Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Ужгородський національний університет»

Економічний факультет

Кафедра обліку та аудиту

РЕФЕРАТ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ


ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

2. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

3. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛНСЬКОГО ОБЛІКУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

 

В процесі розвитку суспільних відносин активно збільшуються потреби людей, а отже вдосконалюються способи задоволення цих потреб. З того моменту як людина перейшла від привласнювального способу ведення господарства до відтворюючого, вона почала шукати шляхи оптималізації та вдосконалення своєї діяльності.

Розрахункові операції беруть свій початок у сивій давнині де весь облік зводився до вирахування кількості худоби чи зібраного врожаю, а в даний момент являє собою цілу систему наук, понять, методів та принципів розрахунку.

Важливим фактором , який веде до успіху, а значить прибутку, є вміле та кваліфіковане керівництво, особливо у фінансовому плані.

Управлінський облік як самостійна частина фінансового обліку виник на певному етапі господарювання- тоді, коли поступове ускладнення, що посилювало нестабільність середовища, обумовило еволюцію облікових систем.

Ця галузь обліку є надзвичайно важливою і актуальною в даний час, оскільки практика доводить, що успішна діяльність підприємства можлива за умови чіткого обліку розрахунків і коштів. Сучасні ж ринкові умови посилюють ці вимоги, оскільки будь-які упущення можуть звести нанівець позитивні результати виробничої діяльності підприємства.

Значний вклад у розвиток управлінського обліку зробили Нікольсон, Друрі, Хорнгрен, Тостер, Стоун, Тейлор-Гант, Жебрак, Пушкар та інші.

Метою даного реферату є висвітлення поняття «управлінський облік» та та етапів його формування.

Завдання роботи- з′ясувати суть та необхідність управлінського обліку.

управлінський облік розрахункова операція


1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

 

Вивчення наукових праць з теорії виробничого і управлінського обліку Друрі, Хорнгрена, Тостера, Стоуна показують, що деякі з них називають предмет “виробничий облік”, інші застосовують термін “управлінський облік”. Система виробничого обліку займається підготовкою інформації про витрати виробництва, визначення собівартості виготовленої продукції та собівартості незавершеного виробництва для визначення прибутку підприємства. Система управлінського обліку займається підготовкою інформації про витрати, доходи та фінансові результати за центрами відповідальності для прийняття рішень, планування, контролю і регулювання.

Управлінський облік (Managerial Accounting) – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів. Управлінський облік є складником процесу управління та надає інформацію, важливу для:

·визначення стратегії та планування майбутніх операцій підприємства;

·контролювання її поточної діяльності;

 оптимізації використання ресурсів;

·оцінки ефективності діяльності;

·зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень.[3]

Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву в досягненні стратегічної мети підприємства.

Головним критерієм організації управлінського обліку є корисність одержуваної інформації для оцінки, контролю й прийняття управлінських рішень. Підприємства та організації організовують управлінський облік , виходячи з особливостей діяльності, структури і розмірів підприємств, потребуправління.

Головними об’єктами управлінського обліку є витрати і доходи підприємства, фінансові результати. Але в управлінському обліку витрати перегруповуються за їх цільовим призначенням, тобто за видами продукції, замовленнями, процесами, стадіями виробництва, центрами відповідальності, сферами діяльності тощо. Аналогічно здійснюється групування доходів підприємств і фінансових результатів. В межах управлінського обліку виробничих підприємств здійснюється облік витрат та калькулювання собівартості продукції. При цьому підприємства самостійно обирають метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. Крім обліку і калькулювання за повними витратами для цілей управління підприємства застосовують облік і калькулювання за змінними та за стандартними витратами.

Важливими складниками системи управлінського обліку є:

Класифікація витрат.

Поведінка витрат.

Облік і калькулювання витрат.

Аналіз взаємозв'язку "витрати–обсяг–прибуток".

Аналіз витрат і вигод.

