Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


КУРСОВА РОБОТА

На тему:

«Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ»

Дніпропетровськ 2008


Вступ

Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації» п. 1 Положення «Про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації» з метою забезпечення законності в роботі митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, ефективного захисту економічних інтересів держави, у регіональних митницях створюються юридичні відділи, у митницях – юридичні відділи або сектори, у Департаменті ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури і Департаменті інформаційних технологій та митної статистики – юридичні відділи, в інших спеціалізованих митних установах та організаціях – юридичні сектори.

Відповідно до вище зазначеного Наказу ДМСУ визначено порядок діяльності та звітності митних органів за проведену ними роботу, а точніше сказати обов‘язок про звітність та аналіз власної роботи. [3]

На мою думку аналіз виконаної роботи є доволі актуальним і питомої ваги питання, оскільки дозволяє вивчити допущені помилки та врахуват їх при подальшій діяльності та відповідно, недопущення. Також аналіз позовної та претензійної роботи дозволяє визначити не тільки помилки в роботі, а й ефективність діяльності відповідних структурних підрозділів.

Спірні питання, що виявляються при проведенні такого аналізу, також вказують на прогалини в правовій регламентації порядку переміщення через митний кордон, так і, безпосередньо, діяльності всіх митних органів.

В своїй роботі я визначу загальний порядок формування та діяльності юридичної служби, та акцентую увагу на практичних засадах такого аналізу на прикладі Харківської митниці за останні декілька років, тобто звернуся до фактичних показників, а не теоретичних засад аналітичної роботи.


1. Загальні положення про юридичну службу в митних органах

1.1 Порядок формування та правові основи діяльності юридичної служби в митних органах

Відповідно до вище зазначеного Положення «Про юридичну службу в митних органах» структура та штатна чисельність юридичної служби затверджуються керівником регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної установи, організації (далі – митні органи) з урахуванням обсягу роботи та в межах затвердженої граничної чисельності й фонду заробітної плати.

У своїй роботі юридична служба керується Конституцією та іншими законодавчими актами України, Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.95 №690, наказами Держмитслужби України, рекомендаціями Міністерства юстиції України, а також цим Положенням. Юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові відповідного митного органу, а в разі його відсутності – особі, яка його заміщує.

Методичне керівництво роботою юридичних служб здійснює Юридичний департамент Державної митної служби України. На посади керівників юридичних служб, заступників цих керівників, а також головних спеціалістів-юрисконсультів призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту й стаж роботи за спеціальністю не менш як три роки.

На посади провідних спеціалістів-юрисконсультів призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту або навчаються на останніх курсах вищих юридичних навчальних закладів.

Начальники юридичних служб призначаються на посади та звільняються з посад керівниками митних органів за погодженням з Юридичним департаментом Держмитслужби України. [3]

Слід зазначити, що дані положення деталізуються внутрішніми наказами по митниці. Так, наприклад, відповідно до Наказу Харківської митниці від 16.03.2006 №180 «Про затвердження Положення про юридичний відділ Харківської миниці» фактично положення дублюються.

Таким чином, маємо випадок коли чітко встановлений обовязок на таку діяльність.

1.2 Права та обов’язки юридичної служби митних органів

Відповідно до Наказу ДМСУ від 14.02.2006 №112 «Про затвердження Положення про юридичну службу регіональної митниці, митниці, спеціалізованої миної установи, організації»

Юридична служба має право:

– Перевіряти стан законності діяльності підрозділів митного органу.

– Одержувати від посадових осіб митного органу довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на юридичну службу завдань; інформувати керівника митного органу про випадки ненадання таких документів і матеріалів.

– Залучати за згодою керівників відповідних підрозділів митного органу необхідних спеціалістів до підготовки проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, інших документів, для розроблення планів і здійснення заходів, які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань.

– Інформувати керівника митного органу про випадки покладення іншими посадовими особами на юридичну службу завдань, не передбачених цим Положенням.

– Брати участь у нарадах, які проводяться в митному органі, якщо на них розглядаються питання, що стосуються практики застосування норм законодавства.

