Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Зміст

Вступ

1. Види гарантійних операції з векселями

2. Авалювання векселів

3. Видача гарантій на забезпечення оплати векселів

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Комерційні банки у сфері вексельного обігу можуть здійснювати кредитні, торговельні, гарантійні, розрахункові, комісійні та довірчі операції. Крім цього, окремі банки України виступають також у ролі емітентів векселів.

Кредитними вважаються вексельні операції, котрі супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів чи під забезпечення векселями. Кредитні операції банків з векселями можуть бути активними - врахування векселів, надання кредитів під заставу векселів або пасивними - переврахування придбаних векселів, одержання кредитів під заставу векселів.

Торговельними є операції з купівлі або продажу векселів за ціною, що встановлюється у відсотках до суми векселя. До активних торговельних операцій належить придбання векселів, а до пасивних - продаж придбаних векселів.

Гарантійні операції супроводжуються взяттям банком на себе зобов’язань платежу за векселями з умовою оплатити векселі при настанні певних обставин і в обумовлений строк. До гарантійних належать операції з авалювання та надання гарантій на забезпечення оплати векселів (наприклад, при розрахунках з допомогою документарного акредитиву).

Розрахункові операції поділяються на операції з оформлення заборгованості векселями:

акцептування переказних векселів банком, виданих на банк кредитором банку;

видача простих векселів банком кредиторові банку;

видача банком переказних векселів на боржника банку;

видача банку простих векселів боржником банку;

та на операції з розрахунків із використанням векселів:

вексельний платіж банку кредиторові;

вексельний платіж боржника банку.

Виконання комісійних та довірчих операцій пов’язано з:

інкасуванням векселів;

оплатою векселів, у яких банк є особливим платником (доміциліатом);

зберіганням векселів (оригіналів, копій і примірників);

купівлею-продажем,

обміном векселів за дорученням клієнтів.

Окрім зазначених у Положенні «Про операції банків з векселями», банки можуть також здійснювати й емісійні операції у сфері вексельного обігу. Зокрема, як і інші суб’єкти господарської діяльності, банки використовують векселі для оформлення своїх господарських боргів, а також для переоформлення власної фінансової заборгованості.


1. Види гарантійних операції з векселями

Гарантія - це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов’язання перед бенефіціаром сплатити кошти за принципала в разі невиконання останнім своїх зобов’язань у повному обсязі або їх частину в разі пред’явлення бенефіціаром вимоги. Гарантія не залежить від основного зобов’язання.

Гарантійні операції з векселями - операції, що супроводжуються взяттям банку на себе зобов'язань платежу за векселями з умовою відкладення, тобто оплатити векселі при настанні певних обставин і в обумовлений строк.

Гарантійні операції поділяються на:

а) авалювання векселів - прийняття будь-якою особою зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб при неоплаті векселя платником у строк або у разі неможливості одержати платіж за векселем у строк;

б) видачу гарантій на забезпечення оплати векселів [1].

2. Авалювання векселів

вексель операція гарантія банк

Авалювання векселів – прийняття Банком зобов‘язання сплатити векселі повністю або частково за одного з зобов‘язаних по векселю осіб у випадку несплати платником векселя в строк. Банк (аваліст) бере на себе солідарну відповідальність, як і особа, зобов‘язання якої він бере на себе.

Розрахунки векселями дають можливість платнику отримати відстрочку платежу за поставлені товари, послуги та виконані роботи. В свою чергу, аваль комерційного банку на векселі дає отримувачу гарантію сплати по даному векселю, в значній мірі збільшує його ліквідність.

Авальовані банком векселі є більш ліквідним інструментом, який дає можливість власнику таких векселів звернутися в банк до настання дати платежу та отримати в банку кредит під заставу таких векселів.

Авалювання векселів комерційним банком є обов‘язковою умовою при оформленні податкових векселів, виданих в оплату податку на додану вартість при митному оформленні товарів, які ввозяться на територію України, а також податкових векселів, виданих в оплату акцизного збору при переробці спирту етилового.

Використання авальованих Банком податкових векселів дає можливість суб‘єктам підприємницької діяльності, які виписують такі векселі, при розмитненні імпортних товарів отримати відстрочку платежу з податку на додану вартість.

Авалювання Банком давальницьких векселів надає відстрочку платежу ввізного мита, податків та зборів, які сплачують суб‘єкти підприємницької діяльності при ввезенні давальницької сировини на мину територію України при здійснення операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності.

 Авалювання векселів Банк здійснює на підставі підписаного з клієнтом договору про авалювання, який може бути укладений на певний термін (генеральний договір про авалювання), або авалювання певних векселів (договір про авалювання)[2].

