Войти на сайт

или
Регистрация

НавигацияАтестація робочих місць в птахівництві


Зміст

Вступ.3 1. Характеристика діяльності птахофабрики «Оріль-Лідер» і організації проведення атестації робочих місць 2. Організація робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер» та основні положення по атестації робочих 2.1 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць 2.2 Основні положення по атестації робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер» 2.3 Підготовка до проведення атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриці «Оріль-Лідер» 2.4 Проведення атестації і оформлення її результатів на птахофабриці «Оріль-Лідер» 3.1 Виробництво яєць на птахофабриці «Оріль-Лідер» 3.2 Виробництво м’яса курчат-блойлерів 3.3 Проведення інструктажу по охороні праці на птахофабриці «Оріль-Лідер» Висновки і пропозиції Список використаних літературних джерел Додатки Додаток 1 Додаток 2
Вступ

Динамічного і пропорційного розвитку національної економіки, формування її раціональної галузевої структури можна досягти шляхом забезпечення збалансованих співвідношень між проміжним та кінцевим продуктами всіх галузей, а також між обсягами та структурою виробництва і кінцевим споживанням. Це потребує розробки комплексного підходу до дослідження ролі сільського господарства в системі макроекономічних взаємозв’язків.

Сільське господарство як складова національної економіки не тільки має значну частку у ВВП, платіжному та зовнішньоторговельному балансі і на ринку праці, але й є активним споживачем товарів та послуг інших галузей, опосередковано створює в них робочі місця. Отже, воно може суттєво впливати на розвиток інших галузей та макроекономічну стабільність держави. Отже питання атестації робочих місць на підприємствах сільського господарства відіграє значну роль в розвитку окремого господарства і галузі в цілому.

Проблемі визначення взаємо зв’язку підвищення продуктивності праці і атестації робочих місць приділяли увагу Г. Киперман, К. Маркс, В. Петті, Д. Рікардо, Т. Рябушкін, М. Трейсі, А. Сміт, С. Шольц; та вітчизняні вчені-економісти: С. Дем’яненка, І. Лукінова, О. Могильного, О. Онищенка, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Точиліна, В. Трегобчука, О. Шпичака, А. Юзефовича, В. Юрчишина.

Інформаційну базу дослідження становили Постанови Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України, законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань сільськогосподарської діяльності. Широко використана наукова інформація, яка має форму недрукованої продукції і розміщена в мережі INTERNET.


1. Характеристика діяльності птахофабрики «Оріль-Лідер» і організації проведення атестації робочих місць

Закрите акціонерне товариство «Оріль-Лідер» — це великий цілісний комплекс бройлерного виробництва. Свою назву підприємство одержало від назви річки Оріль, в долині якої воно побудоване.

Сьогодні на підприємстві функціонують 17 цехів із вирощування бройлерів (8 із них новостворені) з одночасною посадкою близько 3,5 млн голів птиці, новий інкубаторій виробництва компанії PAS REFORM, що дає можливість інкубувати до 35 млн шт. яєць на рік, та автоматизований забійний цех виробництва голландської фірми MEYN Food Processing Technology. Щороку птахофабрика виробляє близько 49,7 тис. тонн м’яса в забійній вазі, що становить близько 37% від загального обсягу м’яса птиці, виробленого «Миронівським хлібопродуктом» у 2005 році, та близько 36% — у 1-й пол. 2006 р.

Наукова організація праці в птахівництві є запорукою збільшення продуктивності праці на підприємстві, а відповідно і доходів. Працюючи з птахами робітники можуть нашкодити своєму здоров’ю, щоб цього не трапилось на птахофабриці ЗАТ «Оріль-Лідер» регулярно проводиться атестація робочих місць працівників.

Метою проведення атестації робочого міста полягає в визначити всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, визначити які шкідливі фактори впливають на працівника, як їх усунути повністю або хоча б послабити їх дію. Також визначити пільги та компенсації які надаються працівникові птахофабрики ЗАТ «Оріль-Лідер» під час роботи та пільги при визначенні пенсійного забезпечення.

