Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Бухгалтерский учет и аудит

Количество работ в разделе: 4872
Название работы Скачать
3701.
Відповідальність аудитора
... і клієнта. Банк може вимагати, щоб аудиторська фірма відшкодувала завдані збитки, посилаючись на те, що аудит проведено з неналежною ретельністю. Кримінальна відповідальність. Аудитор (фізична особа) може бути притягнутим і до кримінальної відповідальності і визнаний винним у кримінальних злочинах ...
3702.
Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства
... і головний бухгалтер підприємства, об’єктами – обліковий процес, праця виконавців, система бухгалтерського обліку. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства   Організувати підприємство - це означає створити його, зареєструвати для початку діяльності, яка в майбутньому як ...
3703.
Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів
початок року На кінець звітного року V. Доходи майбутніх періодів 630 .0 0 У Балансі за визначеною П(с)БО 2 "Баланс" формою зобов'язання подано за такими розділами Пасиву: II. Забезпечення наступних витрат і платежів. III. Довгострокові зобов'язання. IV. Поточні зобов' ...
3704.
Витрати підприємства
... фінансової діяльності підприємства – витрати на відсотки (за одержиними кредитами, випущеними облігаціями, фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства. Багато підприємств, що здійснюють інвестиції, обліковують втрати від своєї діяльності за методом участі в капіталі. Втрати від участі в ...
3705.
Виробничі запаси - облік та аналіз
... законодавчими та нормативними документами України, їх характеристика наведена в табл.1.3. Таблиця 1.3 Характеристика нормативно – правової бази з обліку і аналізу виробничих запасів № Назва нормативного документу Ким і коли затверджений Коротка характеристика змісту норм. документу ...
3706.
Виробництво зерна, його економічна ефективність
... результат від застосування всіх виробничих ресурсів і визначається порівнянням одержаних результатів і витрат виробничих ресурсів. Економічна ефективність виробництва зерна - це одержання максимальної його кількості з одного гектару площі посіву при найменших затратах праці і коштів на 1 ц зерна. В ...
3707.
Виникнення та становлення вітчизняного аудиту
... співтовариства TACIS. Функціонування зарубіжних аудиторських фірм в Україні сприяє розвиткові вітчизняного аудиту, використанню світового досвіду і вдосконаленню діяльності власних фірм, становленню їх як високоорганізованих, компетентних, професійних аудиторських фірм відповідно до вимог ...
3708.
Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства
... , інформація може бути використана не повністю, отримуватись користувачем невчасно та у незручній формі. РОЗДІЛ2. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства на прикладі Криворізької районної адміністрації 2.1. Особливості загальної організац ...
3709.
Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
... регістрах необхідно визначити собівартість реалізованих товарів. З цією метою підприємства роздрібної торгівлі використовують метод ціни продажу. Послідовність визначення собівартості реалізованих товарів за методом ціни продажу наведено у вигляді таблиці. При застосуванні знижок слід звернути ...
3710.
Визначення первісної вартості готової продукції
... ії засвоїти методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті; ознайомитись з автоматизацією процесу обліку виробничих запасів. Визначення первісної вартості готової продукції згідно П (С) БО 9 „Запси", 16 „Витрати". 1.2 Поняття та класифікація готової продукції Готовою продукцією, ...
3711.
Визнання доходів за бартерними контрактами
... ється за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом (п. 23 ПБО 15 «Дохід»). Сума доходу = Справедлива вартість активів, робіт, послуг, які одержані або підлягають одержанню – Сума ...
3712.
Виды, состав бухгалтерской отчетности, сроки и порядок ее утверждения и представления
... 6 июля 1999 г. № 43н. Эти документы определяют принципы формирования бухгалтерских данных, регламентируют состав и структуру отчетности, порядок оценки ее показателей, правила ее представления. Согласно ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность рассматривается как единая система данных об имущественном и ...
3713.
