ТЕМА:


ХУЛІГАНСТВО


З М І С Т


Вступ...............................................................................................................


Глава І. Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства.........................


1.Обєкт хуліганства.......................................................................................


2.Обєктивна сторона хуліганства.................................................................


3.Субєкт хуліганства......................................................................................


4.Субєтивна сторона хуліганства.................................................................


ІІІ. Глава ІІ. Види хуліганства.............................................................................


1.Злісне хуліганство......................................................................................


2.Особливо злісне хуліганство.....................................................................


ІV. Глава ІІІ. Застосування покарання за хуліганство......................................


Висновок.........................................................................................................


Законодавство і практика його застосування..............................................


Список використаної літератури..................................................................


Додаток до дипломної роботи.....................................................................

В С Т У П


Кримiногенна ситуацiя, яка склалася в Украiнi, перетворилася у найбiльше небезпечне соцiальне лихо, що створюе серйозну загрозу розбудовi незалежноi держави, а небувале зростання злочинностi зу­­­мовлене кризовими явищами в полiтичному i економiчному розвитку в усiх сферах суспiльноого життя, правоовим нигiлiзмом, фактичною безконтрольнiстю за пiдприемницькою, кредитнофiнансовою та банкiвською дiяльнiстю.

Здiйснюванi заходи виявились недостатнiми для ефективного впли­­­ву на стан справ, закони, що приймаються, виконуються незадовiльно i не забезпечують своечасного задоволення незрiлих потреб ринкових вiдносин.

Розбалансованiсть економiки, спад виробництва та прогресуюче зростання цiн призвели до падiння життевого рiвня i як наслiдок втягнення у незаконне пiдприемництво значноi частини населення. Спал виробництва та пов"язане з ним зростання безробiття зумови­­­ли стрiмке зростання крадiжок, грабежiв, розбiйницьких нападiв, ви­­­магательства, убивств; вчинення корисливих злочинiв все частiше поєднується з використанням вогнепальноi та холодноi зброi.1

Одним з небезпечних i все ще досить поширеним посяганням на громадський порядок е хулiганство. Так згiдно довiдки з iнфор­­­мацiйного бюро УМВС Украiни в Тернопiльськiй областi за 1993-1998 роки на територii Тернопiльськоi областi зареестровано 1463 кримiнальні справи, порушені за ознаками статтi 206 КК Украiни, i лише 595 iз них направлено до суду. Майже 9% цих кримiнальних справ зупинено згiдно пункту 3 статтi 206 КК Украiни до встановлення особи, яка вчинила злочин.2 Крiм того, скоюючи хулiганство, винна

особа наносить шкоду громадському спокою i моралi, здоров"ю i тiлеснiй недоторканостi громадян, державному та приватному майну. Нерiдко, хулiганство переростае в iншi, бiльш важкi злочини: вбивс­­­тво, нанесення тiлесних ушкоджень з хулiганських спонукань та iнш. Скоюючи хулiганськi дii, особа грубо протиставляе себе суспiльству, прийнятим вньому правилам поведiнки. Все це сприяе формуванню в ii свiдомостi антисоцiальних мотивiв, якi пiзнiше проявляються у ско­­­еннi iнших, бiльш важких злочинiв. Тому, боротьба iз злочиннiстю не мислима без активiзацii боротьби з хулiганством.

Не зважаючи на те, що боротьбi з хулiганством придiщено увагу, багато ii питань продовжують залишатись спiрними, iншi з них розробленi не досить глибоко i повно. Це стосуеться розумiння об"екта, об"ективноi сторони, суб"екта, суб"ективноi сторони хулiганства, його квалiфiкуючих ознак, вiдмежування даного злочину вiд сумiжних делiктiв. Мае певнi проблеми, а деколи i допкскае помилки при застосуваннi cтаттi 206 КК Украiни i практика. Покращення потребуе i саме кримiнальне законодавство, регулюючи вiдповiдальнiсть за хулiганство. Викладене i обумовило вибiр даноi теми в якостi дип­­­ломноi роботи.

Звернемося ж ближче до самоi теми роботи i спробуемо з"ясувати найбiльш двозначнi, суперечливi на даний час питання.

II. ГЛАВА I. Поняття i юридичний аналiз складу хулiганства.

Стаття 62 Конституцii Украiни встановлюе: "Особа вважаеться не­­­винуватою у вчиненнi злочину i не може бути пiддана кримiнальному покаранню, доки ii вину не буде доведено в законному порядку i встановлено обвинувальним вироком суду".

У вiдповiдностi до статтi 3 Кримiнального кодексу Украiни кримiнальнiй вiдповiдальностi пiдлягае лише особа, винна у вчиненнi злочину, тобто така, що умисно або з необережностi вчинила передбачене кримiнальним законом суспiльно небезпечне дiяння. Отож, пiдставою кримiнальноi вiдповiдальностi е наявнiсть передбачених кримiнальним законом об"ективних i суб"ективних ознак, якi характе­­­ризують певне суспiльнонебезпечне дiяння як злочин. Сукупнiсть таких ознак мае назву "склад злочину".

Квалiфiкацiя злочину, передбаченого кримiнальним законом, здiйснюеться шляхом характеристики чотирьох елементiв суспiльно не­­­безпечного дiяння, якi утворюють склад злочину: об"екта, об"ектив­­­ноi сторони, суб"екта i суб"ективноi сторони злочину. Визначення складу злочину шляхом встановлення в законi його об"ективних i суб"ективних ознак е однiею з найважливiших гарантiй обгрунтованого притягнення особи до кримiнальноi вiдповiдальтностi.

Юридичний аналiз складу хулiганства, як i будь-якого iншого злочину, здiйснюеться, виходячи iз законодавчоi характеристики його делiкту. Диспозицiя статтi 206 Кримiнального кодексу Украiни, виз­­­начае цей злочин наступним чином: "Хулiганство, тобто умиснi дii, що грубо порушують грормадський порядок i виражають явну неповагу до суспiльства".Информация о работе «Хулиганство»
Раздел: Юриспруденция
Количество знаков с пробелами: 111186
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
106639
4
0

... РФ включена в раздел IX, где указан наряду с родовым объектом «общественная безопасность» родовой объект «общественный порядок», а в ст.213 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за хулиганство, имеется прямое указание на основной непосредственный объект данного преступления - общественный порядок. Сущность общественного порядка во всех случаях обеспечение безопасности людей, в одном - ...

Скачать
92660
0
0

... членов группы действий, выходящих за пределы договоренности, является эксцессом исполнителя, и другие участники группы за эти действия уголовной ответственности не подлежат. Пунктом «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ установлена уголовная ответственность за хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему ...

Скачать
222395
0
0

... 126), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений (ст.135), а также целый ряд других конкретно определенных в УК деяний. Для того, чтобы отличить хулиганство от всей совокупности противоправных деяний, нарушающих общественный порядок, правоприменитель оперирует рядом "объективных признаков", создавая, прямо скажем, вредный прецедент. Так, в качестве обстоятельств, ...

Скачать
178906
6
0

... в зависимости от его характера и тяжести наступивших последствий. Ответственность за преступления, предусмотренные по ч. 1 статьи 213 УК, наступает с 16 лет, а по ч. 2 этой статьи - с 14 лет. ГЛАВА 2. Уголовно-правовая характеристика хулиганства 2.1 Понятие и признаки хулиганства Понятие любого преступления имеет нормативно-правовой характер, так как основано на уголовном законе, и не ...

0 комментариев


Наверх