Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Синхронды қозғалтқыштар және компенсаторлар

10868
знаков
4
таблицы
4
изображения

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС №3

Синхронды қозғалтқыштар және компенсаторлар

Тапсырма 1.8. СДН2 сериялы үшфазалы синхронды қозғалтқыштың паспорттық каталогында берілген мәндер: номиналды қуат Рном=500 кВт, полюстер саны 2р=12, ПӘК ηном=93,7%; іске қосылу тоқ еселігі Iп/Iном=5,2, іске қосылу момент еселігі Мпном=1,0, максималды синхронды момент еселігі Мmaxном=1,9, s=5 % сыру мәні кезіндегі асинхронды момент еселігі М5%ном=1,3, статор орамасының жалғануы «жұлдызша». 1.8-ші кестеде нұсқа бойынша шамалары берілген.

Кесте 1.8

Нұсқа

Қозғалт-қыштың түрі

Рном, кВт

ηном, %

Мmaxном

М5%ном

Мпном

Iп/Iном

1

16-44-12

630

12

94,2

1,9

1,3

1,0

5,1

2

17-31-12

800

12

94,3

1,9

1,1

1,0

4,7

3

17-39-12

1000

12

94,9

1,8

1,0

1,0

4,5

4

17-49-12

1250

12

95,3

1,9

1,2

1,1

5,2

5

18-64-12

2500

12

96,2

1,8

1,4

1,2

6,5

6

16-36-10

630

10

94,4

1,8

1,4

0,75

5,0

7

16-44-10

800

10

94,9

1,8

1,3

0,75

5,0

8

17-44-10

1250

10

95,5

1,9

1,2

1,1

5,4

9

17-51-10

1600

10

95,9

1,8

1,2

1,0

5,2

10

16-36-12

500

10

93,4

1,1

1,2

1,1

5,2

Айналу жиілігін, статор тізбегіндегі номиналды және іске қосылу тоқтарын, номиналды, максималды синхронды, іске қосылу моменттері мен синхронизмге кірер кездегі асинхронды момент (s=5 % кезде). Жиілігі 50 Гц кездегі қоректендіруші торап кернеуі Uс=10 кВ, қуаттар коэффициенті cosφ1=0,8.

Шешімі:

СДН2-16-36-12.

1. Айналу жиілігі:

image001.jpgайн/мин

2. Номиналды жүктеме режимінде тұтынатын қозғалтқыштың қуаты:

image002.jpgкВт

3. Номиналды жүктеме режимінде статор тізбегіндегі тоқ:

image003.jpg

4. Статор тізбегіндегі іске қосылу тоғы:

image004.jpg

5. Номиналды жүктеме кезінде қозғалтқыш білігіндегі момент:

image005.jpg

6. Масималды (синхронды) момент:

image006.jpg

7. Іске қосылу моменті:

image007.jpg

8. Синхронизмге кіру кезіндегі момент (5% сырғу кезіндегі асинхронды момент):

image008.jpg

Тапсырма 1.9. Үшфазалы синхронды қозғалтқыш полюстер саны 2р=12, номиналды қуаты Рном=132 кВт және 50 Гц жиілік кезіндегі U1=0,38 кВ қоректендіру кернеуімен салыстырмалы бірліктегі жұмыстық сипаттамада жұмыс жасайды. Аномықтау керек: толық S, активті Р1 және реактивті Q қуаттарды, ПӘК η, қуаттар коэффициентін cosφ1 және қуаттар коэффициентінің ең үлкен мәніне және ПӘК ең үлкен мәніне сәйкес келетін жүктеме кезіндегі қозғалтқыштың білігіндегі моменттін М2 анықтау керек.

Кесте 1.9.

