Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Международные отношения

Количество работ в разделе: 2258
Название работы Скачать
401.
Основные подходы к информационным технологиям во внешней политике и дипломатии
... Ключевая идея этого определения заключается в том, что прорывы в обработке, накоплении и передаче информации привели к тому, что информационные технологии применяются во всех аспектах общественной жизни. Экономическое определение связано с подразделом экономики, называемым экономика информатизации ...
402.
Нормативно-правовое регулирование и оформление международных контрактов
... «Об экспортном контроле»; Федеральный Закон 21 мая 1993 года № 5003-1 «О таможенном тарифе» и др., в действующей редакции.   Глава 2. Пример международного контракта на поставку пиловочника Преамбула В данном разделе должны быть указаны название, место и дата заключения договора, а ...
403.
Новые информационные технологии в сфере международного образования
... накоплен опыт реализации систем дистанционного обучения (СДО). В целом, мировая тенденция перехода к нетрадиционным формам образования прослеживается в росте числа ВУЗов, ведущих подготовку по новым информационным технологиям. Если в 1980 г. их насчитывалось 187, то в 2003 г. - около 1500. В США в ...
404.
Методи самоуправління та шляхи їх вдосконалення
... процесами діяльності людини як біосоціальних системи, визначає їх течія, напрямок і темпи в рамках заданих параметрів. 1.2 Класифікація методів самоуправління Під управлінням ми перебуваємо щодня і щогодини. Нами управляють батьки, менеджери, дружини і чоловіки, міліціонери і чиновники в рі ...
405.
Макроэкономические показатели стран Америки, Европы и Азии
... парков Канады и США легковыми автомобилями Выводы: Ÿ США по-прежнему остаются самым насыщенным рынком по сравнению с другими странами. Изменение показателя насыщенности рынка до 2,1 жителя на один автомобиль в 1998 г. по сравнению с 1,7 жителя в 1990 г., а число автомобилей с 580 до 465 на ...
406.
Формирование транснациональной экономики
... стран с развивающимися экономиками по объему зарубежных активов Российские «Лукойл» и «Газпром» занимают 9 и 21 места соответственно.[4] Формирование транснациональной экономики начинается с возникновения на мировом рынке крупных международных компаний – в развитых странах такие компании называются ...
407.
Форми світової економічної інтеграції, наднаціональні економічні інститути. Участь української держави в них
... інтерес на заходах своєчасного запобігання фінансових криз, а в разі їх виникнення - нейтралізації чи пом’якшення їх негативних наслідків.[22] 5. Участь української держави в наднаціональних економічних інститутах Правові засади співробітництва України з ЄС. Проблема „наближення до Європи” ...
408.
Форми передачі технологій у зовнішньоекономічній діяльності
... торгівлі технологією, а в деякому корисному ефекті, що може мати чи не мати матеріальний носій, тобто інжиніринг є непрямою формою передачі технологій; -  інжинірингові послуги пов’язані з підготовкою і забезпеченням процесу виробництва і реалізації, розрахованих на проміжне споживання матері ...
409.
Основні центри та особливості проведення міжнародних виставок та ярмарок
... ікація матеріалів та інших елементів, які мають відповідати вимогам техніки безпеки згідно з регламентом виставки (ярмарку).   Основні центри проведення міжнародних ярмарок та виставок. Сьогодні спостерігається зростання кількості центрів проведення ярмарок та виставок, розширення площ, на ...
410.
Основні теорії міжнародної торгівлі
... з-за кордону спричиняв би зростання інфляції і не знаходив ефективного використання. Заслугою меркантилістів є те, що вони першими запропонували струнку теорію міжнародної торгівлі, показали її значення для економічного зростання країн, розробили можливу модель її розвитку, вперше описали те, що у ...
411.
Основні напрямки співробітництва НАТО із світовою спільнотою у невійськовій сфері
... США, і це стало найбільшим проектом НАТО в рамках Програми розвитку цивільної науки [4]. 2.6 Співпраця Україна-НАТО у невійськовій сфері Співробітництво України з НАТО в невійськовій сфері розпочалося у 1991 році, одразу після розпаду СРСР та набуття нашою державою незалежності. У ті часи Укра ...
412.