Бюджетування.[3]

Управлінський облік побудований на наступних принципах:

1) безперервність діяльності підприємства;

2) використання єдиних планово-облікових одиниць виміру в плануванні та обліку виробництва;

3) оцінка результатів діяльності структурних підрозділів підприємства;

4) принцип прийнятності та багаторазового використання інформації;

5) принцип повноти і аполітичності інформації;

6) принцип періодичності;

7) принцип бюджетного методу управління.


2. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Система управлінського обліку повинна відповідати функціональному поділу підприємства і забезпечувати ефективність роботи кожної сфери діяльності.

Такий підхід до організації обліку допускає визначення наступних складових частин управлінського обліку:

1. Управлінський облік постачальницько-заготівельної діяльності. Задовольняє інформаційні потреби щодо формування заготівельної вартості ТМЦ, в оптимальних розмірах товарно-виробничих запасах, вибору постачальника,тощо.

2. Управлінський облік виробничої діяльності (центральна ланка). Складаються кошториси витрат виробничої собівартості, в тому числі кошторис загальновиробничих витрат, проводиться класифікація витрат виробництва, обираються методи розподілу загальновиробничих витрат між виробництвами, центрами відповідальності та видами продукції. Кінцевий продукт – планування, облік та калькулювання виробничої собівартості продукції і контроль виробничих витрат.

3. Управлінський облік витрат на робочу силу. Задовольняє інформаційні потреби щодо витрат на робочу силу (професійний і кваліфікаційний склад, форми і системи оплати праці, преміювання).

4. Управлінський облік інвестиційної діяльності і фінансування. Забезпечення підприємства капіталом (планування і аналіз фінансів).

5. Управлінський облік фінансово-збутової діяльності. Задовольняє інформаційні потреби про ринки збуту продукції, ціну на продукцію, складається кошторис витрат на збут, проводиться аналіз виконання кошторису, визначається прибутковість виробництва і реалізації, рентабельність реалізованої продукції...(розрахунок варіантів альтернативних дій).

6. Управлінський облік організаційної діяльності. Необхідний для задоволення інформаційних потреб менеджерів різних рівнів про витрати, пов’язані з управлінням підприємством в цілому та за центрами відповідальності. Складаються кошториси адміністративних витрат (облік, аналіз, контроль) і частково кошторис загально виробничих витрат. [1]

 


Информация о работе «Управлінський облік, його суть та етапи розвитку»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 16201
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
28271
1
1

... методу складання фактичної калькуляції. Цей метод є сьогодні найпоширенішим серед таких існуючих, як нормативний, попередільний та вже згаданий позамовний. 4. Порівняльна характеристика фінансового, управлінського та виробничого обліку Сучасне підприємство зі своєю складною структурою виробництва виступає в економіці динамічним об’єктом господарства і представляє закінчену (завершену) ...

Скачать
103677
7
12

... якому з методів віддати перевагу [24]. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів [2]. 1.4 Управлінський облік вибуття запасів В залежності від структури підприємства, матеріали відпускаються з центральних (головних) складів, на склади підрозділів або безпосередньо на самі пі ...

Скачать
82337
4
1

... іку по рахунку 23 становитимуть комерційну таємницю підприємства, а дані рахунків класу 8 будуть відкритими для користувачів. Не менш важливим при організації управлінського обліку є порядок побудови та застосування аналітичного обліку на підприємстві, який полягає, перш за все, в організації необхідних розрізів аналітичних рахунків для синтетичних рахунків. Саме аналітичні рахунки забезпечують ...

Скачать
94602
10
0

... ів. -     Сезонні , які діють протягом визначеного періоду часу. -     Ступінчасті, які передбачають ряд послідовно зменшених цін за попередньо визначеною шкалою. Складовою частиною системи ціноутворення є широко поширена система знижок з встановлених прейскурантних цін. Знижки застосовують фірми – виробники продукції та роздрібна торгівля. Знижки – це своєрідна відповідь на дії конкурентів, ...

0 комментариев


Наверх