Виды хозяйственного учёта на предприятии
... , внешней характеристикой системы учёта, которая в значительной мере влияет на её свойства, т.е. внутренние характеристики. Глава 2. Виды хозяйственного учёта Система хозяйственного учета представляет собой совокупность статистического, налогового и бухгалтерского учета. Статистический учет – ...
3714.
Виды хозяйственного учёта
... организуется хозяйственный учет – комплексная система наблюдения, измерения, регистрации и обработки фактов хозяйственной деятельности в целях её контроля. Представлен хозяйственный учёт тремя основными видами:   1.1 Оперативный учет   Осуществляется во время производства и отражает ...
3715.
Виды услуг, сопутствующих аудиту
... и проведение сопутствующих аудиту услуг Оказание услуг, сопутствующих аудиту, требует от аудиторских организаций выполнения следующих положений: а) действовать в соответствии с заданием, выполнения которого ждет от них заказчик, сформулированного в письменном виде (в форме договора, контракта, ...
3716.
Виды удержаний из заработной платы и организация их учета
... заработка за выполнение определенных стадий работы или производство определенного объема продукции. 1.2. Виды удержаний из заработной платы Из начисленной работникам организации заработной платы, оплаты труда по трудовым договорам, договорам подряда и по совместительству производят различные ...
3717.
Виды ревизий
... проведения контроля принимает на месте руководитель ревизионной группы (п. 21 Инструкции). Все это делает различия между такими видами контрольных мероприятий, как ревизия и проверка, весьма условными. В отличие от ранее существовавшего порядка новой Инструкцией установлен жесткий срок проведения ...
3718.
Виды организационных документов
... учредительные документы: устав или положение об организации, учредительный договор. Общие положения, определяющие наименования видов организационных документов и порядок их оформления, приведены в Гражданском кодексе РФ (гл.4, ч. I). Организация, являющаяся юридическим лицом, «действует на ...
3719.
Виды мошенничества в области предпринимательской деятельности
... . Вам и гарантии покажут, сделанные кустарно, но довольно добротно. Конечно это легкий вид мошенничества. В данной ситуации не рекомендуем сразу гнать визитера в шею. Он обычно хорошо осведомлен о деятельности в сфере, в которой предлагает сделку. Его следует хорошенько расспросить. Сделка может ...
3720.
Виды и содержание аудиторских заключений в ходе обязательного аудита
... аудиторского заключения и прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности. 3.         Виды и содержание аудиторских заключений. Аудиторское заключение в соответствии с положением федерального правила (стандарта) «Аудиторское заключение по финансовой ( ...
3721.
Виды и направления МСФО
... , когда они относятся непосредственно к приведению ОС в работоспособное состояние. ОС собственного производства признаются по себестоимости, определяемой по положениям МСФО 2. Запасы. Не допускается закладывать в первоначальную стоимость этих активов незаработанную прибыль. Процентные платежи по ...
3722.
Виды бухгалтерских счетов
... учета активов (счета активов) и счета для учета источников образования активов (счета источников). 2 Виды счетов: активные, пассивны и активно-пассивные В зависимости от того, учет каких средств ведется на бухгалтерских счетах, они делятся на активные, пассивные и активно-пассивные счета [9]. ...
3723.
Виды бухгалтерских балансов
... платежный баланс, межотраслевой баланс и др. В данной работе будет рассматриваться бухгалтерский баланс и его виды. Балансы могут классифицироваться по следующим признакам: времени составления; периодичности составления; форме отображаемой информации; источникам составления; объему информации ...
3724.
Виды аудиторских проверок. Аудит активов предприятия
... и точного представления в учете и отчетности нематериальных активов (НМА), которые существуют реально и находятся в собственности предприятия; -  проверка правильности начисления амортизации на НМА и на осуществления их списание. Аудиторские процедуры: 1.получение ведомости по учету НМА и ...
3725.