Основні напрямки маркетингових досліджень в зовнішньоекономічній діяльності. Спеціалізовані маркетингові фірми
... організацію вивчення ринку в межах спеціалізованих дослідницьких фірм. Спеціалізовані маркетингові фірми Поширення ринкової концепції управління в останні десятиліття спричинило виникнення цілої індустрії дослідження ринку. Вивчення ринку перетворилося у досить вигідну сферу вкладання капіталу, ...
413.
Організація, управління та оцінка ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства в умовах світових змін попиту та пропозиції як наслідків світової фінансової кризи 2008-2010 рр
... іншими суб’єктами ЗЕД, до статутного предмету діяльності яких входять страхові операції (страхування). Страхування зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюється щодо ризиків, які існують у світовій практиці. А страхування експортних кредитів, позичок, окремих контрактів на поставку ...
414.
Крупнейшие кредитные рынки (США, Япония, Великобритания, ФРГ, Франция) в системе мирового рынка кредитных и финансовых ресурсов
... стран, как США, Япония и стран Западной Европы. 2. Крупнейшие кредитные рынки в структуре мирового кредитного и финансового рынков   2.1 Кредитный рынок США в системе мирового рынка кредитных и финансовых ресурсов США – единственная страна мира, чья экономика вышла из второй ...
415.
Империализм и национализм как принципы внешней политики
... противоречий, перерос в достижение ведущими капиталистическими державами своих интересов. А ведь это и есть принцип внешней политики империалистических стран- достижение своих целей, использую слабые страны, как средство для этого. Данные примеры наиболее ярко показывают основные тенденции ...
416.
Глобалізація та Європейський Союз
... - були залучені до процесу глобалізації (Хелд, Макгрю, 2002). Перш ніж ми перейдемо до питань, які стосуються Європейського Союзу, потрібно розглянути відносини між глобалізацією й регіоналізацією, з одного боку, й інтеграцією-з іншого. Стосунки між ними не можуть розглядатися з двох різних сторін. ...
417.
Вплив спільної валюти євро на інтеграційні процеси
... структурна реформа, очікуваний статус резервної валюти. Серед головних витрат запровадження євро найчастіше вирізняють: витрати переходу, втрату місць праці, втрачені надії. Запровадження спільної валюти, а за нею у майбутньому - спільної економічної політики може призвести до економічно-фінансових ...
418.
Внешняя политика современной России
... в.), с Индией. После застойного перерыва наметился прогресс в отношениях с латиноамериканскими странами. Подводя итог анализу вопроса о теории внешней политики современной России, следует отметить, что за прошедшие с января 1992 г. месяцы и годы, когда была предпринята первая попытка представить ...
419.
Геополитические тенденции на современном этапе
... Балтийскому морям, далеко отбросили от Индийского океана, загнали в глубь континента. Ослабли связи России с Центральной Азией и Закавказьем. Современное геополитическое положение государств Центральной Азии и Закавказья очень нестабильно, направленность их внешней политики во многом неясна. Китай ...
420.
Бюджетная политика администрации Уильяма Джефферсона Клинтона
... прочный контроль над законодательной ветвью власти. Это обстоятельство не могло не сказаться на бюджетной политике администрации; согласно проекту федерального бюджета на 1995 финансовый год, представленному администрацией Клинтона Конгрессу США в феврале 1994 года, она была твердо уверена, что ...
421.
Ближневосточная проблема в международном аспекте турецко-израильских отношений
... надежными стражами страны, заявили о себе. Открыто и в частном порядке представители военного руководства разъяснили Эрбакану ценность турецко-израильских отношений для обеспечения безопасности. Чтобы продемонстрировать миру, что они убедили его, начальник Генштаба генерал Карадайы отправился в ...
422.
The ICR conception of Russian Corporations
... never appoint a man who considers intelligence more important than integrity. The ICR which the system of relations based on the two surroundings: the first – it’s a strategic surroundings (relations between corporations, organizations, firms and other institutional structures), and the second – ...
423.
Теоретический анализ особенности контракта купли-продажи товаров во внешней торговле
... на долгий срок, так называемый длящийся договор, который исполняется частями. 1.3 Анализ содержания контрактов международной купли-продажи В международной коммерческой практике договор купли-продажи товаров в материально-вещественной форме принято называть контрактом купли-продажи. Контракт ...
424.
