Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


План.

Вступ


І. Суть та значення кредитних операцій комерційних банків

1.1. Поняття про банківський кредит і принципи кредитування.

1.2. Джерела формування кредитних ресурсів комерційних банків.


ІІ. Класифікація та види кредитів комерційних банків.


III. Проблеми та перспективи застосування різноманітних видів кредиту в Україні.


Висновки.


Використана література.

Вступ


“Основою успішного проведення всіх економічних реформ є добре функціонуючий устрій грошового обігу. Саме він дозволяє реалізувати взаємозв’язки між усіма учасниками і складовими частинами господарчого організму”

граф Честерфілд XVIII ст.


Банки - це центри де в основному починається і завершується ділове партнерство. Від чіткої, розумної діяльності банків залежить здоров’я економіки. Без розвинутої мержи банків, діючих саме на комерційній основі, прагнення до побудови реального і ефективного ринкового механізму залишиться лише побажанням. А так як кредитування є однією з найголовніших функцій банків, то річ піде саме про цей вид їх діяльності, а точніше - про види кредитів комерційних банків.

Наявність товарного виробництва і грошей об’єктивно зумовлює існування та функціонування кредиту. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов’язковим атрибутом господарювання. Кредит співдіє закріленню господарсько-фінансовій діяльності підприємства, так як віш є необхідною умовою кругообігу виробничіх фондів та фондів обертання в умовах розширеного відтворення, дає можливість безперервно здійснювати проце обертання і, як наслідок, сприяє виробництву і реалізації продукції. Виробництво продуктів як товарів означає, що в процесі відтворення відбувається відрив моменту відчуждення товару від одержання грошового еквівалента, відносно відокремлення руху грошової форми вартості від товарної форми, виконання грішми функції засобу платежу і виникають кредитні відносини. Якщо рух товарних потоків випереджає грошові, тоді споживачі матеріальних цінностей на момент їх оплати не мають достатніх грошових коштів, що може зупинити нормальний рух процесу відтворення. Коли ж рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників виробничого процесу нагромаджуються тимчасово вільні грошові кошти. Виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругообігу обігових коштів і потребою у постійному використанні матеріальних і грошових ресурсів в інтересах прискорення процесу відтворення. Ця суперечність може бути усунена за допомогою кредиту, котрий дає можливість отримувати кредитоодержувачам грошові кошти, потрібні для оплати матеріальних цінностей та послуг, або придбати їх з розстрочкою платежу.

Отже, кредит є об’єктивною вартісною категорією, складовою частиною товарно-грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин.

Кредит відіграє важливу роль в економіці України, особливо у період становлення в ній ринкової інфраструктури та здійснення структурної перебудови народного господарства. Він сприяє прискоренню роздержавлення власності, допомагає швидкому перерозподілу грошових коштів, що дає можливість у стислі строки здійснити переорієнтацію виробництва і оздоровити економіку.

Перехiд до регульованого ринку – основне направлення подальшого вдоскона­лення економiчних вiдносин в нашiй країнi. Криза, що охопила нашу країну, згубно вплинула на всi сфери економiчного життя. Падiння виробництва, безробiття, iнфляцiя – це далеко не всi явища, з якими доводиться зiткатися економiцi України. Щоб вийти iз кризи, доводиться вирiшувати всi цi питання. I банкiвській системi вiдводиться в цьому вирішальна роль.

З прийняттям Закону України “Про банки та банкiвську дiяльнiсть” наша країна перейшла до двохрiвневої банкiвської системи, що розповсюджена в країнах з розвинутою ринковою економікою. I тому сьогоднi необхiдно звернутися до вивчення практики iноземної банкiвської справи.

Побудова нового банкiвського механiзму можлива лише шляхом вiдновлення втрачених рацiональних принципiв функцiонування кредитних установ, що прийнятi у цивiлiзованому свiтi i спираються на багатовiковий досвiд ринкових фiнансових структур. Тому таке велике значення має вдумливе i послiдовне вивчення iноземної практики, прийомiв i форм акумуляцiї грошових ресурсiв, кредитування i розрахункiв, якi є продуктом тривалого iсторичного вiдбору в жорстких умовах конкурентної боротьби, i якi продемонстрували свою високу ефективнiсть.

Необхiдно вiдмiтити, що в теперiшнiй час особливу актуальнiсть набуває розгляд i всебiчне вивчення питань, що стосуються класифiкацiї кредитiв комерцiйних банкiв, аналiзу їх видової структури з метою бiльш ефективного вирiшення питаннь органiзацiї i управлiння своєю дiяльнiстю і найбiльш повного задоволення своїх iнтересiв i iнтересiв суспiльства, отримання якомога бiльшого прибутку. Ефективне вкладення кредитних ресурсiв повинно вплинути не тiльки на банкiвський прибуток, але й на економiчний стан заходiв, що кредитуються, та на економiку всiєї країни.

Мета даної курсової роботи – характеристика видової структури кредитiв комерцiйних банкiв, аналiз сучасного стану кредитування в Українi, пропозиції шляхiв реформування системи надання кредитiв комерцiйними банками фiзичним i юридичним особам.

Предметом дослiдження роботи є тi економiчнi вiдносини, що виникають мiж суб`єктами господарювання, населенням та комерцiйними банками з приводу надання кредитiв на принципах повернення, строковостi i платностi.

Об`єкт дослiдження – саме види кредитiв, що надають комерцiйнi банки своїм клiєнтам і які знаходять своє місце в кредитних портфелях банків України.

Наприкiнцi роботи розглядаються проблеми, пов`язані з практикою надання комерційними банками України деяких видів кредитів, вказані заходи, впровадження яких допоможе вітчизняним банкам уникнути “небажаних” видів кредитів і підвищити частку кредитів, які сприяють зростанню прибутковості кредитної діяльності банків, покращують їх фінансовий стан.


І. Сутнiсть кредитних операцiй комерцiйних банкiв.


Информация о работе «Виды кредитов коммерческих банков»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 108704
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
173926
16
0

... векселя последний векселе­держатель Предъявляет вексель к оплате в кредитную организа­цию. По окончании действия кредитного договора клиента пога­шает сумму кредита и проценты.1.5. Учет среднесрочных и долгосрочных кредитов в коммерческом банке.Учет выдачи и погашения среднесрочных и долгосрочных кредитов клиентам. Среднесрочные кредиты используются юридическими лицами на приобретение основных ...

Скачать
28990
0
0

... Это могут быть пенсионные фонды правительств штатов и округов, муниципалитетов городов, различных учреждений и государственных корпораций (например, корпораций городского коммунального хозяйства). Трастовые операции коммерческих банков по обслуживанию корпораций зачастую бывают связаны с выпуском облигаций последних. Путём выпуска облигаций коммерческие банки имеют возможность на дополнительное ...

Скачать
22888
0
0

... просроченных централизованных кредитов. Предельная сумма ломбардного кредита в целом по Российской Федерации и по каждому Главному территориальному управлению определяется ЦБ РФ ежеквартально, исходя из ходатайств коммерческих банков на предполагаемую выдачу этих кредитов в течение квартала. Сумма выделенного ломбардного кредита подтверждается лимитным извещением. Право на получение ломбардного ...

Скачать
21977
0
0

... , коммерческие банки получают деньги от Центрального банка для предоставления кредитов экономике и населению, стимулируя тем самым оживление. 3.4 Политика минимальных резервов Минимальные резервы - это вклады коммерческих банков в Центральном банке, размер которых устанавливается законодательством в определенном отношении к банковским обязательствам (вкладам клиентов). В некоторых странах ...

0 комментариев


Наверх