Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Курсова робота з навчальної дисципліни

"Організація і проектування логістичних систем"

на тему:

“Проектування логістичної системи ТОВ “METRO Cash & Carry Україна””


Зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств

1.1 Проектування та моделювання логістичних систем

1.2 Досвід формування та функціонування логістичних систем у торгівлі

2. Проектування логістичних систем

2.1 Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій та завдань

2.2 Аналіз витрат логістичних процесів

2.2.1 Транспортні витрати

2.2.2 Витрати запасів

2.2.3 Витрати фізичних надходжень

2.2.4 Витрати інформаційних процесів

2.3 Формування логістичних систем

2.4 Узгодження системи й логістичних підсистем з іншими підсистемами на підприємстві

3. Впровадження логістичної системи

3.1 Формування стратегічного плану впровадження логістичної системи

3.3 Створення логістичної системи

Висновки

Література


Вступ

На сучасному етапі розвитку української економіки із властивим йому транзитивним характером постійно змінюються характеристики ділового середовища, критерії оцінки діяльності й механізми керування підприємствами.

Зарубіжні компанії давно й успішно використовують методи логістики в організації своєї діяльності. Однак, інструменти, що успішно використовуються в умовах стабільної економіки розвинених країн, не можуть використовуватися на українських підприємствах як адекватні. Це відноситься і до логістики, можливість та темпи впровадження якої у вітчизняний бізнес необхідно розглядати, з огляду на проблеми і специфіку національної економіки, розробляючи концептуальне обґрунтування і методичне забезпечення такого впровадження.

Після розпаду адміністративно-командної системи господарювання розрив виробничо-господарських зв’язків між підприємствами виявив настійну потребу в заміні вертикальних ієрархічних зв’язків на горизонтальні комерційні, котрі забезпечують в умовах ринку оптимальне рішення проблем підприємництва в сфері закупівель, транспортування та розподілу готової продукції, тобто проблем оптимізації матеріальних, фінансових і інформаційних потокових процесів виробництва та обігу в реальному секторі економіки. Основна ідея роботи полягає в тому, що логістика здатна забезпечити оптимальне управління потоковими процесами з метою одержання додаткових доходів і прибутку.

Серед вітчизняних вчених, роботи яких присвячені дослідженню концепцій і методів логістики, слід відмітити російських - Б.О. Анікіна, О.М. Гаджинського, Л.Б. Міротіна, Ю.М. Неруша, українських - А.Г. Кальченко, Є.В. Крикавського. Основні положення логістики відображені в роботах таких зарубіжних вчених, як М. Мескон, М. Едоус, Д. Бауерсокс та інш. Однак, роботи названих вчених та інші публікації і розробки не охоплюють усього спектра проблем, пов’язаних з логістичною діяльністю підприємств в нових умовах господарювання.

Більш поглиблених досліджень вимагають питання уточнення сутності логістичного управління запасами, ефективності використання логістичних концепцій і методів в управлінні підприємством, принципи створення логістичних систем, вплив логістичного менеджменту на сукупні витрати підприємства, облік логістичних витрат, гармонізація матеріальних потоків.

Метою курсової роботи є проектування логістичної системи ТОВ “METRO Cash & Carry Україна”.

Досягнення поставленої мети обумовлює вирішення таких задач:

1.  визначити логістичні проблеми, ситуації та завдання;

2.  проаналізувати витрати логістичних процесів;

3.  виявити особливості керування виробничою підсистемою як ланкою логістичного ланцюга, що інтегрує підсистеми закупок і розподілу;

4.  розробити принципи створення структури ЛС із використанням елементів економічної кібернетики, теорії автоматизованого управління та міжфірмового маркетингу;

5.  розробити моделі управління й аналізу матеріальних потоків на вході і виході системи підприємства;

Об'єктом дослідження є процес проектування логістичних систем на торгівельному підприємстві. Предметом дослідження є логістичні методи управління матеріальними потоками на торгівельному підприємстві, їхня оптимізація й адаптація до умов ринку.

Методи дослідження. Методологічну і теоретичну основу курсової роботи склав синтез результатів фундаментальних і прикладних досліджень в області логістики, сучасні теорії логістики і методи управління товарорухом. У роботі при створенні структури ЛС на торгівельному підприємстві використовувалося імітаційне моделювання, для управління матеріалопотоками на вході і виході системи підприємства - методи системного аналізу, методи прогнозування й економіко-математичне моделювання.

Інформаційною базою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців з логістики, документи ТОВ “METRO Cash & Carry Україна”, статистична й економічна звітність підприємства, результати власних досліджень і спостережень.


1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств 1.1 Проектування та моделювання логістичних систем

Економічна система, яка має високі адаптивні властивості в процесі виконання комплексу логістичних функцій і операцій, є логістичної системою, яка складається з декількох підсистем, взаємозв'язаних між собою і зовнішнім середовищем.

Торговельні підприємства належать до об'єктів логістичних систем.

Існує декілька підходів до визначення поняття логістичної системи. Логістична система - це:

1.  економічна система, що характеризується високими адаптивними властивостями в процесі виконання комплексу логістичних функцій. Вона формується на основі декількох підсистем, широко інтегрованих між собою, має зв'язок із зовнішнім середовищем [11, с.93];

2.  складна організаційно завершена (структурована) економічна система, що поєднує в собі елементи-ланки, взаємозалежні в єдиному процесі управління матеріальні й супутні їм потоки, причому завдання функціонування цих ланок пов'язані між собою внутрішніми цілями організації бізнесу й/або зовнішніми цілями [10, с.67];

3.  адаптивна (самонастроювальна або самоорганізована) система зі зворотним зв'язком, що виконує ті чи інші логістичні функції й логістичні операції. Вона складається, як правило, з декількох підсистем і має розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем [13];

4.  упорядкована система із сукупністю елементів, які перебувають у певних зв'язках і відносинах один з одним та утворюють певну цілісність й єдність, виконуючи ті чи інші функції логістики [9, с.61].

Таким чином, логістичну систему можна розглядати, виділяючи в ній три зрізи (рівні):

1.  просторовий (акцентований у дефініції через з'єднання між собою елементів системи і потоку товарів);

2.  організаційний (у дефініції згадано про організовані елементи системи);

3.  інформаційний (у дефініції він фігурує у вигляді потоку фінансових засобів і інформації).

На кожному з вищезгаданих рівнів виступають потоки, а також відносини між елементами відповідних структур. Ці міцно пов'язані між собою елементи разом утворюють єдиний конгломерат, що відбиває багатовимірний характер логістичної системи.

Мета логістичної системи - доставка у задане місце необхідної кількості та асортименту товарів та виробів, максимально підготованих до виробничого чи особистого споживання при заданому рівні витрат.

Дослідження і прогнозування поведінки логістичних систем на практиці здійснюється за допомогою моделювання, тобто опису логістичних процесів у вигляді моделей.

Моделювання - це особлива форма експерименту, яка полягає у дослідженні об’єкта і його моделі [14].

Під моделлю розуміється відображення логістичної системи (абстрактне або матеріальне), яке може бути використане замість неї для вивчення її властивостей і можливих варіантів поведінки.

Всі моделі економічних систем за ознакою подібності ділять на дві категорії: ізоморфні та гомоморфні.

Ізоморфні моделі - моделі, які включають всі характеристики реального суб’єкта і їх відповідність є повною. У випадку, якщо можна створити ізоморфну модель і спостерігати її функціонування, то отримані результати упевнено можна проектувати на діяльність реального об’єкта, що допомагає прогнозувати його поведінку в очікуваних умовах.

В основі гомоморфних моделей лежить неповна подібність вибраної моделі досліджуваному об’єкту. Іншими словами, подібність є частковою. У такому випадку деякі аспекти функціонування реального об’єкта можуть не піддаватися моделюванню зовсім.

При побудові моделей необхідно дотримуватися таких вимог:

1.  поведінка, структура та функції моделі повинні бути адекватні логістичній системі, що моделюється;

2.  відхилення параметрів моделі в процесі її функціонування від відповідних параметрів логістичної системи, що моделюється, не повинні виходити за рамки допустимої точності моделювання;

3.  результати дослідження моделі та її поведінки повинні виявити нові властивості логістичної системи, яка моделюється, що не відображені у вихідному матеріалі, використаному для складання даної моделі;

4.  модель повинна бути більш зручніша, ніж її реальний аналог - логістична система.

