Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Звіт про прибутки та збитки АКБ Укрсоцбанк
за станом на 01.01.2000 та на 01.01.2001 (тис.)
-

01-01-2000

01-01-2001

1.1 Процентний дохід 237342

256 207

1.2 Процентні витрати -116724

104 350

1. Чистий процентний дохід

120618

151 857

2.1 Комісійний дохід 84245

111 009

2.2 Комісійні витрати -5320

6 727

2. Чистий комісійний дохід

78925

104 282

3. Дивідентний дохід 1

0

4. Чистий торговельний дохід 60705

14 558

5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів -924

218

6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій 0

1

7. Інший операційний дохід 4613

3 667

8. Операційний дохід

263938

274 583

9. Загальноадміністративні витрати -75866

80 201

10. Витрати на персонал -73635

91 291

11. Прибуток від операцій

114437

103 091

12. Витрати на безадійні та сумнівні борги -61843

98 032

13. Прибуток до оподаткування

52594

5 059

14. Податок на прибуток -28627

1 012

15. Прибуток після оподаткування

23697

4 046

16. Непередбачені доходи/ витрати -4652

794

17. Чистий прибуток/ збиток банку

19315

4 840

Заступник голови Правління

Л.С.Кузьміна

Головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обл іку та звітності

І.О.Чорна

Баланс АКБ "Укрсоцбанк"

станом на 01.01.2000 та на 01.01.2001 (тис.)


-

01-01-2000 р.

01-01-2001р.

АКТИВИ

1. Кошти та залишки в НБУ

145760

175285

2. Казначейськi та інші цiннi папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ

47539

37463

3. Кошти в iнших банках

161620 379755

4. Цінні папери на продаж

649793 11646

5. Кредити та заборгованість клієнтів

2997 834493

6. Iнвестицiйнi цiннi папери

1513 10540

7. Довгостроковi інвестиції доасоцiйованих компанiй і дочiрнiх установ

620 383

8. Основнi засоби та нематерiальнi активи

200294 216124

9. Нарахованi доходи до отримання

8972 5630

10. Iншi активи

21016 34613

11. Усього активiв

1240124 1705932

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

12. Кошти банкiв

29843 102188

13. Кошти клiєнтiв

862287 1259746

14. Iншi депозити

1844 1922

15. Борговi цiннi папери, емітованібанком

- 1668

16. Нарахованi витрати до сплати

2051 3537

17. Iншi зобов'язання

15284 3542

18. Усього зобов'язань

911309 1372603

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ

19. Статутний капітал

48601 48601

20. Капiталiзованi дивiденди

- 0

21. Акції, викуплені у акціонерів

- -408

22. Емiсiйнi рiзницi

329 329

23. Резерви

61592 14733

24. Результати переоцінки

31408 29237

25. Нерозподiлений прибуток

186971 240837

26. Акції, викуплені у акціонерів

-86

-

27. Усього власного капіталу

328815 333329

28. Усього пасивів

1240124 1705932

Заступник голови Правління

Л.С.Кузьміна

Головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обл іку та звітності

І.О.Чорна

34


ВСТУП


Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.

Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

В умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції виникла потреба швидко та своєчасно реагувати на зовнішні фактори, які впливають на результат діяльності комерційного банку.

На Україні тепер склались специфічні умови як в економічній сфері в цілому, так і в банківській системі зокрема. Саме тому зберегти добрий фінансовий стан банку і забезпечити його прибуткову діяльність є досить складно. Це вимагає особливих зусиль як з боку керівництва, так і з боку кожного працівника зокрема.

Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку, базою підвищення добробуту працівників банку і т.д. Прибуток банку представляє собою різницю між його валовим доходом і витратами.

Прибутковість та надійність - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку.

