Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти та науки України

Національна Металургійна Академія України

Кафедра охорони праці

Реферат

На тему:

 

“Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок”

 

 

Виконала:

cтудентка групи ФК-03-2

Літвінова Валентина

Перевірив:

Доц. Каракаш О. І.

м. Дніпропетровськ

2004 р.

I. Вимоги до працівників

1.  Порядок навчання і перевірки знань працівників має бути відповідним до галузевого положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охоро­ни праці, узгодженого з Держнаглядохоронпраці, а та­кож до вимог до електротехнічної обслуги, які містять­ся в ПТЕ.

2.  Первинний (під час прийняття на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд працівників провадиться згідно з Положенням про медичний огляд працівників певних категорій, затверд­женим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за №136/345.

3.  Працівники, що обслуговують електроустанов­
ки, зобов'язані знати ці Правила відповідно до займа­
ної посади чи роботи, яку вони виконують, і мати відпо­
відну групу з електробезпеки згідно з такими вимогами:

1) для одержання групи І, незалежно від посади і фаху, необхідно пройти інструктаж з електробезпеки під час роботи в даній електроустановці з оформленням в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Інструктаж з електробезпеки на І групу має провади­ти особа, відповідальна за електрогосподарство, або, за її письмовим розпорядженням,— особа зі складу елек­тротехнічних працівників з групою III.

Мінімальний стаж роботи в електроустановках і ви­дання посвідчень працівникам з групою І не вимага­ються;

2)  особам молодшим за 18 років не дозволяється
присвоювати групу вище II;

3)  для присвоєння чергової групи з електробезпеки
необхідно мати мінімальний стаж роботи в електроуста­новках з попередньою групою;

4)  для одержання груп II-III працівники мають:

а)   чітко усвідомлювати небезпеку, пов'язану з робо­тою в електроустановках;

б)  звати і уміти застосувати на практиці ці та інші
правила безпеки в обсязі, потрібному для роботи, яка
виконується;

в)   знати будову і улаштування електроустановок;

г)   уміти практично надавати першу допомогу потер­пілим в разі нещасних випадків, в тому числі застосо­вувати способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця;


5)  для одержання груп ІУ-У додатково необхідно знати компонування електроустановок і уміти організу­вати безпечне проведення робіт, уміти навчити праців­ників інших груп Правилам безпеки і наданню першої
допомоги потерпілим від електричного струму;

6) для одержання групи V необхідно також розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експ­луатації електроустановок.

Працівнику, який пройшов перевірку знань Правил, видається посвідчення встановленої додатком 2 до цих Правил форми, яке він зобов'язаний мати при собі під час роботи.

Посвідчення про перевірку знань працівника є доку­ментом, який засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках на зазначеній посаді за фахом.

Посвідчення про перевірку знань видається працівни­кові комісією з перевірки знань підприємства, організації після перевірки знань і є дійсним тільки після внесення відповідних записів.

Під час виконання службових обов'язків працівник повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань. За відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань працівник до роботи не допускається.

Посвідчення про перевірку знань підлягає заміні у випадку зміни посади або за відсутності місця для за­писів.

Посвідчення про перевірку знань вилучається у пра­цівника комісією з перевірки знань в разі незадовільних знань, керівником структурного підрозділу - в разі ви-гасання терміну дії медичного огляду.

Посвідчення про перевірку знань складається з твер­дої обкладинки і блоку сторінок.

4.   Забороняється допускати до роботи в електро­установках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з пере­вірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджуєть­ся керівництвом підприємства.


Результати перевірки знань фіксуються в журналі, порядок ведення та форма якого приведені в додатку 3.

Сторінки журналу мають бути пронумеровані, про­шнуровані і скріплені печаткою підприємства на арку­шах формату А4.

Під час перевірки знань групи працівників в один день і за незмінного складу комісії допускається підпи­сувати протокол один раз після перевірки усієї групи екзаменованих у цей день, перевірку знань яких прове­дено.

В графі 4 зазначається: допускається працівник до роботи в електроустановках до 1000 В, або до і вище 1000 В.

Для інспектувальних працівників і фахівців з охо­рони праці зазначається: "допускається як інспектувальна особа".

Відповідальність за оформлення, стан і цілісність журналу перевірки знань покладається на особу, відпо­відальну за електрогосподарство.

Термін зберігання журналу - 3 роки після останньо­го запису.

Перевірка знань з технології робіт (правила експлу­атації, виробничі інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з без­печної експлуатації електроустановок, в цьому разі ро­биться окремий запис в журналі.

5.   Забороняється допускати до роботи працівників
з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння, а
також з явними ознаками захворювання.

6.   Забороняється виконання розпоряджень та
завдань, що суперечать вимогам цих Правил.


Информация о работе «Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 14343
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
294646
8
5

... України, постанов, керівництв та інструкцій з питань практичної діяльності автомобільної служби, а також для надання допомоги командирам і начальникам АС військових частин в організації та здійсненні автотехнічного забезпечення підрозділів і частин. Основним змістом документальної ревізії АС є перевірка: законності утримання та використання АТ, її стан та облік; організації обліку, зберігання, ...

Скачать
195822
33
8

... , геологічні розрізи. В розділі технологія будівельного виробництва було вивчено науково-теоретичні положення сучасної технології будівельного виробництва і оволодіння практичними методами проектування технологічних процесів. Розроблені технологічні карти виконання робіт по зведенню монолітного каркасу, до яких входять: схема монтажу, схема організації робочого місця при бетонуванні вертикальних ...

Скачать
20843
0
0

... інення залежить від інтенсивності опромінення, його періодичності і тривалості, площі опроміненої поверхні, локалізації опромінення і характеру трудового процесу. Джерелами короткохвильового випромінювання у виробничих умовах є печі, електричні дуги, нагрітий метал чи скло та ін. При температурі поверхонь менше 50 °С ІЧВ практично затримується повністю в роговому шарі шкіри. Природним джерелом і ...

Скачать
35417
0
0

... щодо усунення недоліків. Результати проведення контролю розглядати на засіданні педагогічної ради для прийняття управлінського рішення. Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах   2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальному закладі   – Закону України "Про охорону праці" (в редакції від 21.11.02р ...

0 комментариев


Наверх