Дотримання цих вимог дозволяє реалізувати якісно нові можливості моделювання, а саме:

1.  проведення дослідження на етапі проектування логістичної системи для визначення доцільності її створення та застосування;

2.  проведення дослідження без втручання у функціонування логістичної системи;

3.  визначення гранично допустимих значень обсягів матеріальних потоків та інших параметрів логістичної системи без ризику руйнування системи, яка моделюється [16].

Найбільш ефективним в логістиці є математичне моделювання. Воно складає процес встановлення відповідності конкретному реальному об’єкту деякого математичного об’єкта, який називається математичною моделлю. Самими поширеними в логістиці є два види математичного моделювання: аналітичне та імітаційне.

Аналітичне моделювання - це своєрідний математичний підхід в процесі дослідження логістичних систем, мета якого - отримання максимально точних рішень. Процес аналітичного моделювання розбивається на три етапи.

На першому етапі формулюються математичні закони і залежності, які зв’язують окремі об’єкти системи. Ці закони і залежності формалізуються у виді деяких функціональних відношень.

На другову етапі здійснюється рішення рівнянь і отримання теоретичних результатів. Для цього можуть бути залучені обчислювальна техніка і відповідні технології.

На третьому етапі виконується зіставлення отриманих результатів з реальністю, тобто здійснюється перевірка на адекватність.

Імітаційне моделювання полягає у проведенні на ЕОМ числових експериментів з математичною моделлю, яка описує поведінку складної системи на протязі періодів часу встановленої тривалості. Імітаційне моделювання застосовується, як правило, в тих випадках, коли аналітичні способи дослідження тієї чи іншої логістичної моделі відсутні чи їх пошук вимагає занадто багато витрат.

Таким чином, логістичне моделювання дозволяє поєднувати не тільки можливі зв’язки в умовах динаміки існуючого ринку, але і вірогідні відносини у прогнозованому ринку.

При розробці моделей логістичних систем повинен враховуватись вплив багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів, діючих на певний момент часу. Найбільш важливі з них такі: кількість суб’єктів, що входять в логістичну систему, і їх розміщення; кількість і розміщення трансформованих центрів; транспортні моделі; зв’язок; інформаційна система.

Методику логістичного підходу в процесі моделювання можна звести до наступних основних етапів:

1.  на основі об’єктивної інформації і аналізу декількох суб’єктивних оцінок визначаються вірогідні значення по кожному конкретному елементу і фактору, які відносяться до того чи іншого етапу досліджень чи явищу;

2.  виконується послідовний вибір сукупності сполучених значень із загального діапазону, виходячи з пріоритету розподілення вирогідностей відбираємих значень. Тобто, формується альтернатива.

3.  шляхом формування нової сукупності значень розробляється наступна альтернатива. Процес повторюється до тих пір, поки отриманні кінцеві результати не будуть оптимально ув’язані з загальною економічною кон’юнктурою, конкретною виробничо-господарською ситуацією, суб’єктивним мисленням людини і формалізованими цілями.

Вибір найкращого варіанту логістичної системи відбувається на основі його відповідності максимально ефективному досягненню логістичних цілей.

Розробка науково-методологічних основ проектування логістичної системи, поряд з питаннями загального менеджменту, передбачає постановку і формалізацію завдання проектування логістичної системи, а також визначення єдиних методологічних підходів до оптимізації проектування логістичної системи з врахуванням особливостей функціонування підприємства [5].

При аналізі та проектуванні логістичних систем були розроблені і апробовані методологічні принципи, основними з яких є:

1.  Системний підхід, який виявляється в розгляді всіх елементів логістичної системи як взаємопов’язаних і таких, що взаємодіють для досягнення єдиної мети управління.

2.  Принцип тотальних витрат, тобто врахування всієї сукупності витрат управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними і фінансовими потоками по всьому логістичному ланцюгу.

3.  Принцип глобальної оптимізації, який передбачає узгодження локальних цілей функціонування елементів системи для досягнення глобального оптимуму.

4.  Принцип логістичної координації і інтеграції, який передбачає досягнення узгодженої, інтегральної участі всіх ланок логістичної системи від її початку і до кінця в управлінні матеріальними та супутніми йому потоками при реалізації цільової функції.

5.  Принцип моделювання і інформаційно-комп’ютерної підтримки.

6.  Принцип розробки необхідного комплексу підсистем, що забезпечують процес логістичного менеджменту.

7.  Принцип TQM - загального забезпечення якості - забезпечення надійності функціонування і високої якості роботи кожного елементу логістичної системи для забезпечення загальної якості товарів і сервісу, що поставляються кінцевим споживачам.

8.  Принцип гуманізації всіх функцій і технологічних рішень в логістичних системах, що означає відповідність екологічним вимогам з охорони довкілля, ергономічним, соціальним, етичним вимогам роботи персоналу і т.п.

9.  Принцип стійкості й адаптивності, тобто логістична система повинна стійко працювати при допустимих відхиленнях параметрів і чинників зовнішнього середовища та при значних коливаннях стохастичних чинників зовнішнього середовища повинна пристосовуватися до нових умов, змінюючи програму функціонування, параметри та критерії оптимізації.

Проблема проектування логістичної системи має виходити з концептуальної постановки такого завдання з врахуванням логістичного ланцюга, де торгівельне підприємство є однією з найбільш важливих ланок. Необхідність інтеграції планування і управління лежить у самій природі логістичного ланцюга як цілісної соціо-економічної системи, а саме - в тісному взаємозв’язку, взаємовпливу і взаємообумовленості всіх бізнес-процесів, що реалізуються в складних логістичних системах [9].

При проектуванні і вдосконалення логістичних систем потрібно мати у своєму розпорядженні достатнім обсягом різнобічних даних, облік яких, як і хід збору і обробки, надалі не повинен припинятися.

Основні відомості, що враховуються при проектуванні логістичних систем [12]:

1.  інформація про ринок:

1.1.  його склад, масштаб, статичність;

1.2.  число покупців і їх особливості;

1.3.  розміщення замовників;

1.4.  гнучкість попиту;

1.5.  стан фінансової області;

1.6.  законодавство;

1.7.  політика державного економічного регулювання і т.д.

2.  інформація про виробництво:

2.1.  необхідність матеріальних ресурсів, машин, обладнання та комплектуючих виробів;

2.2.  ймовірність поставок по кооперації;

2.3.  методика виробництва;

2.4.  оснащеність виробництва і ступінь завантаження потужностей;

2.5.  виробничий темп;

2.6.  тривалість і специфіка виробничого циклу.

3.  інформація про матеріальні потоки:

3.1.  характеристика специфіки та стану матеріальних потоків;

3.2.  інформація про пересувати вантажі;

3.3.  спосіб робіт та операцій при пересуванні;

3.4.  час транспортувань і загальний час доставок.

4.  відомості про інформаційних потоках:

4.1.  характеристика специфіки та стану інформаційних потоків;

4.2.  відомості про систему інформаційного забезпечення;

4.3.  методика обробки і закріплення інформації;

4.4.  спосіб отримання та розповсюдження інформації;

4.5.  потенціал зберігання та накопичення інформації і т.д.

Дуже важко, але можливо врахувати всі фактори, які впливають на проектування логістичних систем.

логістична система торгівельний проектування

Підприємство повинно розглядати проектування логістичної системи не тільки в рамках своїх внутрішніх функціональних областей, але і з врахуванням функціональних систем і підсистем постачальників, посередників та кінцевих споживачів [8].

Концептуальна постановка завдання проектування логістичної системи розглядається як прийняття певного попереднього рішення щодо найбільш ефективної конфігурації системи, а також оптимізації параметрів внутрішньої і зовнішньої взаємодії всіх причетних до цього структурно-організаційних елементів в умовах впливу збурюючих факторів середовища функціонування підприємства.

Це означає, що проектування логістичної системи починається з функціонально-організаційних змін на підприємстві та його бізнес-партнерів, спрямованих на синхронізацію всіх стадій виробництва і експлуатації продукції через відповідні процедури планування, управління і регулювання.

Завдання проектування логістичної системи виходить з вибору на встановленій множині альтернатив найкращої конфігурації системи з врахуванням параметрів отриманих замовлень, а також характеристик існуючих функціональних можливостей (компетенцій) підприємства та його партнерів.

