Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Правопис слів іншомовного походження

31828
знаков
0
таблиц
0
изображений

 


Правопис слів іншомовного походження


1) У загальних назвах іншомовного походження приголосні (на відміну від російської мови) звичайно не подвоюються: грип, група, ідилічний, інтелектуальний, колектив, комісія, сума, інтермецо, белетристика, ват (але Ватт), піанісимо, шасі та ін.

Подвоєння зберігається лише в 17 загальних назвах, а саме: аннали, бонна, брутто, нетто, ванна (ванний), мадонна, манна (манний), мотто, панна, пенні, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра.

2) Подвоєний приголосний при збігу однакових приголосних префікса і кореня маємо тільки тоді, коли в мові вживається паралельне непрефіксальне слово: апперцепція (бо є перцепція), імміграція (бо є міграція), інновація (бо є новація), ірраціональний (бо є раціональний), ірреальний (бо є реальний), контрреволюція (бо є революція), сюрреалізм (бо є реалізм).

! Увага. Якщо непрефіксальне слово своїм змістом далеко відходить від префіксального (напр.: нотація — анотація, конотація), то приголосний не подвоюється.

3) Подвоєні приголосні зберігаються у власних іншомовних назвах (географічних, особових та інших): Гаронна, Голландія, Калькутта, Марокко, Міссурі, Ніцца, яффа; Бетті, Джонні, Мюллер, Руссо, Торрічеллі, Шиллер.

Подвоєні приголосні зберігаються й в усіх похідних словах: марокканець (Марокко), яффський (яффа), голландський (Голландія), шиллерівський (Шиллер), мюллерівський (Мюллер) та ін.

Вправа 1. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

З виділеними словами складіть речення.

Вправа 2. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами

(О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках

(Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко). 6. І на людину, що не вмітиме пісні, дивитимуться як на справжнього конт(р)революціонера (О. Довженко).

Вправа 3. Перекладіть українською мовою. Порівняйте вживання подвоєних букв в іншомовних словах у російський і українській мовах.

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький). 2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов). 3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Короленко). 4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І. Тургенєв). 5. Производить эффект — их наслаждение (М. Лермонтов).

Вправа 4. Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте літери. Поясніть правила подвоєння літер у словах іншомовного походження. З’ясуйте походження та значення виділених слів, складіть з ними речення.

Ас…ортимент, мас…а брут…о, аб…ревіатура, інтел…ігент, адміністративно-тер…иторіальний, ак…редитація, ім…іграція, еміс…ійний, тон…а, дис…ертація, ім…ігрант, іл…юзія, Гол…андія, іл…юстративний, шил…інг, ін…оваційнний, кор…упція, колон…а, контр…еволюційний, ан…отація, пас…атіжі, рал…і, груп…а, елас…ифікатор, ас…игнаційний, забал…отований, марок…анець, сум…а, ал…ея, кас…а, стак…ато, барок…о, Ренес…анс, інтермец…о, конгрес…, ван…а, мас…аж, новел…а, бал…он, кол…егія, кол…екційний, ім…унітет, інкас…о, кас…ета, еф…ективний, ком…ерція, кор…ектор, колон…а, мір…а, Шил…ер, хоб…і, Міс…урі, віл…а, оп…нент, Ізабел…а, ас…амблея, бравіс…имо, шас…і.

Вправа 5. Випишіть слова іншомовного походження з поданого тексту і поясніть їх правопис.

Лізинг — довготермінова оренда машин, обладнання, споруд виробничого призначення. Лізинг є способом фінансування інвестицій і активізації збуту, що базується на збереженні прав власності на товар за орендодавцем. При лізингових операціях орендодавець купує машини, обладнання, транспортні засоби, виробничі споруди, ЕОМ, інші основні фонди і передає їх за угодою орендареві для використання з виробничою метою, зберігаючи при цьому право власності на них до кінця угоди. Лізинг є специфічною формою фінансування капітальних вкладень, альтернативною традиційному банківському кредитуванню і використанню для придбання основних фондів власних фінансових ресурсів. Він дає змогу підприємствам та організаціям отримати необхідні виробничі фонди без значних одноразових витрат, а також уникнути втрат, пов’язаних з моральним старінням засобів виробництва. (З «Фінансового словника»).