Виды аудита, сопутствующие аудиту услуг
... службы. Этому способствует расширение услуг, которые оказывают аудиторы субъектам хозяйствования, появление новых видов аудита. На первом этапе развития аудита в России аудиторские услуги были связаны с проведением обязательных аудиторских проверок, в последующие годы достаточно широко стали ...
3726.
Виды аренды основных средств и учёт арендных операций
... РБ, налог на недвижимость всегда уплачивает арендатор. Кроме договора, хозяйственные операции по аренде автомобилей оформляются актом приемки-передачи основных средств. Долгосрочная аренда основных средств - это аренда предприятий, цехов, участков с производственным оборудованием или только ...
3727.
Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю
трішнього банківського контролю, як і всі інші процедури банку, має бути чітко документована. Документація за процедурами внутрішнього банківського контролю (у паперовій або електронній формі) повинна бути доступною для користування працівниками банку. 1.1 Бухгалтерський контроль [В абзаці ...
3728.
Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність
... у якому висловлено думку аудитора про фінансову звітність Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність. Слід відзначити її: достовірність; об’єктивність; відповідність законодавчим вимогам (за потреби) Дата аудиторського висновку Дата закінчення аудиторської перевірки звітності ...
3729.
Види аудиторських висновків
... і натуральних одиницях; - зіставлення фінансових показників (фінансових коефіцієнтів) із середньогалузевими значеннями. 1.2    Структура й види аудиторських висновків Для формулювання обґрунтованої об'єктивної думки необхідно зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Пі ...
3730.
Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку
... ів обліку витрат класу 9) та кредитом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Можливі види вибуття запасів, а також їх відображення в бухгалтерському обліку наведено в таблиці з кореспонденцією рахунків для кожного з видів вибуття запасів. Відображення в бухгалтерському ...
3731.
Вибір форми організації бухгалтерського обліку
... у нього є можливість обслуговувати декілька підприємств одночасно. Другим чинником, який зумовлює поширеність даної форми організації бухгалтерського обліку є поява спрощеної системи оподаткування для фізичних осіб. Перевагою такої форми організації бухгалтерського обліку є розширення кругозору ...
3732.
Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
... нумеруються у хронологічному порядку, підписуються головним бухгалтером підприємства та виконавцем і записуються до реєстраційного журналу. Вибір меморіально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку обумовлений достатньою простотою її будови, наочністю записів, можливістю розподілу облікової ...
3733.
Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
... і можуть самостійно створювати додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку. “Акцент-бухгалтерія” – це універсальна автоматизована програма для ведення бухгалтерського, управлінського та фінансового обліку на підприємствах. Ця програма забезпечує повноцінний правильний з бухгалтерської точки ...
3734.
Взносы в соцстрах и по земельному налогу по новым правилам
... 2006 г. (строка 3 таблицы 2 разд. I). Поэтому общая сумма начисленных взносов за июнь составила 52 001,04 руб. (52 000,89 + 0,15). И на 1 июля 2006 г. расхождений у фирмы не будет. Расчет по земельному налогу Во II квартале, как мы уже отметили, изменилась форма расчета по авансовым платежам ...
3735.
Ведение бухгалтерского учета в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Тюменской области
... 00 00000 00 0000 000 Доходы 7769543,4 <*> Учитываются средства областного бюджета. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2007 год Наименование расходов Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма (тыс. ...
3736.
Ведение бухгалтерского учета
... организацией форма бухгалтерского учета указывается в учетной политике организации. В настоящей работе рассматриваются основные способы (формы) ведения бухгалтерского учета на предприятии. При выполнении работы использовались учебники и учебные пособия по теории бухгалтерского учета. 1. ...
3737.
Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
... власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регі ...
3738.