У якості основного варійованого параметра показника ефективності проектування логістичної системи приймається кількість організаційно-економічних утворень, які безпосередньо чи опосередковано приймають участь у реалізації цілей проектованої логістичної системи. Це можуть бути локальні спеціалізовані організаційно-економічні структури чи їх підрозділи, склад яких, виробничо-управлінська підпорядкованість та взаємозв’язок визначені факторами і умовами виробничо-логістичного середовища.

Завдання управління проектуванням логістичної системи полягає у моніторингу бізнес-процесу з метою відстеження можливого впливу збурюючих факторів на параметри логістичної системи. На початковому етапі формування системи важливо забезпечити проектантів необхідним методологічним інструментарієм оперативного розпізнання ситуацій, які можуть призвести до відхилень у бізнес-процесі. Згідно з цим, завдання регулювання полягає у вирішенні таких ситуацій з допомогою певних управляючих впливів.

Проектування логістичних систем повинно супроводжуватись інформаційним забезпеченням. Інформаційне забезпечення проектування логістичної системи має передбачати:

1.  формулювання основоположних науково-методологічних підходів до проектування інформаційної моделі логістичної системи на підставі аналізу, послідовної структуризації та деталізації уяви предметної області;

2.  визначення архітектури інформаційного забезпечення проектування логістичної системи.

Це потребує вирішення двох взаємопов’язаних, але зі самостійним значенням груп завдань інформаційного забезпечення проектування логістичної системи.

Перша група завдань (системний логістичний аналіз) полягає у зборі, накопиченні, зберіганні, систематизації інформації, що надходить від постачальників і споживачів та відбиває результати внутрішньовиробничої діяльності.

Вирішення цих завдань передбачає опрацювання нормативної інформації про характеристики та структуру системи, параметри потужностей. В результаті формується інформаційна база для виконання завдань, які визначають стратегією управління логістичної системи.

Друга група завдань (логістичний аудит) містить процедури контролю інформаційних потоків, які у сукупності характеризують ефективність функціонування логістичної системи, відбору необхідних керівництву даних, видання різноманітних форм вихідної інформації. Причому визначають і порівнюють якісні та кількісні характеристики, що відображають зміст формування та розвитку логістичної системи. Крім того, визначають відповідність планованих (нормативних) значень характеристик фактичним, а разі її відсутності з’ясовують причини становища, що склалося [8].

Основне рішення по інформаційному забезпеченню проектування логістичної системи полягає у визначені загальних принципів його організації та архітектури (структури і складу). Склад інформаційних засобів визначається функціональними і технологічними вимогами, соціально-психологічними аспектами впровадження і експлуатації відповідних інструментальних засобів.

Логістична система становить самоорганізуючу систему, проектування якої та подальше функціонування відбувається з використанням інформаційних ресурсів.

За поєднання та впливу на формування й рух матеріальних, інформаційних, фінансових та інших логістичних потоків забезпечується можливість ефективного планування всіх внутрішніх і зовнішніх потокових процесів і управління ними. Підприємство отримує очевидні конкурентні переваги завдяки таким чинникам:

1.  формуванню стратегічної внутрішньої та зовнішньої інтеграції;

2.  організації та розвиткові досконаліших бізнес-процесів;

3.  визначенню та реалізації стратегічних підходів до управління сукупними витратами.

1.2 Досвід формування та функціонування логістичних систем у торгівлі

Розглянемо впровадження SAP ERP в компанії “НОВА Холдинг" (гіпермаркет “Простір”).

Компанія “НОВА Холдинг" заснована в 2002 р. Підприємство створювалося з метою будівництва мережі супермаркетів “Простір”. Зараз успішно функціонує гіпермаркет “Простір” загальною площею більше 17500 м. кв. в м. Кременчуці. На території гіпермаркету розташовані відділи роздрібної торгівлі продуктами харчування і промисловими товарами. Концепція супермаркету передбачає розміщення більше 50 тисяч різних товарів продовольчої і непродовольчої групи.

Історія цього проекту починалася з детального системного опрацювання. Тільки достовірна інформація може служити джерелом для ухвалення ефективного управлінського рішення. Звідси, пильна увага менеджменту до питань управління інформаційними потоками.

Інструментом, що дозволяє добитися ефекту “інформаційної прозорості”, служить комплексна система автоматизація бізнес середовища.

Складовими успіху стали:

1.  досвід реалізації аналогічних проектів компанії-консультанта, що аналізувала ефективність здійснення проекту;

2.  досвід менеджерів, притягнених для управління компанією “Нова Холдинг”;

3.  досвід світових лідерів у сфері торгівлі, акумульований в ефективній системі управління ресурсами.

Таким чином, на цьому етапі притягнена консалтингова компанія детально пропрацювала концепт гіпермаркету, а для керівництва компанією запросили управлінця з європейським досвідом.

Керівництво компанії дуже відповідально підійшло до створення інформаційного середовища. Було прийнято рішення використовувати одночасно найсучасніші і в той же час перевірені рішення і технології. Менеджмент компанії зробив велику ставку на вибір системного інтегратора. Згідно із задуманим, компанія-інтегратор повинна була пов'язати в єдине ціле різні складові бізнесу гіпермаркету, кожна з яких автоматизується за допомогою спеціалізованої програмної платформи. Завдання не з простих, оскільки навіть самі компанії-виконавці ставлять під сумнів успішність інтеграції різних систем від різних постачальників. Вибір ліг на компанію “Інком”, по-перше, тому що її консультанти вже мали на своєму рахунку успішно реалізовані аналогічні проекти, а по-друге, тому що “Інком” здатний покрити усі заходи розробки і впровадження власними силами, без залучення субпідрядників.

На цьому етапі компанія “Інком” виконувала роботи по установці торгового і касового устаткування, систем відеоспостереження і контролю доступу в приміщення, охоронної і пожежної сигналізації, системи запобігання крадіжкам, кабельній системі і телефонізації. В якості програмної складової було запропоновано галузеве рішення SAP ERP для малого і середнього бізнесу компанії SAP AG, а також Маркет+ для управління касами і ваговим устаткуванням, і Бос-кадровик для управління персоналом.

Шляхом впровадження прогресивного рішення на базі продукту SAP ERP підвищити конкурентоспроможність підприємства за рахунок ефективного управління внутрішніми процесами.

За словами менеджменту компанії, основою для вибору SAP ERP стало:

1.  максимальна надійність функціонування при безперервній цілодобовій роботі;

2.  висока продуктивність, ефективна обробка великих і інтенсивно зростаючих масивів даних;

3.  контроль прав доступу до системи і дій користувачів;

4.  контроль керівництвом підприємства процесів ціноутворення, рухи грошових коштів і взаєморозрахунків;

5.  можливість оптимального і оперативного поповнення товарних запасів;

6.  можливість замовлення і придбання товарів через Інтернет.

Рішення SAP ERP для малого і середнього бізнесу, запропоноване компанією “Інком”, спирається на структурованість і логічність системи, а також інтегрованість усіх сфер діяльності підприємства.

Старт проекту супроводжувався значними складнощами. Певні утруднення створював той факт, що формування команди впровадження з боку замовника мало декілька етапів, пов'язаних з поступовим набором персоналу в компанію. Це вимагало підвищеної уваги з боку Керівника проекту і оперативного включення в процес з боку групи

В першу чергу були автоматизовані процеси закупівель, управління запасами, фінансового обліку, управління ціноутворенням в збуті, управління асортиментом і собівартістю.

Рішення в області управління виробництвом (кулінарія) можна вважати унікальним в цій галузі. На основі відповідного модуля реалізовано стандартне серійне виробництво, яке дозволяє деталізувати витрати, систематизувати процеси і управляти ними. Подібний акцент на цю область вимагає пояснення. Здатність надати унікальну торгову пропозицію відрізняє лідерів ринку від тих, що бовтаються в хвості. У цьому сенсі краща в місті кулінарія дозволить притягнути споживачів, сформувати лояльність, індивідуалізувати себе в системі сприйняття споживачів.

Робота з постачальниками будується тільки на планових замовленнях і жорстко відстежується при прийомі товару, що дозволяє уникнути таких неприємностей як закінчення терміну придатності продукції, надлишки на складі і навпаки дефіцит товарів на полицях гіпермаркету.