Роботі з атестації і реорганізації робочих місць на підприємстві передує аналіз застосовуваних технологічних процесів, організації праці і управління в цілому по структурному підрозділі для визначення основних напрямків удосконалювання робочих місць. Для конкретних груп взаємозамінних робочих місць виділяються приоритетного напрямку, що стають об'єктами більш ретельних досліджень функціонально-вартісного аналізу (ФСК).


2. Організація робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер» та основні положення по атестації робочих   2.1 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць

Робоче місце є основною ланкою виробництва пташиного м’яса, від раціональності його організації залежить комплекс питань наукової організації праці. Тому, що саме на робочому місці відбувається поєднання елементів виробничого процесу — засобів праці, предметів праці і самої праці. На робочому місці досягається головна мета праці — якісне, економічне і своєчасне виконання встановленого обсягу роботи.

Організація робочого місця передбачає собою систему заходів щодо його оснащення засобами і предметами праці і розміщенню їх у визначеному порядку. Організація обслуговування робочого місця означає його забезпечення засобами, предметами праці і послугами, необхідними для здійснення трудового процесу.

Основною метою організації робочого місця є досягнення високоякісного й економічно ефективного виконання виробничого завдання у встановлений термін на основі повного використання устаткування, робочого часу, застосування передових методів праці з найменшими фізичними зусиллями, створення безпечних і сприятливих умов ведення робіт.

При проектуванні робочих місць необхідно дотримуватись умови узгодження параметрів організаційного оснащення трудового процесу, навколишнього середовища з психофізіологічними даними людини, що сприятиме більш ефективному і надійному трудовому процесу. При проектуванні робочих місць необхідно також враховувати освітленість, температуру, вологість, тиск, шум, кількість пилу й інші санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць в птахівництві. Необхідними вимогами є забезпечення умов для безпечного ведення робіт, дотримання норм і правил техніки безпеки й ін.

Оснащення і планування робочих місць — основа їхньої організації. Елементами оснащення робочих місць є основне і допоміжне устаткування, організаційне і технічне оснащення. Система обслуговування є найбільш важливою складовою частиною виробничого процесу і має своєю метою забезпечення його безперебійного й ефективного функціонування. Від організації обслуговування багато в чому залежать продуктивність праці, ритмічність виробництва та його ефективність.

Для підвищення продуктивності праці, забезпечення збалансованості робочих місць із трудовими ресурсами використовується механізм атестації і раціоналізації окремих робочих місць, а також атестації технологічних процесів ділянок і цехів. У ході атестації комплексно оцінюються їхній технічний, організаційний стан, умови праці і техніка безпеки, розглядаються можливості росту фондовіддачі, кваліфікаційний потенціал працівників. У результаті атестації по кожному робочому місцю (технології, ділянці і т.п.) приймається одне з наступних рішень: продовжувати експлуатацію без внесення змін, дозагрузити, раціоналізувати працю з метою доведення всіх показників до нормативного рівня або ліквідувати. Організація роботи з проведення атестації робочих місць включає кілька етапів: облік робочих місць, підготовчі і роз'яснювальні заходи, формування спеціальних робочих груп для її реалізації, оцінка ефективності даної роботи.

 

2.2 Основні положення по атестації робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

В даний час порядок проведенні атестації робочих місць за умовами праці визначається прийнятим Міністерством праці і соціального розвитку України Положенням про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. У відповідності з яким атестація робочих місць за умовами праці розуміється, як система аналізу й оцінки робочих місць на відповідність вимогам по охороні праці.

Вона містить у собі: проведення оздоровчих заходів, ознайомлення працюючих з умовами праці, підтвердження або скасування права на надання компенсацій і пільг працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці.

Атестації підлягають усі наявні на птахофабриці «Оріль-Лідер» робочі місця. У відповідності до Конвенції 155 Міжнародної організації праці, робоче місце - місце, де працівник повинний знаходитися або куди йому необхідно з’являтися в зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно знаходиться під контролем роботодавця. Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Умови праці підрозділяються на чотири класи.

Перший клас – оптимальні умови праці, тобто умови праці, при яких зберігається не тільки здоров'я працюючих, але і створюються передумови для підтримки високого рівня працездатності.