Вартість об'єкта інвестиційної власності
... . Справедлива вартість об'єкта інвестиційної власності визначається без обліку витрат, що виникають при його продажі. Справедлива вартість об'єкта інвестиційної власності відбиває стан ринкових цін за станом на звітну дату. Оскільки ринкові умови можуть мінятися, сума, представлена як справедливу ...
3739.
Варианты курсовых работ по теме "Аудит"
... и объект работы; -          цель и задачи работы; Тематика вариантов курсовых работ Вариант 1 1. Аудит основных средств и нематериальных активов. 2. Практическое задание. Вы являетесь ответственным за аудит основных средств и нематериальных ...
3740.
Бюджеты и их роль в управленческом учете
... вида деятельности, которая обеспечивает положительный денежный поток, прогнозирование его объемов и приблизительных сроков поступления. Выводы Роль системы управленческого учета и бюджетирования состоит в том, чтобы представить всю финансовую информацию, показать движение средств, финансовых ...
3741.
Бюджетный учет и отчетность
... себестоимости определить 38 Начислен налог на прибыль  определить 39 Перечислен в бюджет налог на прибыль  определить БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ Методические указания и задания к выполнению курсовой работы  для студентов специальности 060500 Составитель ...
3742.
Бюджетный учет и отчетность
... 2006 года № 25н «Об утверждении Инструкции по бюджетному учету». Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 года № 72н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ». ...
3743.
Бюджетный учет и отчетность
... сумм на соответствующих счетах аналитического учета счета 010400000 "Амортизация". По объектам основных средств амортизация, в целях бюджетного учета, начисляется в следующем порядке: на объекты основных средств стоимостью до 1000 рублей включительно, а также на драгоценности, ювелирные ...
3744.
Бюджетное устройство организации
... к тому или иному уровню бюджетной системы Российской Федерации. Для России как федеративного государства бюджетное устройство характеризуется наличием трех уровней бюджетного управления и бюджетной деятельности: 1.          Федеральный уровень бюджетного ...
3745.
Бюджетное планирование
... контроля . Бюджет представляет собой набор показателей (критериев) которые должны использоваться при контроле деятельности предприятия. Также, бюджетное планирование позволяет выявить отклонения от плановых показателей и скорректировать действия. 4.         ...
3746.
Бюджетний облік
... . Всі вони тісно пов'язані між собою і доповнюють одна одну. Функція спостереження, відображення та узагальнення полягає в тому, що з допомогою бюджетного обліку здійснюється спостереження за планомірним створенням і використанням централізованого фонду грошових засобів країни. За допомогою цієї ...
3747.
Бюджетирование как элемент управленческого учета на малых предприятиях
... технологии, предназначенные для того, чтобы сделать предприятие максимально эффективным за счет достижения высокого качества управления. 2 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 2.1 Бюджетирование – основа эффективного управления бизнесом За 20 лет развития ...
3748.
Бюджетирование и контроль затрат
... лишь в той части, которая непосредственно затрагивает финансовую отчетность и ее показатели. И, конечно, в них ничего не сказано о методах учета и контроля затрат, о калькулировании себестоимости продукции, о так называемом учете ответственности (responsibility accounting), когда с целью усиления ...
3749.
Бюджетирование в системе управленческого учета
... контролируемые и неконтролируемые отклонения. Поэтому совершенствование форм первичных документов является необходимым этапом при разработке и внедрении системы управленческого учета по центрам ответственности. Еще одним приоритетным направлением совершенствования учета по центрам ответственности ...
3750.
Бюджетирование в производственной организации
... можно подразделять на расходы по организации, сбыту, расходы на рекламу, транспортно-экспедиционные расходы, прочие расходы. В зависимости от организации процесса бюджетирования и детализации системы планирования расходы на продажу могут планироваться как в натуральных и стоимостных величинах, так ...
3751.
Бюджетирование в бухгалтерском управленческом учете
... предприятие имеет все возможности для функционирования на рынке. 1.   Понятие бюджета, его значение и виды. Под бюджетированием в бухгалтерском управленческом учете понимается процесс планирования. Соответственно бюджет – это план. Планирование – это особый тип процесса принятия ...