Россия и МВФ: оценка их взаимоотношений
... , располагающих вкупе 15% голосов. В роли таких центров выступают США, ЕС и «Группа-24», объединяющая развивающиеся страны. Взаимоотношения России и МВФ нельзя рассматривать в отрыве от экономического кризиса 1998 г. Он выявил всю противоречивость этих взаимоотношений, неоднозначность предложений ...
425.
Россия в современном мировом хозяйстве
... , когда национальные программы приобретут не одноразовый, а многолетний характер.» (конец цитаты) Процесс эффективной интеграции России в мировое хозяйство, ее утверждение как равноправного участника в системе международных экономических отношений, в международном разделении труда находится в самом ...
426.
Україна в європейському співробітництві
... Інтеграція України у світову торговельну систему, насамперед шляхом забезпечення приєднання до СОТ; повкомасштабна імплементація Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС; нарощування експортного потенціалу та поліпшення структури зовнішньої торгівлі; захист внутрішнього ринку та пі ...
427.
Современное состояние и перспективы развития ГУАМ
... многих политических проблем, то что можно ожидать от ГУАМ, которому посвящено много времени при минимуме полученных результатов.   2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГУАМ Заключительным этапом в процессе становления организации ГУУАМ стал Ялтинский саммит (7 июня 2001 г.), проведенный по инициативе ...
428.
Современное положение Австралии в мировой экономике
... развития наукоемких технологий, индустрии услуг. 3. Позиции Австралии в мировом производстве Австралия является индустриально-аграрной страной с высоким уровнем развития рыночной экономики, сопоставимым с ведущими западноевропейскими странами. Она имеет современную структуру экономики с ...
429.
Світова торгівля
... провідних країн в світовій торгівлі. Про свідчать таблиці, що характеризують питому вагу найбільших експортерів та імпортерів в 1999 році. Світова торгівля Найбільші країни – експортери в 1999 році Країна Експорт (млрд. дол. США) США 695 Німеччина 540 Японія 419 ...
430.
Польські інвестиції в Україну в світлі східної політики ЄС
... був у 2003 році вдвічі більшим, ніж у попередньому році і становив 54,9 млн. USD. На кінець 2003 року структура прямих польських інвестицій в Україну виглядала таким чином: s промисловість – 55,6%, у тому числі хімічна – 3,7%, деревообробна – 4,3%, харчова – 9,9%, металургічна – 3,7%, мінеральних ...
431.
Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
... кордону України (експорту) ПДВ не справляється (у тому числі за нульовою ставкою). 2. Система оподаткування ЗЕД в Україні та її основні принципи Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності викладені в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність". ...
432.
Неравномерность экономического развития стран в современном мировом хозяйстве
... рынке (вплоть до осуществления в максимальном варианте глобальной стратегии). Глава 2. Неравномерность экономического развития стран мирового хозяйства   2.1 Показатели уровня социально-экономического развития. Система важнейших показателей В целях проведения анализа экономического ...
433.
Мировые деньги и международная ликвидность
... каждой страной в качестве эквивалента вывезенного из нее богатства и обслуживает международные отношения (экономические, политические, культурные). Первым международным денежным товаром выступало золото. Далее мировыми деньгами стали национальные валюты ведущих мировых держав (кредитные деньги). В ...
434.
Международный терроризм
... в транснациональную организованную преступность. Не случайно, Генеральная Ассамблея ООН в 1994 году, принимая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма, выразила убежденность в целесообразности более тесной координации и сотрудничества между государствами в борьбе с преступлениями, ...
435.
Международный кредит и его формы
... внешнеторгового оборота, проблема мобилизации крупных сумм на длительные сроки привели к развитию средне- и долгосрочного международного экспортного кредитования. Одной из форм кредитования экспорта банками является кредит покупателю. Особенность такого кредита заключается в том, что банк экспортера ...
436.
Турция в мировой экономике
... экспортер макаронных изделий. В последнее время быстро растет сахарное, молочное, маслобойное производство и объем выращиваемых какао-бобов.Место Турции в мировой классификации:- первое - в мире по производству и экспорту сухофруктов (инжир, абрикосы),- первое в Европе - по производству хлопка и ...
437.
Роль внешней торговли в экономике России
... из экспорта и импорта товаров и услуг, выступающих либо катализатором, либо ограничителем безопасного экономического развития. Особая роль внешней торговли в национальной экономике состоит в том, что она интегрирована практически во все области хозяйственной деятельности и выполняет функции по ...