Метою курсової роботи є дослідити та проаналізувати доходи, витрати та прибуток комерційного банку. Та в ході аналізу виявити, що можливо вплинуло на їх розмір та зміну. При аналізі структури доходів виявити стабільні доходи, які необхідно зберігати і нестабільні на які потрібно звернуту свою увагу.

При дослідженні цієї теми використано поряд із законодавчими актами Верховної Ради і Уряду нормативні акти Національного Банку України, спеціальні банківські документи, а також періодику і спеціальну літературу, що стосується даної теми.

Курсова робота має об’єм 34 сторінки, з двома додатками. При її написанні було використано 30 літературних джерел. В курсовій роботі представлено 8 діаграм ( 5 кругових, 3 стовпчикових), а також 3 таблиці.

Весь аналізу комерційного банку буде проведений на даних АКБ “Укрсоцбанк”.


Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку
1.1 Формування доходів комерційного банку

Джерелами доходів комерційного банку є різні види бізнесу. До елементів банківського бізнесу можна віднести: позичковий бізнес, дисконт-бізнес, охоронний бізнес, гарантійну діяльність банку, бізнес з цінними паперами, бізнес, заснований на прийомі внесків і здійсненні операцій з доручення вкладників, на кореспондентських відносинах з іншими банками, на наданні нетрадиційних банківських послуг.

Позичковий бізнес включає два складених елементи - надання позичок клієнтам (юридичним і фізичним особам) і передача в тимчасове користування вільних ресурсів іншим комерційним банкам за процентну винагороду. Друга частина позичкового бізнесу може мати форму міжбанківського кредиту або термінового депозиту в іншому банку. Умовою розвитку позичкового бізнесу у виді продажу вільних ресурсів є наявність ліній оперативного зв'язку між кредитними установами , поява надійних посередників, що спеціалізуються на перерозподілі ресурсів на банківському ринку, а також грамотне керування корсчетом. Доход від позичкового бізнесу виступає у формі відсотка.

Дисконт-бізнес заснован на операціях по покупці банком неоплачених векселів, чеків і вимог з визначеною знижкою - дисконтом. Різновидом бізнесу є факторинговые операції банку. Останні можуть бути двох видів: із правом регресу (з оборотом ) і без права регресу (без обороту ). У першому випадку банк має право стягнути непогашене платником зобов'язання з одержувача засобів (постачальника). В другому випадку такого права в банку немає і він тому ризикує більше , вимагаючи і більш солідну винагороду. Винагорода банку за факторинговую операцію зменшує доход постачальника від проданої продукції, представляє знижку з її вартості. Його розмір складається з двох елементів: І) відсотка за використання кредитних ресурсів банку за період від покупки їм неоплаченої вимоги до надходження платежу і 2) комісійні винагороди за послугу, величина якого коливається в залежності від ризику, зв'язаного з видом факторинговой операції. Оскільки комісія при факторинговых операціях сполучена з процентними платежами за вартість ресурсів, і розмір дисконту встановлюється у відсотку від вартості вимоги, доход від факторинговых операцій звичайно відносять до процентних доходів банку.

Охоронний бізнес заснований на трастовых (довірчих) і агентських послугах, яким відповідають і банківські операції. Цей бізнес дає банкові доход у формі комісії за керування майном клієнта (нерухомістю, цінними паперами, засобами на рахунку) або за виконання окремих конкретних операцій з доручення, зв'язаних з цим майном. Наприклад, на основі трастового договору банк бере на себе зобов'язання по розміщенню коштів клієнта, зобов'язуючи забезпечити останньому визначений рівень доходу . При агентських послугах клієнт чітко обмовляє зміст операції по розміщенню його засобів . При трастовых операціях ризик більше в зв'язку з тим, що доход клієнта, обумовлений договором, може бути менше доходу банку. Відповідно і комісія за трастовые послуги вище, ніж по агентських операціях. Ця особливість визначає і структуру комісійної винагороди за трастові послуги. Воно включає звичайно фіксовану винагороду за керування майном і винагорода за результатами роботи, якщо доход від трастової операції вище, ніж договірний доход клієнта і фіксована винагорода банку.

