Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Международные отношения

Количество работ в разделе: 2258
Название работы Скачать
1601.
Міжнародна торгівля товарами
... nbsp;    диверсифікація міжнародної торгівлі при поширенні відносин з більшістю держав світу. До початку 90-х р.р. ХХ ст. міжнародна торгівля зростала і подвоїла обсяги протягом 15 років (1975-1990 р.р.). Протягом останнього десятиріччя ХХ століття торгівля значно скоротила середні ...
1602.
Міжнародна технічна допомога
... nbsp;       ввезення (пересилання) на митну територію України товарів та інших предметів, що ввозяться (пересилаються) як міжнародна технічна допомога, отримання реципієнтами робіт (послуг), що надаються нерезидентами для використання або споживання на митній території ...
1603.
Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
... і інспекцій праці і служб зайнятості. Приділяється також увага процесу реформування трудового законодавства як головного фактора сприяння трипартизму і соціальному діалогу. 3. Головні цілі і задачі Міжнародної організації праці У своїй діяльності Міжнародна організація праці керується чотирма ...
1604.
Міжнародна міграція робочої сили
... грації сукупний обсяг світового виробництва зростає внаслідок більш ефективного використання трудових ресурсів за рахунок їх міждержавного перерозподілу. Міжнародна міграція робочої сили посилюється в умовах формування економічних зв’язків у світовому господарстві. Під цим поняттям розуміють перем ...
1605.
Міжнародна міграція капіталу
... між розвиненими країнами і країнами, що розвиваються, не змінилися. 3. Сучасний стан, проблеми та перспективи інтегрування України в процеси міжнародної міграції капіталу   3.1. Фінансовий ринок України в умовах глобалізації: загальна характеристика Реалії сучасного світу вимагають ...
1606.
Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК
... ; -орієнтація персоналу; -підготовка і розвиток персоналу; -трудові відносини; -питання безпеки; -кадрова політика; -створення можливостей для просування персоналу. 2. Підходи до підбору персоналу Відправним пунктом кадрової стратегії транснаціональної корпорації є прогноз потреби в ...
1607.
Міжнародна економічна інтеграція
... об'єднання є водночас і широким регіональним ринком, на якому можуть знайти попит товари цих галузей. Міжнародна економічна інтеграція суттєво відрізняється від звичайного економічного співробітництва країн тим, що на її основі: формується міжнародний господарський комплекс з власною структурою та ...
1608.
Міжнародна економіка
... всіх економічних угод між резидентами даної країни і зовнішнім світом протягом певного періоду часу. Платіжний баланс відображає стан міжнародних економічних відносин даної країни з зовнішнім світом, які здійснюються по двох основних каналах – міжнародної торгівлі і фінансів. Він містить багато ці ...
1609.
Міжнародна валютна ліквідність
... балансу незалежно від того, деноміновані вони у валюті дебіторів чи кредиторів. Квота в Міжнародному валютному фонді — це частка країни — члена МВФ у капіталі Фонду. Залежно від квоти у МВФ визначається кількість голосів країни в керівних органах Фонду, сума СДР при розподілі, обсяг одержання ...
1610.
Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
... погодження надсилається до Департаменту організації митного контролю Державної митної служби України.   3.3 Оцінка очікуємого впливу заходів по підвищенню ефективності імпортної діяльності підприємства ТОВ "Рамірент Україна" (з застосуванням ПК) Враховуючи технологію роботи ТОВ “ ...
1611.
Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття
... , товарів та послуг. Інакше кажучи, міжнародний ринок робочої сили існує у формі трудової мі грації. Міжнародна міграція робочої сили зумовлена чинниками внутрішнього економічного розвитку кожної окремої країни і зовнішніми чинниками: станом міжнародної економіки в цілому та економічними зв'язками ...
1612.
Мирохозяйственное положение развивающихся стран и их основные экономические показатели
... , Пакистан, Таиланд, Филиппины; Бразилия, Мексика и Турция, их совокупная доля в мировом экспорте составила 19% в 1999 г. Таблица 2 Положение развивающихся стран в мировой экономике 1. По основному экспортному товару Наименование товара Количество стран Доля в мировом ВВП ...
1613.