438.
Транспортная система в мировой экономике
... системы, упор на создание внутренних и внешних условий для эффективной интеграции национальной транспортной системы в мировую транспортную систему. 3. Проблема повышения конкурентоспособности товаров и услуг для экономики России - ключевая на современном этапе развития. В этой связи, поиск точек ...
439.
Транснациональные корпорации
... Деловая активность корпораций в первичном секторе (т.е. в добывающей промышленности) резко сократилась. Наиболее интернационализированной компанией среди крупнейших транснациональных корпораций является швейцарская «Nestle». Объем ее зарубежных продаж составляет 98% их общего размера, у «Philips» ...
440.
Українці в гарячих точках планети
... найпривабливіших шляхів вирішення цих задач може стати участь України в міжнародній політиці підтримки миру в гарячих точках нашої планети. Ситуація, що склалася в Україні, в цілому сприяє такій участі. Можна виділити наступні сприятливі чинники: –  достатньо велика і добре оснащена армія, що ...
441.
Региональная политика Европейского союза
... в Европейский суд. Комиссия обладает значительными автономными правами в различных областях политики, в том числе аграрной, торговой, конкурентной, транспортной, региональной и т.д. Совет ЕС Совет Европейского союза, или, неофициально, «Совет Министров», наделён рядом функций как исполнительной, ...
442.
Торгово-економічні відносини з Соціалістичною Республікою В'єтнам
... державний візит до СРВ Президента України Л. Д. Кучми, під час якого було укладено Договір про принципи відносин та співробітництва між Україною і Соціалістичною Республікою В'єтнам. Відбулися зустрічі та переговори Л. Д. Кучми з вищим керівництвом СРВ, зокрема, Президентом Ле Дик Анєм, Головою Наці ...
443.
Россия и Евросоюз: сотрудничество и переговоры
номик России и Евросоюза, углубление совместного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконной миграцией, а в перспективе — и в отмену визового режима. Общее пространство внешней безопасности предполагало наращивание сотрудничества сторон в решении международных ...
444.
Ядерные исследования в странах Латинской Америки
... науки и техники, которые повысили возможности Кубы в области национальной энергетики и науки[9]. Глава 3. Состояние ядерной энергетики в странах региона 3.1 Аргентина Среди стран Латинской Америки Аргентина обладает наиболее развитой ядерной промышленностью. Страна располагает надежной ...
445.
Развитие интеграционных процессов в СНГ
... разработать свои внешнеэкономические концепции, расставить приоритеты в сфере международного сотрудничества, определить механизмы сочетания интеграционного процесса в СНГ с широким использованием международного разделения труда с другими регионами мира. Совместные внешнеэкономические действия и ...
446.
Российско-японские взаимоотношения
... Дума РФ ратифицировала Соглашение между правительствами Японии и России о поощрении и защите капиталовложений. Таким образом, российско-японские взаимоотношения в Политико-дипломатической области в период 1993-2000 гг. развивались беспрецедентными для истории двусторонних связей темпами и ...
447.
Российско-португальские отношения
... и техническом сотрудничестве. Стали развиваться межпарламентские связи, контакты между общественными организациями. Особенно активизировались российско-португальские отношения в конце 80-х 90-х гг. Анализ показывает, что они не получили достаточного освещения в научной литературе. А это особенно ...
448.
Российско-китайские политические отношения в 90-е - начале 2000-х
... , особенно по стратегическим соображениям. Так, существуют некоторые негативные тенденции российско-китайских отношений 1990-ых годов. Двухсторонние отношения РФ и КНР очень сложны. Их нельзя характеризовать как отношения свободные от политических проблем, так как есть расхождения во мнениях по ...
449.
Тенденции развития мирохозяйственных связей и место России в этом процессе
... состоит в значительном увеличении среди мигрирующих доли высококвалифицированных специалистов. Основные формы мирохозяйственных связей Современный этап развития мирохозяйственных связей характеризуется нарастанием зависимости, обусловленной переводом производства в развитых экономических ...
450.
Экономические отношения Республики Беларусь и КНР
... был подтвержден стратегический характер белорусско-китайских отношений. В целях координации деятельности в политической, экономической и других сферах сотрудничества создан механизм консультаций между министерствами иностранных дел Республики Беларусь и КНР, которые проводятся в ходе встреч ...
451.
