в экономике. Изменения в налоговом законодательстве, осуществляемые в настоящее время, направлены на то, чтобы исключить возможность использования страхования жизни с целью оптимизации налогообложения. Опыт стран Восточной Европы показывает, что в России имеется большой ...
1580.
Страхование жизни
... российского рынка существует или может возникнуть и оценили возможное отношение отдельных категорий потенциальных страхователей к различным видам страхования жизни. Однако, кроме потребности в страховой защите у потенциальных страхователей должен существовать экономический интерес реализовывать эту ...
1581.
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
... транспорта не может быть возмещен в двойном размере. Страховщики, желающие участвовать в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, должны к 01.07.03 иметь представительства во всех регионах РФ. Для этого предполагалась реструктуризация недостаточно ...
1582.
Страхование государственных служащих
... внутреннего трудового распорядка в течение 6 месяцев (ст.ст. 13—15 Правил). Особо федеральное законодательство регулирует социальное страхование государственных служащих, размеры обеспечения по которому строго дифференцируются в зависимости от условий наступления нетрудоспособности и трудового ...
1583.
Страхование гибели урожая
... сильные дожди, очень сильные дожди и ливни), весеннее половодье и дождевые паводки, сильный ветер. Страхованием не покрываются случаи гибели и (или) повреждения урожая сельскохозяйственных культур, которые наступили вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; ...
1584.
Страхование внешнеэкономической деятельности
... для осуществления страховой деятельности и имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности. При страховании внешнеэкономической деятельности проводятся различные международные страховые операции, включающие: прямые международные договорные операции; прямое ...
1585.
Страхование внешнеэкономической деятельности
... долл., но не более 90% общей величины застрахованных инвестиций. Тарифные ставки находятся в диапазоне от 0,3 до 3% от страховой суммы. 2. Страхование внешнеэкономической деятельности в России Поскольку государство не смогло обеспечить страховую поддержку внешнеторговой деятельности в целом, ...
1586.
Страхование внешнеэкономических рисков
... выставок и т.д.; -           страхование валютных рисков — предусмотрение контрактом валютных предостережений. В целом риски внешнеэкономической деятельности можно разделить на две основные группы. К первой относятся риски, связанные с ...
1587.
Страхование в туризме
в (автопутешественников) за возможный вред (ущерб), причиненный третьим лицам или окружающей природной среде. Виды страхований в туризме 1. Страховой юридический полис в большинстве случаев представляет собой обязательную часть пакета документов выезжающего за рубеж. Составляя план ...
1588.
Страхование в США
... уровне. Среди таких стран находится и США, относительно молодые в страховом деле, но достигшие к настоящему времени наиболее высокого развития страхования. Страхование в США осуществляют многочисленные страховые компании, а виды страховых услуг чрезвычайно разнообразны. По данным страховщико
1589.
Страхование в сфере недвижимости
... . А значит, и снижению кредитного бремени для заемщика.[55] 10. Анализ деятельности страховых компаний в сфере недвижимости в Санкт-Петербурге за 2005 г. Страхование в сфере недвижимости – вид страховой деятельности, успех которого зависит от создания соответствующих правовых условий, – ...
1590.
Страхование в России после 1917 года
... принять на себя обязательства тех страховых компаний, которые не могут выполнить их перед клиентами. 5. Еще 4 года назад добровольное страхование было популярно в России. Инфляция, мошенничество, законодательная практика и др. подорвали эту веру. Сегодня компания, занимающаяся добровольным ...
1591.
Страхование в России
... ;    При поддержке региональных Союзов страховщиков организовать в СМИ кампанию по разъяснению Закона и целесообразности введения обязательного страхования ОСАГО для населения России. 5.         Из-за поэтапного введения закона, обязательное ...
1592.
Страхование в России
... изменения, последовавшие в связи с распадом бывшего СССР, вызвали объективную необходимость возрождения национального страхового рынка в России. Страхование в России развивается поступательными темпами, - страховой рынок демонстрирует прирост в объеме 20-25% в год. По итогам 2007 года эксперты в ...
1593.
Страхование в области риск-менеджмента
... национальной системы страхования движется в направлении полноценной интеграции в систему риск-менеджмента. 3. Значение страхования в деле разрешения новых проблем в области риск-менеджмента В настоящее время в риск-менеджменте выделяется несколько его составляющих: - измерение риска (в ...
1594.
Страхование баскетболистов в России
... -спортсмену за полученную им травму.   2. Особенности медицинского страхования баскетболистов Система оказания медицинской помощи баскетболистам практически не отличается от той, которая применяется к другим гражданам России. Исключение составляют специфические виды травматизма, присущие ...
1595.
Страхование банковских рисков
... никаким образом не должны повлиять на финансовую устойчивость кредитного учреждения, а, следовательно, на состояние денежно-кредитной системы государства. Страхование банковских рисков не частное дело отдельного банка, потому что банк является хранителем и распорядителем общественного капитала. Он ...
1596.
Страхование банковских вкладов
... с банками. Весьма актуальной в настоящее время является реализация страховых продуктов через 2.4 Специфика страхования в банковской сфере РФ Банк - финансовое учреждение, имеющее лицензию на прием вкладов и выдачу кредитов, а также осуществляющее расчеты между фирмами и ведущее операции с ...
1597.
Страхование - его роль в финансовой системе
... т. е. фактически происшедшего страхового события [11, с. 49]. В зарубежной страховой практике широко применяется страхование экономических рисков: коммерческих, технических, правовых, политических и рисков в финансово-кредитной сфере. Риск является объективной предпосылкой возникновения страховых ...
1598.
Страхование
... обязанностей. Требование к профессиональной деятельности и порядок ее осуществления устанавливаются соответствующими законодательными и нормативными актами. Страхование проводится исключительно в отношении физических лиц, осуществляющих частную профессиональную деятельность. Факт наступления ...
1599.
Страхование
... обязательств страховой медицины. По действующему законодательству медстрахование проводится в обязательном и добровольном порядке. По обязательному медицинскому страхованию работодатель отчисляет от фонда оплаты труда страховые взносы в размере 3,1 %., из которых 1,1% отчисляется в федеральный ...
1600.
Страхование
... вид (табл. 1.2). Таблица 1.2 Общая структура страхового рынка стран – членов ЕС по сборах страховых премий, % [14] Страхование 2000 2001 2002 2003 Жизни (Life) 48,0 50,0 53,5 56,1 Общее (General) 52,0 50,0 46,5 43,9 Иногда практика страхования требует ...


Наверх