Вправа 6. І. Перекладіть іншомовні слова українською мовою, поясніть їх правопис.

Коррупция, ассоциация, корреляция, коэффициент, ассортимент, ассигнование, концессия, классификация, варрант, аккумуляция, сумма, регрессия, офферта, корреспондент, индоссамент, коммерсант.

ІІ. Користуючись словниками, з’ясуйте походження і значення невідомих вам слів. З виділеними словами складіть речення і запишіть їх.

Вправа 7. Запишіть слова і розкрийте дужки, поясніть їх правопис. Визначте походження й значення поданих слів, користуючись «Словником іншомовних слів».

Не(т, тт)о, д(и, і)лер, субс(и, і)дія, емі(с, сс)ія, серт(и, і)фікат, рец(и, і)пієнт, рейт(и, і)нг, бру(т, тт)о, д(и, і)віденд, па(с, сс)ив, ліз(и, і)нг, клір(и, і)нг, м(і, и)грація, консорц(і, и)ум, інка(с, сс)атор, аукц(і, и)он, ауд(и, і)тор.

Вправа 8. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть правопис слів іншомовного походження. Визначте їх роль у тексті.

Маркетинг

Рыночная концепция управления всем комплексом производственно-сбытовой и торговой деятельности предприятий, фирм, корпораций, состоящая в выявлении и превращении покупательной способности потребителя в реальный спрос на товар или услуги, а также с доведением данного товара или данной услуги до конечного потребителя. Маркетинг представляет собой систему организации деятельности фирмы, направленную на получение намеченной прибыли или достижение других целей.

Необходимость в маркетинге возникает всегда в процессе развития производства и рынка, особенно на этапе, характеризующемся высоким уровнем предложения товаров. Маркетинг включает организационно-технический, экономический, социальный и другие аспекты.

(З газети)

іншомовний походження слово правопис

Передача звука j та голосних

1) Відповідно до вимови j у словах французького походження передається через ж: жабо, Жанна, журі; у словах англійського походження — через дж: джаз, джемпер, Джерсі; у словах іспанського походження — через х: хунта, Бадахос.

2) Початкове іе (hie) передається через іє: ієрарх, ієрархія, ієрогліф, але: єзуїт, єна, єна (грошова одиниця Японії), Єрусалим.

Початкове je передається через є: євсен, єсперсен.

3) Початкові іо, yо, jo передаються через іо, коли в українській мові вони вимовляються як два склади: іон, іонізатор, Іонічне море; через йо, коли вони вимовляються як один склад: йод, йота, Йорданія, Нью-Йорк, Йосип та ін.

4) І, у (а також u німецького дифтонга еu) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно передаються окремим знаком: конвеєр, лояльний, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк, але: Гавайї, Гойя, Савойя, Фейєрбах; також майя (народність), фойє.

5) Залежно від позиції та вимови в українській мові і, у (ігрек) передаються також літерами і, ї та и.

А) І в словах іншомовного походження пишеться:

1) На початку слова: ідея, інструкція, інтернаціональний; Індія, Іспанія; Ібсен, Ізабелла.

2) Після приголосного перед голосним, є та й: геніальний, діалектика, матеріал, клієнт, гієна, революціонер, радіус, радій, тріумф, аудієнція, Віардо та ін.

І в середині слова перед голосним іноді переходить у й: бар’єр, курйоз, серйозний, ар’єргард, кар’єра, п’єса.

Іа в кінці слова передається через ія: артерія, індустрія, історія, хімія.