Бізнес з цінними паперами складається з таких складених елементів, як випуск самим банком цінних паперів і реалізація їх на ринку, операції на вторинному ринку з цінними паперами інших емітентів, послуги, зв'язані з приватизацією підприємств. Доход банку від цього виду комерції складається з курсової різниці при продажі своїх цінних паперів і паперів інших емітентів, комісії за послуги по приватизації (доведення до необхідних стандартів звітності приватизованого підприємства, оцінка його вартості, випуск і розміщення акцій, ведення реєстру).

Гарантійна діяльність банку дає доход у прямій грошовій формі або зв'язана з опосередкованою вигодою. За видачу в різних формах гарантій і порук своїм клієнтам для здійснення ними розрахунків і одержання кредиту, банк може одержувати комісійну винагороду в грошовій формі. Можлива і безкоштовна гарантійна діяльність, коли клієнт вигідний для банку з погляду підтримки іміджу, одержання вигідних послуг і т.д. /8/

Бізнес, зв'язаний із залученням внесків і здійсненням операцій з доручення вкладників, дає можливість одержувати доход у наступних формах:

· комісійна винагорода за:

а) відкриття рахунка;

б) ведення рахунка;

· фіксована комісія за період (у грошових одиницях);

· комісія з обороту (% від обороту );

в) надання виписок про операції по рахунку :

г) закриття рахунок;

д) здійснення операцій по видачі готівки або розрахункового характеру.

Доходи банку можуть складатися з усіх або частини перерахованих форм винагород.

Джерелом доходу можуть бути кореспондентські відносини, коли банк одержує відсоток від кредитового сальдо на коррахунку в іншому банку або банківському об'єднанні . Доход залежить від рівня процентної ставки, порядку нарахування проспівана, розміру і тривалості кредитового сальдо.

Доход від нетрадиційних послуг банку складається з доходу від лізингових, інформаційних, консультаційних послуг, послуг по обміну валюти, навчанню клієнтів та інших . Доход від лізингових операцій включають лізингові платежі, процентні платежі і комісію за послуги.

Доходи неординарного (непередбаченого ) характеру, зв'язані з разовими угодами по реалізації майна банку. Доход утворюється у випадку перевищення ринкової ціни над балансовою оцінкою. У противному випадку операції зв'язані з витратою, що утворить прямий збиток банку. /4/


Таким чином, усі види доходів комерційного банку за формою можна розділити на три групи:

1) процентний доход ;

2) доход у формі комісій від послуг банку;

3) інші види (доходи від операцій на ринку у виді курсових різниць, різниці між балансовою і ринковою ціною проданого майна, переоцінка номіналу цінних паперів і інших активів, отримані штрафи, пені, неустойки.

Процентний доход може сполучитися з комісією. Наприклад, при кредитних і факторингових операціях банк може одержувати одночасно процентні платежі і комісію. Комісії за різні послуги можуть поєднуватися . Наприклад, комісійні за організацію позики або розміщення облігацій можуть включати плату за консультування. Остання буде отримана банком тільки в тому випадку, якщо угода відбудеться.

Доходи від послуг у всіх перерахованих формах повинні відшкодовувати витрати банку, покривати ризики і створювати прибуток. Іншою загальною рисою усіх форм доходу є їхній ціннісної характер. Ціна на банківському ринку, як і на будь-якому іншому , формується під впливом попиту та пропозиції. У той же час кожна з форм доходу має свою специфіку.