Экономические и политические санкции в отношении "Саддамовского Ирака" после Кувейтского кризиса
... их примеру. Начиная с 16 августа ВМС США в этой зоне приступили к осуществлению контроля за соблюдением режима экономических санкций в отношении Ирака. Одновременно Вашингтон в координации с руководством Саудовской Аравии и правителем Кувейта, эмигрировавшим в ЭрРияд, инициировал формирование в ...
452.
Экономическая модель Германии
... потребностей. Более детальное рассмотрение вышеперечисленных факторов, приведших страну к столь высоким показателям, предоставлено в следующей главе. Глава 2. Особенности экономической модели Германии   2.1 Отраслевая структура экономики и промышленность Германии Традиционно одной из ...
453.
Экономико-статистический анализ внешней торговли Франции за 2004-2008 годы
... разница же между долей экспорта и импорта в Европе составила 1,5% соответственно). Диаграмма 1. - Экспорт и импорт Франции: сравнительный анализ. Таблица 1. - Динамика внешней торговли Франции за 2004-2008 годы (в млн. долл. США и в процентах) 2004 2005 2006 2007 2008 ...
454.
Экономика Северной Америки
... в 100 странах мира). Предприятия, которые специализируются на заводском оборудовании, сельскохозяйственных и других машинах, размещены преимущественно в северных городах. Ведущей в экономике является также военная промышленность, в частности атомная. Химическая промышленность. Для США значимым ...
455.
Сучасні тенденції міжнародної торгівлі послугами
... початкову ланку в створенні багатосторонніх міждержавних правил поведінки урядів у сфері міжнародної торгівлі послугами.   2.3 Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації Жодна із сучасних країн не може ефективно просуватися по шляху економічного прогресу без і ...
456.
Проблемы вступления России в ВТО
... их результате устанавливаются правила экспорта и импорта товаров и услуг, непосредственно затрагивающие интересы потребителей, производителей и конкретных компаний. Вопрос вступления России в ВТО возник в 90-х годах ХХ века. Вокруг него происходят самые острые дискуссии. У вступления в ВТО большое ...
457.
Україна та ООН
... трибуна ООН залишалася чи не єдиним впливовим міжнародним засобом, завдяки якому світова громадськість дізнавалася про Україну. Фактор багаторічного членства України в ООН позитивно вплинув на процес міжнародного визнання її незалежності в 1991 році.1 З моменту проголошення Україною незалежності ...
458.
Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості на прикладі рибопереробного підприємства АТЗТ компанія "Бастіон"
... ємстві АТЗТ компанія "Бастіон"   3.2.1 Економічна діагностика фінансового стану підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" та оцінка ефективності впливу ЗЕД на результати господарської діяльності Ефективність діяльності підприємства оцінюється наступними основними показниками: ...
459.
Анализ механизма функционирования мирового валютного рынка FOREX
... валютными резервами, проведение валютных интервенций, а также регулирование уровня процентных ставок по вложениям в национальной валюте. Наибольшим влиянием на мировые валютные рынки обладает центральный банк США -Федеральная Резервная Система (FED). Далее за ним следует центральный банк Германии - ...
460.
Идея панарабизма в региональном измерении
... поводом к этому может быть возможность «эффективного управления процессами распределения прибыли и затрат в рамках каждого конкретного регионального соглашения, особенно применительно к инфраструктуре»7, тогда как фронтальная реализация интеграционных устремлений в несозревших условиях может ...
461.
Концептуальные основы внешней политики РФ на Ближнем Востоке на современном этапе
... чего влияние и присутствие России здесь резко ослабло, и восстановление прежних позиций представляется маловероятным в связи с появлением новых приоритетов во внешней политике России, самоизоляцией от своих региональных партнеров и отходом этих последних от ориентации на наше государство. Магриб ...
462.
Внутренняя и внешняя политика алавитов в Сирийской Республики во второй половине ХХ – начале ХХI вв.
... руководства в 1971 г. Устав ПНФ определяет, что председателем Фронта является «президент республики, Генеральный секретарь Партии арабского социалистического возрождения» 31. Нынешнее сирийское руководство в полной мере учло печальный опыт разделения партийной и государственной власти, ...
463.