Другий клас – припустимі умови праці – характеризуються такими рівнями факторів середовища і трудового процесу, що не перевищують установлених гігієнічними нормативами для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни і не повинні робити несприятливого впливу на стан здоров'я працюючого і його потомстві.

Третій клас – шкідливі умови праці – характеризуються наявністю виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і несприятливо впливають на організм працюючих і/або його потомство.

Четвертий клас – небезпечні (екстремальні) умови праці – характеризуються такими рівнями виробничих факторів, вплив яких протягом робочої зміни або її частини створює погрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних захворювань.

На птахофабриці «Оріль-Лідер» умови праці в яких працюють співробітники відноситься до першого класу категорій.

Результати атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриці «Оріль-Лідер» використовуються з метою:

-          планування і проведення заходів щодо охорони й умов праці, відповідно до діючих нормативних правових документів;

-          сертифікації організації робіт з охорони праці;

-          обґрунтування надання пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, у передбаченому законодавством порядку;

-          рішення питання про зв'язку захворювання з професією, установлення діагнозу профзахворювання;

-          розгляду питання про припинення (призупиненні) експлуатації цеху, ділянки, устаткування, зміні технологій;

-          включення в трудовий договір (контракт) умов праці працівників;

-          ознайомлення працюючих з умовами праці на робочих місцях;

-          складання статистичної звітності за формою 1-Т (умови праці);

-          застосування адміністративно-економічних санкцій до посадових осіб у зв'язку з порушеннями законодавства про охорону праці.

Терміни проведення атестації встановлюються керівництвом птахофабрики «Оріль-Лідер» не рідше одного разу в п'ять років.

Обов'язкової переатестації підлягають робочі місця після заміни виробничого устаткування, зміни технологічного процесу, реконструкції засобів колективного захисту й ін., а також за вимогою органів Державної експертизи умов праці України у випадку виявлення порушень при проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

2.3 Підготовка до проведення атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриці «Оріль-Лідер»

Для проведення атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриці «Оріль-Лідер» видається наказ, за яким:

1.         створюється атестаційна комісія організації і, при необхідності, комісії в структурних підрозділах;

2.         призначаються голова і члени атестаційної комісії, а також відповідальний за складання, ведення і збереження документації по атестації;

3.         визначаються терміни і графік проведення атестації.

До складу атестаційної комісії рекомендується включати фахівців служб охорони праці, організації праці і заробітної плати, головних фахівців, керівників підрозділів, медичних працівників, представників профспілкової організації і спільних комітетів (комісій) по охороні праці, уповноважених (довірених) осіб по охороні праці професійних союзів або трудового колективу.

Атестаційна комісія:

1.         здійснює методичне керівництво і контроль за проведенням робіт з атестації;

2.         складає повний перелік робочих місць організації з виділенням аналогічних по характеру виконуваних робіт і умовам праці;

3.         складає перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, показників ваги і напруженості трудового процесу на кожному робочому місці з урахуванням скарг працівників на умови праці;

4.         привласнює коди виробництвам, цехам, ділянкам, робочим місцям;

5.         розробляє пропозиції по поліпшенню й оздоровленню умов праці;

6.         формує необхідну нормативно-довідкову базу для проведення атестації;

7.         виявляє найбільше травмонебезпечні ділянки, роботи й устаткування;

8.         атестує і приймає рішення по подальшому використанню робочих місць.

Свою роботу атестаційна комісія починає зі складання переліку всіх робочих місць організації, що підлягають атестації за умовами праці. У переліку вказуються найменування робочих місць (професія, посада) і кількість працівників, зайнятих на цих робочих місцях.

На кожне робоче місце (або групу аналогічних робочих місць) складається карта атестації робочого місця (робітників місць) за умовами праці (Додаток 1). Працівник, чиє робоче місце атестується за умовами праці, підписує Карту атестації.

Для здійснення методичного керівництва атестацією комісія формує нормативно-довідкову базу й організує її вивчення. Нормативно-довідкова база містить у собі Положення про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, стандарти і нормативи, перераховані в Переліку основних стандартів системи стандартів безпеки праці і гігієнічних нормативів, використовуваних при атестації робочих місць за умовами праці, і інші нормативні і довідкові матеріали.