За допомогою системи автоматизації можна гнучко планувати асортиментну політику. Зараз багато компаній в якості основи для розширення асортименту використовують результати маркетингових досліджень, статистичні дані для яких можна витягати з системи автоматизації.

Практично в будь-якому роздрібному підприємстві існує цілий ряд кадрових проблем, якось: висока текучка, проблеми з підбором і навчанням нових співробітників і так далі. Новий гіпермаркет не став виключенням і, як ми вже писали, проблеми, пов'язані з управлінням персоналом, проявилися ще на першому етапі проекту. За допомогою системи Бос-кадровик вдалося добитися структуризації роботи з персоналом, були автоматизовані процеси розрахунку заробітної плати, підбору і навчання персоналу, введена процедура атестації.

Дуже важливо було забезпечити безперебійну роботу робочих місць касирів і вагового комплексу. Завдання досить важливе для підприємства таке формату, оскільки саме ця частина завжди знаходиться на очах у покупців і від неї багато в чому залежить їх лояльність. Програмний комплекс Маркет+ допоміг вирішити усі завдання, які були передбачені загальним проектом, і гармонійно доповнив комплексне рішення.

Говорячи про особливості, варто згадати про те, яких ризиків вдалося уникнути. В першу чергу, риска неприйняття змін. У гіпермаркеті “Простір” спостерігалася висока готовність колективу до змін. Цей проект є рідкісним прикладом впровадження, коли команди двох сторін працювали як одне ціле. У цьому проекті не було навіть прихованих супротивників. Це дозволило знайти безліч нестандартних рішень у важких ситуаціях.

Становлення колективу, розробка бізнес-процесів і впровадження системи автоматизації відбувалися одночасно. Складність вимог зростала пропорційно росту розуміння командою можливостей системи. З одного боку, це стало непрямим доказом її правильного вибору, а з іншого боку, розширило рамки проекту. Так за рішенням проектної групи додатково було створено сховище даних і розроблена програма лояльності.

Характерною рисою проектної групи на цьому підприємстві була оперативність в ухваленні рішень. Хоча частенько втрати часу, зведені до мінімуму, нівелювалися недостатньою зваженістю рішень, що приймалися, їх спонтанністю, внаслідок чого деякі надалі доводилося міняти. Проте, молодий колектив позитивно відрізняли висока внутрішня мотивація і довіра до методів управління.

Старт системи був зроблений за 2 тижні до відкриття магазину. На цей момент були виконана більшість робіт, у тому числі проведена інтеграція з програмним комплексом Маркет+, що управляє касами і ваговим устаткуванням. Співробітники гіпермаркету у черговий раз позитивно виявили себе, показавши високий рівень загального розуміння системи автоматизації, і її можливостей.

Організована система управління дозволила добитися прозорості бізнес-процесів, виділення центрів відповідальності і суворого контролю виконання завдань, в контексті вибраної стратегії.

Компанія “Нова Холдинг" кинула виклик ринку в регіоні, осмислено побудувала стратегію капіталізації власного бізнесу. А реалізована комплексна система надалі допоможе компанії наслідувати інноваційний підхід в управлінні, розширювати функціональні можливості, реалізовувати свої амбітні ідеї.

Таким чином, провадження SAP ERP дозволило підприємству не лише якісно поліпшити ключові бізнес-процеси, але і підвищити поінформованість та зацікавленість співробітників підрозділів, зробити їх взаємодія узгодженим та ефективним [21].


2. Проектування логістичних систем 2.1 Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій та завдань

Корпорація “METRO Group”, одна з найбільших торгових компаній світу, була створена у 1996 році в результаті злиття кількох найважливіших торгівельних компаній, які працювали в різних ринкових ланках згідно своїм концепціям збуту та дистрибуції. Ці компанії працюють по чотирьом бізнес-напрямам: кеш енд кері, торгівля продовольчими товарами, торгівля непродовольчими товарами та універсальні магазини.

До складу корпорації “METRO Group" входять:

1.  Cash & Carry (METRO, MACRO - центри оптової торгівлі) представлені у 30 країнах світу, де налічується приблизно 668 магазинів із загальним обігом у розмірі 30,6 млрд. євро. Вони є лідером у сфері самообслуговування.

2.  Real Holding (роздрібна торгівля продовольчими товарами) представлені у 6 країнах світу, де налічується приблизно 441 магазини з загальним обігом 11,3 млрд. євро.

3.  Media Markt Saturn (непродовольча група), які є у 15 країнах, де налічується 768 магазинів з загальним обігом у розмірі 19,7 млрд. євро.

4.  Galeria Kaufhof Warenhaus (універсальні магазини), які представлені у 2 країнах світу, де працює 141 магазин з загальним обігом 3,5 млрд. євро.

5.  Додаткові сервісні компанії.

“METRO Group" займається стратегічним управлінням компанії і офіційно зареєстрована на Франкфуртській біржі. “METRO Group" робить значний внесок в розвиток інноваційних процесів в торгівлі. Компанія сприяє розвитку та використанню новітніх технологій.

Ядром та основною корпорації “METRO Group" є компанія “METRO Cash & Carry" - міжнародний лідер оптової торгівлі за принципом самообслуговування, найбільш інтернаціоналізований підрозділ “METRO Group”, розташований у м. Дюссельдорф (Німеччина).

Принцип “Cash & Carry" означає “плати готівкою і забирай товар сам" та передбачає, що:

1.  клієнти платять готівкою;

2.  клієнти самі вибирають свій товар;

3.  клієнти вивозять свій товар самостійно, тобто власним транспортом.

Тобто, пропонується широкий, постійно наявний асортимент товарів під “одним дахом”, що дає змогу зекономити час, а також зменшує витрати на зберігання товарів. Надаються готові бізнес-рішення, а не окремі артикули товарів, згідно потреб клієнтів. “METRO Cash & Carry" пропонує товари за найнижчими оптовими цінами, що досягається завдяки великим обсягам закупівель та низькими експлуатаційними витратами, постійному вдосконаленню робочих процесів, ефективній організації системи логістики та управління товаром.

Існує декілька форматів магазинів “METRO Cash & Carry”:

1.  ECO (2,500 - 5,000 кв. м.) - обслуговує клієнтів основного бізнесу, які використовують куплені товари для перепродажу. В основному продаж продуктів харчування на рівні 90 %. Цей формат домінує у Франції, країнах Середземного моря та Японії. Мають від 2000 до 8000 клієнтів.

2.  Junior (7,000 - 9,000 кв. м.) - обслуговують клієнтів основного бізнесу та додаткового бізнесу, які не використовують куплені товари для перепродажу. Продають як продовольчі, так і непродовольчі групи товарів (частка товарів обох груп приблизно є однаковою). Цей формат переважає у Східній Європі та у країнах з економікою, що розвивається. Мають від 20000 до 60000 клієнтів.

3.  Classic (10,000 - 25,000 кв. м.) - обслуговують клієнтів як основного, так і додаткового бізнесу. Серед кількості представлених товарів більшою часткою є товари непродовольчої групи. Цей формат переважає у Німеччині, Австрії, Бельгії, Голландії та Великій Британії. Мають від 30000 до 100000 клієнтів.

На сьогоднішній день компанія присутня більш ніж у 30 країнах світу. Кожного року “METRO Cash & Carry" відкриває нові магазини, в тому числі, і в нових країнах. При цьому особливе місце у розвитку посідають ринки Азії та Східної Європи.

Таким чином, високоефективна бізнес-концепція компанії, що легко адаптується до специфічних потреб покупців кожної окремої країни та регіону, є запорукою успішного розвитку мережі на міжнародному рівні. Тісне співробітництво з місцевим виробниками та постачальниками створює довіру до компанії та допомагає здобути прихильність в кожній країні. Попри різноманітні особливості місцевого законодавства “METRO Cash & Carry" успішно розвивається на нових ринках, застосовуючи свою модель. З виходом на новий ринок компанія створює велику кількість робочих місць, а інколи, навіть, вперше встановлює сучасні системи торгівлі та дистрибуції. Ключовими перевагами “METRO Cash & Carry" є висока якість, широкий асортимент товарів та конкурентні ціни. Для утримання лідерства на міжнародному ринку наперед визначаються тренди, реакція на локальні зміни циклів розвитку, особливості національної культури, постійно покращується концепція мерчандайзингу та логістики.