Мирохозяйственная стратегия и практика Китая в историко-политическом контексте
... "открытие общества" и т.п. Редко кому приходит в голову прямо обозначить внешнеэкономическую политику и мирохозяйственную стратегию Китая как удачную и прежде всего политическую реакцию на глобализацию, ведущую к постепенной активизации роли страны в этом процессе. "Пространство не ...
1614.
Миротворческая роль Организации Объединенных Наций в регулировании конфликтов
... ООН на современном этапе деятельности В первые годы наступившего ХХ1 столетия миротворческая деятельность Организации Объединенных Наций расширилась до беспрецедентных масштабов, что улучшило перспективы завершения конфликтов и породило новые надежды на достижение мира в странах, пострадавших от ...
1615.
Мировые экономические кризисы
... в США, Великобритании и некоторых других странах была смягчена своевременными интервенциями центральных банков. Следующий мировой экономический кризис, связанный с послевоенной дефляцией (повышение покупательной способности национальной валюты) и рецессией (спад производства), произошел 1920-1922 ...
1616.
Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России
... одной из сторон взаимоотношений парламента, а также российского и западного (в первую очередь американского) нефтяных сообществ. 2.3 Тенденции развития экономики России и динамика мировых цен на нефть Важная роль в экономике страны принадлежит нефтяной промышленности России. В 2000 году она ...
1617.
Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России
... в сторону доминирования частного сектора, либерализации практически всех отраслей экономики и активизации рыночных регуляторов. Заключение Мировые цены на нефть оказывают значительное влияние на экономику России. При рассмотрении воздействия на темпы экономического роста колебаний экспортных цен ...
1618.
Мировые тенденции слияний и поглощений в финансовом секторе
... сказаться на уровне цен на финансовые продукты и навредить потребителям. Второй: некоторые слияния и поглощения могут привести к переориентации кредитно-финансовых учреждений с кредитования мелкого бизнеса на местном уровне на продукты, не учитывающие потребности отдельных мелких клиентов, но ...
1619.
Мировые рынки сырья и продовольствия
... . В первой половине 90-х годов наблюдалась тенденция ускоренного роста торговли продовольствием, готовым к употреблению и с более высокой степенью обработки по сравнению с массовым продовольственным сырьем. 3. Россия на мировом рынке 3.1 Товарная структура российского экспорта   В ...
1620.
Мировые запасы нефти и проблемы нефтедобывающих регионов
... нефтяной промышленности а так же её роли в мировой экономике. Перед нами была поставлена задача изучить: мировые запасы нефти; проблемы нефтедобывающих регионов; особенности ценообразования. . Актуальность выбранной темы заключается в том, что в ближайшем будущем нефть заменить нечем. Мировой ...
1621.
Мировой финансовый рынок
... , и, как следствие, снизились и акции традиционных компаний. В 2001 г. произошло снижение деловой активности; усилилась взаимозависимость мировых финансовых рынков. Это укладывается в схему экономического цикла: перепроизводство, рост товарно-материальных запасов, снижение прибыли, снижение темпов ...
1622.
Мировой финансовый кризис и экономика России
... же года рост внутреннего валового продукта должен составить порядка 6%.[31] Уже по итогам 2008г можно сказать, что мировой финансовый кризис негативно сказывается на российской экономике, но правительство пытается сделать все возможное, чтобы смягчить удар. 3.     & ...
1623.
Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.
... металлов позволят республике избежать негативных последствий. Октябрь 2008 г. - по указанию президента Казахстана Назарбаева создан Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», которому поручено бороться с мировым финансовым кризисом в Казахстане. Разработан Антикризисный план, согласно ...
1624.
Мировой финансовый кризис 2008 года
... ;       Финансовый кризис в России глазами экономистов Финансовый кризис и рецессия 2008—2009 годов в России как часть мирового финансового кризиса стали возможными из-за произошедшей интеграции российской экономики в мировую экономику, когда любое событие за рубежом ...
1625.
Мировой финансовый кризис
... ; сообщалось, что Медведев намерен внести в него антикризисные правки. В тот же день СМИ сообщали, со ссылкой на мнение экспертов, что "мировой финансовый кризис уже начал отражаться на жизни граждан России" Рейтинговое агентство S&P оценило новости о возможности распечатывания фонда ...