3) Після приголосних перед наступними приголосними і в кінці слова в особових іменах і географічних назвах: Капрі, Лісабон, Міссісіпі, Нагасакі, Поті, Сочі, Севілья, Сідней, Грімм, Россіні, Дізель, лісабонський.

! Увага. Власні імена, які стали загальними, пишуться за правилами правопису загальних назв іншомовного походження: дизель, хоча Дізель.

4) Після приголосних у кінці невідмінюваних слів: мерсі, парі, таксі, журі, колібрі, візаві, парі.

5) Перед наступним приголосним у таких невідмінюваних словах, як гратіс, піанісимо й под.

6) Після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним (правило «десятки»): бізнес, пілот, вібрація, академік, фінанси, графік, гімн, кіно, архів, хімія, література, республіка, комуніст, ніша.

! Увага. У ряді слів іншомовного походження, які давно засвоєні українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н відповідно до вимови пишеться и: бурмистер (але бургомістр), вимпел, єхидна, імбир, кипарис, лиман, миля, мирт, нирка, спирт, химера та ін.).

И пишеться також у словах, запозичених зі східних мов, переважно тюркських: башкир, гиря, калмик, кинджал, кисет, кишлак, а також у словах церковного вжитку: диякон, єпископ, єпитимія, єпитрахиль, камилавка, митра, митрополит, християнство та ін.

Б) Ї(ї) пишеться після голосного: прозаїк, мозаїка, наївний, руїна, Каїр, Єнеїда, Ізмаїл.

Але в складних словах, в яких перша частина закінчується голосним, на початку другої частини пишеться і: староіндійський, новоірландський; так само і пишеться після префікса, що закінчується на голосний або приголосний: доісторичний, антиісторичний, поінформувати; безідейний, дезінфекція, дезінформація тощо.

В) И в словах іншомовного походження пишеться:

1) У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р перед наступним приголосним (правило «дев’ятки»): дизель, динамо, дисципліна; інститут; зигзаг; фізичний; система, ситуація; цистерна, цифра; режим, джинси, джигіт; речитатив; ширма, шифр; бригада, риф, фабрика.

2) У географічних назвах з кінцевим -ида, -ика: Атлантида, Антарктика, Áрктика, Áфрика, Балтика, Корсика, Мексика.

3) У географічних назвах після приголосних ж, ч, ш, щ, дж, ц: Алжир, Вашингтон, Вірджинія, Жиронда, Лейпциг, Циндао, Чикаго.

Але перед голосним і в кінці слова пишеться і: Віші, Шіофок.

4) У географічних назвах із звукосполученням -ри- перед приголосним (крім j): Рига, Рим, Париж, Британія, Мадрид, Цюрих, але: Áвстрія, Ріо-де-Жанейро.

5) У ряді інших географічних назв після приголосних д, т та в деяких випадках згідно з традиційною вимовою: Аддис-Абеба, Аргентина, Братислава, Бразилія, Єгипет, Єрусалим, Палестина, Сирія, Сицилія, Скандинавія, Тибет та в похідних від них: аргентинець, аргентинський та ін.

6) У словах, запозичених з французької мови, після шиплячих ж, ш пишеться у: брошура, журі, парашут, а також у словах парфуми, парфумерія.

7) Е передається літерою е: екватор, екзаменатор, ідеал, силует, театр, фаетон, філе; Есхіл.

Коли іншомовне е на початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення йее, воно передається літерою є: Європа, європеєць, єнот, єресь; ємен, Євфрат, Євразія.

Є пишеться також після апострофа, е, і, й, ь: бар’єр, п’єдестал, конвеєр, феєрверк, абітурієнт, пацієнт; Дієго, Трієст, Сьєрра-Леоне.

Але після префіксів і споріднених з ними елементів пишеться е: діелектрик, реевакуація, рееміграція та ін.

У слові траєкторія пишеться є, а у словах проект, проекція й подібних — е.