– У разі переслідування працівника юридичної служби у зв’язку з виконанням ним обов’язків, передбачених цим Положенням, інформувати про це Юридичний департамент і керівництво Держмитслужби України.

Працівник юридичної служби, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, порушення прав і законних інтересів працівників митного органу та інших громадян, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Юридична служба зобов’язана:

– Організовувати та забезпечувати правильне застосування законодавства в службовій, господарській і соціальній сферах діяльності митного органу. У разі виявлення порушень вимог законодавства подавати керівництву митного органу письмові пропозиції щодо усунення цих порушень. Консультувати керівництво митного органу з правових питань.

– Перевіряти відповідність законодавству проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що подаються на підпис керівникові митного органу, і візувати їх після погодження керівниками заінтересованих підрозділів.

Видання таких актів без візування їх проектів керівником юридичної служби не допускається. Пропозиції юридичної служби щодо приведення у відповідність до законодавства проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що видаються митним органом, є обов’язковими для розгляду керівником цього органу.

– Готувати разом з іншими структурними підрозділами пропозиції про скасування чи внесення змін до виданих митним органом актів нормативного та розпорядчого характеру, які втратили актуальність або суперечать вимогам законодавства.

– Визначати необхідність подання нормативно-правових актів митного органу на державну реєстрацію до відповідного управління юстиції.

– Забезпечувати облік і зберігання актів законодавства та відомчих нормативно-правових актів, а також актів нормативного та розпорядчого характеру, виданих митним органом, підтримувати їх у контрольному стані.

– Давати правову оцінку проектам господарських договорів (контрактів), що укладаються митним органом, брати участь в їх укладенні та контролі за їх виконанням.

– Організовувати претензійну й вести позовну роботу. На мою думку даний обовязок фатично окреслює найбільший комплекс питань, якими займається юридична служба.

– Представляти в установленому законодавством порядку інтереси митного органу в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

– Аналізувати результати й наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладення та виконання договорів (контрактів). За наслідками аналізу подавати керівництву митного органу пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення службової та господарської діяльності митного органу.

– Надавати висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна. Розглядати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку й статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності митного органу, а також матеріалів перевірок, проведених правоохоронними й контрольними органами.

– Сприяти захисту трудових прав працівників митного органу, брати участь у підготовці та укладенні колективного договору, консультувати виборні органи трудового колективу з правових питань, що стосуються їх діяльності.

– Сприяти своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами, ухвалами судових органів, відповідними документами інших правоохоронних і контрольних органів.

– Організовувати та проводити роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників митного органу, надавати консультації з правових питань працівникам, які потребують правової допомоги.

– З метою забезпечення виконання митними органами функцій зі здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, з боротьби з митними правопорушеннями, а також контролю за виконанням цих функцій брати участь у проведенні комплексних та тематичних перевірок митних органів, у супроводженні в судових органах справ про порушення митних правил.

Також потрібно зазначити, що на місцевому рівні обовязки деталізуються відповідними внутрішніми нормативними актами.

Так, наприклад, відповідно до Наказу Харківської митниці від 16.03.2006 №180 «Про затвердження Положення про юридичний відділ Харківської миниці» п. 7 Юридичний відділ зобов‘язаний:

– Організовувати та забезпечувати правильне застосування законодавства в службовій, господарській і соціальній сферах діяльності митниці. У разі виявлення порушень вимог законодавства подавати начальнику митниці письмові пропозиції щодо усунення цих порушень. Консультувати керівництво митниці з правових питань.

– Перевіряти відповідність законодавству проектів актів нормативного, розпорядчого характеру, що подаються на підпис начальнику митниці, і візувати їх після погодження керівниками заінтересованих підрозділів. Видання таких актів без візування їх проектів начальника юридичного відділу не допускається.

Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність до законодавства проектів актів нормативного та розпорядчого характеру, що видаються в митниці, є обов'язковими для розгляду начальником митниці.

– Готувати разом з іншими структурними підрозділами пропозиції про скасування чи внесення змін до виданих митницею актів нормативного та розпорядчого характеру, які втратили актуальність або суперечать вимогам законодавства.