1626.
Мировой финансовый кризис
... на различные социальные и медицинские программы, то есть на программы, направленные на повышение уровня жизни рядовых американцев. Как стал мировым финансовый кризис в США? Во-первых, американские банковские группы, имеющие филиалы и дочерние банки по всему миру уменьшили выделение средств на их ...
1627.
Мировой рынок товаров
... наших граждан уже не осталось денег - темпы роста реальных доходов украинцев падают. 4. Новые индустриальные страны, их экспортная специализация на мировом рынке товаров и услуг Рассматривая экономическую модель "новых индустриальных стран" и особенности ее успешного развития, как ...
1628.
Мировой рынок рабочей силы
... или обновить визы. Такое положение дел многие называют социальной трагедией. Итак, вы , наверное, уже догадались, что тема моей работы - мировой рынок рабочей силы. Эта тема достаточно интересна и актуальна в наши дни. Массовая международная миграция рабочей силы и мировой рынок труда оказывают ...
1629.
Мировой рынок нефти: проблемы истощения ресурсов и энергетическая безопасность национальных экономик
задачи: - рассмотреть структуру мирового рынка нефти; - рассмотреть проблемы истощения нефтяных ресурсов; - просмотреть какие могут быть последствия; - рассмотреть энергетическую безопасность национальных экономик; - выявить альтернативные источники. Основными источниками при написании ...
1630.
Мировой рынок нефти
... по сделке устанавливаются на конкретный танкер на день сделки. По подсчетам специалистов, в настоящее время примерно 50—55% сделок, заключаемых на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, совершается на спот-условиях. Следует несколько подробнее остановиться на характеристике этих двух форм торговли, ...
1631.
Мировой рынок капиталов
... , экономические, культурные связи страны. Благоприятные – общая деловая культура, устойчивые экономические связи, участие в интеграционных группировках Мировой рынок капиталов регулирует движение долгосрочных активов в форме инвестиций. Инвестиции – прежде всего иностранные инвестиции, связанные с ...
1632.
Мировой рынок и свободные экономические зоны
... . КОКОМ продолжает дей­ствовать и в настоящее время. В последнее время в международной торговле возрастает значение свободных экономических зон, или зон свободно­го предпринимательства. Свободная экономическая зона (СЭЗ) — это ограниченный район той или иной страны, где созданы особо благоприят­ ...
1633.
Мировой рынок и международная торговля
... . 3. Теоретические концепции международной торговли   Сегодня международная торговля, с одной стороны, стала мощным фактором экономического роста национальных государств, с другой — способствует росту их зависимости от мирового рынка. Она может развиваться в соответствии с принципами ...
1634.
Мировой рынок золота
... ставок, распространение альтернативных золоту финансовых инструментов, используемых для страхования рисков. [12; c.356] Ещё одной особенностью современного развития мирового рынка золота стал сезонный характер в движении цен на металл. Он проявляется в том, что эти цены достигают самого высокого в ...
1635.
Мировой рынок вооружения
... рост составил почти 50%. Америка в 2008 году выручила на продаже оружия 37,8 млрд. долларов. Таким образом, США контролирует 68,4% мирового рынка вооружений. Исследователи конгресса связали рост американского экспорта с новыми крупными контрактами. Так, Объединенные Арабские Эмираты купили у США ...
1636.
Мировой кризис задолженности: причины и последствия
... расширением ликвидных ресурсов, привела к серьезным платежным трудностям, а затем и к долговому кризису. [8] 2.3 Кризис международной задолженности в 1980-е годы и его последствия 2.3.1 Причины возникновения долгового кризиса На начало 70-х лет уже были заложены основы для формирования ...
1637.
Мировой кредитный рынок и его роль в глобализации мировой экономики
... лет и более. мировой финансовый рынок - эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. Деятельность мирового кредитного рынка тесно связана с мировым финансовым рынком. Их взаимосвязь усиливается в связи с тенденцией с секъютеризации, т. е. замещению традиционных форм банковского кредита выпуском ценных ...
1638.
