Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Первинний облік в сільськогосподарському підприємстві

Первинний облік в сільськогосподарському підприємстві
53653
знака
1
таблица
0
изображений

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ

Кафедра бухгалтерського обліку

 

ЗВІТ

про проходження виробничої практики з первинного обліку

зі спеціальності 6.050100 „Облік і аудит”

В СТВЗ і МП „Прогрес” Лановецького району Тернопільської області

В період з 30.06.08 по 27.07.08

 

м. Кам’янець-Подільський

2008р.


Вступ

Бухгалтерський облік пройшов великий шлях розвитку. Тривалий час система бухгалтерського обліку ґрунтувалася переважно на принципах, адміністративно командного управління, згідно з якими на перший план висувалася функція планування і контролю за допомогою бухгалтерського обліку. В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати підприємствами.

Бухгалтерський облік забезпечує отримання і опрацювання потрібної інформації на підставі безперервного документального відображення фактів господарської діяльності підприємства і є функцією управління.

 Нові завдання перед бухгалтерським обліком зазначені в Постанові Кабміну України „Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні” від 03.04.93 р. №250:

Ø  Забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю і рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

Ø  Своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

Ø  Формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, необхідної для оперативного керівництва і управління, а також для використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними та банківськими установами.

Бухгалтерський облік визначається як процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам, для прийняття рішень.

Метою даної виробничої практики є: здобуття навиків в складанні первинного обліку в сільськогосподарському підприємстві.

Завдання виробничої практики:

По первинному обліку в структурних підрозділах галузі рослинництва:

ü  ознайомлення з характером виробничої діяльності та технологією виробництва в підрозділах галузі рослинництва;

ü  вивчення посадових обов'язків обліковця (бригадира в частині ведення первинного обліку);

ü  визначення об’єму та якості виконаної роботи, нарахування оплати праці і складання первинних документів для різних категорій працівників;

ü  складання первинних документів на використання первинних цінностей: насіння, добрив, малоцінних та швидкозношуваних предметів;

ü  складання первинних документів на оприбуткування готової продукції рослинництва;

ü  складання накопичувальних та групувальних відомостей по нарахуванню оплати праці, використання матеріалів та інше;

По первинному обліку в структурних підрозділах галузі тваринництва:

ü  ознайомлення з характером виробничої діяльності та технологією виробництва продукції тваринництва;

ü  посадові обов'язки обліковця (зав. фермою в частинні первинного обліку).

ü  нарахування оплати праці працівникам тваринництва та складання відповідних первинних документів;

ü  складання первинних документів по використанню матеріальних цінностей: кормів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, вет. медикаментів;

ü  складання первинних документів на оприбуткування готової продукції;

ü  складання первинних документів про рух поголів'я тварин;

ü  порядок проведення облікових записів в книгах обліку худоби на фермі, журналі витрачання кормів. Звіт про рух худоби на фермі;

ü  зважування худоби, визначення якості молока, вихід м'яса при забої;

По первинному обліку в промислових, допоміжних, інших виробництвах і господарствах та в будівництві:

ü  організація первинного обліку в підсобних промислових виробництвах: в млині, на пилорамі, підприємствах по переробці с/г продукції, по виробництву будівельних матеріалів і інших. Порядок складання первинних документів по нарахуванню оплати праці тощо;

ü  первинна і зведена документація по обліку в допоміжних виробництвах і дорожні листи вантажного автомобіля, дорожні листи тракториста, наряди на відрядну роботу, звіт про використання електроенергії, журнал обліку витрат в ремонтній майстерні, накопичувальні відомості списання послуг допоміжних виробництв тощо;

ü  постановка первинного обліку в житлово-комунальному господарстві, підприємствах громадського харчування, дитячих дошкільних закладах та інше. Первинні документи по обліку використання продуктів, нарахуванню оплати праці, списання МШП. Калькуляційні карточки.

ü  первинні документи по використанню матеріалів і нарахуванню оплати праці в будівництві;

По первинному обліку на складах, токах та вагових:

ü  організація складського обліку господарства: наявність складських приміщень, їх призначення і обладнання, режим роботи. Порядок приймання товарно-матеріальних цінностей на склад та відпуску зі складу;

ü  обов'язки матеріально-відповідальних осіб по веденню обліку;

ü  проведення записів в книги (карточки) складського обліку по різних видах матеріалів с/г продукції, матеріалів, нафтопродуктів, запасних частин, інвентаря і інше. Порядок проведення контролю за веденням складського обліку;

ü  обов'язки вагаря, проведення зважування вантажів. Зміст і техніка складання облікових документів на вагових господарства;

ü  на зернотоку складання документів по прийманню зерна від урожаю, на сортування та сушіння продукції, на відправку зерна для продажу, на складське зберігання. Значення документів, які підтверджують сортову якість насіннєвого зерна;

ü  первинні документи на оприбуткування на склади та видачу зі складів різних виробничих запасів;

ü  порядок складання та здача в бухгалтерію господарства звіту про рух продуктів і матеріалів;


Розділ 1. Первинний облік в структурних підрозділах галузі рослинництва


Информация о работе «Первинний облік в сільськогосподарському підприємстві»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 53653
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
74868
26
3

... складом оформлює документи на оприбуткування товарів на склад. За такою схемою, здебільшого, здійснюється надходження товарів (запасів) на підприємство. Розглянемо приклади обліку операції з рахунком 20 Виробничі запаси на підприємстві ТОВ "Уніком-2007". Використовуючи схему, розглянемо приклад обліку надходження виробничих запасів (полімерної плівки - сировини для виготовлення пакувальних матер ...

Скачать
62535
11
5

... потрібно мати довершені закони, які б регулювали їх порядок. Важливим тут є запозичення іноземного досвіду встановлення законодавчих актів та впровадження його в українській практиці з урахуванням рівня розвитку економіки. РОЗДІЛ 2. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВ АПК 2.1 Економічна суть видів діяльності та доходів підприємств АПК Відповідно до Господарського кодексу України підприє ...

Скачать
47132
6
0

... Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві покладено на бухгалтерську службу підприємства на чолі з головним бухгалтером. Застосовується План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. З метою забезпечення необхідної деталізації обліково-економічної інформації дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити ...

Скачать
70876
16
1

... Найбільш економічно ефективним за три останні роки є виробництво кукурудзи на зерно – 74,1% та винограду – 64,8%.   3. Планування організації виробництва і реалізації продукції на перспективу   3.1 Планування виробничої програми в рослинництві на перспективу   Важливим розділом плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції. виробнича програма визначає ...

0 комментариев


Наверх