2.4 Проведення атестації і оформлення її результатів на птахофабриці «Оріль-Лідер»

 

При проведенні атестації на птахофабриці «Оріль-Лідер» проводиться:

1.         Визначення фактичних значень небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

2.         Оцінка травмобезпеки робочих місць.

3.         Оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту.

4.         Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях.

5.         Визначення фактичних значень небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

На підставі характеристик технологічного процесу, застосовуваних матеріалів, сировини, устаткування для кожного робочого місця складається перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Для кожного робочого місця повинні бути оцінені всі небезпечні і шкідливі виробничі фактори – хімічні, фізичні, біологічні, психо-фізіологічні. Рівні небезпечних і шкідливих виробничих факторів визначається на підставі інструментальних вимірів.

Інструментальні виміри і ергономічні дослідження повинні проводитися в процесі роботи з використанням методів, передбачених Держстандартами або іншими нормативними документами, відповідно до згадуваного Переліку основних стандартів безпеки праці і гігієнічних нормативів.

Дані інструментальних вимірів виробничих факторів оформляються протоколами з вказівкою в них наступних даних:

1.         найменування організації, код підрозділу і робочого місця;

2.         дата проведення вимірів;

3.         найменування організації, притягнутої до виконання вимірів;

4.         найменування вимірюваного виробничого фактора;

5.         засоби і метод виміру;

6.         місце проведення вимірів, ескіз приміщення з указівкою крапки виміру;

7.         фактичне значення параметра;

8.         посади, прізвища, ініціали і підписи працівника, що проводив виміри, і представника адміністрації об'єкта, на якому проводилися виміри;

9.         підпис відповідальної особи, печатка організації, де виконання вимірів.

Результати оцінки небезпечних і шкідливих виробничих факторів вносяться в карту атестації робочого місця за умовами праці.

Основними об'єктами оцінки травмобезпеки робітників місць є:

1.         виробниче устаткування,

2.         пристосування й інструменти,

3.         забезпеченість засобами навчання й інструктажу.

Травмобезпека це відповідність робочих місць вимогам безпеки праці, що виключає травмування працюючих в умовах, установлених нормативними правовими актами по охороні праці

Оцінка травмобезпеки виконується шляхом перевірки відповідності виробничого устаткування, пристосувань і інструментів, а також засобів навчання й інструктажу вимогам нормативних правових актів.

При оцінці травмобезпеки здійснюють спробні пуски і зупинки виробничого устаткування з дотриманням вимог безпеки.

У випадках, коли устаткування і пристосування виготовлені до введення в дію нормативних актів, що поширюються на них, або коли ці акти не розроблені і не затверджені у встановленому порядку, оцінка проводиться на відповідність вимогам, викладеним у загальнодержавних нормативно - правових актів, що забезпечують безпечні умови праці на робочих місцях.

Оцінка травмобезпеки робітника місця оформляється протоколом.

Результати оцінки травмобезпеки вносяться й у Карту атестації робочого місця за умовами праці.

По кожному робочому місцю оцінюється забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту, а також ефективність цих засобів. Оцінка здійснюється шляхом зіставлення виданих засобів з Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту і з іншими нормативними документами.

Ефективність засобів індивідуального захисту повинна підтверджуватися сертифікатами відповідності. Оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту оформляється протоколом.

Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях складається з оцінок:

1.         ступеня шкідливості і небезпеки;

2.         ступеня травмобезпеки;

3.         забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту, а також ефективності цих засобів.

Результати оцінки фактичного стану умов праці на робочому місці заносяться в Карту атестації робочих місць за умовами праці, у якій атестаційною комісією організації дається висновок про результати атестації.

Якщо на робочому місці небезпечні і шкідливі виробничі фактори або відсутні, або їхні значення відповідають оптимальним чи припустимим величинам, вимоги по травмобезпеки виконані, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, робоче місце визнається атестованим.

Якщо на робочому місці фактичні значення небезпечних і шкідливих виробничих факторів перевищують існуючі норми або вимоги по травмобезпеці і забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту не відповідають нормам, то умови праці на такому робочому місці відносяться до шкідливих чи небезпечних.

