Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Деякі питання по курсу “Охорона праці”

 

1. Визначення і склад курсу

Охорона праці (ОП) - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних засобів і заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Курс складається з 4 частин:

1) Загальні положення ОП.

Включає основні положення законодавства з ОП, організацію ОП на підприємстві, загальні визначення, методику розслідування нещасних випадків та ін. положення.

2) Виробнича безпека.

Це система технічних і організаційних заходів і засобів, які запобігають дії на людину небезпечних виробничих факторів (ті, що можуть викликати травми, пошкодження організму, каліцтва і навіть летальний результат).

3) Виробнича санітарія.

Це комплекс організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що запобігають або зменшують ступінь впливу на людину шкідливих виробничих факторів, які можуть призвести до професійних захворювань або зменшити працездатність.

Професійні захворювання – це захворювання, які виникають у людини під дією шкідливих виробничих факторів.

4) Пожежна безпека

Це комплекс технічних та організаційних заходів і засобів, що забезпечують такий стан об'єкта, за якого із встановленою вірогідністю 90-95% виключається можливість виникнення і розвитку пожеж чи вибухів.


2 Задачі і мета курсу

 

Задачі курсу:

Ознайомлення з чинним законодавством по організації ОП на підприємстві, з аналізом небезпечних і шкідливих факторів, а також з методами і засобами по нормалізації умов праці.

Нормалізація умов праці – це приведення умов праці у відповідність до вимог нормативних документів.

Мета курсу:

Навчити майбутніх фахівців самостійно виявляти явні і приховані потенційні небезпеки і шкідливі фактори окремого виробничого устаткування і всього технологічного процесу, а також розробляти необхідні профілактичні заходи відповідно до діючої нормативно-технічної документації.

3. Напрямки підготовки фахівців

Моральний напрямок – полягає у тому, що майбутній фахівець має бути підготовлений у плані моральної відповідальності за стан ОП на своїй ділянці роботи.

Теоретичний напрямок – полягає в тому, щоб майбутній фахівець міг проаналізувати і комплексно оцінити всі параметри, що характеризують умови праці, прийняти відповідні рішення, розробити і застосувати необхідні профілактичні міри.

Практичний напрямок – полягає в тому, що майбутній фахівець повинний знати і вміти застосовувати у своїй практичній діяльності нормативні матеріали з ОП, якими необхідно користуватись у конкретних умовах виробництва, а також брати активну участь у проектуванні захисних засобів і розробці нормативної документації з ОП для умов відповідного підприємства.

4. Охорона праці в Україні

Стан ОП у державі хар-ся кількістю нещасних випадків, що виникають на виробництві. Україна стоїть на перших місцях.

В Україні щороку виникає 20000 загального травматизму і близько 1000 випадків з летальним наслідком.

Задачі щодо ОП в Україні:

1) Провести комплексне обстеження робочих місць і скласти карти умов праці робочого місця чи професії.

2) Нормалізувати умови праці на робочих місцях, а там, де це неможливо чи недоцільно, робити доплату за шкідливі та тяжкі умови праці (доп.= до 24% від з/пл.).

3) Максимально знизити кількість робочих місць з важкими та фізичними роботами.


Тема1. Правові питання ОП

1 Положення з ОП, записані в Конституції України

В Україні передбачене конституційне право працівників на охорону праці. У Конституції України (28.06.96р.) записані основні положення щодо ОП працівників. Всього 7 статей: 3, 16, 24, 43, 45, 46, 49:

o  Людина, її життя і здоров'я...вважаються в Україні вищою соціальною цінністю (ст.3).

o  Забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги...є обов'язком держави (ст.16).

o  Кожен працюючий має право на належні безпечні і здорові умови праці (ст.43).

o  Кожен працюючий має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, установленням скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скорочення тривалості роботи в нічний час (ст.45).

o  громадяни мають право на соціальний захист у випадку повної, часткової чи тимчасової втрати працездатності (ст.46).

o  Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування (ст.49).

o  Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується спеціальними заходами щодо ОП здоров'я жінок, забезпеченням пенсійних пільг.(ст.24).

2 Загальні положення з ОП у законі України "Про охорону праці"

2.1 Закон України "Про охорону праці" вперше був прийнятий 14 жовтня 1992 року, переглянутий і доповнений 21 листопада 2002 року. Новий закон містить 9 розділів і 44 статті.

2.2 Закон визначає основні положення по реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні безпечні їх здоров'ю умови праці. Закон регулює, за участю відповідних органів державної влади, взаємовідносини між роботодавцем і працюючим з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, а також установлює єдиний порядок ОП в Україні.