– Визначати необхідність подання нормативно-правових актів митниці на державну реєстрацію до Харківського обласного управління юстиції.

– Забезпечувати облік і зберігання актів законодавства та відомчих нормативно-правових актів, а також актів нормативного та розпорядчого характеру, виданих митним органом, підтримувати їх у контрольному стані.

– Давати правову оцінку проектам господарських договорів (контрактів), що укладаються митним органом, брати участь в їх укладенні та контролі за їх виконанням.

– Організовувати претензійну й вести позовну роботу. Представляти в установленому законодавством порядку інтереси митниці в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

– Аналізувати результати й наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладення та виконання договорів (контрактів). За наслідками аналізу подавати керівництву митного органу пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення службової та господарської діяльності митниці. [3]

Таким чином можна зробити висновок, що доволі велика увага приділяється питанням аналізу результатів позовної та претензійної діяльності митних органів, оскільки дане положення закріплено в «установчих», тобто в основних актах, на підставі, яких утворюється і існує юридична служба. Хоча в тойже час, існує велика проблема, бо взагалі не регламентовано порядок оформлення і порядку складання такого аналізу внутрішніми управлінськими актами. Порядок такої звітності регламентовано виключно оперативними актами управління листами Голови служби до підпорядкованих підрозділів, як правило «Про надання інформації», де фактично вказується і порядок надання такої інформації. Даний факт вказує на одноразовий, або періодичний контроль, і не створює комплексної бази результатів такого аналізу, а просто надає додаткової роботи. Прикладом такого одноразового запиту може слугувати різноманітні листи Держмитслужби, одним з них є аналіз спорів, предметом яких було оформлення транспортних засобів. На що Юридичний відділ Харківської митниці надав доповідну записку з наступною інформацією:

У 2005 році позови до митниці з цієї категорії справ не заявлялись. Митницею пред’явлений позов до гр. Горожаніна І.Х. про відшкодування матеріальної шкоди в сумі вартості ремонту автомобіля та понесені матеріальні витрати, який задоволений на користь митниці на суму 6894,91 грн.

Протягом 2006 року до митниці надійшло 10 позовів стосовно митного оформлення транспортних засобів, з яких 6 стосуються оскарження дій посадових осіб митниці при митному оформленні транспортних засобів і зобов’язання про здійснення митного оформлення (Карнаух В.Д., Коваленко Н.В., Шацилло В.М., Целіх Н.І., Місія преображення Харківської Єпархії Київського Патріархату, ТК ТОВ з ІІ «Харків-Москва»).

По справам за позовами Пржилецького С.А. та ТОВ «Автоком» прийняті рішення на користь митниці на суму 65233,65 грн. По справам 2006 року не на користь митного органу було винесено 6 судових рішень нематеріального характеру, 5 з них оскаржені в апеляційному та касаційному порядку. Справи за позовами Богоявленського І.І. та Вєгієва Х.Г. знаходяться на стадії судового розгляду в суді першої інстанції.

В основу судового рішення, прийнятого не на користь митниці, щодо оформлення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги Місії «Преображення» Харківської єпархії Української православної церкви Київського патріархату м. Харкова судом були покладені норми спеціального законодавства в галузі гуманітарної допомоги та інвестиційної діяльності, які не були враховані співробітниками ВМО-2 під час прийняття рішення по ВМД, тому суд дійшов висновку, що картка відмови, видана Харківською митницею з порушенням Закону України від 06.06.2005 №2739 «Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів».

Під час винесення рішення по справі за позовом ТОВ «Харків-Москва» щодо оформлення транспортних засобів в якості інвестиції до статутного фонду підприємства суд прийшов до висновку, що обов’язкової умови щодо наявності постійного місця проживання у іноземця за межами території України для визначення його в якості іноземного інвестора законодавством України не передбачено.