Параметрлер

Нұсқалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рном, кВт

200

315

630

400

250

500

315

250

150

550

Р1, кВ

0,38

6,0

6,0

6,0

0,38

6,0

0,38

0,38

6,0

0,38

12

8

6

8

10

8

10

6

8

10

image009.jpg

Сурет 1.8. Үшфазалы синхронды қозғалтқыштың жұмыстық сипаттамалары

Шешімі:

1. Қозғалтқыштың номиналды жүктеме режимі Р2*=1 келесі параметрлердің номиналды мәні сәйкес келеді: қуаттар коэффициенті cosφ1ном=0,89; ПӘК ηном=86 %. Осы шамаларды пайдаланып, келесі мәндерді анықтаймыз:

а) статордың номиналды тоғы:

image010.jpg

б) қозғалтқыштың білігіндегі номиналды момент:

image011.jpg

2. Қозғалтқыштың жұмыстық сипаттамасынан Р21*=0,5 жүктемеге сәйкес cosφmax=0,98 ең үлкен қуаттар коэффициентінің мәнін көруге болады, яғни қазғалтқыштың пайдалы коэффициенті:

image012.jpgкВт

ПӘК ең үлкен мәні ηmax=0,9 жүктеменің Р22*=0,6 мәніне сәйкес келеді, қозғалтқыштың пайдалы қуаты:

image013.jpgкВт

3. Жүктеменің көрсетілген мәндеріне 1.8-ші суреттегі графиктің мәндері сәйкес:

а) статордағы тоқтар:

image014.jpg;

image015.jpg.

б) толық қуаттар:

image016.jpg;

image017.jpg.

в) қуаттар коэффициенті:

image018.jpg; image019.jpg;

image020.jpg; image021.jpg;

г) реактивті қуаттар:

image022.jpg;

image023.jpg.

д) тұтынылатын активті қуаттар:

image024.jpg;

image025.jpg.

е) қозғалтқыштың білігіндегі момент:

image026.jpg;

image027.jpg.

Тапсырма 1.10. Салыстырмалы бірлікте тұрғызылған үшфазалы синхронды қозғалтқыштардың U-тәрізді сипаттамалары 1.9-шы суретте бейнеленген.

Анықтау қажет:

а) салыстырмалы бірлік жүйесінде берілген Р2* қуат пен қоздыру тоғы Iв1* кездегі қозғалтқышдың қуаттар коэффициентін (кесте 1.10);

б) қуаттар коэффициенті тұрақты болған кездегі қоздыру тоғының Iв* қозғалтқыштың жүктемесіне Р2* тәуелділігін; cosφ1=const кездегі Iв*=f(Р2*) тәуелділік графигін тұрғызу.

Кесте 1.10

Параметрі

Нұсқалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Iв*

1,3

1,6

1,0

1,2

1,7

1,1

1,4

1,5

1,8

1,2

Р2*

0,4

0,4

0

0,4

0,8

1,0

0

0,8

0,8

1,0

Шешімі:

1. cosφ1 қуаттар коэффициенті статор тоғының активті құраушысының I1а* статордағы толық тоққа I1* қатынасымен анықталады:

image028.jpg

мұнда I1а*=0,77.

Демек, Iв*=1,6 және Р2*=0,8 берілген мәндер бойынша, статор тоғын I1*=0,81 анықтап, қуаттар коэффициентін есептейміз:

image029.jpg

image030.jpg

Сурет 1.9. Синхронды турбоқозғалтқыштың U-тәрізді сипаттамалары

2. U-тәрізді сипаттаманың көмегімен (1.9 сурет) қозғалтқыштың түрлі жүктемелері Р2* үшін cosφ1=0,95 сәйкес статор тоғын I1* және оған сәйкес қоздыру тоғын Iв* анықтаймыз:

- Р2*=0 жүктеме кезінде

I1а*=0,08; I1*= I1а*/cosφ1=0,08/0,95=0,084; Iв*=1,1;

- Р2*=0,4 жүктеме кезінде

I1а*=0,42; I1*= I1а*/cosφ1=0,42/0,95=0,44; Iв*=1,2;

- Р2*=0,8 жүктеме кезінде

I1а*=0,77; I1*= I1а*/cosφ1=0,77/0,95=0,81; Iв*=1,6;

- Р2*=1,0 жүктеме кезінде

I1а*=0,93; I1*= I1а*/cosφ1=0,93/0,95=0,98; Iв*=2,0.