3752.
Бухучет в зарубежных странах
... Потому, что большинство их служащих являются профессионалами и имеют соответствующие сертификаты. Аудиторские и планирующие организации. Положение бухучета в мире современного бизнеса создало систему контроля профессиональных, образовательных и этических стандартов для бухгалтеров. Американский ...
3753.
Бухучет
юту, предприятия имеют право зачислять на валютный счет выручку, получаемую в соответствии с внешнеэкономической деятельностью, покупать и продавать валюту. При поступлении выручки в ин. валюте в соответствии с законом пр-е обязано 50% выручки продавать на вал. рынке ч-з уполномоченные банки. ...
3754.
Бухгатлерский учет в ООО КК "Центр поддержки предприятий"
... продукцию Величина износа выражается в процентах к первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и называется нормой износа. В «Центре поддержки предприятий» учет износа основных средств автоматизирован. С помощью вычислительной техники рассчитывается сумма износа по каждому ...
3755.
Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві
... послуг на фін. рез-т 791 903 800 15 Списано адмін.та ін.витрати 791 92,94 350 16 Списано дохід на фін.рез-т 703 791 1000 Бухгалтерський облік у турагента   № Зміст хоз. операції Дебет Кредит Сума Податковий облік ...
3756.
Бухгалтерський облік у банку
... 1. Чому нові підходи до аналітичного обліку вважають елементом програми реформування бухгалтерського обліку в банках? 2. Як здійснюється порядковий облік рахунків, що ведуться в банках? 3. У чому полягає різниця між формуванням номера аналітичного рахунка та нумерації рахунків доходу бюджету. 4. ...
3757.
Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
... ємстві покладено на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером. Застосовується План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. З метою забезпечення необхідної деталізації обліково-економічної інформації ...
3758.
Бухгалтерський облік на підприємстві
... продукцію. випіска банка 12000 311 361 23. Списано фактичну собівартість відвантажених (реалізованих) готових виробів зі складу підприємства. бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості готової продукції 2500 901 26 24. Визначіть і спишіть суму чистих доходів від ...
3759.
Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі
... їни №45 від 29.01.2007 «Про затвердження Методичних рекомендацій про складання регістрів бухгалтерського обліку податкових різниць, валових доходів та валових витрат»). Суб'єкти малого підприємництва, які є платниками податку на прибуток і застосовують спрощений План рахунків бухгалтерського обл ...
3760.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах
... № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом». Згідно зі змінами та доповненнями до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, внесеними Наказом Державного казначейства України від 26.03.2002 № 54, рахунок № 81 поділяється на такі субрахунки: - № ...
3761.
Бухгалтерський облік
... ; Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. 1. Поняття фінансових інвестицій Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються ПБО 12 “Фінансові інвестиції”. Відповідно ...
3762.
Бухгалтерський облік
... вартість 030 258964 258964  первісна вартість 031 знос 032 ( ) ( ) Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 ...
3763.
Бухгалтерський облік
... 20 «Товари» Рахунок 631 «Розрахунки з постачаль-никами» Перед тим, як рознести господарські операції з журналу реєстрацій на рахунки бухгалтерського обліку, відкриваємо відповідні рахунки, тобто внесемо початкове сальдо ( Сп ) по рахунках на початок періоду: Актив Сума, ...
3764.
Бухгалтерський облік
... обліку буде відображена операція безкоштовної передачі основних засобів ? 16.Які види ремонту вам відомі? Дайте їх характеристику. 17.Як в бухгалтерському обліку враховуються витрати по ремонту основних засобів? 18.Розкрийте зміст термінів “амортизація”, “вартість яка амортизується”, “ліквідаці ...
3765.