Внешнеэкономический потенциал государства. Показатели доходности внешнеторговых операций
... ,8 Суммарные затраты на производство и реализацию продукции, млн. руб. (Зобщ) 114,4 1. Показатели доходности внешнеэкономической деятельности 1.1. Показатели доходности экспортных операций 1.1.1. Экономический эффект от экспорта (Пд1). Он характеризует величину превышения валютных ...
464.
Геополитическое значение территории современного Курдистана
... (традиционно инсургентные регионы, имеющие долгую традицию сопротивления, например, Сулеймания) факторы. Например, с геополитической точки зрения особое значение имеет территория центра Курдистана («Большого Хакяри») на стыке турецко-иракско-иранской границы, позволяющая курдским военно-политическим ...
465.
Внешнеэкономическая деятельность Узбекистана
... для осуществления внешнеэкономических связей, заключения и исполнения международных договоров в области внешнеэкономической деятельности, обеспечить защиту экономических интересов республики, юридических лиц и граждан Узбекистана за его пределами, установить правовые гарантии для деятельности ...
466.
Взаимосвязь темпов прироста населения и экономического развития как одна из глобальных проблем человечества. Демографическая политика
... на душу населения, возрастет норма сбережений, так как произойдет повышение доли взрослой рабочей силы. 2.3 Взаимосвязь демографических и экономических показателей Обычно для выяснения влияния роста населения на экономическое развитие сравнивают темпы роста населения и ВВП на душу населения. ...
467.
Ближний восток в политике США и России на современном этапе
... холодной войне", и этого, по их мнению, достаточно для того, чтобы Россия "спрятала подальше" свои амбиции и перестала претендовать на проведение на Ближнем Востоке самостоятельной политики. Как по команде, авторитетные американские СМИ стали в благожелательном тоне комментировать те ...
468.
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Іспанії
... ї фіскальної консолідації, перспективу подальшого зростання прибуткової частини бюджету уряд пов'язував не із збільшенням ставок оподаткування, а перш за все з активним заохоченням економічної діяльності за допомогою інвестиційних пільг і кредитів економічної діяльності і появою нових платників (фі ...
469.
Автомобильный рынок Республики Корея
... ходе процедуры банкротства SsangYong в феврале 2009 года SAIC Motor потеряла контроль над компанией. 2.3 Влияние азиатского и мирового кризиса на автомобильный рынок Республики Корея Азиатский кризис 1997 г. нанес корейской автопромышленности серьезный удар. Строго говоря, кризис и начался с ...
470.
Эффективность экспортных операций
... расходы экспортера -14%; - расходы на оплату труда - 8% - отчисления из фонда оплаты труда (ФОТ) – 38,3% от ФОТ Рассчитаем экономический эффект и эффективность экспортной операции: Стоимость контракта = 555 т * 1801,8 дол./т = 1000000 дол. Таможенная стоимость = 555*1801,8 + 350 + 500 + 900 = ...
471.
Центральноазиатский регион в международном аспекте
... этих трех стран. Однако на деле у них очень много противоречий, и их интересы в Центральной Азии часто сталкиваются. Заинтересованность в центральноазиатском регионе демонстрирует и Китай, государство с огромным экономическим потенциалом, влияние которого оценивается как возрастающее не только в ...
472.
Транспортные операции во внешнеэкономической деятельности предприятия
... расширения и углубления международной торговли развиваются и международные транспортные связи; Важнейшими факторами их постоянного роста и качественного совершенствования являются: 1) темпы и объемы внешнеэкономической деятельности; 2) научно-технический прогресс, использование достижений которого ...
473.
Союз арабского Магриба в современной перспективе
... направление интеграции не явилось бы камнем преткновения в межмагрибинском диалоге. Одним из основных вопросов повестки дня следующего саммита Союза Арабского Магриба будет вопрос о приеме Египта в качестве полноправного члена организации. Такая возможность предусмотрена ст. 17-й договора о ...
474.
Современные внешнеторговые отношения Китая
... оборот и динамики внешнеторгового оборота мы рассмотрим в следующей главе. Глава 2. Современные внешнеторговые отношения Китая 2.1 Внешнеторговый оборот и динамики внешнеторгового оборота Китая Еще в конце прошлого века китайское правительство поставило перед страной задачу «догнать ...
475.
Россия и ЕС: тенденции экономического сотрудничества
ства. На саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003года ЕС и Россия договорились укрепить сотрудничество с тем, чтобы в перспективе создать четыре общих пространства ЕС Россия: 1.  Общее экономическое пространство (направлено на то, чтобы сделать экономики ЕС и России более совместимыми для ...
