Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


КІРІСПЕ

Модуляция (латынша modulatіo – өлшемдік) – қандай да бір стационар физикалық процесті сипаттайтын параметрлердің уақытқа байланысты берілген заңдылық бойынша өзгеруі. Модуляцияның мысалына, гармондық тербеліс амплитудасының, жиілігінің және фазасының белгілі заңдылық бойынша өзгеруі, электрон-сәулелік осциллографта арнаулы электрод (модулятор) көмегімен электрон ағыны қарқындылығын уақыт бойынша өзгеруі, жарық айқындығын (жарықтылығын) поляризациялауыш құрылғы (Керр ұяшығы) арқылы реттеу, т.б. жатады. Модуляция арқылы стационарлық процестің бір немесе бірнеше параметрлерін (қарқындылығын, амплитудасын, жылдамдығын және жиілігін) уақыт бойынша өзгертуге болады. Кеңістіктік модуляция – стационарлық процесс параметрлерінің кеңістікте өзгеруі. Сызықтық емес және толқындық жүйелерде модуляцияның кенеттен (күрт) пайда болуы да мүмкін Біз бұл курстық жұмыс барысында әр-түрлі модуляция түрлерін қарастырамыз: амплитудалық, фазалық, жиіліктік, импулстік. Сонымен қатар дискретті дабылдардың бөгеуілге төзімді қабылдауын, дискретті дабылдардың қабылдау әдістерімен таныстық.


I Бөлім

1.1 Жалпы тапсырма

Берілген: тасымалдаушы терберіс U(t) = U0cos(ω0.t + φ0);

модуляциялайтын сигнал s(t) = S0cos(Ω.t + ψ),

мұндағы U0 – Тасушы тербелістің амплитудасы, В;

ω0 – тасушы тербелістің жиілігі, рад;

φ0 – тасушы тербелістің бастапқы фазасы, рад;

S0 – модуляциялайтын тербелістің амплитудасы, В;

Ω – модуляциялайтын тербелістің жиілігі, рад;

ψ – модуляциялайтын тербелістің бастапқы фазасы, рад.

Анықтау қажет:

а) нұсқаға сәйкес модуляция коэффициенті М болатын амплитудасы бойынша модуляцияланған терблістің аналитикалық өрнегін жазыңыз; жиілік девиациясы ωд болатын жиілігі бойынша модуляцияланған тербелістің аналитикалқ өрнегін жазыңыз; модуляция индексі m болатын фазасы бойынша модуляцияланған тербелістің аналитикалық өрнегін жазыңыз.

б) АМ, ЖМ, ФМ тербелістері үшін модуляциялайтын және модуляцияланатын сигналдардың сапалы сызбасын (тербелістердің уақыттық диаграмаларын) бейнелеу;

шв) АМ, ЖМ, ФМ тербелістерінің амплитуда – жиіліктік және фазалық – жиіліктік спектрлерін есептеп, тұрғызыңыз.

Керек мәліметтерді (см. кесте 1) сынақ кітапшасының номері бойынша аламыз (№ 143079).

Кесте 1 – Бірінші тапсырманың бастапқы берілгендері

U0

В

2,6

f0

МГц

3

φ0

Рад

4/3

S0

В

0,4

F

КГц

0,6

Ψ

Рад

π/9

Модуляция тереңігі k

%

65

ωд

КГц

1,3

m

2

1.2 Бірінші тапсырманы шешу:

АМК:

а) нұсқаға сәйкес модуляция коэффициенті М болатын амплитудасы бойынша модуляцияланған терблістің аналитикалық өрнегін жазу.

Тоналды – модульденген тербелістің лездік мәні үшін аналитикалық өрнек жалпы жағдайда мына түрге ие болады:

(1)

- модульдеуші тербеліс, (2)

- тасушы тербеліс. (3)

– модуляция коэффициенті

– модульдеуші тербеліс;

– тасушы тербеліс.

алынған өрнекті тригонометрияның заңына сүйене отырып, келесідей, қосындылар түрінде жазуға болады:

ω0 - =(37680 - 18.840) =18845.786 (Гц)

ω0 +=(37680 + 18.840) =18853.326 (Гц)

б) АМ тербелісі үшін модуляциялайтын және модуляцияланатын сигналдардың сапалы сызбасын (тербелістердің уақыттық диаграмаларын) бейнелеу;

– модульдеуші тербеліс;

– тасушы тербеліс.

- модульденген тербелісің лездік мәні үшін аналитикалық өрнек.

Енді әрқайсына сәйкес сызбасын саламын:

1.1 сурет. Модульденген АМ тербелістің уақыттық диаграммасы

1.2 сурет. Модульдеуші дабылдың уақыттық диаграммасы

1.3 сурет. Тасушы тербелістің уақыттық диаграммасы

в) АМ тербелісінің амплитуда – жиіліктік, фаза – жиіліктік спектрін тұрғызу:

ω0 - =(44610 - 16.336) =44593.664 (Гц)

ω0 +=(44610 + 16.336) =44626.336 (Гц)


Информация о работе «Модуляция»
Раздел: Математика
Количество знаков с пробелами: 24499
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
21947
0
5

... одноступенчатой модуляции сообщением a(t) некоторого условного переносчика, который можно сформулировать, модулируя переносчиком первой ступени переносчик следующей ступени. Импульсная модуляция Часто в качестве переносчика используют периодическую последовательность сравнительно узких импульсов. Последовательность прямоугольных импульсов одного знака v0(t) характеризуется параметрами: ...

Скачать
10426
0
4

сная; дискретная и их разновидности. Демодуляция - отделение полезного (модулирующего) сигнала от несущей. Модуляция и демодуляция осуществляется с помощью устройств, называемых модулятором и демодулятором. Модем - устройство, преобразующее код в сигнал (модулятор) и сигнал в код (демодулятор), используемое для передачи данных по каналам связи. Манипуляция - модуляция, при которой модулируемый ...

Скачать
22082
0
1

... і, деякого розширення спектра випромінювання. Ці явища обмежують швидкість передачі системи. Для попередження розігріву p-n переходу ЛД вміщують в мікроохолоджувач. Окрім модуляції інтенсивності, можливі частотна та фазова модуляція оптичного випромінювання. Частоту лазера можна змінювати, використовуючи її залежність від температури активної речовини. Цей засіб, що називається термічним, ...

Скачать
17483
0
8

... два однакових модулятора ФМ-4 (рис.6). Структурна схема модулятора SPM і діаграми, що пояснюють його роботу, зображені на рис.9. Розглянемо основні протоколи, які використовують ВФМ і КАМ. Протоколи V.22, V.22bis Протокол V.22 є дуплексним протоколом модуляції, що передбачає використання ВФМ при частотному розділенні каналів передачі взаємодіючих модемів. Модем, що передає, використовує носі ...

Скачать
23938
0
7

а цифровых ИС можно реализовать практически любой алгоритм обработки сигнала, осуществляемый в приемно-усилительных устройствах, включая элементы оптимального радиоприема. Связные РПУ с частотной модуляцией проектируются для работы на одной фиксированной частоте или в диапазоне частот. В первом случае рабочая частота стабилизируется кварцевым резонатором, а для генерации ЧМ колебаний могут быть ...

Скачать
20786
3
6

... домлень і каналу зв’язку, можна поставити питання про побудову приймального пристрою (демодулятора), який найкращим (оптимальним) способом обробляє результати спостережень, що забезпечить потенціальну завадостійкість системи передавання неперервних повідомлень. Теоретичною основою оптимального приймання неперервних повідомлень є математична теорія фільтрування. Структурна схема системи електрозв' ...

0 комментариев


Наверх