Окрім комерційних векселів клієнтів, Банк авалює податкові векселі, які видаються для відстрочення сплати ПДВ при імпорті. Використання авальованих Банком податкових векселів дозволяє імпортерам використовувати наявний податковий кредит без застосування громіздкої і витратної процедури відшкодування ПДВ і економити оборотні кошти.

Розрізняють:

Ø давальницький вексель - простий вексель, що видається органу державної податкової служби українським виробником для оплати ввізного мита, податків і зборів при ввезенні давальницької сировини на територію України;

Ø акцизний вексель - податковий вексель, що видається органу державної податкової служби суб'єктом підприємницької діяльності до отримання з акцизного складу спиртозаводу спирту етилового, який використовується для виготовлення підакцизної продукції; Ø ПДВ-вексель - податковий вексель, що видається платником податку на додану вартість для відстрочення оплати ПДВ, який стягується при імпорті товарів на митну територію України;

Ø товарний вексель - простий вексель, який видається для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.

АТ «КБ «Експобанк» надає своїм клієнтам :

Ø можливість як одноразового авалювання векселя, так і укладення генеральної угоди зі встановленням загального ліміту авалювання векселів на строк до 1 року, в рамках якого надається можливість багаторазового авалювання векселів в межах встановленого ліміту;

Ø можливість використовувати дешевших кредитних ресурсів, оскільки плата за авалювання векселів – від 1% від суми векселя (залежно від Вашого фінансового стану або виду забезпечення);

Ø можливість відстрочити платіж податкових зборів на термін векселя;

Ø при імпорті товарів Ви не відволікаєте оборотні кошти підприємства на оплату ПДВ;

Ø можливість погасити вексель шляхом заліку суми бюджетного відшкодування (при письмовому підтвердженні ДПАУ)[3].

Банк здійснює авалювання векселів:

Векселі, які ввозяться (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту

Векселя, які видаються при здійсненні операцій з давальницькою сировиною

Векселі, які видаються до отримання з акційного складу спирту етилового, який використовується для виготовлення окремих видів продукції

Векселі, які видаються до отримання спирту етилового неденатурованого.

Аваль може бути наданий на частину суми векселя.

Аваль може бути наданий в будь-який час: при складанні, видаванні та на будь-якому наступному етапі обігу векселя.

Клієнт, який бажає пред'явити податкові векселі до авалювання, подає до банку відповідну заяву. До заяви додаються:

- оригінали векселів, які пропонуються до авалювання;

- акти прийому - передачі векселів;

- реєстри векселів.

Особа, яка має намір пред'явити до авалювання товарні векселі, подає до філії банку також документи, які підтверджують, що вексель отриманий в оплату за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги (договори та товарно-транспортні документи, інші матеріали) та інші (на вимогу банку).

Авалювання векселів банк здійснює на підставі укладеного з позичальником договору про авалювання. Договір може укладатися на певний термін (генеральна угода про авалювання) та/або авалювання визначених векселів (окремий договір про авалювання)[5].


Информация о работе «Гарантійні операції з векселями»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 15063
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
366107
13
2

... депозитну угоду і документи з відкриття депозитного рахунку. 5.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до тем 4, 6 з 1-го та 2-го модулів дисципліни „Банківські операції”. Практичне заняття-тренінг 6 Розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб Питання для опрацювання 1. Правила надання консультацій клієнтам з питань оформлення розрахунково ...

Скачать
39083
1
1

... своих клиентов, и риск банка при проведении такой операции крайне велик. Кроме того, многие специалисты уже неоднократно отмечали, что переводные векселя вообще мало применяются на денежном рынке России. 3. ОПЕРАЦИИ С ВЕКСЕЛЯМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РФ Как уже отмечалось выше, в последнее десятилетие прошлого века векселя часто употребляли в российском деловом обороте. Одно время в ходу даже ...

Скачать
29992
0
0

... расходы, фактически произведенные такими лицами, привлекаются к мерам ответственности, предусмотренным статьей 22 Закона Российской Федерации "О подоходном налоге с физических лиц". 2.4. Налогообложение операций с векселями   В связи с вступлением в силу с 17 марта 1997 года Федерального закона № 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" подоходный налог с выплат, произведенных физическим лицам ...

Скачать
63706
2
1

... документе или предъявителю копий выдается соответствующая расписка. В случае предоставления дополнительных документов и по требованию клиента ответственный работник банка предоставляет расписку об их получении. Если банк отказал в осуществлении операций с векселем, указанные документы возвращаются клиенту.  5. В случае если банк принял решение об осуществлении операций с представленными ...

0 комментариев


Наверх