Мировой и российский рынок драгоценных металлов
... оборудования и для протезирования зубов. Сплавы палладия также используются в драгоценностях, а сам металл может быть частью сплавов белого золота. 2. Мировой и российский рынок драгоценных металлов Рынок драгоценных металлов состоит из следующих секторов: рынок золота рынок серебра рынок ...
1639.
Мировой валютный рынок
... .[15] По сфере распространения, т.е. по широте охвата, можно выделить международный (международные финансовые центры) и внутренний валютные рынки. Так международные (мировые) валютные рынки сосредоточены в основных финансовых центрах Западной Европы, США, Ближнего Востока, Восточной Азии. Наиболее ...
1640.
Мировой валютный рынок
... и курсов; - условия взаимной обратимости и валют; -формы международных расчетов; -режим международных валютных рынков и мировых рынков золота; Межгосударственные организации, регулирующие валютно-финансовые отношения (МВФ и др.), комплекс международно-правовых норм и норм национального ...
1641.
Мировое хозяйство: понятие, структура
... мере вовлечены в мировое хозяйство. С точки зрения уровня их развитости и социально-экономической организации производства в сложной структуре мирового хозяйства довольно четко просматриваются центр и периферия. Центр составляет сравнительно небольшая группа индустриально развитых стран (24 ...
1642.
Мировое хозяйство: закономерности формирования, тенденции и проблемы развития
... .[17] Заключение Цель курсового исследования достигнута путём реализации поставленных задач. В результате проведённого исследования по теме "Мировое хозяйство: закономерности формирования, тенденции и проблемы развития" можно сделать ряд выводов: Мировое хозяйство нашего времени ...
1643.
Мировое хозяйство – целостная система
... в начале процесса формирования. 3.         Критерии выделения подсистем мирового хозяйства   Мировое хозяйство, являясь целостной системой, состоит из различных частей, подсистем, которые имеют определенную общность и отличия. В своем развитии ...
1644.
Мировое хозяйство как система
... рассматривает закономерности хозяйственных связей между отдельными рыночными субъектами: фирмами, индивидами, хозяйственными объединениями, ассоциациями и др. Мировое хозяйство как система имеет общую цель - удовлетворение человеческих потребностей, но в разных подсистемах эта цель видоизменяется ...
1645.
Мировое хозяйство как арена взаимодействия глобальных и национальных факторов
... , наталкиваются на серьезные проблемы, прежде всего, в силу этих национальных различий. Сложности во взаимодействиях глобальных и национальных факторов экономического развития можно проследить в разных сферах мирового хозяйства. В числе важнейших из них - внешнеторговая деятельность. В принципе, ...
1646.
Мировое хозяйство и его эволюция. Место России во всемирном мировом хозяйстве
... разделения труда. Практически нет стран, которые не были бы включены в систему международных экономических отношений и взаимозависимостей. 2. Место России во всемирном хозяйстве 2.1 Структура экономики Российской Федерации Российская экономика – уникальный формирующийся рынок, в том ...
1647.
Мировое хозяйство
... реалиях многоаспектного, универсального и динамического развития современных международных экономических отношений. Потребностям более полной интеграции в мировое хозяйство отвечают и процессы реформирования внешнеэкономической сферы России, определение ее внешнеэкономической стратегии; которая бы ...
1648.
Мировое разделение труда
трех названных уровней. 1. Сущность, социально-экономические и политические факторы мирового разделения труда, его формы и тенденции развития.   1.1 Сущность и значение международного разделения труда. В основе объединения национальных хозяйств в единое мировое хозяйство лежит ...
1649.
Мировая экономика: структура и современные тенденции ее развития
... уровнем социально-экономического развития, местом и значимостью во внешнеэкономических связях. 2. Современные тенденции развития мировой экономики Для анализа экономического развития мирового хозяйства используется ряд показателей, которые характеризуют состояние и динамику мировой экономики. ...
1650.
Мировая экономика: структура и основные субъекты
... в) не является верным, так как моноцентричность предполагает принятие экономических решений единым центром, чего также не наблюдается в силу наличия 3 основных центров мировой экономики. Ответ е) не является верным, так как для современной экономики характерна интернационализация и интеграция, ...
1651.