2.3 Чинність закону поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, які у відповідності з законодавством використовують найману працю, і на усіх працюючих.

2.4 Законодавство про ОП включає наступні документи:

·  Закон України "про ОП";

·  кодекс Законів "про працю України" (КЗпроП),

·  Закон України "про загально-обов’язкове державне, соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що обумовили втрату працездатності", а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.

2.5 Державна політика щодо ОП визначається Верховною радою України відповідно до Конституції України і спрямована на створення належних безпечних умов праці, на запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням, і базується на наступних принципах:

o  Пріоритет життя і здоров'я працівників, повна відповідальність роботодавця за створення належних безпечних і здорових умов праці.

o  Підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення технічного контролю за станом виробництва, технологій і продукції, а також сприяння підприємствам в створенні безпечних і нешкідливих умов праці.

o  Комплексне вирішення задач ОП на основі загальнодержавних галузевих і регіональних програм щодо ОП.

o  Соціальний захист працівників і повне відшкодування збитків особам, що потерпіли від нещасних випадків і профзахворювань.

o  Встановлення єдиних вимог щодо ОП для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів діяльності.

3 Гарантія прав громадян по ОП

3.1 Під час укладання трудового договору громадянин повинний бути проінформований власником:

o  Про умови праці на підприємстві і його робочому місці;

o  Про небезпечні і шкідливі чинники і їхній вплив на здоров'я;

o  Про права на пільги і компенсації при роботі у шкідливих умовах.

3.2 Права працівників по ОП під час роботи на підприємстві:

Умови праці на робочих місцях, безпека технологічних процесів і виробничого устаткування, стан ЗКЗ та ЗІЗ повинні відповідати вимогам нормативних документів з ОП.

ЗКЗ-засоби коллективного захисту, які забезпечують роботу 2-м і більше працівникам.

ЗІЗ -засоби індивідуального захисту, які забезпечують роботу одного працівника (спецодяг, спецвзуття, захисні рукавички).

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створюється ситуація, небезпечна для життя і здоров'я його самого, оточуючих чи навколишнього середовища; за період простою в цьому випадку зберігається середній заробіток працівника.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує положень законодавства з ОП.

Працівникам, яким за станом здоров'я необхідне надання більш легкої роботи, власник повинен надати таку роботу.

Усі працівники підлягають обов'язковому страхуванню власником.

3.3 Працівники, зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці мають право:

Безкоштовно забезпечуватися лікувально-профілактичним харчуванням,чи молоком , рівноцінними продуктами і газованою підсоленою водою.

На скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію,оплату праці в підвищеному розмірі (доплата до 24%).

На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами і роботах, зв'язаних з забрудненням, несприятливими температурними умовами, працівникам безкоштовно видається спецодяг, спецвзуття й інші ЗІЗ, а також миючі і знешкоджуючі засоби.


Информация о работе «Охорона праці»
Раздел: Безопасность жизнедеятельности
Количество знаков с пробелами: 35033
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
132462
5
0

... ями в межах своїх повноважень, визначених Законами “Про охорону праці”, “Про забезпечення санітарного й епідеміологічного благополуччя населення” й іншими регламентуючими документами. РОЗДІЛ 3. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства “Ратнівський молокозавод” 3.1 ЗАТ Ратнівський молокозавод та заходи по охороні праці на даному підприємстві Завод створено у ...

Скачать
170266
2
0

... і. У такій ситуації операції чергуються: після 2-3 вдувань повітря роблять 4-6 натискань на грудну клітку. Для перевірки появи пульсу масаж припиняють на 2-3 секунди. 1. Управління охорони праці на підприємстві та обов’язки роботодавця. Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити ...

Скачать
67169
0
0

... комітету Укра- їни по нагляду за охороною праці створюється у відповід­ності до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328, і е дорадчим органом Держнаглядохоронпраці України з питань використання досягнень науки і техніки для, без-печного ведення робіт в суспільному виробництві і охоро-ни ...

Скачать
24078
0
0

... підпорядкована служба охорони праці. 1.10 Працівники служби охорони праці не можуть бути притягнуті до виконання функцій, не передбачених Законом "Про охорону праці" (2694-12) та цим Типовим положенням. 2. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Служба охорони праці створюється на підприємствах, у виробничих і науково-виробничих об'єднаннях, кооперативних, колективних та інших організаціях ( ...

0 комментариев


Наверх