Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти України

Донецький національний університет

Кафедра обліку та аудиту

Курсова робота

з «Теорія бухгалтерського обліку»

на тему:

«Бухгалтерський облік

в системі управління

господарською діяльністю

студента II курсу денного відділення

спеціальності 0106 української групи

Вієцького Олександра Анатолійовича

Науковий керівник: Смирнова Лариса Дмитрівна


Донецьк

2000 р.


Реферат

Курсова робота: 27 стор., 1 мал., 10 джерел.

Тема: “Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю”.

Мета роботи: вивчити сутність обліку в системі управління, його принципи та способи класифікації на Україні.

Методи дослідження: робота з літературою, дедукція та індукція, логічний аналіз.

Встановлено, що, в України, як і в міжнародній практиці, бухгалтерський облік є значною та невід’ємною частиною господарського обліку.

Дослідження показало, що найважливішими функціями бухгалтерського обліку є спостереження, реєстрація, відображення та узагальнення а також передача інформації прог діяльність господарюючого суб’єкта.

Однією з відмітних рис сучасного бухгалтерського обліку на підприємствах є його комп’ютеризація, завдяки чому він стає більш швидким, зручним, точним, легким для освоєння та використання.

Ключові поняття: бухгалтерський облік, управлінський облік, комп’ютеризація обліку, аналітична бухгалтерія.

Студент _________________ О. Вієцький


ЗМІСТ Вступ 4

Розділ 1. Історія розвитку господарського обліку 5

Розділ 2. Становлення бухгалтерського обліку в системі господарського обліку 7

2.1.     Види господарського обліку 7

2.2.     Процес інтеграції видів господарського обліку 11

2.3.     Користувачі бухгалтерської інформації 13

2.4.     Порівняльна характеристика систем управлінського і фінансового обліку 15

Розділ 3. Роль бухгалтера-аналітика в управлінському процесі 18

Розділ 4. Комп’ютерні технології бухгалтерського обліку 21

Висновок 26

Список використаної літератури 27


Вступ


Розділ 1. Історія розвитку господарського обліку

Господарський облік відображає процеси, які пов'язані з господарською діяльністю.

Облік виник у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню. Про використання обліку в практичній діяльності людства на ранніх стадіях розвитку суспільства свідчать свитки папірусу (Древній Єгипет, 3400—2980 рр. до нашої ери), глиняні пластинки або таблетки (Вавилон), дощечки, вибілені гіпсом (Греція), навощені дощечки, ликопапірус, пергамент (Рим) тощо.

Перші письмові дані про господарський облік відносяться до XIV сторіччя. У 1391 р. італійський історик Т.Зерби писав про наявність подвійного запису, при якому сума кожної господар­ської операції записувалась двічі. В 1458 р. купець з Дубровника Бенедетто Котрулі в книжку "Про торгівлю і досконального купця" включив главу про подвійну бухгалтерію. Оскільки ця книжка була знайдена зовсім недавно, автором подвійної бухгалтерії багато сотень років вважався монах-математик Лука Пачолі (Пачіолі) (1445—1515 рр.). На відміну від Б.Котрулі, Л.Пачолі у своїй книзі "Трактат про рахунки і записи" розглядав облік як універсальну методичну науку.

Першим офіційно призначеним книготримачем (тобто бух­галтером) був Христофор Штехер (1498 р.), а контролером обліку (тобто аудитором) — Джон де Пайкеслей (1324 р.).

У Росії першим, хто отримав у 1732 р. звання головного бухгалтера Санкт-Петербурзької митниці, був голландський купець Тиммерман.

У Київській Русі перші дані про облік як практичну діяльність відносяться до XI сторіччя.

Перший нормативний документ з обліку — Військовий Статут було надруковано в Росії при Петрі І в 1716 р. Пізніше з'явились книжки з обліку "Про порядок у триманні приходів та видатків і рахунків про гроші і яким чином книги вести, та про те, як слід діяти в губерніях, селищах та містах" — в 1736р., "Торг амстер­дамський, зміст якого має все те, що потрібно знати купцям і банкірам, які проживають в Амстердамі, так і іноземним" — в 1762—1763рр., "Ключ комерції або торгівлі, тобто наука бухгалтерії, що висловлює зміст книг і утворення рахунків купеческіх" — в 1783 р.

У законодавчих та нормативних актах як колишнього СРСР, так і в українських, надається велике значення обліку як важ­ливому фактору контролю за господарською діяльністю.

З метою вирішення завдань, поставлених перед господар­ським обліком, необхідно вивчати явища та процеси госпо­дарської діяльності, реєструвати їх і відображати. При цьому проводиться кількісне відображення явищ і процесів госпо­дарської діяльності (встановлюються кількісні показники — кількість отриманих матеріалів, кількість витрачених, кількість виробленої продукції тощо) і надається їх якісна харак­теристика.

Господарський облік має бути організований таким чином, щоб він забезпечував управління необхідною обліковою інформацією.

Виходячи з вищевикладеного та згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” “ бухгалтерський облік — це процес виявлення, виміру, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень”.[1]


Розділ 2. Становлення бухгалтерського обліку в системі господарського обліку


Информация о работе «Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 37889
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
164128
74
11

... ) органів держави, тоді як нова система направлена на забезпечення складання звітності для прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень,щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Щодо спеціальної літератури, то нині питанням обліку, аналізу та контролю витрат приділяється особлива увага з боку вітчизняних авторів. Про це свідчать статті спеціалізованих періодичних видань, пі ...

Скачать
89609
5
0

... «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками) К-т рах. 31 «Рахунки в банках». Якщо договором передбачена попередня оплата постачальникам виробничих запасів, що підлягають поставці, то в бухгалтерському обліку підприємства роблять записи: 1.   на суму, перераховану постачальнику в оплату відпускної вартості виробничих запасів, що підлягають поставці (без ПДВ): Д-т рах. 63 «Розрахунки ...

Скачать
47384
33
3

... комісії видає наказ на звільнення завідувача складу з попереднім відшкодуванням вартості принтерів. Забезпечує запобіганню крадіжок, негосподарському використанню організаційних запасів. 7. Формування методів управління страховою діяльністю Таблиця 9 Особливості застосування методів управління страховою діяльністю НАСК "Оранта" Види методів управління Приклади використання метод ...

Скачать
46581
0
10

... ійних систем доцільне для досить великих підприємств. Малі та середні підприємства для автоматизації маркетингової діяльності найчастіше використовують спеціалізовані програмні продукти. 2. Використання спеціалізованих програмних продуктів для розв’язання задач управління маркетингом Спеціалізовані програмні продукти можна поділити за функціональними ознаками. Ці програмні продукти дають змогу ...

0 комментариев


Наверх