Позичковий відсоток є своєрідною ціною вартості, що позичається в тимчасове користування. Класифікація видів позичкового відсотка ґрунтується на формах кредиту (комерційний відсоток, банківський, споживчий і т.д.), видах кредитних установ (обліковий відсоток Центрального банку, банківський, ломбардний), термінах позичок (по позичках короткостроковим або ставки грошового ринку, по довгострокових позичках або ставки по облігаційних позиках), видах позичок (відсоток по позичках в оборотні кошти по овердрафті , по обліку векселів, по цільових позичках і т.д.). вилах операцій (відсоток по позичках, по міжбанківських кредитах, депозитний), по способі нарахування (прості і складні відсотки, звичайні і точні і т.д.).

Незалежно від виду договірний позичковий відсоток формується на основі ціни кредитних ресурсів і маржі, необхідної для даного комерційного банку. При цьому ціна кредитних ресурсів повинна враховуватися не ринкова (ціна залучення ресурсів), а реальна. Відхилення реальної ціни ресурсів від ринкової відбувається під впливом норми обов'язкових резервів, порядку віднесення процентної витрати банку на собівартість і діючу систему оподатковування. Достатня для банку процентна маржа повинна покривати загальнобанківські витрати і створювати прибуток. Крім того, договірний повинний враховувати темпи інфляції і банківські ризики. /9/


Комісія назва винагороди за банківські операції (послуги), що походить від латинського слова "comіssіo" (доручення). В основі визначення її розміру лежить собівартість послуги і необхідний прибуток. Але в залежності від попиту та пропозиції на ринку даного виду банківських послуг комісія (тариф) може бути вище і нижче собівартості. Необхідний регулярний контроль за фактичною собівартістю послуг і відхиленням цієї собівартості від ринкової ціни. На цій основі вирішується питання про заходи, але зниженню собівартості послуг, по напрямку розвитку послуг і т.д.

По способі обліку всі доходи можна розділити на двох груп:

доходи , що враховуються на дохідних рахунках,

доходи , які відносяться на рахунок "Прибутки та збитки звітного року".

Джерела доходу поділяються на стабільні і нестабільні. До відносно стабільних джерел доходу відносять процентний доход і безпроцентний доход від банківських послуг, нестабільним - доходи від операцій з цінними паперами на вторинному ринку, від непередбачених (неординарних) операцій. У наших умовах багато банків можуть включати в групу нестабільних джерел доходи від валютних операцій. Бажаним напрямком розвитку банку є зростання доходів за рахунок стабільних джерел, відсутності значного впливу нестабільних джерел доходу на зростання чистого прибутку. /1/Информация о работе «Анализ прибыли»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 60418
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 8

Похожие работы

Скачать
31704
11
0

... в динамике) умножают на удельный вес данного предприятия в сводном показателе торговой организации в базисном периоде. Анализ рентабельности в розничной торговле Уровень рентабельности торговых предприятий на практике обычно определяют отношением прибыли к товарообороту. Он показывает, сколько процентов составляет прибыль в товарообороте. Этот уровень рентабельности следует исчислять не по всей ...

Скачать
46997
5
2

... показатели оценки финансового состояния, их структура и коэффициенты их определяющие, а также факторы, от которых зависят данные показатели. 2. Анализ прибыли и рентабельности в ООО «Дубрава». 2.1.Анализ формирования и распределения прибыли. Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финан­совой деятельности предприятия получают законченную денежную оценку в сис­теме ...

Скачать
178196
26
3

... , и такое предприятие перейдет в категорию убыточных. Общая прибыль (убыток) состоит из прибыли ( убытка) от реализации продукции, работ и услуг; внереализационных прибылей и убытков. Под рентабельностью предприятия понимается его способность к приращению вложенного капитала. Задачей анализа рентабельности являются несколько положений: оценить динамику показателя рентабельности с начала года, ...

Скачать
49828
14
0

... Вместе с тем динамика финансовых результатов включает и негативные изменения. Опережающими темпами растут внереализационные расходы периода. Все это привело к снижению прибыли отчетного периода. Факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг) Прибыль отчетного периода отражается общий финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия с учетом всех ее ...

0 комментариев


Наверх