В рішеннях, прийнятих не на користь митниці щодо оформлення транспортних засобів фізичними особами (Целіх Н.І., Коваленко Н.В., Карнаух В.Д., Шацилло В.М.) судом не були враховані норми законодавства в галузі митної справи, якими безпосередньо керуються в своїй діяльності співробітники ВМО-5, а саме:

– під час винесення рішення по справі за позовом громадянки Коваленко Н.В., судом не враховані доводи митниці про відсутність у вищевказаної громадянки документів, які б підтверджували факт перетину митного кордону. Натомість судом встановлено факт перетину громадянкою Коваленко Н.В. митного кордону України з метою переїзду до України на постійне місце проживання, та застосовано норму п. 12 ст. 8 Закону України від 13.09.01 №2681 «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України» із звільненням транспортного засобу від оподаткування. Ту ж саму норму закону було застосовано судом і під час вирішення спору за позовом громадянки Карнаух В.Д., спростувавши доводи митниці відносно того, що позивачкою не надано паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідним записом.

– під час винесення рішення по справі за позовом громадянина Шацилло В.М., судом не враховані вимоги п. 7.8. наказу Державної митної служби України від 17.11.05 №1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України», відповідно до якого у будь-якому випадку здійснення митного оформлення транспортного засобу з наданням пільг в оподаткуванні на такий транспортний засіб накладаються відповідні обмеження, та були застосовані положення ст. 41 Конституції України.

Прикладом того може слугувати факт, що на кожній митниці існують журнали обліку претензій пред‘явлених до митниць, пред‘явлених митницею, позовів поданих митницею і таких де митниція є відповідачем, але відсутні жодні нормативні підстави для ведення таких облікових журналів, затвердження уніфікованої форми тощо. В даному випадку йдеться про відомчі управлінські акти. Регламентація такого виду звітності і контролю за діяльністю здійснюється на підставі Рекомендацій Міністерства юстиції України №2 від 15.01.1996 р. «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, установі та організації,» але якщо навіть детально розібратися в суб‘єктах, то дана інструкція не може поширюватись на державний орган.

Наприкладі Харківської митниці такі облікові журнали були введені в діяльність Юридичного відділу внутрішнім наказом, який станом на 2002 рік втратив чинність. Також при складанні аналізів діяльності юридичної служби на практиці керуються загальними правилами з діловодства та вище зазначеною рекомендацією, також відсутні уніфіковані правила складання аналітичних довідок та аналізів претензій та позовів, в яких брала участь митна служба. На мою думку, це є прогалиною в нормативній регламентації діяльності юридичної служби.

Таким чином, фактично маємо нормативно встановлений обов‘язок, процедура реалізації якого фактично не передбачена, а здійснюється на основі практики, що склалася та оперативного впливу і керівництва з боку ДМСУ.


Информация о работе «Організація юридичною службою аналізу результатів і наслідків розгляду позовів і судових справ»
Раздел: Таможенная система
Количество знаков с пробелами: 54846
Количество таблиц: 4
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
92218
1
0

... . [6] Юридична служба митного органу, спеціалізованого митного управління, організаціїї, відповідно до положення «Про юридичну службу митного органу, спеціалізованого митного управління, організації» Перевіряти стан законності в діяльності підрозділів митного органу (управління, організації), а також підпорядкованих митних органів (управлінь, організацій). Одержувати від посадових осіб митного ...

Скачать
80023
0
0

... Юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові відповідного митного органу, а в разі його відсутності - особі, яка його заміщує. РОЗДІЛ 2 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОВОЇ РОБОТИ В МИТНИХ ОРГАНАХ   2.1 Загальна характеристика нормотворчої діяльності митної служби України Нормотворча діяльність митної служби України - це форма управління відповідною системою Вона полягає не ті ...

Скачать
44492
0
0

... та інших видів ресурсів; -  зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють; -  забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів митниці, що охороняються законом; -  забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань; -  ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобі ...

Скачать
60118
0
0

... проступку суб'єктом дисциплінарної влади, має певні особливості. У цьому випадку рішення про збудження дисциплінарного провадження приймається суб'єктом дисциплінарної влади з власної ініціативи, стосовно юридичних служб то їхня участь в даному випадку в більшості випадків полягає у перевірці законності акту про притягнення до дисциплінарної відповідальності, візуванням даного рішення ну і зрозум ...

0 комментариев


Наверх