Робоче місце зі шкідливими умовами праці визнається умовно атестованим. Пропозиції по проведенню його у відповідність з нормативними актами вносяться в план заходів щодо поліпшення й оздоровлення умов праці.

За результатами атестації робочих місць за умовами праці заповнюються відомість робочих місць і результатів їхньої атестації за умовами праці в підрозділі і зведеній відомості робочих місць і результатів їхньої атестації за умовами праці в організації.

Результати роботи атестаційної комісії птахофабрики «Оріль-Лідер» оформляються протоколом атестації робочих місць за умовами праці.

До протоколу повинні додаватися:

1.         карти атестації робочих місць за умовами праці;

2.         відомість робочих місць і результатів їхньої атестації за умовами праці в підрозділі;

3.         зведена відомість робочих місць і результатів їхньої атестації за умовами праці в організації;

4.         план заходів щодо поліпшення й оздоровлення умов праці в організації.

План заходів щодо поліпшення й оздоровлення умов праці в організації відпрацьовується за результатами атестації робочих місць за умовами праці атестаційною комісією з урахуванням пропозицій підрозділів і окремих працівників.

План підписується головою атестаційної комісії і після узгодження зі спільним комітетом по охороні праці і профспілками затверджується керівником організації. План включається в колективний договір.

По завершенні атестації видається наказ, у якому дається оцінка проведеної роботи і затверджуються її результати. Документи атестації робочих місць за умовами праці є матеріалами строгої звітності і підлягають збереженню протягом 45 років.

Державний контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці покладений на органи Державної експертизи умов праці України.

У відповідності зі ст. 212 Трудового кодексу роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення атестації робочих місць за умовами праці з наступною сертифікацією організації робіт з охорони праці.


3. Технології, що використовуються на птахофабриці «Оріль-Лідер». Основи техніки безпеки   3.1 Виробництво яєць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

Технологія промислового виробництва яєць на птахофабриці «Оріль-Лідер» базується на основних принципах:

1.         використання високопродуктивних гібридних курей; утримання курей в кліткових батареях, які забезпечують механізацію і автоматизацію виробничих процесів і високу ефективність праці; годівля курей повнораціонними сухими комбікормами;

2.         утримання птахів у великих пташниках з оптимальним мікрокліматом та диференційованим світловим режимом;

3.         застосування ефективних ветеринарно-профілактичних заходів, які забезпечують високу збереженість птахів;

4.         рівномірне цілорічне виробництво яєць у відповідності з технологічним графіком, який передбачає ефективне використання всіх виробничих потужностей.

Основою збільшення виробництва харчових яєць на птахофабриці «Оріль-Лідер» є використання гібридної птиці з високим генетичним потенціалом, добре пристосованої до місцевих умов годівлі та утримання. Зважаючи на різнобічний попит населення на харчові яйця, зараз на птахофабриці «Оріль-Лідер» для виробництва яєць використовуються кури як коричневих, так і білих кросів. Але слід зазначити, що закордонні кроси дуже вибагливі до умов годівлі та утримання.

Для виробництва харчових яєць у спеціалізованих господарствах України використовують курей високопродуктивних кросів, створених як селекціонерами провідних птахівницьких компаній Німеччини, Голландії, Канади, Угорщини та ін., так і українськими вченими. Однак серед яєчних курей значний відсоток займають кроси, завезені з-за кордону. Розрахунки економічної ефективності свідчать, що економічно більш вигідними є кури-несучки, які відкладають яйця з коричневою шкаралупою.

Найпоширенішим на птахофабриці «Оріль-Лідер» є крос “Ломанн браун”- 31,7% від всього поголів’я яєчних курей. Кроси “Хай-Лайн W-98” та “Хай-Лайн коричневий” американської селекції також доволі поширені — 25,7%. Кури яєчного кросу “Білорусь-9” займають 18% серед поголів’я яєчних курей України. Несучість гібридних курей ? 250-260 яєць на рік. Маса яйця ? 58-60 г (шкаралупа біла).