Бухгалтерський облiк основних засобiв
... Законом про прибуток норм, приведе до завищення показників залишкової вартості основних засобів і заниженню норм амортизаційних відрахувань, тобто до завищення оцінки активів і доходів (прибутку) у фінансовій (бухгалтерської) звітності. АМОРТИЗАЦІЯ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ Амортизація інших ...
3766.
Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
... звітності ВАТ «Львівагромашпроект». Проведені дослідження з питань дозволяють зробити наступні висновки і пропозиції. Бухгалтерський баланс – це основний фінансовий звіт, який відображає майновий та фінансово-економічний стан підприємства на визначену дату, як правило, на закінчення звітного пері ...
3767.
Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
... Нараховані дивіденди акціонерам 443 671 6. Сплачені страхові виплати за автомобіль 93 76 7. Зараховано кредит на поточний рахунок підприємства 311 601 8. Відсотки віднесено на витрати майбутніх періодів 39 684 9. Відображено амортизацію основних засобів 23 ...
3768.
Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
... дебіторської. Проведений аналіз свідчить про ліквідність підприємства і його можливість ліквідувати свої борги за рахунок власних засобів. Додаток 1 План рахунків бухгалтерського обліку на недержавних підприємствах СИНТЕТИЧНІ РАХУНКИ (РАХУНКИ ПЕРШОГО ...
3769.
Бухгалтерское дело
... на наблюдение, измерение, регистровую обработку и передачу информации в стоимостной оценке о имущ. хозяйственного субъекта. 2. Предметом бухгалтерского дела является комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых по своему содержанию тем, отражающих правовые, экономические и методологические вопросы ...
3770.
Бухгалтерско-управленческий учет
... прибыли, а также для оценки изменения одного из этих факторов или нескольких факторов вместе. Тесты 1. Основной функцией бухгалтерского управленческого учета является: а) формирование целевых потоков информации, направленных на решение конкретных задач управления; б) учет затрат и составление ...
3771.
Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет предприятия "Альфа"
... плате осуществляется на счете 70. Начисления оплаты труда в ООО "Альфа" отражаются в бухгалтерском учете по Дт счета 44 – всем работникам административно-управленческого персонала и остальным работникам предприятия. Положения о премировании не разработано, премии не начисляются и не ...
3772.
Бухгалтерский финансовый учет на предприятии
... ”, а банку немедленно сообщается о таких суммах для внесения исправлений. В последующих выписках банк вносит исправления, а в бухгалтерском учете предприятия задолженность списывается. На полях проверенной выписки против сумм операций и в документах проставляются коды счетов, корреспондирующих со ...
3773.
Бухгалтерский финансовый учет материалов
... с. 12 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 августа 2000 г . № 117-ФЗ. 13 Черемисина С.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2007. – 262 с. 14 Поленова С.Н. ...
3774.
Бухгалтерский финансовый учет в производственной организации
... учета на 01.01.20ХХ г.; -     аналитические данные к счетам бухгалтерского финансового учета на 01.01.20ХХ г.; -     перечень хозяйственных операций организации за январь месяц 20ХХ г., представленный в журнале регистрации операций. Суммы хозяйственных ...
3775.
Бухгалтерский финансовый учет
... и расходов. Доходы и расходы зависят от характера, условий и направлений деятельности организации. Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрена система счетов для выявления конечного финансового результата работы организации: сч.90 «Продажи», сч.91 «Прочие доходы и расходы», сч.99 «Прибыли и ...
3776.
Бухгалтерский финансовый учет
... ту часть затрат на оплату труда, которую включают в себе­стоимость продукции (работ, услуг) и издержки обращения (расхо­ды на продажу). Для целей бухгалтерского учета (в основном для использова­ния в качестве базы при распределении косвенных расходов) опла­ту труда, включаемую в себестоимость ...
3777.
Бухгалтерский финансовый и управленческий учет на предприятии
... , 10600 100 В том числе: - сотрудники предприятия 2404 22,7  - прочие розничные покупателли 8196 77,3 3.         Сравнение бухгалтерского финансового и управленческого учета Таблица 6 Критерии сравнения Финансовый учет ...
