Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра «Інтелектуальних комп’ютерних систем»

КУРСОВА РОБОТА

Тема: «Створення бази відеофільмів»

Керівник роботи

ас. каф. ІКС

Кочуєва З.А

Виконавець

студентка групи ІФ-87

Леонт’єва А.В

Харків – 2009р.


ЗАВДАННЯ

на науково-дослідну курсову роботу

Тема: «Створення бази відеофільмів»

Короткий зміст роботи:

а) реферативна частина

Огляд літературних джерел з існуючих методів та алгоритмів рішення задачі створення бази відеофільмів

б) теоретична частина

Опис основних принципів об'єктно-орієнтованого програмування, основ алгоритмізації, типових середовищ програмування та особливостей мови програмування С++, розгляд основних методів рішення даної задачі та їх алгоритмів, опис обраного методу розв’язання задачі та його алгоритму експериментальна частина

Розробка програмного забеспечення рішення задачі створення бази відеофільмів

Дата видачі завдання: 5.10.08 Термін захисту: 30.12.08

Керівник курсової роботи: ас. каф. ІКС Кочуєва З. А.


РЕФЕРАТ

КР: 53 с., 10 рис., 7 источников, 2 приложения

Данная курсовая работа посвящена реализации создания базы видеофильмов. Программная реализация осуществлена на языке программирования C++ в среде C++Builder 6. Курсовая работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка литературы, содержащего 7 источников. Содержит 53 страницы, 10 рисунков, 2 приложения, введение, заключение. Во введении описывается современное состояние развития объектно-ориентированного программирования и предпосылки создания баз данных. В первой части описаны основные принципы объектно-ориентированного программирования, типичные среды программирования и особенности языка С++, основы алгоритмизации. Во второй части рассмотрен основной метод решения данной задачи. В третьей части приводится описание программы и результаты, получаемые пользователем при использовании данной программы. В заключении подводится итог проделанной работы и дается критический анализ полученных результатов. Приложение содержит текст программы на языке C++, который реализует создание базы видеофильмов.

Ключевые слова и выражения:

АЛГОРИТМ, C++ BUILDER6, БАЗА ДАННЫХ, СТРУКТУРЫ ДАННЫХ, ТИП, ФУНКЦИЯ, СТРУКТУРА.


РЕФЕРАТ

КР: 53 с., 10 мал., 7 джерел, 2 додатки

Дана курсова робота присвячена реалізації створенння бази відеофільмів. Програмна реалізація здійснена на мові програмування C++ в середовищі C++Builder 6. Курсова робота складається з введення, трьох частин, висновку, списку літератури, що містить 7 джерел. Містить 53 сторінки, 10 малюнків, 2 додатки, введення, висновок. У введенні описується сучасний стан розвитку об’єктно-орієнтованого програмування та передумови створення баз даних. У першій частині описані основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування, типові середовища програмування і особливості мови С++, основи алгоритмізації. У другій частині наведе основний метод рішення даної задачі. У третій частині приводиться опис програми і результати, одержані користувачем при використанні даної програми. У висновку підводиться підсумок виконаної роботи і дається критичний аналіз одержаних результатів. Додаток містить текст програми на мові C++, який реалізує створення бази відеофільмів.

Ключові слова і вирази

АЛГОРИТМ, C++ BUILDER6, БАЗА ДАНИХ, СТРУКТУРА ДАНИХ, МЕТОД, ТИП, ФУНКЦІЯ, СТРУКТУРА.


ABSTRACT

TP: 53 р., 10 pic., 7 sources, 2 appendixes

This term paper is devoted to realization of making the base of movies. Programmatic realization is carried out in programming C++ language in the environment C++Builder 6. The term paper consists of introduction, three parts, conclusion, list of literature, containing 7 sources. Contains 53 pages, 10 pictures, 2 appendixes, introduction, conclusion. Modern development status of the object-oriented programming and pre-condition of creation of databases is described in introduction. Basic principles of the object-oriented programming, typical programming environments and features of the language С++, basis of algorithmisation, are described in the first part. The basic method of decision of this task is considered in the second part. In the third part is brought description over of the program and results got an user at the use of this program. In conclusion is worked out the total work do and the critical analysis of the got results is given. The appendix contsins a program text in language C++, which will realize making the base of movies.

