Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ЗМІСТ

ст.

Вступ……………………………………………………………………....

 

1. Фінансовий ринок та його особливості……………………..

1.1 Поняття, сутність, класифікація інвестицій……………….

1.2 Склад фінансового ринку та його об’єкти інвестування…..

2. Фінансовий ринок України та його особливості……………

2.1. Державне регулювання інвестиційної діяльності

в Україні……………………………………………………………..

2.2. Інвестиційний ринок України та його учасники……………...

2.3. Фондовий ринок України: фондові біржі, інструменти

фондового ринку, інфраструктура………………………………..

3. Флотація компаній…………………………………………………….

3.1. Поняття, сутність, ціль флотації……………………………..

3.2. Регулятори фондового ринку……………………………………

3.3. Методи флотації та фактори впливаючи на ціну акцій……

3.4.Основні світові ринки акцій…………………………………….

4. Оцінка можливості флотації КВТВП " Київ "…………………..

 

Висновок ...........................................................…………………....

Література...........................................................…………………...

ВСТУП

Однією з характеристик стану економічної системи в цілому є рівень розвитку фондового ринку. Оскільки це сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій в виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивної динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічної готовності населення до ринкових відносин.

В Україні ринок цінних паперів перебуває на стадії свого становлення. З січня 1992 року працює Українська фондова біржа (УФБ) з Центральним депозитарієм цінних паперів, мережею філій та брокерських контор по всій території України . З грудня 1993 року на біржі введена і дію система електронного обігу цінних паперів, яка не виключає можливості котирування матеріалізованих цінних паперів. Зростає кількість позабіржових фінансових посередників, торговців цінними паперами, інвестиційних фондів і компаній. З кожним роком збільшується число емітентів, які зареєстрували випуск своїх цінних паперів у Міністерстві фінансів України , зростає загальний обсяг їх емісій.

В квітні 1994 року Кабінет Міністрів України затвердив "Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні". Указом Президента України від 25 травня 1994 року "Про електронний обіг цінних паперів і національний депозитарій" законодавчо закріплене переміщення фінансових активів у де матеріалізований формі та створення всеукраїнського Національного депозитарію на базі Центрального депозитарію цінних паперів УФБ. В той же час подальший розвиток національного фондового ринку стримується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів.

 Найголовнішими серед них є :

-    кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції, відсутність твердої національної грошової одиниці;

-    слабкість і недостатність державного регулювання національного ринку цінних паперів;

-    відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому ринку.

З іншого боку вихід України із кризи, стабілізація економічного становища, підвищення добробуту людей неможливі без розвиненого ринку цінних паперів. А для цього необхідне здійснення ряду невідкладних заходів. До першочергових тут можна віднести :

-    здійснити випуск і обіг всеукраїнських та муніципальних цінних паперів, відновивши до них довіру з боку населення;

-    вирішати на державному рівні комплекс питань, що довільного обігу в Україні цінних паперів іноземних компаній, купівлі українських цінних паперів іноземними інвеститорами;

-    більш ефективно використовувати можливості структур, що працюють на національному ринку цінних паперів, насамперед Української фондової біржі з її інфраструктурою.

-    Створити державні органи управління і контролю за функціонуванням ринку цінних паперів.

Здійснення цих та інших заходів дозволить прискорити формування в Україні фондового ринку. Та щоб цей ринок мав цивілізований характер, був адаптований до сучасних світових умов, необхідно врахувати набутий зарубіжний досвід, поширенні в світі тенденції, кращі зразки його розвитку. В данній роботі показані передумови та особливості формування і розвитку структури інвестиційного ринку, розглянуто механізм функціонування його найважливіших сегментів. Спеціальна увага приділена біржовим технологіям інвестування. Показано місце бірж різних типів у сучасній ринковій інфраструктурі, детально розглянуто питання організації і функціонування фондових бірж, інструментарій проведення міжнародних операцій з цінними паперами. Можливість використання закордонного досвіду в сучасних вітчизняних умовах визначило актуальність теми магістерської роботи.Информация о работе «Флотація на фондовому ринку»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 111437
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 6

Похожие работы

Скачать
57843
2
1

... этого термина является “фондовый рынок”), однако их объяснение и закрепление на законодательном уровне отсутствует. Единственное определение содержится в Концепции формирования и развития фондового рынка Украины. В ней говорится: “рынок ценных бумаг является многофункциональной системой, которая содействует аккумулированию капитала для инвестиций в производственную и социальную сферу, структурной ...

Скачать
54939
3
0

... преследуются по закону. На территории России функционируют наличные деньги (банкноты и монеты) и безналичные деньги (в виде средств на счетах в кредитных учреждениях). В целях организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации на Банк России возложены следующие обязанности: - прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монет, а также ...

0 комментариев


Наверх