Головним напрямом діяльності компанії “METRO Cash & Carry Україна" є оптова торгівля за принципом кеш енд кері.

Основними завданнями оптової торгівлі “METRO Cash & Carry Україна" є:

1.  маркетингові дослідження ринку, попиту, пропозиції на продукцію;

2.  надання необхідного асортименту товарів своїм клієнтам у необхідній кількості та відповідної якості;

3.  своєчасне, повне, ритмічне забезпечення товарами в широкому асортименті своїм клієнтам;

4.  організація зберігання товарних запасів;

5.  організація планомірного і ритмічного завезення товару до торгівельного центру;

6.  забезпечення стабільності партнерських в господарських зв’язках;

7.  широке застосування економічних методів регулювання всієї системи взаємостосунків між споживачами, посередниками та постачальниками;

8.  зменшення сукупних витрат, що пов’язані з просування товарів.

Головною стратегією компанії “METRO Cash & Carry Україна" є досконалість в обслуговуванні клієнтів, а саме досконалість в управлінні компанією (увага на основні групи клієнтів, ключовий асортимент, конкурентні ціни, потужні власні торгові марки, додаткові послуги, маркетингові комунікації), досконалість в закупках (співпраця з постачальниками, знання продукції та джерел закупівель, залучення до процесу постачання, присутність товарів на полицях, управління товарними запасами, доставка, управління повним ланцюгом постачання), а також досконалість в управлінні витратами.

Місія “METRO Cash & Carry Україна”: “METRO Cash & Carry Україна" - постачальник № 1 для професійних клієнтів.

З метою щоденного задоволення потреб своїх клієнтів, сприяння їх розвитку, конкурентоспроможності та прибутковості “METRO Cash & Carry Україна”:

1.  пропонує якісні товари, послуги та інноваційні рішення за найкращими цінами;

2.  інвестує у розвиток високопрофесійних та відданих працівників, які підтримують постійне безпосереднє спілкування з клієнтами;

3.  налагоджує довготривалу співпрацю з професійними бізнес-партнерами.

На сьогоднішній день “METRO Cash & Carry Україна" являє собою мережу 25 оптових магазинів у 18 містах України, які працюють на українському ринку більше 7 років. Оптові магазини пропонують асортимент приблизно 37000 найменувань продовольчої та непродовольчої груп товарів. “METRO Cash & Carry Україна" співпрацює приблизно з 1300 українськими та міжнародними компаніями.90 % товарів компанія закуповує в українських виробників, дистрибуторів та імпортерів. Торгівельна площа магазинів складає від 8000 до 10000 кв. м., а загальна площа будівлі - до 16000 кв. м. Кожний торгівельний центр пропонує безкоштовне паркування до 920 місць.

На початковому етапі проектування логістичних систем визначимо та проаналізуємо проблеми ТОВ “METRO Cash & Carry Україна”. Для цього проведемо внутрішній, зовнішній і технологічний логістичний аналіз. Результати аналізу оформимо у вигляді таблиць 2.1 - 2.3.

Таблиця 2.1

Внутрішній аналіз логістичної діяльності підприємства

Питання по внутрішньому аналізу Ситуація на підприємстві
Обслуговування споживачів
Процеси
Які існують інформаційні потоки? Яка поточна структура замовлень і як вона змінюється?

В ТОВ “METRO Cash & Carry Україна" інформаційних потік - потік повідомлень в усній, документальній (паперовій та електронній) та других формах.

Елементи інформаційного керування ТОВ “METRO Cash & Carry Україна”: бази даних, інформаційні технології, засоби обробки та видачі інформації, засоби комунікації.

Інформаційні потоки здійснюються за допомогою факсу, Інтернету, телефону та договорів, укладених з постачальниками та клієнтами.

В компанії існує внутрішня інформаційна система обробки даних - GMS (Goods Management System), в якій відображаються взаємодія товарного потоку та внутрішнього інформаційного потоку. Система дозволяє контролювати дані по товарах, клієнтах, постачальниках для прогнозування замовлення, контролю надходжень товарів, реєстрації вивозу товарів, процедури оплати та виставлення рахунку-фактури.

Система GMS дозволяє оптимально керувати товарними потоками, тобто використовувати можливості доставки товару клієнтові при мінімальних витратах, також планувати та керувати процесом закупівлі товарів, прослідити рух товарів; зберігає важливу інформацію, розраховує можливу кількість замовлень та складає необхідні списки.

Рішення
Як організовано отримання замовлень?

Усі торгівельні центри “METRO Cash & Carry Україна" працюють за принципом “клієнт завжди має рацію”.

Обслуговування споживачів в “METRO Cash & Carry Україна" здійснєються за принципом “Cash & Carry”, що означає “плати готівкою і забирай товар сам”, який передбачає те, що клієнти платять готівкою; клієнти самі обирають свій товар; клієнти вивозять свій товар самостійно, тобто власним транспортом.

Як приймають рішення про джерела замовлень? за придбаний товар. Придбати товар в “METRO Cash & Carry Україна" можуть тільки ті клієнти, які використовують ці товари для своєї професійної мети. Клієнти, що мають звичайну карту, обслуговуються на загальних касах, мають можливість отримання кредитної карти METRO Cash & Carry. Клієнтам, що мають срібну карту, надається можливість попереднього замовлення та отримання кредитної карти METRO Cash & Carry, існують продовжені години роботи та персональний консультант. Клієнти, що мають золоту карту, забезпечуються гарантованим паркуванням, для них відведені спеціальні каси, є окремий вхід для власників Золотих карт, вони мають можливість попереднього замовлення, отримання кредитної карти METRO Cash & Carry, для них існують продовжені години роботи, персональний консультант.
Що роблять, коли замовлення не можна виконати через відсутність запасів? Центр завжди має необхідний розмір страхових запасів, в результаті чого таких проблем не виникає.
Показники
Які ключові показники рівня обслуговування споживачів? Яка система їх оцінки?

“METRO Cash & Carry" будує свої бізнес-процеси відповідно до міжнародних стандартів якості та згідно з чинним законодавством відповідної країни. Забезпечуючи якість товару на шляху від виробництва до споживачів, “METRO Cash & Carry" керується такими стандартами, як IFS, HACCP, GAP, ISO.

“METRO Cash & Carry Україна" прагне забезпечити не тільки високу якість продукції, але й механізму роботи та надання послуг. Заради професійного обслуговування клієнтів, виділено три зони обслуговування:

1. Зона І - отримання документів, що підтверджують якість товарів - договір постачання товарів“METRO Cash & Carry Україна" обумовлює наявність передбачених українським законодавством документів, що гарантують належну якість товару.

2. Зона ІІ - Зона гарантій - в цій зоні клієнти можуть отримати всю необхідну інформацію з приводу строків реєстрації гарантії на товари, які підлягають гарантійному ремонту; отримати необхідні документи, що супроводжують товар, стосовно якості, зареєструвати гарантію на товар.

3. Зона ІІІ - Рекламація - якщо придбані товари мають неналежну якість або були придбані помилково, клієнт може звернутися до торгового центру, де він придбав ці товари (за надання Карти Клієнта та платіжного документу), згідно правил повернення товарів “METRO Cash & Carry Україна”

Управління матеріальними потоками
Процеси
Які існують матеріальні потоки?

Матеріальний потік “METRO Cash & Carry Україна" представлений товарами продовольчої та непродовольчої групи. Асортимент продовольчої групи базується на асортименті свіжих продуктів. Його спеціалізація - відділи, які представлять продукти харчування такі, як м’ясо, риба, овочі та фрукти, молочні продукти, хліб, випічка.

Спеціалізація асортименту непродовольчої групи товарів - господарчі товари та товари для дому, побутова хімія та косметика, взуття, одяг, дитячі товари, канцелярські товари, офісні приладдя, галантерея, спортивні товари, побутова техніка, аудіо-відео техніка та комплектуючі, інструменти та будівельні матеріали, аксесуари для автомобілів, сезонні товари тощо.

Матеріальний потік “METRO Cash & Carry Україна" можна описати такою схемою: замовлення товару постачальнику - приймання товару - відділ центру - касова зона - кінцевий споживач (клієнт ТЦ “METRO Cash & Carry Україна”).