476.
Роль государственных инвестиций в условиях современного мирового экономического кризиса
... Сократилась безработица, возросли доходы населения. 3. Государственные инвестиции в наши дни В настоящее время государство так же старается играть большую роль в регулировании экономики и ищет различные пути выхода из мирового экономического кризиса. Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина ...
477.
Реакция исламского мира на террористические акты 11 сентября 2001 и вторжение объединенных сил НАТО на территорию Республики Афганистан
... от лица ведущей организации мусульманских государств – Организации Исламская Конференция ее генеральный секретарь доктор Белькезиз. В нем безоговорочно осуждались террористические акты 11 сентября, подтверждалась таким образом первоначальная реакция на них со стороны ОИК. Указывалось на то, что ...
478.
Развитие западноевропейских стран в международном аспекте во второй половине ХХ века
... на последующих встречах представителей государств-участников ОБСЕ. Однако дальнейшие действия советского и американского руководства привели к тому, что во второй половине 70-х гг. процесс разрядки затух и возобновилась "Холодная война". СССР решил заменить устаревшие ракеты СС-4 и СС-4 ...
479.
Проект "Голубой поток"
... , который соединит черноморский порт Самсун и г. Чорум. В присутствии представителей строительных фирм Италии, Японии и непосредственных участников проекта «Голубой поток» в поселке Белозерном в торжественной обстановке была произведена сварка первого стыка уникального по масштабам и замыслу ...
480.
Проблемы Каспия в свете международной и региональной безопасности
... , касающихся освоения минеральных ресурсов дна моря, и, следовательно, не могут служить препятствием для начала этих работ.   3 Проблемы международной и региональной безопасности в Каспийском регионе Регион становится зоной повышенного внимания одновременно Севера и Юга, Востока и Запада. ...
481.
Палестино-израильский переговорный процесс до и после: начало Интифады
... и 2000 годов, что и послужило бы основой для возобновления переговоров. Другими словами, авторы доклада стояли на позиции преемственности палестино-израильского переговорного процесса. Третье. «Доклад Митчелла» делал упор на переговоры об окончательном статусе. Заявление Дж. Митчелла и сенатора У. ...
482.
Особенности узбекско-турецких отношений в 90-е годы
... . Сохраняет свое значение и целая группа раздражителей по исламскому вектору. 2. Состояние и перспективы развития узбекско-турецких отношений Важной особенностью узбекско-турецких отношений в 90-е годы по признанию обеих сторон являлся их весьма нестабильный характер. Как известно, на первом ...
483.
Мировые финансовые кризисы и их влияние на состояние финансового и реального секторов экономики
... образом, перечисленный комплекс мер позволит нормализовать кредитные взаимоотношения, сложившееся между банковским и реальным секторами экономики, что снизить последствия от мирового финансового кризиса.   3.3 Основные направления в бюджетной политике Российской Федерации в период кризиса ...
484.
Международные экономические организации: классификация, основные функции
... стать членом по своему усмотрению) и закрытые (прием с согласия учредителей). [3] Также существует иная классификация международных экономических организаций: в зависимости от направлений деятельности они делятся на универсальные и специализированные. К универсальным международным экономическим ...
485.
Международное право
... (несуверенные) – международные организации; государственно-подобные образования (Ватикан, Мальтийский орден)[3]. Первичные (основные) субъекты международного права (государства и нации, борющиеся за независимость) в силу присущего им государственного или национального суверенитета ipso facto ...
486.
Международно-правовые аспекты Китайско-тайваньского конфликта
... На протяжении многих лет Китайская Республика упорно старается войти и во Всемирную организацию здравоохранения. Руководство страны неоднократно призывало международное сообщество принять Китайскую Республику в ряды ВОЗ, делало множество заявлений, предложений, убеждало в важности ВОЗ для охраны ...
487.
Культурная дипломатия России
... дипломов и степеней с целью достижения признания российских документов об образовании в других странах. Важно отметить, что задачи культурной дипломатии России формулируются четко и вполне корректно по отношению к зарубежным партнерам. Они выдержаны в духе уважения к культурному многообразию мира и ...
488.