3778.
Бухгалтерский учёт: НДС и налог на прибыль
... и учёта объектов хозяйственных операций для целей налогообложения отличается от порядка их группировки и отражения в бухгалтерском учёте. Ставки налога на прибыль организаций Ставки налога на прибыль дифференцированы в зависимости от вида дохода хозяйствующего субъекта. Действующие ставки по ...
3779.
Бухгалтерский учёт, его виды и контроль
... , движения и использования, а также связанные с этим денежные, расчетные и кредитные операции.ю которые изменяют имущество и источники его формирования. Сущность предмету бухгалтерского учёта раскрывается через объекты учета, которые можно выделить в такие основные группы: -   & ...
3780.
Бухгалтерский учёт расхода материалов
... приобретения материально-производственных запасов (ФИФО), по стоимости последних по времени приобретения материально-производственных запасов (ЛИФО). 2 Бухгалтерский учёт расхода материалов 2.1 Первичные документы, основные счета и субсчета применяемые при учёте материально-производственных ...
3781.
Бухгалтерский учёт нематериальных активов
... от одного подотчётного лица к другому оформляется накладной на внутреннее перемещение с выполнением бухгалтерской проводки внутри счёта 01 «Основные средства». [12, с. 201] Любой объект нематериальных активов, принимаемый к учёту, должен быть выражен той или иной объективной формой, допускающей у ...
3782.
Бухгалтерский учёт на предприятии
... и технологических работ». После завершения формирования первоначальной стоимости приобретенных или созданных нематериальных активов они приходуются на предприятии бухгалтерской записью: дебет счета 04 «Нематериальные активы» и кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» – в сумме ...
3783.
Бухгалтерский учёт источников собственных средств на примере ГУП КК "Тихорецкое ПАТП"
... ) возникает необходимость более подробного отражения элементов учётной политики.   3. Оценка организации бухгалтерского учёта источников собственных средств ГУП КК «Тихорецкое ПАТП» 3.1. Бухгалтерский учёт уставного фонда В унитарных предприятиях для учёта расчётов с государственными и ...
3784.
Бухгалтерский учёт валютных операций
... имущество и обязательства, используемые предприятием для ведения хо­зяйственной деятельности за пределами Российской Федера­ции. Для обособленного ведения бухгалтерского учета валютных операций используются субсчета к соответствующим счетам Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной ...
3785.
Бухгалтерский учёт в экономическом анализе в системе управления предприятием
... снижение удельного веса дебиторской задолженности отмечает положительную тенденцию. [5, c.240-242] 1.2. Бухгалтерский учет в системе управления предприятием В бухгалтерии предприятия - в этом центральном звене внутреннего производственного учета и отчетности аккумулируются все фактические ...
3786.
Бухгалтерский учёт в СССР
... , как классификация счетов, ее цель — систематизировать три вида хозяйственных отношений: экономические, юридические и финансовые. В конструируемой модели бухгалтерского баланса выделяются две аксиомы: Пачоли — о равновеликости дебета и кредита, и Пизани — о равновеликости сальдо динамических и ...
3787.
Бухгалтерский учёт в средние века
... должника деньги, а учет кредиторской задолженности заемщика нисколько не заботил. Это была печаль того, кто деньги дал. Профессиональные услуги. В средние века независимыми лицами за плату стали оказываться профессиональные услуги в области учета. Начиная с VIII в. появляются странствующие писцы, ...
3788.
Бухгалтерский учет: российская практика и международные стандарты
... учета, основанной на рыночных принципах хозяйствования, происходит в РФ в процессе реформирования бухгалтерского учета и отчетности на основе международных стандартов. Реализация программы реформирования российского бухгалтерского учета требует решения комплекса сложных задач, а именно изменений в ...