В “METRO Cash & Carry Україна" прийом товару означає початок процесу пересування товару. Завершення цього процесу, а саме, успішний продаж та виникнення обігу відбувається в зоні касового розрахунку.

Які здійснюються процеси?

В “METRO Cash & Carry Україна" здійснюються такі основні процеси: приймання товару в зоні прийомки по кількості та якості (приймання продовольчих товарів, непродовольчих товарів, свіжих товарів, товарів для внутрішнього використання), розміщення товару по відділам центру та його перевірка співробітниками відділу, розміщення товару на полицях, маркування товару та встановлення цін на них, продаж товарів клієнтам в касових зонах.

Також виділяють допоміжні процеси: інвентаризація, робота з браком, рекламація товарів, претензійна робота з постачальниками та клієнтами.

Рішення
Які головні обмеження, обумовлені наявними складськими потужностями? “METRO Cash & Carry Україна" немає спеціальних складських потужностей, тому товар закупається в необхідній кількості та дрібними партіями. Полиці відділу (рафти) служать зонами зберігання товарних запасів, що сприяє зниженню витрат на складування і зберігання та досягається економія складських приміщень.
Показники

Які ключові показники ефективності управління матеріальними потоками?

Яка система їх оцінки?

Ключові показники ефективності управління матеріальними потоками умовно розділяють на дві групи: показники, що характеризують рух матеріального потоку (виконання зобов'язань за термінами, тривалість періоду виконання замовлення, інтервал запізнювання реакції на зміни попиту, рівень гнучкості і ритмічності.), і показники, пов’язані з використанням матеріального потоку (надійність системи управління, ефективність використання інформаційних потоків, величина запасів готової продукції, оборотність матеріальних запасів). Оцінка динаміки даних показників і чинників, що викликали їх зміни, дозволять визначити ефективність просування матеріальних потоків.
Транспортування
Процеси
Що таке супровідна транспортна документація?

При перевезенні вантажів необхідні такі документи:

шляховий лист;

товарно-транспортна накладна на вантаж, що перевозиться;

ліценції, сертифікати якості;

гігієнічні висновки, в залежності від виду товару;

інша додаткова документація до вантажу.

Яким є інформаційний супровід перевезення? Повідомлення про замовлення, товарно-транспортна накладна на вантаж, що перевозиться, підтвердження про доставку замовлення до кінцевого пункту та інша документація (сертифікати, ліцензії тощо).
Які види транспорту використовуються в даний час? Перелік власного транспорту невеликий, а саме: електрокари (вантажопідйомністю 5т).
Рішення
Як вибирають вид транспорту і перевізника для кожної відправки? Оптимізуючи затрати, “METRO Cash & Carry Україна" користується послугами автоперевізників. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт (в залежності від виду продукції, що перевозиться; фізичного стану; наявності тари; способу вантаження і розвантаження; специфічних властивостей; маси та габариту).
Показники
Як оцінюють роботу перевізника? Роботу перевізника можна оцінити, проаналізувавши його діяльність по таким показникам: надійність часу доставки, втрати і розкрадання вантажу (збереження вантажу), фінансова стабільність перевізника, тариф на перевезення, загальний час транзиту "від дверей до дверей"
Складське господарство
Процеси
Які наявні складські потужності й технології і як вони використовуються? “METRO Cash & Carry Україна" немає спеціальних складських потужностей, тому товар закупається в необхідній кількості та дрібними партіями. Полиці відділу (рафти) служать зонами зберігання товарних запасів, що сприяє зниженню витрат на складування і зберігання та досягається економія складських приміщень.
Рішення
Як і які рішення приймають ті, хто відповідає за вантажопереробку? Керівники відділів, згідно посадової інструкції, приймає рішення про сортування продукції та її переміщення у місця зберігання, тобто складування запасів товарної продукції на рафти.
Як здійснюється зберігання запасів і підбірка відправок? По індивідуальній відбірці.
Показники
Які ключові показники ефективності складських операцій? Яка система їх оцінки? Ключові показники функціонування складських операцій в компанії є: пропускна спроможність (пропускна спроможність за період, пропускна спроможність прийомки за період, пропускна спроможність за видами товару і способу прийомки за період та ін.), зберігання (місткість зберігання за товарними групами), використання логістичних потужностей (коефіцієнт використання площ) та ін.
Які відносні показники економічної ефективності кожного складу? Система показників відсутня.
Управління запасами
Процеси
Які існуючі запаси сприяють збільшенню доданої вартості? Запаси центру, що зберігаються, задовольняють 99% замовлень. І тому замовлення виконуються своєчасно.
Рішення
Як приймаються рішення про управління запасами? В компанії “METRO Cash & Carry Україна" найпоширенішим метолом організації закупівель є закупівля товару в міру необхідності та закупівля товару дрібними партіями, тому запаси товарної продукції є мінімальними та орієнтованими на прогнозований споживчий попит.
Показники
Які ключові показники ефективності управління запасами? Ключові показники ефективності управління запасами: повне задоволення споживчого попиту, оборотність запасів, оптимальний розмір замовлення, середній рівень запасу.

Таблиця 2.2

Аналіз зовнішніх факторів: найважливіші питання

Питання по зовнішньому аналізу Ситуація на підприємстві
Постачальники
Ринкові тенденції
Характеристика постачальників компанії та умови роботи з ними. Які послуги з доданою вартістю надають постачальники?

“METRO Cash & Carry Україна" застосовує найсучасніші методи партнерства із постачальниками, висуває суворі вимоги не лише до якості товарів, але й до упакування, строків поставок та збереження товару. Компанія постійно посилює партнерство із місцевими постачальниками, тому 90 % всього асортименту продовольчої та непродовольчої групи забезпечують понад 1500 українських виробників, дистрибуторів, імпортерів. “METRO Cash & Carry Україна" підтримує довгострокові ділові відносини зі своїми партнерами.

Постачальники надають такі послуги: упакування, доставка товарів до торгівельного центру.

В “METRO Cash & Carry Україна" існує два типи постачальників продукції:

1. “живі" постачальники - доставляють замовлену продукцію в торгівельний центр власним транспортом;

2. “неживі" постачальники - доставляють продукцію в торгівельний центр через розподільчі склади.

У процесі відбору постачальників “METRO Cash & Carry Україна" враховує такі аспекти репутація; вчасна доставка товарів; розвинена технологічна структура; фінансова стійкість; досвід; співвідношення “ціна - якість”; наявність асортименту; розвиток та зростання.

Можливості компанії
Які "вузькі місця" виникають при взаємодії з наявними постачальниками? При взаємодії з наявними постачальниками виникають такі "вузькі місця": несвоєчасність поставки, втрати і розкрадання вантажу, доставка незамовленого товару, постачальником не надається євро-палет,розбіжності у кількості товару, невідповідність вимог до пакування.
Які можливості компанії самостійно здійснювати послуги з доданою вартістю або передавати їх виконання іншій компанії? Товар в торгівельний центр доставляють постачальники самостійно, тобто ця функція передана на аутсорсинг.
Можливості конкурентів
Що роблять конкуренти для вдосконалення обміну з постачальниками товарно-матеріальними і інформаційними потоками? Налагоджують міжособистісні зв’язки.
Як можна змінити нинішні господарські процеси, враховуючи кількість постачальників, вартісні характеристики і результати діяльності? Необхідно в певний період часу переглядати результати діяльності різних постачальників, їх вартісні характеристики, та виділяти найкращих. Тому, з 2009 року “METRO Cash & Carry Україна" запроваджено щорічну відзнаку “Кращий постачальник” на основі параметрів співпраці між торгівельною компанією та постачальником: стабільно висока якість продукції, своєчасне та повноцінне виконання поставок, досвід співробітництва з магазинами та відділами закупівель, правильне та своєчасне оформлення та надання супровідних та фінансових документів.
Споживачі
Ринкові тенденції
Як з часом змінюється структура замовлення? Споживачі стають більш вибагливими, за рахунок чого змінюється структура замовлення.
Можливості компанії
Які критерії визначають статус ключового споживача?

Об’єм замовлення, періодичність замовлення та вид оплати визначають статус ключового споживача.