Кроси селекції Інституту птахівництва УААН — “Борки-117”, “Борки-2М”, “Борки-колор”, “Слобідський-3” становлять до 3% від загального поголів’я курей яєчних кросів. Останніми роками на птахофабрику «Оріль-Лідер» починають завозити кроси із Голландії, які належать компанії “Хендрікс Поултрі Брідерз БВ”, утвореній у жовтні 1998р. внаслідок об’єднання відділу “Хайсекс” компанії “Еврібрид” з компанією “Бованс”.

На птахофабриці «Оріль-Лідер» в основі технологічних графіків лежать раціональні технологічні схеми вирощування молодняку і утримання дорослої птиці. Вони базуються на вирощуванні молодняку в кліткових батареях з добового до 17-тижневого віку, а потім переведенні їх в пташник для утримання промислового стада. У деяких господарствах ці строки змінюють відповідно до умов конкретного господарства — з урахуванням максимального використання виробничих площ як для молодняку, так і для дорослої птиці. У нашій країні найбільш поширене кліткове утримання курей-несучок — в 3-ярусних кліткових батареях різних типів. Основні параметри технології вирощування ремонтного молодняку та вирощування курей-несучок представлені в Додатку 2.

3.2 Виробництво м’яса курчат-блойлерів

Подальший розвиток бройлерного виробництва та його рентабельність залежать від генетичного прогресу за такими напрямами: підвищення інтенсивності росту курчат і скорочення строків їх вирощування; удосконалення м’ясних форм курчат-бройлерів від розвитку яких залежить ефективність переробки тушок бройлерів; зниження витрат корму на кг приросту живої маси; підвищення рівня загальної резистентності.

Виробництво м’яса бройлерів на птахофабриці «Оріль-Лідер» базується на таких основних принципах:

1.         використання високопродуктивної гібридної птиці;

2.         вирощування бройлерів в пташниках, які обладнані засобами, що забезпечують повну механізацію і автоматизацію виробничих процесів та регулювання мікроклімату в залежності від віку птахів, високу ефективність праці; застосування ресурсозберігаючих технологічних прийомів;


Информация о работе «Атестація робочих місць в птахівництві»
Раздел: Ботаника и сельское хозяйство
Количество знаков с пробелами: 40053
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
143349
23
0

... ілі та у наступних розділах, роблячи прогноз або оцінюючи існуючу ситуацію, ви будете користуватись тією або іншою інформацією. Джерела інформації, якими ви користувалися, повинні бути відображені в бізнес-плані (як в тім сама інформація), щоб інвестор міг оцінити глибину і повноту проведених досліджень і відповідно продуманість вашого проекту. Характеристика ринків збуту продукції, що виробляє ...

Скачать
87112
4
0

... «Уланів» 21,7 152 Водоподаючий 8,1 73 Наг. стави «Пагурці» 15,8 111 Літні маточні №1–3 5,8 41 3.1 Аналіз діяльності Уланівського рибцеху при вирощуванні рибницької продукції В рибцеху знаходиться: ·          4 нагульних стави, призначені для вирощування товарної риби; ·          виростних ставів, призначені для вирощування цьоголіток коропа та рослиноїдних риб; ·          3 ...

Скачать
70337
2
2

... інших водокористувачів. [2,1,17] 2. Результати досліджень   2.1 Загальні відомості про господарство Рудосільське ВАТ "Мередіан" - повносистемне господарство з використанням напівінтенсивної форми ведення рибництва. Знаходиться в с.Руде Село Київської області Володарського району. Розташоване в лісостеповій зоні. Географічне положення є сприятливим для вирощування риби. В даному регіоні клі ...

Скачать
159566
15
3

... паю кожного Співвласника за календарний період обрахування за формулою: Пмі = НЗскор де Пмі – розмір індивідуального майнового паю кожного Співвласника, грн. РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СТАНУ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ НА МАЙНО В СТОВ “АГРОФІРМА “ДРУЖБА”, ПІДПРИЄМСТВІ ПРАВОНАСТУПНИКУ КСП “ДРУЖБА”   2.1 Природно-економічна характеристика СТОВ “Агрофірма “Дружба” Приазовського району Запорізької ...

0 комментариев


Наверх