Мировая экономика: структура и основные субъекты
... платежного баланса и методов их выравнивания в условиях различных международных денежных систем. Опираясь на теорию мировой экономики, ученые пытаются объяснить и предсказать структуру и объем международных сделок, оценить их воздействие на внутреннюю экономику и рекомендовать такую национальную ...
1652.
Мировая экономика и ценообразование
... рынка. Пятое: ВТО строит свою политику в связке с Международным Валютным Фондом – известным лоббистом интересов США. «Внедряясь» в «американоцентричную» мировую экономику, мы разделяем не только ее проблемы (например, далеко не гармоничные отношения между долларом, евро, иеной и юанем), но и ...
1653.
Мировая экономика и процесс глобализации
... в данный процесс, различная региональная взаимосвязь и взаимозависимость стран разных типов. Для того, чтобы количественно оценить глобализацию мировой экономики и то, насколько этот процесс затронул отдельные страны, следует опираться на данные деятельности ТНК в мире в целом и в отдельных странах ...
1654.
Международное экономическое сотрудничество России и Латинской Америки
... задач, так и интересов партнеров интересов всего международного сообщества. Именно такой путь обеспечит устойчивое продвижение региона вперед по пути социально-экономического прогресса. Глава 2. Экономическое сотрудничество России и Латинской Америки 2.1 Экономические отношения с Мексикой ...
1655.
Международное регулирование внешней торговли. Внешнеторговая система России
... вывозом. Такая поддержка производителей требует дотаций на импорт машин и оборудования, ведет к значительным государственным расходам. Регулирование внешней торговли и внешнеторговая политика России непоследовательны и противоречивы; они отражают, в свою очередь, общую ситуацию, характеризующуюся ...
1656.
Международное научно-техническое сотрудничество в области стандартизации
... , а также на основе правил проведения работ по двухстороннему научно-техническому сотрудничеству Российской Федерации со странами-партнерами. Приоритеты и практика международной стандартизации Приоритетные направления в области международной стандартизации определяет Рабочая группа (РГ) по ...
1657.
Конкурентоспособность российской экономики
... законам, принятым в международном бизнесе. Заявление вместе с инициаторами подписали еще два десятка крупнейших компаний мира. Конкурентоспособность российской экономики Россия готова вступить во Всемирную торговую организацию /ВТО/ и быть "полноправным членом на стандартных, таких ...
1658.
Конкурентоспособность международных фирм
... , для части отраслей само правительство является покупателем. М. Портер обратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные в международных масштабах фирмы одной отрасли обычно не бессистемно разбросаны по разнообразным государствам, а имеют свойство концентрироваться. Концентрация ...
1659.
Конвенції з авіаційних перевезень
... претензії не передбачено, і пасажир у випадку заподіяння шкоди його здоров'ю може відразу ж звернутися до суду [6]. 3. Міжнародно-правова регламентація авіаційних перевезень згідно Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 7 ...
1660.
Конвенции Международной организации труда. Ратификация
... труда во многих направлениях, в частности в реформировании социального обеспечения в сфере охраны труда, ратификации и применении конвенции Международной организации труда. Всего МОТ приняла 189 конвенций, из которых Украина ратифицировала 63. Из них действующими являются 55, остальные 8 были ...
1661.
Конвенции "Урегулирование споров"
... споров, включенную в часть XV Конвенции ООН по морскому праву Результатом деятельности комитета стал неофициальный проект конвенции по урегулированию споров в космическом праве20 Е С Молодцова проведя подробный анализ проекта, характеризует его как механическое заимствование положений части XV ...
1662.
Компенсационные сделки как форма внешнеэкономической деятельности
... -   бартерные, -   давальческие, -   выкуп устаревшей продукции. 2. Компенсационные сделки, как форма внешнеэкономической деятельности Компенсационные сделки относятся к разряду товарообменных, или встречных. В международной торговле они встречаются в рамках ...
1663.
Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі
... і в цій сфері поки не існує й подальший розвиток регіональної політики держав з ринковою економікою, мабуть, буде йти в напрямку вдосконалювання вже досягнутих результатів. 1.3 Регіональна політика Європейського Союзу Історію розвитку регіональної політики Європейського Співтовариства можна ...
