Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Формування національної екологічної мережі та система управління екологічною безпекою


План

1.  Система управління формуванням національної екологічної мережі

2.  Програма формування національної екологічної мережі

3.  Структурні елементи національної екологічної мережі

4.  Організаційна інфраструктура національної екологічної мережі

5.  Комплексні результати формування національної екологічної мережі

6.  Система управління екологічною безпекою

7.  Основні принципи управління екологічною безпекою в контексті збалансованого розвитку

управління екологічний мережа безпека


1. Система управління формуванням національної екологічної мережі

Екологічні мережі являють собою єдину територіальну систему, яка містить ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України і є частиною структурних територіальних елементів екологічної мережі — природних регіонів, природних коридорів, буферних зон.

Національна екологічна мережа, у свою чергу, є складовою формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової (континентальної) системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.

Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду країни через віднесення (на підставі обґрунтування екологічної необхідності (безпеки) та економічної доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відновленням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів. Це фактично загальнодержавний механізм досягнення гармонізаційного співіснування суспільства і природи в її територіальному і біотичному різноманітті.

Процес формування національної екологічної мережі полягає в збереженні, розширенні, відновленні та охороні єдиної системи територій із природним станом ландшафту та інших природних комплексів і унікальних територій, у створенні на їх основі природних об'єктів, які підлягають особливій охороні, що сприяє зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище, збереженню природних ресурсів, генетичного фонду живої природи і досягненню етноландшафтної рівноваги.

Такий процес здійснюється на підставі Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 роки, прийнятої постановою Верховної Ради України і введеної вдію відповідним законом України від 21 вересня 2000 р. № 1989-11

2. Програма формування національної екологічної мережі

Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їхнього різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їхньої територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. При цьому національна екологічна мережа має відповідати вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейській екологічній мережі та виконувати провідні функції щодо збереження біологічного різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому й невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності.

Основні завдання Програми такі:

1) у сфері формування національної екологічної мережі:

•  визначення просторової структури екологічної мережі для систематизації та визначення шляхів об'єднання природних середовищ існування популяцій видів дикої флори та фауни в територіально цілісний комплекс;

•  визначення площі окремих елементів екологічної мережі для забезпечення сприятливих умов існування, вільного розселення та міграції видів рослин і тварин;

•  обґрунтування та опрацювання організаційних, економічних, науково-практичних та інших заходів щодо забезпечення процесу формування й захисту екологічної мережі;

•  визначення ділянок для формування складових елементів національної екологічної мережі — природних регіонів, природних коридорів загальнодержавного значення, їхнього місця в структурі земельних угідь;

•  оптимізація площі, структури, стану елементів екологічної мережі, підвищення статусу їх охорони;

• резервування та подальше надання статусу заповідних територіям, багатим на біорізноманіття, особливо стародавнім природним угрупованням, прирусловим, гірським і байрачним лісам, цілинним землям, типовим та унікальним екосистемам і ландшафтам, середовищам існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, геологічним утворенням, еталонним типам грунтів тощо;

•  узгодження питань, пов'язаних із транскордонним поєднанням елементів екологічних мереж суміжних країн з елементами національної екологічної мережі, для розбудови Всеєвропейської екологічної мережі;

•  інформування населення про роль екологічної мережі в дотриманні екологічної рівноваги в регіонах, участь місцевих органів виконавчої влади та населення в збереженні ландшафтного різноманіття;

2) у питаннях охорони та відновлення земельних ресурсів:

•  оптимізація площ сільськогосподарських угідь та зменшення ступеня розораності;

•  вдосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та їх збагачення природними компонентами;

•  впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території;

•  обмеження руйнівного інтенсивного використання екологічно уразливих земель;

•  консервація сільськогосподарських угідь із дуже змитими ґрунтами на схилах із крутістю понад 5...7°;

3) у питаннях охорони та відновлення водних ресурсів:

•  екологічне оздоровлення природних територій та акваторій, особливо витоків річок, поліпшення стану заплавних екосистем у межах басейнів Дніпра, Дністра, Південного і Західного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю, у тому числі шляхом створення захисних смуг уздовж берегів водних об'єктів, особливо крутосхилих ділянок; впровадження заходів щодо збереження водно-болотних угідь, посилення їхньої водорегулювальної здатності; ренатуралізація та поліпшення охорони природних комплексів водоохоронних зон;

•  розробка та реалізація заходів щодо збереження прибережних ландшафтів Азовського і Чорного морів, створення мережі морських об'єктів природно-заповідного фонду;

4) у питаннях охорони, використання та відновлення ресурсів рослинного і тваринного світу:

•  створення в агроландшафтах ділянок лісової та лучної рослинності;

•  відновлення (ренатуралізація), де це можливо і доцільно, степових, лучних, водно-болотних та інших природних ландшафтів;

•  формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги Ук-раїни, Європейського червоного списку тварин та рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також інших видів рослин і тварин, внесених до переліків міжнародних конвенцій та угод, обов'язкових до виконання Україною;

•  оптимізація ведення сільського, лісового, мисливського і рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої флори та фауни;

•  поліпшення стану охорони, збереження та відновлення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених пунктів;

5) у питаннях збереження біологічного різноманіття:

•  збереження, зміцнення та відновлення ключових екосистем та середовищ існування видів рослин і тварин;

•  збалансоване управління позитивним потенціалом біологічного різноманіття шляхом оптимального використання соціальних та економічних можливостей на національному й регіональному рівнях;

•  врахування цілей у сфері збереження та збалансованого й невиснажливого використання біологічного різноманіття в усіх галузях, що використовують таке різноманіття або впливають на нього;

•  здійснення цільових заходів, що відповідають потребам збереження різних типів екосистем (гірських, степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, болотних, лісових) та грунтуються на правових і фінансових можливостях природокористувачів та органів державної влади.


Информация о работе «Формування національної екологічної мережі та система управління екологічною безпекою»
Раздел: Экология
Количество знаков с пробелами: 18953
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
115321
17
0

... потенційних невідповідностей й їхніх причин; б) визначення й забезпечення впровадження необхідних попереджуючих дій; в) реєстрації результатів початих дій [6]. 2. РОЗРОБКА ДОКУМЕНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИРОБНИЦТВА СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ   2.1 Етапи розробки та впровадження СУЯ Особливості впровадження системи управління якістю та об’єм робіт з її сертифікації визначаються ...

Скачать
186445
0
8

... безпеки дозволяють керівникам створювати, підтримувати й розвивати умови для успішного здійснення виконавцями процесів службової діяльності. РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ 3.1 Організаційна структура охоронного агентства Організаційна структура охоронного агентства зображена на малюнку 3.1. Мал.3.1. Організаційна структура охоронного агентства Генеральний ...

Скачать
65351
0
0

... = Ев + Ес У ряді випадків при покращенні якості продукції її собівартість зростає, а ціна залишається без змін, хоча збільшується строк служби нового виробу. 2.Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва 2.1 Зміст панування МТЗ та послідовність його розробки Матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) - це спосіб організації діяльності підприємства, що дозволяє об'єднати ...

Скачать
103955
11
5

... знесу, документообігу, ведення архіву, обліку цінних паперів. 2. Аналіз функціонування існуючої інформаційно-керуючої системи управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Дніпропетровській області 2.1 Загальна характеристика фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професі ...

0 комментариев


Наверх