Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Тема 1. Узагальнені характеристики транспортувальних

машин (ТМ) і транспортованих ними вантажів.

 

1.1. Роль і функції в логістичних системах. Класифікація ТМ.

За принципом дії сукупність підіймально-транспортувальних машин, що мають застосування в логістичних системах різного спрямування поділяються на:

• машини періодичної дії – вантажопідіймальні крани всіх типів, підйомники, ліфти, візки, навантажувачі, тягачі, підвісні рейкові і канатні дороги періодичної дії і ін.;

• машини безперервної дії – конвеєри різних типів, пневматичний та гідравлічний транспорт та інші подібні машини.

Робота машин періодичної дії відзначається періодичною подачею вантажів, переміщеннями їх окремими порціями, обмеженими вантажністю машини. Завантажування-розвантажування машин, найчастіше супроводжується зупинкою їх.

Робота машин безперервної дії характеризується безперервним переміщенням сипких чи штучних вантажів по заданій трасі без зупинок для завантаження-розвантаження. Одночасно з транспортуванням машини можуть розподіляти вантажі по заданих позиціях, складувати і накопичувати їх в обумовлених місцях, переміщувати вантажі-вироби по технологічних операціях та підтримувати встановлений ритм виробничого процесу.

За територіальною ознакою транспорт промислових логістичних систем поділяють на зовнішній і внутрішній (заводський).

Зовнішній транспорт забезпечує: доставку ззовні на підприємство (в інших випадках – склад чи термінал) сировини, енергоносіїв та мастильних матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції (виробів) суміжних виробництв та інших вихідних матеріалів, необхідних для забезпечення виробничого процесу; вивезення з підприємства готової продукції і відходів виробництва. До виконання названих операцій залучають засоби залізничного, автомобільного, водного, повітряного транспорту.

Внутрішній (зокрема заводський) транспорт поєднує між цеховий та внутрішньоцеховий транспорт.

Міжцеховий транспорт призначений для розподілення вантажів, що надходять на підприємство, між окремими його виробничими підрозділами, цехами. Вибір засобів між цехового транспортування вантажів визначається головним чином масштабом і технологією виробництва. Можуть бути задіяні засоби місцевого залізничного транспорту (широко- і вузькоколійні), автотранспорт, тягачі і візки самохідні, конвеєри і їх системи.

Транспортні і технологічні лінії сучасних підприємств утворюють єдину виробничу систему, у якій внутрішньоцеховий транспорт виконує функції між операційного переміщення вантажів – виробів при поточному виробництві, передачі вантажів у межах цехів між дільницями, складами, окремими агрегатами автоматичних ліній і робочими постами по технології виробництва.

Конвеєрний транспорт (окремі машини, конвеєрні лінії і системи) є основними засобами комплексної механізації і автоматизації транспортувальних та завантажувально-розвантажувальних робіт і поточних операцій.

Конвеєри на сучасних підприємствах використовують у якості:

• високопродуктивних транспортувальних машин для переміщення вантажів на ділянках трас внутрішнього, в ряді випадків – зовнішнього, транспорту;

• транспортних агрегатів потужних перевантажувальних пристроїв (мостових перевантажувачів, від валоутворювачів і ін.) та завантажувально-розвантажувальних машин;

• машин для переміщення вантажів-виробів по технологічному процесу поточного виробництва від одного робочого місця до іншого, від однієї технологічної операції до іншої, які встановлюють, організують і регулюють темп виробництва та суміщують, в ряді випадків, функції накопичувачів (рухомих складів) і розподілювачів вантажів-виробів по окремих технологічних лініях;

• машин і передавальних пристроїв в технологічних автоматизованих лініях для виготовлення і наступної обробки деталей і складальних одиниць виробів.

Класифікація транспортувальних машин.

За способом передачі транспортованому вантажу рушійної сили розрізняють:

• транспортувальні машини, які приводяться в рух з допомогою механічного приводу (електричного, гідравлічного, пневматичного);

• самотічні (гравітаційні) пристрої, в яких вантаж рухається під дією власної сили тяжіння;

• пристрої пневматичного та гідравлічного транспорту, в яких рушійною силою є власне тиск потоку повітря або вода (попередньо стиснених);

• машини для транспортування рідкого металу під дією електродинамічних сил біжучого електромагнітного поля (індукційні насоси) та конвеєри для переміщення сипких феромагнітних вантажів в рухомому (біжучому) магнітному полі.