1664.
Коммерческий договор по внешнеэкономическим сделкам
... . Конечно, в объеме одной курсовой работы трудно полностью осветить такую глубокую и обширную тему как КОММЕРЧЕСКИЙ ДОГОВОР ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ СДЕЛКАМ, однако фундаментальные понятия и базовые положения в указанной работе приведены, рассмотрены основные виды коммерческих договоров, этапы ...
1665.
Комиссия Европейского Союза
... с документами, одобренными при подготовке и подписании Амстердамского договора, наметилась определенная реформа и перестройка работы Комиссии. Согласно приложенному к Договору о Европейском Союзе и Договору о Сообществах Протоколу об институтах предусматривается с момента расширения Союза переход к ...
1666.
Классификация стран в мировой экономике
... к той или иной группе определяется особенностями ее экономического, культурного и политического развития. Обычно в одну группу стран в мировой экономике входят государства с общими или близкими характеристики экономического развития, схожей институциональной структурой хозяйственного управления, ...
1667.
Китайско-российские отношения на современном этапе
... . Таким образом, Россия будет обеспечена стабильным рынком сбыта, а Китай стабильным источником нефти", - резюмировал президент КННК. 3. Китайско-российские отношения в Центрально-азиатском регионе Следует отметить, что политика США на Каспии и в Центральной Азии не претерпела каких-либо ...
1668.
Китай и США в сфере обеспечения информационной безопасности
... кругах и сообществах экспертов остается сегодня недостаточным для построения адекватной стратегии противодействия Китаю в информационной сфере в ближайшие годы. 2. США в сфере информационной безопасности   В настоящее время ФБР совместно с АНБ ведут работы по созданию системы контроля за ...
1669.
Китай в мировой экономике
... в состоянии застоя в течение десятилетия, и руко­водство страны и корпорации в некоторой степени утратили способность реагировать на изменения в мировой экономике. Экспорт Японии в Китай, как и экспорт США, составляет около половины импорта, причем льви­ной его долей являются товары, производимые ...
1670.
Кипр в системе международных экономических отношений
... экономических отношений со всех сторон данного вопроса. Благоприятные природно-климатические условия долгое время определяли Кипр в системе международных экономических отношений только как страну с аграрной специализацией. Однако последние 15 лет в своём развитии Кипр отдает предпочтение ...
1671.
Категория геополитики - баланс сил
... невозможно, она объективна, ее можно только сбалансировать. Поэтому одной из важнейших категорий геополитики, отражающей единство и борьбу важнейших мировых сил, является баланс сил. Маргентау понимал по силой способность каждого государства защищать свои интересы т реализовывать свои цели на ...
1672.
Каспийская нефть
... и весьма капиталоемкий процесс, а его быстрая окупаемость сомнительна. Кроме того, высокий процент содержания активного сероводорода в каспийской нефти требует использования дорогостоящих антикоррозийных труб, а различие в структурах казахстанской и азербайджанской нефти (первая содержит много ...
1673.
Карибська криза 1962 року
... ій основі, керуючись міжнародним правом; компроміс на американських умовах дозволив виключити Кубу з числа самостійних сторін, втягнутих у кризу" [3; 299-300]. Карибська криза 1962 року поставила світ на межу ядерної безодні і була типовим проявом "холодної війни" з її жорстоким ...
1674.
Карибский кризис в современной литературе
... основные итоги нашего дипломного проекта. Напомним, что нашей основной целью являлось исследование основных тенденций к изучению Карибского кризиса в современной отечественной и зарубежной историографии. Для достижения указанной цели были поставлены определенные задачи. Для логики изложения наших ...
1675.
Капитал. Перспективы и проблемы мирового хозяйства
... вопросы их защиты, реализует долгосрочные решения и в первую очередь про­блемы репатриации. Тема 3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА   1.Глобализация и порождаемые ею проблемы Глобализация является синонимом взаимопроникновения и слияния экономик под давлением все более ...
1676.
Каналы международного распределения товаров на промышленном и потребительском рынках
... меньше непосредственных контактов с потребителями она имеет и тем ниже степень ее контроля над структурой маркетинга. Каналы международного распределения товаров на промышленном и потребительском рынках представляют большой интерес в качестве объекта исследования, так как влияют на сбыт компании. ...