Вправа 1. Перепишіть слова і вставте, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Поясніть правопис слів.

Р…шел…є, Ц…ц…рон, Т…ц…ан, Вандрі…с, Фе…рбах, П…ємонт, Барб…юс, К…юв…є, Н…ютон, Мол…єр, Рос…іні, Рус…о, Лес…інг, Монтеск…є, Лавуаз…є, Руж…є, Тор…іч…ел…і, Верг…лій, Гал…лей, Гр…г, Д…дро, К…пл…нг, Паган…ні, У…тмен, Хем…нгуей, Шексп…р, Ш…л…ер, Пал…адій, Бокач…о, Гр…м… .

Вправа 2. Запишіть слова українською мовою. Поясніть написання літер и та і. Утворіть, якщо можливо, від поданих слів похідні.

І. Дизайн, акциз, амортизационный, аукцион, базис, трикотаж, инфинитив, бистро, лизинг, график, косинус, габарит, гербициды, депозит, дискета, дефицит, идентификационный, гравировальный, диспетчер, гиперинфляция, кредитный, калорифер, джинсы, карантин, инцидент, диапазон, динамика, клиринг, лабиринт, кондиционер, ратификация, синдикат, цистерна, экипирование, максимум, экспроприированный, Сицилия, Тициан, ритуал, ажио, контингент.

ІІ. Плюрализм, периферийный, консорциум, карниз, керосин, синтез, дизель, муниципальный, пансион, кодификационный, миксер, ликвидность, экспозиция, дилер, инвентаризация, гуманизм, дезинтеграция, сертификат, рефрижератор, маркетинг, легитимный, консорциум, крепдешин, номинал, радиатор, линолеум, консалтинг, инжиниринг, инициатор, Аргентина, Мадрид, Чикаго, Алжир, Британия, Пакистан, тираж, казино, аудитор, приоритет, привилегированный, дилемма.

● Поясніть значення підкреслених слів і складіть з ними речення.

Вправа 3. Перепишіть речення. Підкресліть запозичені слова і поясніть правопис літер и та і.

1. Внутрішні фактори охоплюють індивідуальні і професійні здібності людей, які стають на шлях підприємницької та комерційної діяльності. 2. Уряд країни проводить активну політику, яка спрямована на підтримку і розвиток кооперації, що існує нині між великими фірмами і малими підприємствами. 3. Комерційні та підприємницькі структури зацікавлені у факторингових та лізингових угодах, оскільки завжди відчувають гостру нестачу готівки. Лізинг — це метод зростання ефективності економіки, який дає можливість вижити і великим і дрібним підприємствам, що потрапляють у скрутне фінансове становище і не можуть робити великі капіталовкладення. 5. Інсайдер — це особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму службовому становищу, і саме тому вона не може укладати контракти і консультувати третіх осіб.

(З газет).

Вправа 4. Прочитайте і запишіть іншомовні власні назви. Поясніть в них правопис літер и, і, е, є.

Китай, Вашингтон, Греція, Венеція, Іспанія, Ібсен, Палестина, Атлантика, Фауст, Шоу, Париж, Рига, Рим, Голсуорсі, Лавуазьє, О’Генрі, Гюго, Гете, Рив’єра, Монтеск’є, Мюнхен, Готьє, Мольєр, Ньютон, Данте, Гойя, Есхіл, Еквадор, Флобер, Лютер, Гаага, Горн, Франція, Шиллер, Фейєрбах, Віардо, Оссіан, Ніл, Дідро, Анрі, Флорида, Корсика, В’єтнам, Кельн, Дельфи, Вавилон, Мюллер, Рафаель, Буало, Россіні, Рюген.

Вправа 5. Перепишіть текст, підкресліть слова іншомовного походження, поясніть їх правопис. З’ясуйте значення виділених слів.

Зовнішні відносини в економічному житті кожної країни відіграють неабияку роль.