По характеру прикладання рушійної сили і конструкції транспортувальні машини поділяються на:

• машини з тяговим елементом (стрічкою, ланцюгом, канатом, штангою), в яких вантаж на робочій вітці рухається разом з тяговим елементом;

• машини без тягового елемента, в яких вантаж рухається поступально під час обертального чи коливного руху робочого елемента конвеєра.

 

За видом транспортованого вантажу розрізняють машини призначені для транспортування сипких або штучних вантажів, однак більшість конвеєрів, безпосередньо чи за рахунок незначної модернізації, можуть транспортувати, як один так і інші вантажі.

За розміщенням у просторі і конфігурацією траси розрізняють конвеєри, рис. 1.2.:

• вертикально-замкнені – із розміщеною у вертикальній площині замкненою трасою, складеною із прямолінійних горизонтальних, вертикальних, похилих ділянок або певної комбінації їх, рис. 1.2, а;

• горизонтально-замкнені – із розміщеною у горизонтальній площині однорівневою замкненою трасою, складеною із прямо- і криволінійних ділянок, рис. 1.2,б;

• просторові – із складеною із горизонтальних, вертикальних. похилих ділянок просторовою трасою, рис. 1.2,в.

 

 

C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\IMG_20150303_0001.tif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема трас конвеєрів:

а) – вертикально-замкнених; б) – горизонтально-замкнених;

в) – просторових.

 

 

За характером руху вантажонесівного (робочого органу машини розрізняють конвеєри з безперервним і періодичним (пульсуючим) рухами. В залежності від типу і конструкції конвеєра його робочий орган може відтворювати поступальний, зворотно-поступальний, обертальний, коливний рухи.

В транспортувальних машинах реалізуються наступні способи переміщення вантажів:

• перенесення на безперервно-рухомому несівному елементі у вигляді суцільних стрічки чяи настилу – конвеєри стрічкові, пластинчасті і ланцюгонесівні;

• перенесення на (b) безперервно-рухомих складових робочого органу, виконаних у вигляді сходинок, підвісок, візків, люльок, ковшів і т.п. з’єднаних між собою з допомогою тягового елемента конвеєра – ескалатори , травелатори, конвеєри підвісні, візкові, ковшові, люлькові, елеватори;

• волочінням в нерухомому жолобі або трубі безперервно-рухомим скребкам, закріпленими на тяговому елементі – конвеєри скребкові;

• перенесення і повздовжнє переміщення в трубі (гладкій чи з гвинтовими лопастями), що обертається – транспортувальні труби;

• ковзання за рахунок сил інерції чи переміщення мікроскачками по внутрішній поверхні приведених в коливний рух жолоба чи труби – конвеєри коливні інерційні та вібраційні;

• пересування на колесах або візках, що рухаються по напрямних, укладених на підлозі приміщення поза конструкцією конвеєра – конвеєри вантажоведучі;

• поступальне перенесення в межах окремих, строго фіксованих по довжині, ділянок – конвеєри крокуючі;

• переміщення в закритій трубі безперервним потоком у зваженому стані в повітряному потоці чи окремими порціями під дією повітряного потоку – установки пневматичного транспорту, пневмопошта, пневмоконтейнери;

• переміщення по жолобу чи в трубі потоком води – установки гідравлічного транспорту;

• переміщення феромагнітних вантажів по жолобу чи в трубі під дією біжучого магнітного поля – конвеєри соленоїдні.

За призначенням і розміщенням на виробничому майданчику розрізняють конвеєри:

• стаціонарні;

• рухомі – розподільні із власним поперемінно зворотним точно фіксованим рухом машини в цілому;

• переставні – переставляються по мірі змінення положень місць завантажування-розвантажування їх.

 

 


Информация о работе «Узагальнені характеристики транспортувальних машин (ТМ) і транспортованих ними вантажів»
Раздел: Логистика
Количество знаков с пробелами: 65512
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 17

0 комментариев


Наверх