“METRO Cash & Carry Україна" виділяє 10 причин вигідних покупок у торгівельному центрі:

широкий асортимент;

свіжість продуктів;

надійність, що забезпечується сучасною системою управління поставками;

якість продукції;

економність, що забезпечується тим, що “METRO Cash & Carry Україна" напряму контактує з виробниками та імпортерами, що впливає на рівень цін;

зручність;

прозорість роботи - отримання фіскального чеку та податкової накладної, надання необхідних сертифікатів якості;

банківські послуги (відділення Приват-банку, банкомати, обмін іноземної валюти);

професійність в роботі;

сервіс та клієнтські послуги.

Як оцінюють клієнти роботу компанії за власними критеріями?

Очікування окремої групи клієнтів у пріоритетному порядку

 

CBU

Traders

HoReCa

очікування

1

Асортимент Наявність Наявність

2

Ціна Ціна Якість

3

Сервіс Пакування Сервіс

4

Якість Сервіс Ціна

5

Пакування Якість Пакування

6

Наявність Асортимент Асортимент
Можливості конкурентів
Які послуги конкуренти надають клієнтам компанії? Є можливість придбання товару у інших торгівельних центрах, маркетах по більш низьким цінам.
Як оцінюють клієнти роботу компанії за власними критеріями? Клієнти звертають велику увагу на сервісне обслуговування, якість продукції, ціну товару, асортимент товару, акційні пропозиції, та ін.
Кінцеві споживачі
Ринкові тенденції
Як змінюються довгострокові вподобання покупців, що стосується таких логістичних характеристик продукту, як розмір покупки, упаковка, якість продукту і доставка товарів додому? Вподобання покупців з часом змінюються таким чином: упаковка має бути надійнішою, здатної захистити товар від будь-яких пошкоджень; якість товару повинна покращуватися, а ні в якому разі не погіршуватися; доставка товарів повинна здійснюватися безкоштовно, за рахунок компанії. Розмір покупки залежить від потреби споживачів, а не від вподобань.
Як змінюється поведінка і вподобання покупців? Споживач, накопичивши достатній досвід та знання, віддає певні переваги одній або декільком знайомим маркам.
Можливості компанії
Чим може відповісти компанія на зміну поведінки і переваг покупців? Постійно розширює спектр своєї діяльності. Надає додаткові послуги для залучення клієнтів.
Можливості конкурентів
Як реагують конкуренти на зміну поведінки в плані вибору місця і часу і критерію покупки? В цілому, конкуренти дотримуються тієї ж стратегії конкурентоздатності, що й “METRO Cash & Carry Україна”.

Таблиця 2.3

Технологічний аналіз логістичної діяльності підприємства

Технології, що використовуються Передові технології
Прогнозування
Прогнозування підприємства відбувається за допомогою альтернативного (новаторського) пошукового прогнозування.

NetWORKS DEMAND (прогнозування попиту на основі різноманітних алгоритмів і методологій для всіх типів товарів з нерівномірним попитом, з постійним попитом, з коротким життєвим циклом, сезонних, трендових, спонтанного попиту - по всьому ланцюжку створення цінності).

Стат-графік.

Аналогове моделювання тенденцій ринку.

Формування замовлень

В компанії “METRO Cash & Carry Україна" найпоширенішим методом організації закупівель є закупівля товару в міру необхідності. Також застосовуються методи закупівлі за котирувальними відомостями для товарів, які є дешевими та швидко використовувані. Котирувальні відомості (диспо-лісти) складаються постійно та включають відомості про повний перелік товарів, кількість товару в запасах, необхідну кількість товару. Для деяких товарів переважають регулярні закупівлі дрібними партіями. В цьому випадку компанія замовляє необхідну кількість товару, яка поставляється йому партіями протягом певного періоду.

В “METRO Cash & Carry Україна" існує кілька видів формування замовлення:

1. замовлення товару через диспо-листи;

2. замовлення вручну;

3. постійне замовлення.

Електронний каталог.

ERP, EDI.

Електронна комерція.

Програмний продукт 1С.

Планування потреб
Метод економічного аналізу, нормативний та балансовий методи. ERP, МRP, МRP II.
Документообіг

На підприємстві існує бумажний документообіг, програмний продукт 1С.

В компанії існує внутрішня інформаційна система обробки даних - GMS (Goods Management System), в якій відображаються взаємодія товарного потоку та внутрішнього інформаційного потоку.

Віртуалізація документообігу за допомогою EDI.
Складські операції
Для переміщення продукції використовуються електрокари. На всі товари є цінник, який відображає повну інформацію про даний товар. В ньому міститься така інформація: найменування артикулу, штрих-код артикулу, Ціна з ПДВ та без ПДВ, відсоток ПДВ, упаковка, кількість одиниць в Метро-одиниці товару, номер зразка, дата останніх змін, диско-інформація, тривале зниження ціни, номер постачальника, артикульна група, штрих-код артикулу. Є спеціальна технологія сканування з цінника, яка дозволяє отримати повну інформацію про даний товар. Штрих-кодування, голосові технології.
Транспортування
Підприємство заключає короткострокові договори з перевізниками, так як функцію транспортування передано на аутсорсинг. Системи GPS-моніторингу та навігації.

Підтримка прийняття рішень

Рішення на підприємстві приймаються за допомогою систематизованих баз даних та внутрішньої інформаційної системи обробки даних - GMS (Goods Management System).

Експертна система (ЕС) - комп'ютерна програма, здатна частково замінити фахівця-експерта в рішенні проблемної ситуації.

Автоматизована система управління (АСУ) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначений для управління різними процесами.

Система підтримки прийняття рішень (СППР) - комп'ютерна автоматизована система, метою якої є допомога людям, що приймають рішення в складних умовах для повного і об'єктивного аналізу предметної діяльності.

Проаналізувавши таблиці 2.1.1 - 2.1.3 можна зробити висновок, що в ТОВ “METRO Cash & Carry Україна" елементами інформаційного керування є: бази даних, інформаційні технології, засоби обробки та видачі інформації, засоби комунікації. Інформаційні потоки здійснюються за допомогою факсу, Інтернету, телефону та договорів, укладених з постачальниками та клієнтами. В компанії існує внутрішня інформаційна система обробки даних - GMS (Goods Management System), в якій відображаються взаємодія товарного потоку та внутрішнього інформаційного потоку.

Обслуговування споживачів в “METRO Cash & Carry Україна" здійснєються за принципом “Cash & Carry”, що означає “плати готівкою і забирай товар сам”, який передбачає те, що клієнти платять готівкою; клієнти самі обирають свій товар; клієнти вивозять свій товар самостійно, тобто власним транспортом. “METRO Cash & Carry Україна" обслуговують лише юридичних та фізичних осіб, які є суб’єктами підприємницької діяльності.

“METRO Cash & Carry" будує свої бізнес-процеси відповідно до міжнародних стандартів якості та згідно з чинним законодавством відповідної країни. Забезпечуючи якість товару на шляху від виробництва до споживачів, “METRO Cash & Carry" керується такими стандартами, як IFS, HACCP, GAP, ISO.

Матеріальний потік “METRO Cash & Carry Україна" представлений товарами продовольчої та непродовольчої групи. Матеріальний потік можна описати такою схемою: замовлення товару постачальнику - приймання товару - відділ центру - касова зона - кінцевий споживач (клієнт ТЦ “METRO Cash & Carry Україна”).

Оптимізуючи затрати, “METRO Cash & Carry Україна" користується послугами автоперевізників.

В “METRO Cash & Carry Україна" найпоширенішим методом організації закупівель є закупівля товару в міру необхідності та закупівля товару дрібними партіями, тому запаси товарної продукції є мінімальними та орієнтованими на прогнозований споживчий попит.

“METRO Cash & Carry Україна" застосовує найсучасніші методи партнерства із постачальниками, висуває суворі вимоги не лише до якості товарів, але й до упакування, строків поставок та збереження товару. Компанія постійно посилює партнерство із місцевими постачальниками, тому 90 % всього асортименту продовольчої та непродовольчої групи забезпечують понад 1500 українських виробників, дистрибуторів, імпортерів. Постачальники надають такі послуги: упакування, доставка товарів до торгівельного центру. У процесі відбору постачальників “METRO Cash & Carry Україна" враховує такі аспекти: репутація; вчасна доставка товарів; розвинена технологічна структура; фінансова стійкість; досвід; співвідношення “ціна - якість”; наявність асортименту; розвиток та зростання.