Есептеу нәтижелерін 1.11-ші кестеге түсіреміз.

3. 1.11-кесте мәліметтері бойынша cosφ1=0,95=const болған кездегі Iв*=f(Р2*) графигін (1.10 сурет) тұрғызамыз.

image031.jpg

Сурет 1.10. cosφ1=0,95=const кезіндегі Iв*=f(Р2*) графигі

Тапсырма 1.11. Кернеуі Uc=6,0 үшфазалы желіге қуаттар коэффициенті cosφ=0,7 кездегі қуаттылығы Sпотр=1600кВА тұтынушы Z қосылған. Желіде қуаттар коэффициентінің мәні image032.jpgдейін артуы үшін, тұтынушыларға параллель қосылуы (сурет 1.11) қажет синхронды компенсатордың СК реактивті қуаттылығын Qс.к. анықтау. Желідегі энергияның шығыны қаншалықты азаяды, егер бұл шамалардың шығыны осы желідегі тоқтың квадратына пропорционал болса. Сонымен қатар, желінің қуаттар коэффициентін image033.jpg дейін арттыру үшін синхронды компенсатордың қуатын қаншалықты арттыру керектігін анықтау. Нұсқа бойынша берілген параметрлердің мәндері 1.11-ші кестеде келтірілген.

image034.jpg

Сурет 1.11. Синхронды компенсатордың қосылу схемасы

Кесте 1.11

Параметр

Нұсқалар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uc, кВ

10

20

35

6,0

10

20

35

6

10

20

S, МВА

4,5

1,8

2,4

0,8

1,7

1,5

3,5

2,0

3,5

3

cosφ

0,72

0,70

0,75

0,70

0,72

0,75

0,74

0,78

0,72

0,73

Шешімі:

1. Желідегі жүктеме тоғы:

image035.jpg

2. Осы тоқтың активті құраушысы:

image036.jpg

3. Желінің синхронды компенсаторды қосқанға дейінгі реактивті қуаты:

image037.jpg

4. Желіге синхронды компенсаторды қосқаннан кейінгі реактивті қуаты:

image038.jpg

5. Қуаттар коэффициентін image039.jpg дейін арттыру үшін, жүктемеге Z параллель қосылуы қажет синхронды компенсатордың реактивті қуаты:

image040.jpg

6. Синхронды компенсаторды қосқан кезде, желідегі активті құраушы тоқ (Iс.а=108А) өзгермейді, ал желідегі реактивті құраушы тоқ:

image041.jpg

7. Синхронды компенсаторды қосқаннан кейінгі желідегі тоқ:

image042.jpg

8. Синхронды компенсаторды қосқаннан кейінгі желідегі шығын:

image043.jpg

синхронды компенсаторды қосқаннан дейінгі image044.jpg, яғни желідегі шығындар 41 % дейін кемиді.

9.Желінің қуаттар коэффициентін image045.jpg дейін арттырған кезде, қажет етілетін синхронды компенсатордың реактивті қуаты, синхронды компенсаторды қосқанға дейінгі желінің барлық реактивті қуатына тең болар еді, яғни image046.jpg. Осыған орай, image039.jpg дейін қуаттар коэффициентін арттыруға пайдаланылған СК қуатынан қуаты (1120/621)=1,8 есе көп синхронды компенсатор қажет болар еді. Бұл, қарастырылып отырған электр қондырғыларына кететін капиталдық шығынның өсуіне және желінің қуаттар коэффициентін арттыру үшін синхронды компенсатордың қолданылуы тиімсіздігіне әкеледі.


Информация о реферате «Синхронды қозғалтқыштар және компенсаторлар»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 10868
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 4

0 комментариев


Наверх