3789.
Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза
... дипломной работы предъявляемым требованиям к выпускной квалификационной работе по специальности 08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», специализации «Бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтерская экспертиза», обязательно присутствует резюме её допуска к защите. ...
3790.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит финансовых результатов
... организации. Эту задачу можно назвать основной, так как по данным бухгалтерского учета делается анализ хозяйственной деятельности предприятия, в основном анализируется финансовый результат. На основе сделанного анализа руководитель принимает управленческое решение, которое направлено на улучшение ...
3791.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит основных средств на предприятиях АПК (на примере КП "Майский")
... цикл, если он превышает 12 месяцев [7]. Основные средства предприятия разнообразны по составу и назначению. Для правильной организации бухгалтерского учета и начисления амортизации, составления статистической отчетности, а также для анализа их использования все основные средства объединяются в ...
3792.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит материально-производственных запасов в ОАО "Орскнефтеоргсинтез"
... запасов, списания недостач, потерь и хищений; 4. Проверка эффективности использования материально-производственных запасов; Программа аудита материально-производственных запасов ОАО «Орскнефтеоргсинтез» за период с 01.01.2001г. по 31.12.2001г. представлена в Приложении В программе представлены ...
3793.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности
... контроля. Таблица 2.2 Оценка системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности в ООО "Кора" № п/п Содержание вопроса Вариант ответа Да Нет Нет ответа 1 Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками -наличие и ...
3794.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
... вопросы: трудности в выполнении разделов программы практики и их причины; круг вопросов, недостаточно освещенных в курсах бухгалтерского учета, анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия и аудита; обеспечение руководства практикой; условия прохождения практики; недостатки ...
3795.
Бухгалтерский учет ценных бумаг
... пользуется услугами депозитария, то ценные бумаги продолжают числиться в бухгалтерском учете у предприятия владельца с указания в аналитическом учете реквизитов депозитария. 1.6. Аналитический учет ценных бумаг Аналитический учет ценных бумаг ведется по видам вложений (акции, облигации и др.) и ...
3796.
Бухгалтерский учет хозяйственных процессов
... обязательства; хозяйственные операции (процессы) и их результаты - снабжение, производство, продажа и финансовые результаты. Хозяйственные процессы как объекты бухгалтерского учета состоят из процессов: приобретения (заготовки) материалов, средств производства, найма рабочей силы, производства и ...
3797.
Бухгалтерский учет финансовых результатов
... , формирование финансовых результатов предприятия   Финансовый результат представляет собой прирост (или уменьшение) стоимости собственного капитала организации, образовавшийся в процессе предпринимательской деятельности за отчетный период. В бухгалтерском учете результат такой деятельности ...
3798.
Бухгалтерский учет финансовых вложений на предприятиях различных форм собственности
... текущая рыночная стоимость, используется один из следующих способов оценки: 1. по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 2. по средней первоначальной стоимости; 3. по первоначальной стоимости первых во времени приобретения финансовых вложений (способ ...
3799.
Бухгалтерский учет финансовых вложений в ценные бумаги
... экономических отношений, ведущие бухгалтерский учет непосредственно сталкиваются с учётом операций с ценными бумагами. На данный момент отсутствует единое положение, регулирующее все аспекты бухгалтерского учета финансовых вложений, и при их бухгалтерском и налоговом учете приходится опирать на ...
3800.
Бухгалтерский учет финансовых вложений
... руб. 90 шт. по 1100 руб. = 99000 руб. Итого 130 шт. на 141 000 руб.   1.3 Изменение оценки отдельных видов вложений. В со­от­вет­ст­вии с По­ло­же­ни­ем о бух­гал­тер­ском уче­те и от­чет­но­сти (3, п. 39) вло­­ж­ения ор­га­ни­за­ции в ак­ции дру­гих ор­га­ни­за­ций, ко­ти­рую­ ...


Наверх