Основними принципами торговельної політики будь-якої держави повинні бути:

1) міжнародний поділ праці замість автаркії;

2) конкуренція у світовому масштабі замість зведення торгових бар’єрів;

3) вирівнювання інтересів замість конфронтації.

Дотримання цих принципів забезпечить значне розширення економічного та виробничого співробітництва між країнами. Чимало держав проводять також ліберальну політику зовнішньої торгівлі, зменшуючи мито та знімаючи певні обмеження зовнішньої торгівлі.

Інтеграція у світову економіку — складний процес, який вимагає взаємного пристосування країн не лише в економічній, а й в інших сферах (суспільній, культурній, науковій тощо).

(З журналу).

Вправа 6. Запишіть слова іншомовного походження і правильно вставте літери и та і, поясніть правопис слів.

С…мптом, ф…нанси, економ…ка, такт…чний, д…пломант, рекомендац…йн…й, …дент…чн…й, ор…г…нал, екв…валент, кред…т, гр…ф, л…нгв…ст…ка, …нформат…ка, експер…мент, теор…я, каз…но, б…знесмен, р…тор…ка, д…ференц…йн…й, аналог…ія, гарант…я, вар…ант, …м…грац…я, еп…лог, …люстрац…я, л…м…тувати, ф…ксувати, асоц…ац…я, акред…тац…я, маркет…нг, д…лер, л…з…нг, маг…стр, ауд…т, арб…траж, стат…ст…ка, естет…ка, еск…з, ст…ль, ф…рма, педагог…ка, юр…ст, ф…л…ал, с…стема, пер…од…ка, м…н…стр, к…ловат, кл…н…ка.

Вправа 7. Перепишіть текст, визначте стиль та основні реквізити документа. Знайдіть слова іншомовного походження, поясніть правопис голосних в них.

Заступнику директора

Інституту української мови

Гальченку О. М.

Доповідна записка


Информация о работе «Правопис слів іншомовного походження»
Раздел: Иностранный язык
Количество знаков с пробелами: 31828
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
17576
0
0

... після них перед мовою автора ставиться тире, а перед ними після мови автора — двокрапка: Страх, розказує, яке діялось: народу, каже, як на війні, сила-силенна... а кінні наступають, душать. «Розходьтесь!» — гукають. А ті: “Не підемо, давай нам наше... ми за правду» (Коцюбинський). А тепер про деякі зміни в четвертому виданні Правопису. Так, згідно з його 8-м пунктом з великої літери слід писати

Скачать
18650
0
0

... , книголюб, іду, ярмо, уміє, перекладач, сиджу, ялина. Ключ. З останніх букв виписаних слів прочитаєте вислів О.Гончара 3.Принципи українського правопису. Дати характеристику, навести приклади. 1.Від кожного з поданих дієслів утворіть слова з різними префіксами та суфіксами. Пекти, кинути, класти, йти, шкрябати, м¢яти, бути, їхати, крутити, фотографувати, гнути, писати, ділити, шкодувати. ...

Скачать
32401
2
0

... дослівно така сама, як передмова до УП-93, крім останніх двох абзаців із даними про те, хто нову редакцію готував. Не змінено навіть фразу «якщо брати до уваги графіку, то український правопис бере свій початок від кінця минулого тисячоліття» (в обох виданнях на с. 3). Якщо 1993 року таке твердження датувало початок українського правопису кінцем десятого сторіччя, то року 2003 воно спрямовує ...

Скачать
11804
0
0

... 1123; надруковано ь, замість g — j, замість грецького знаку “густого” придиху (названого тут придиховим звуком) — знак °. Нічого не залучено з проекту 1999 р., зокрема, відміну слова Господь. Проект “Українського правопису”", підготовлений під керівництвом акад. В.М.Русанівського, не можна назвати новою редакцією, бо редакція передбачає якісь помітні зміни в правилах, а тут їх немає. У кінці ...

0 комментариев


Наверх