1677.
Какие преимущества американской экономике дает то, что доллар занимает доминирующие позиции на мировом валютном рынке
... его статус - для них это будет означать потерю контроля над валютным курсом, одним из главных инструментов влияния на национальную экономику. Девальвация доллара даст дополнительные преимущества американской продукции по сравнению с зарубежными товарами. Поэтому ответным шагом властей Китая, стран ...
1678.
Как управляют миром
... назывались банкнотами, т.е. нотой банка о том, что у вас лежит такой-то товар. С передачей банкноты другому лицу, товар переходил к нему. Вот это природа денег. Управляют миром через деньги. Ротшильд однажды сказал: « Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее законы». ...
1679.
Казахстано-российские отношения в постсоветский период
... приоритетным сферам межрегионального взаимодействия. В последние годы благодаря настойчивым усилиям глав Российской Федерации и Республики Казахстан, казахстано-российские отношения поднялись на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня Павлодарский регион является одним ...
1680.
Казахстан. Модернизация проблемы и перспективы
... ;          Касымбеков М.Б. Факторы эффективности института президентства в странах догоняющей модернизации. / Проблемы рыночной трансформа­ции на постсоветском экономическом пространстве. Материалы междуна­родной научно-практической конференции. Секция 1. ...
1681.
Казахская диаспора в Китайской Народной Республике
... общественной жизни и ростом его международного авторитета. Основной поток переселенцев идет из стран, где имеется значительная казахская диаспора, в первую очередь это – Китайская Народная Республика (СУАР), Монголия, Российская Федерация, Узбекистан, Туркменистан и Иран. При этом, до 1995 г. ...
1682.
Ісламський фундаменталізм на Близькому Сході
... сприймали як реакцію на потужний позов лібералізму, з яким мусульманський світ зіткнувся вперше.»[51]. Безумовний вплив на зростання ісламського фундаменталізму на Близькому Сході в кінці 70-х початку 80-х років мав демонстраційний ефект іранської революції 1978–1979 років. Цьому сприяли також ...
1683.
Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США
... є товар, вироблений у цій країні. [17] 1.2      Інформаційна складова іміджу держави.   „Галантність французів”, „ортодоксія німців”, „загадкова душа росіян” „гостинність українців” — міфологеми сформо­вані талантами кращих творців красного письменства цих кра ...
1684.
Інтереси СРСР та США на Близькому Сході в 80-ті роки ХХ ст.
... -Іракська війна У тому ж 1979 року виник іранський конфлікт, де знов зіткнулися інтереси США і СРСР. Іран за часів правління шаха Мохаммеда Реза Пехлеві вважався бастіоном проти радянського впливу на Близькому Сході. Завдяки ісламській революції, у влади в Ірані опинився аятола Хомейні. Його ...
1685.
Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми
... іонування розширеного ЄС продемонстрував досить вражаючі темпи зростання потоків фінансування в нові країни європейської сім`ї, які були передбачені фондами Західної Європи спеціально для стимулювання економічного розвитку нових членів. За оцінками експертів, завдяки розширенню в структурах ЄС з' ...
1686.
Інструменти міжнародних розрахунків
... акцепту останнім доданого до них переказаного векселя). Схема документообороту при використанні інкасо: 1. Укладення контракту, визначення умов розрахунків. 2. Відвантаження товару. 3. Одержання транспортних документів від транспортних організацій. 4. Передача комплекту комерційних, а при необх ...
1687.
Інститут розв’язання міжнародних спорів
... забезпечення виконання міжнародних зобов'язань, закріпились у Статуті ООН, а принциповою основою сучасної системи мирних засобів розв'язання міжнародних спорів є міжнародно-правовий принцип мирного їх врегулювання, розвинутий у Декларації про принципи міжнародного права 1970 р., Хартії економічних ...
1688.
Інвестування
А 10 0,5 Б 20 0,9 В 15 1,0 Г 100 1,5 Д 10 2,0 Доходність безризикових цінних паперів складає 7 %, доходність на ринку в середньому – 11%. Розрахуйте бета-коефіцієнт портфеля, а також його доходність. Рішення:  портфелю це середньозважене значення величин   ...