Keywords and expressions:

ALGORITHM, C++ BUILDER6, DATABASE, DATA STRUCTURES, TYPE, FUNCTION, STRUCTURE.


ЗМІСТ

Вступ

1 Використання сучасних систем і мов програмування

1.1 Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування

1.2 Типові середовища програмування та особливості мови С++

1.2.1 Borland C++ Builder

1.2.2 Microsoft Visual C++

1.2.3 Мова програмування С++

1.3 Основи алгоритмізації

2 Розробка рішення задачі створення бази відеофілмів

2.1 Бази даних

2.1.1 Основні положення та моделі БД

2.1.2 Типи БД

2.1.3 Етапи проектування БД

2.1.4 Використання БД

2.2 Структури даних

2.3 Функції

3 Розробка програмного забезпечення для реалізації створення бази відеофільмів

3.1 Опис програмної реалізації бази відеофільмів

3.2 Результати, отримані користувачем при використанні програмного забезпечення

Висновок

Список літератури

Додаток А

Додаток Б


ВСТУП

Якісним кроком в розвитку методів структурного програмування став винахід об'єктно-орієнтованого програмування (мов SmallTalk, C++, Turbo Pascal і ін.). Програми стали будуватися з порівняно простих об'єктів, що складаються з даних і підпрограм їх обробки. Гнучкість об'єктів дозволила дуже просто пристосовувати їх для власних цілей, докладаючи для цього мінімум зусиль. Програмісти обзавелися готовими бібліотеками об'єктів, але, як і раніше, створення призначеного для користувача інтерфейсу вимагало силу-силенна часу і сил, особливо коли програма повинна була працювати під управлінням популярної операційної системи Windows і мати графічний призначений для користувача інтерфейс.

Знання про світ розвиваються з неймовірною швидкістю. Причиною тому є науково-технічний прогрес, заснований на полегшенні роботи та життєдіяльності людини та пошуку методів для розв’язання різноманітних задач. Прогрес базується на дослідженні, а будь-яке дослідження, в свою чергу, базується на використанні доступних даних. І у кожного фахівця існує свій, персональний "архів" довідкової інформації, який після машинної обробки та систематизації має вигляд бази даних.

Створення бази даних передбачає рішення цілого комплексу проблем, в тому числі розробку програмних, мовних, організаційних і технічних засобів, призначених для централізованого зберігання і колективного використання інформації.Информация о работе «Створення бази відеофільмів»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 50803
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 11

Похожие работы

Скачать
43226
0
0

... демонстрування діапозитивів, транспарантів, а також дослідів, що проводяться на прозорих пластинках. Зміни, що відбуваються у сфері інформаційних технологій у цілому, формують нову культуру роботи з інформацією, як учителя біології, так і учнів, із використанням сучасної комп'ютерної техніки. Перспективними технічними пристроями екранної проекції є мультимедійні проектори, які характеризуються ...

Скачать
43230
1
1

... ). Групу полімерно-пластикових документів складають: гнучкий магнітний диск, магнітна карта, гнучка та жорстка грамплатівка, оптичний диск - як жорсткий, так і м’який. Існують стандарти на матеріальну основу документа призвані гарантувати механічну міцність (здатність МОД протистояти розрусі документа під дією механічного навантаження - розрив, злам), біостійкість (здатність МОД протистояти дії ...

Скачать
91869
3
6

... дзеркала над демонстраційною плитою протягом багатьох років з успіхом використовуються в кулінарних училищах. 2.2 Експериментальна перевірка ефективності застосування технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі при вивченні дисципліни «Кулінарія» Для перевірки результативності засвоєння знань студентами Чернігівського комерційного технікуму з використанням на заняттях технічних ...

Скачать
32077
1
0

... функціям засобів навчання і можливостям вибору цих засобів. Системне вивчення можливостей використання наочних засобів у трудовому навчанні показує, що вони незалежно від їх виду мають задовольняти такі вимоги: ·  науковість і відповідність змісту наочних посібників, навчальним програмам, державним освітнім стандартам, завданням навчально-виховного процесу; ·  відповідність наочних посібників ...

0 комментариев


Наверх