Об’єм замовлення, періодичність замовлення та вид оплати визначають статус ключового споживача. “METRO Cash & Carry Україна" постійно розширює спектр своєї діяльності, надає додаткові послуги для залучення клієнтів.

Прогнозування підприємства відбувається за допомогою альтернативного (новаторського) пошукового прогнозування.

В “METRO Cash & Carry Україна" найпоширенішим методом організації закупівель є закупівля товару в міру необхідності. Також застосовуються методи закупівлі за котирувальними відомостями для товарів, які є дешевими та швидко використовувані. Для деяких товарів переважають регулярні закупівлі дрібними партіями.

В “METRO Cash & Carry Україна" існує кілька видів формування замовлення: замовлення товару через диспо-листи; замовлення вручну; постійне замовлення.

2.2 Аналіз витрат логістичних процесів

Витрати логістичних процесів є взаємозалежними. Так, логістичні рішення в транспортуванні можуть мати вплив на витрати утримання запасів, пакувальні витрати, закупівельні витрати, рівень обслуговування клієнта. Логістичні рішення в управлінні запасами впливають передусім на рівень обслуговування клієнта, витрати постачання, транспортні та складські витрати. Логістичні рішення в складському господарстві знайдуть відображення у витратах утримання запасів, транспортних витратах, витратах виробництва та у рівні обслуговування клієнта. Логістичні рішення щодо закупівлі впливають на витрати на замовлення, транспортні витрати, витрати утримання запасів та виробничі витрати. Логістичні рішення з пакування безпосередньо впливають на транспортні та складські витрати і рівень обслуговування клієнта. Названі взаємозалежності логістичних витрат генеровані конфліктом часткових цілей (цілей усередині кожної підсистеми, цілей підсистем) і отримали назву конфліктів витрат.

Реалізація проектних логістичних рішень матиме економічні вигоди за умови досягнення компромісу між витратами логістичних процесів [20].


2.2.1 Транспортні витрати

Транспортування - одна з ключових логістичних функцій, пов’язана з переміщенням продукції транспортним засобом за певною технологією в ланцюзі постачань і що складається з логістичних операцій і функцій, включаючи експедицію, вантажопереробку, упаковку, передачу прав і власності на вантаж, страхування ризиків, митні процедури і тому подібне [22].

Завдяки транспорту, логістичний процес руху (починаючи від постачальників сировини і матеріалів, охоплюючи різного роду посередників і закінчуючи споживачами готової продукції) товару трансформується в єдиний технологічний ланцюг, а транспорт стає невід’ємною часткою єдиного транспортно-виробничого процесу. У цьому ланцюзі основні функції транспорту полягають в переміщенні вантажів і їх зберіганні.

Переміщення вантажів - це зміна їх місцезнаходження при дотриманні принципу економічності (скороченні вартісних і тимчасових витрат). Цей процес має бути економічно виправданий, оскільки при переміщенні вантажів витрачаються час, гроші і екологічні ресурси. Значущість чинника часу зростає у зв’язку з появою логістичних концепцій, що вимагають скорочення запасів (у тому числі і запасів, що знаходяться в дорозі), які істотно обмежують використання матеріальних і товарних ресурсів, тобто “зв’язують” капітал. Транспортування вимагає і фінансових ресурсів - у формі внутрішніх витрат для перевезення вантажів власним рухливим складом, і зовнішніх витрат для використання з цією метою комерційного або суспільного транспорту.

Головним принципом транспортної логістики, як і логістики в цілому, є оптимізація витрат. На транспорті вона досягається при дотриманні економії за рахунок масштабів вантажоперевезення і дальності маршрутів.

Економія за рахунок масштабів вантажоперевезення пов’язана з тим, що, чим більший вантаж, тим менше транспортні витрати на одиницю ваги. Так само потужніші види транспорту - залізничний та водний - обходяться дешевшим з розрахунку на одиницю ваги вантажу, що перевозиться, чим менш потужні - автомобільний і повітряний види транспорту. Економія за рахунок масштабів вантажоперевезення виникає внаслідок того, що постійна компонента транспортних витрат розподіляється на весь вантаж, так що чим він більший, тим менші питомі витрати на одиницю ваги. До складу постійних витрат входять адміністративні витрати, пов'язані з обробкою замовлень на транспортування; витрати на простій транспортного засобу під завантаженням-розвантаженням; витрати на оформлення платіжних документів і експлуатаційні витрати. Ці витрати вважаються за постійні, оскільки їх величина не залежить від розміру вантажної відправки.

Економія за рахунок дальності маршруту пов’язана з тим, що чим довше маршрут, тим менше транспортні витрати з розрахунку на одиницю відстані. Економія за рахунок дальності перевезення виникає через ті ж причини, що і економія за рахунок масштабів перевезень. Постійні витрати, пов'язані з вантаженням-вивантаженням транспорту, мають бути віднесені до змінних витрат на одиницю шляху. Чим довше маршрут, тим на більшу відстань розподіляються ці витрати, що веде до скорочення транспортних витрат з розрахунку на одиницю шляху.

Ці принципи необхідно враховувати при оцінці альтернативних стратегій транспортного обслуговування. Слід прагнути до максимального завантаження транспортних засобів і максимальної протяжності маршрутів вантажоперевезення при обов'язковому задоволенні всіх сервісних очікувань споживачів.

Оптимум транспортних витрат має бути таким, щоб спільні логістичні витрати залишалися мінімальними. Досягається це шляхом встановлення балансу транспортних витрат і якості транспортного обслуговування, критеріями якого є швидкість і надійність перевезення. Надійність характеризується постійною частотою і тривалістю перевезень, що дозволяє оптимізувати рівні запасів і підвищувати ефективність логістики [22].

Необхідне оптимальне поєднання транспортної та логістичної складових проблеми, що вимагає [4]:

1.  об’єктивної оцінки рівня транспортних витрат;

2.  встановлення чинників, стосовно яких є еластичними цінові параметри перевезення;

3.  встановлення чинників, стосовно яких є еластичними цінові параметри інших логістичних процесів, таких як складування, управління запасами, пакування, маніпулювання, внутрішньовиробничі переміщення тощо;

4.  встановлення чинників, стосовно яких є еластичними цінові параметри інших господарських процесів, таких як закупівля, дистрибуція, фінансова діяльність, взаємодія з навколишнім середовищем тощо.

ТОВ “METRO Cash & Carry Україна" транспортування передає на аутсорсинг. Це надає підприємству такі переваги:

1.  Зосередитися на основному, профільному бізнесі, максимально ефективно використовуючи і розвиваючи свої пріоритетні напрямки, при цьому отримувати необхідну економічну вигоду за рахунок передачі непрофільного бізнесу і транспортних активів у професійне управління транспортним компаніям.

2.  Оптимізація чисельності штату компанії, і, як наслідок, скорочення частини операційних витрат або переведення їх з категорії постійних в змінні.

3.  Компанії не доводиться витрачати значні суми з оборотного або позаоборотного капіталу на придбання автомобілів, тим самим мінімізуючи фінансові ризики. Перерозподіляючи свої фінансові ресурси, краще направляти їх на процеси, що збільшують вартість компанії і бізнесу в цілому.


Информация о работе «Проектування логістичної системи ТОВ "METRO Cash & Carry Україна"»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 104283
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
208878
18
137

... позичальників по чотирьох класах “А”, “Б”, “В”, “Г” з такими балами: клас “А” — 60 балів і більше; клас “Б” — від 45 до 60 балів; клас “В” — від 30 до 45 балів; клас “Г” — менше 30 балів. Дана методика оцінки кредитоспроможності позичальника, звичайно ж, не може повністю виключити кредитний ризик, але все таки дає можливість глибше і всебічно вивчити потенційного позичальника, є оптимальним, ...

Скачать
105266
68
30

... .   Висновки до розділу 3 Запропоновані нововведення щодо підвищення якості послуг і заходи прикликані виправити недоліки у роботі обслуговуючого персоналу. Були запропоновані наступні шляхи удосконалення надання послуг в ресторані: · Впровадити метод Mystery Shopping; · Попрацювати з меню, розставити всі страви у відповідному порядку, згідно зі стандартом; · Зробити в меню окремий розділ ...

0 комментариев


Наверх