1689.
Источники международного экономического права
... МЭП служит Хартия экономических прав и обязанностей государств, принятая резолюцией ГА ООН 3281 (XXIX) 12 декабря 1974 г. 2. Специальные источники международного экономического права.   Решения (резолюции) международных организаций относят к специальным источникам международного эконо­ ...
1690.
Источники международного права
... в практике ООН. Особая роль принадлежит односторонним актам государства (заявлениям, нотам, выступлениям и т.д.), которые, не являясь источником международного права (не создают норм), тем не менее могут порождать для государства юридические обязательства. Судебные решения в качестве ...
1691.
История становления и этапы развития международных отношений
... период в Европе завязываются первые узлы противоречий, которые приведут к Первой мировой. Мир был в Европе шаткий. Для этого периода развития международных отношений характерным были частые обострения и кризисы. Относительный мир сложился только в Европе. В других частях света проходило много войн, ...
1692.
История становления и особенности национального этикета и протокола в дипломатической службе Германии
... преступной политики агрессии и насилия. Немецким дипломатам пришлось переквалифицироваться и заняться другой деятельностью. 5. Особенности современной дипломатической службы Германии В послевоенный период западногерманская дипломатия формировалась как дипломатия противостояния и конфронтации. ...
1693.
История создания НАТО, вступление Великобритании и ФРГ в Североатлантический альянс
... Отмена оккупационного режима и присоединение к Североатлантическому альянсу После провала с ратификацией договора во французском парламенте Великобритания частично отказалась от своей традиционной антипатии к объединениям мирного времени и способствовала созданию Западноевропейского союза, членом ...
1694.
История отношений между Москвой и Дели
... ранге Посольств. 3. Перспективы развития отношений между Российской Федерацией и Индией   3.1 Изменение дипломатических отношений Москва-Дели За 50 лет дипломатических отношений между Москвой и Дели менялось многое - международная обстановка, состав правительств в Индии и России, их ...
1695.
История отношений Китая и России
... на север. В марте 1652 года около Ачанского острога (недалеко от нынешнего Хабаровска) произошло первое в истории военное столкновение вооруженных сил Китая и России.[14] Объединенному войску маньчжуров и местных племен численностью 2100 человек противостояло всего 206 казаков. Русские одержали ...
1696.
История международных отношений
... ;. В 1926 г. заключен Берлинский договор о дружбе и военном нейтралитете. Германия стала основным торговым и военным партнером СССР, что внесло существенные коррективы в характер международных отношений на последующие годы. В 1927 г. произошел разрыв дип. отношений с Англией. В конце 1920-х гг. с ...
1697.
История и развитие Международного Красного Креста
... на уважении свободы, независимости, равноправия и прав человека и справедливом распределении ресурсов". Целью курсовой работы является рассмотрение истории и развития Международного Красного Креста. Объектом исследования курсовой работы является Международный Красный Крест. Предметом ...
1698.
Исследование войны в Ираке
... . Пустыня и жара лишают американцев и их союзников возможности размещать свои гарнизоны вне городов. При этом коммуникации между гарнизонами чрезвычайно растянуты и уязвимы. Война в Ираке постепенно трансформируется в два основных вида боевых действий - «войну за города» и «войну за коммуникации». ...
1699.
Исследование внешнеторгового контракта, как основы внешнеэкономической деятельности
... ; содержащий сведения, необходимые для целей таможенного оформления и контроля. Рассматривая ВТК как основу внешнеэкономической деятельности предприятия, мы можем отметить, что: имеется в виду внешнеторговая составляющая ВЭД. Как уже отмечалось, ВЭД на сегодняшний день представляет собой вид ...
1700.
Использование зарубежного опыта (Северной Европы) в области прогнозирования, программирования и проектирования социально-экономической сферы в современных российских условиях
... , не имевших работы в течение двух лет, при условии их последующего трудоустройства на данном предприятии. В послевоенный период в странах Европейского Союза получило развитие программирование и прогнозирование социально-экономической сферы. Принимаемые программы сходны между собой и по методике ...


Наверх