Инновационные процессы в Чехии
... периода 2007–2013. Основной целью является создание предпосылок для функционирующего рынка инноваций и успешное проведение инновационных процессов в стране, включая сотрудничество отечественных субъектов Системы с иностранными партнерами. Актуальная структура субъектов Системы инновационного ...
489.
Восточный Тимор – путь к независимости
... были оглашены на пресс-конференции в столице провинции Дили. Яблоко раздора было брошено [3]. Глава 3. Путь Восточного Тимора к независимости 3.1 Борьба Тимора против индонезийской агрессии Еще в начале 90-х австралийские и американские службы занимались подготовкой индонезийских ...
490.
Внешняя торговля Канады
... цены. Результатом стало повышение общей конкурентоспособности канадского экспорта как товаров, так и услуг. Главным результатом этого стал бум во внешней торговле Канады. Объем канадского экспорта за период, прошедший с 1989 г., удвоился. При этом темпы его роста в год составляли 10% – в ...
491.
АТЭС: состояние и перспективы регионального экономического развития
... , но неопределенность сохраняется. В отношении дальнейшего развития АТЭС лидеры государств определили свое видение сообщества АТЭС. Это 1) экономически интегрированное сообщество: сообщество, способствующее укреплению и углублению региональной экономической интеграции; 2) сильное сообщество: ...
492.
Российско-французские отношения на современном этапе (2000-2010 гг.)
... . Однако это не значит, что в отношениях между Россией и Францией нет разногласий. Так, в начале века основным пунктом разногласий в российско-французских отношениях были военные действия, проводившиеся Россией в Чечне. Франция обвинила Россию в нарушении прав чеченского народа. Несмотря на то, что ...
493.
Российско-Грузинские взаимоотношения в международном аспекте
... взяла курс на вступление в НАТО и не сможет находиться в двух военных объединениях одновременно.[11] Вообще, за время правления Михаила Саакашвили российско-грузинские отношения достигли самой низкой отметки за всю историю Грузии. Но самое страшное было еще впереди, ведь Грузия не оставляла ...
494.
Современные тенденции развития финансовой системы Франции
... не соответствуют росту активности на рынке. [19] Выводы В данной курсовой работе рассматривалось современное развитие финансовой системы Франции, как известно центральное место в финансовой системе любого государства занимает государственный бюджет. Финансовая система Франции отличается ...
495.
Сущность и основные принципы глобализации
... подготовки, должно быть как к неотвратимому историческому феномену, имеющему под собой объективную основу. Отрицательные оценки касаются в основном дирижистского характера глобализации, когда какие-то группы стран получают от управления этим процессом незаработанные выгоды либо лишают другие страны ...
496.
Україна та НАТО: перспективи розвитку
... ідання КУН на рівні міністрів закордонних справ було прийнято спільну заяву, в якій вперше у документах Україна-НАТО йде мова не лише про відкритість “дверей НАТО”, а й про конкретні перспективи залучення України до Плану дій щодо членства. Під час засідання КУН на рівні міністрів закордонних справ ...
497.
Развiццё еўрапейскай iнтэграцыi
... будзе больш таннай, чым еýрапейская. З другога боку ý Брытанii iснавала занепакоенасць, што ýдзел ý еýрапейскай iнтэграцыi негатыýна паýплывае на гандлева-эканамiчныя адносiны ý межах Садружнасцi нацый. Па гэтых i другiх прычынах Англiя не ...
498.
Права людини в ЄС
... та його країн-членів, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки, розвиток та утримання демократії та легітимних урядів, а також охорона прав людини та основних свобод. Ст. 12 Договору про ЄС перераховує інструменти, завдяки яким досягатимуться цілі: принципи та загальні напрямки СЗППБ, спільн ...
499.
Основные направления во внешней политике Украины со странами Ближнего Востока
... новой политической культуры, новых ценностных ориентаций с доминированием лояльности к украинскому государству. Ближневосточный регион в «Основных направлениях внешней политики Украины» был отнесен к четвертой (последней) группе государств на шкале приоритетов двусторонних отношений Украины. В ...
500.
ООН в деле урегулирование "афганского вопроса" на современном этапе
... основу для продолжения их сотрудничества в рамках данной Группы. Анализируя ситуацию в стране и вокруг нее в комплексе, ООН продолжает держать афганский вопрос в центре своего внимания. Эта серьезная проблема многократно обсуждалась на заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. ...


Наверх