Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Державна митна служба України

Академія митної служби України

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Курсова робота

з дисципліни: „Організація договірної та претензійно-договірної роботи митних органів”

на тему: „Організація договірної роботи митних органів та участь в ній юридичних служб”

Виконав:

Курсант групи П03 – 3

Крючков М.

Перевірив: Доц..Зуєв В. А.

м. Дніпропетровськ

2008р.


План

 

Вступ

Розділ І. Значення роботи юридичного департаменту, юридичної служби митниці (регіональної митниці) в організації опрацювання, реєстрації й обліку договорів, а також контролю за їх виконанням у Держмитслужбі України 1.1  Загальні положення по роботі з договорами у Держмитслужбі 1.2 Участь юридичної служби в порядку опрацювання, узгодження та реєстрації договорів 1.3 Виконання умов договорів і контроль за їх виконанням 1.4 Застосування заходів за невиконання або неналежне виконання договорів

Розділ ІІ. Особливості роботи юридичної служби митниці (регіональної митниці) з договорами на виконання підрядних робіт за державним замовленням

2.1 Особливості забезпечення виконання договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням

2.2 Встановлення відповідальності в договорах на виконання підрядних робіт за державним замовленням

Розділ ІІІ. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів, участь юридичної служби у їх розробці

3.1 Особливість адміністративного договору серед інших видів договорів

3.2 Мета використання адміністративних договорів у практиці митних органів

3.3 Особливості функціонально-управлінського договору

3.4 Договір про надання послуг, як різновид адміністративного договору

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Організація договірної роботи в митних органах э дуже важливою складовою діяльності юридичної служби митниці (регіональної митниці).

Її сутність полягає у тому, що митниця самостійно не може виготовляти для себе необхідні товари (послуги), які необхідні для здійснення її діяльності, а тому змушена звертатись для закупівлі необхідних товарів та послуг у суб’єктів господарювання, які такі товари (послуги) можуть надати. Можливість укладення такого виду договорів передбачена законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. Неналежне виконання, або ж взагалі невиконання договору, укладеного відповідно до закону "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" має нести відповідальність, передбачену законодавством. Тому особливу увагу ми зосереджуємо саме на відповідальності за неналежне виконання таких договорів.

Темою даної роботи є порядок опрацювання, реєстрації й обліку договорів, а також контролю за їх виконанням у Держмитслужбі України, регіональних митницях та митницях, а також участь юридичної служби у даному процесі.

Тема, як ми бачимо, являється досить вузькою, так як серед діючих на даний час норм, які визначають організацію договірної роботи в митних органів є лише наказ Державної митної служби України і положення Цивільного, Господарського кодексу, які визначають вимоги щодо договорів.. Окремою темою роботи є дослідження особливостей укладення та використання функціонально-управлінських та інших адміністративних договорів у діяльності митних органів, як специфічного виду договорів.

Тому я буду намагатись висвітити дані питання за точки зору найбільшої юридичної точності, у взаємозвязку з іншими напрямками роботи митних органів, зокрема з претензійно-позовної роботою, яка тісно повязана з темою, що розглядається, так як у тому випадку, коли контрагент за договором не виконує своїх обовязків за договором, то митниця змушена звертатися до суду за захистом своїх зоаконних прав і інтересів.

В роботі була використана наступна методологія:

1.  метод аналізу.

2.  формально-логічний метод.

3.  метод дедукції.

4.  метод юридичного аналізу.

5.  метод юридично-догматичного тлумачення.

За допомогою використання вказаних методів наукового пізнання, на наш погляд, ми матимемо змогу дослідити організацію договірної роботи в митних органах, та зробити певні висновки, які допоможуть в майбутньому при практичній діяльності захищати права та законні інтереси суб’єктів зовнішньоекономічних відносин, інтересів держави, митниці а також надавати пропозиції щодо правильного розвитку митного законодавства. Досягнення вказаної мети визначає структуру даної роботи.

З огляду на об’єм курсової роботи я намагатимусь зосередитись на найбільш актуальних проблемах, пропозиціях щодо вдосконалення законодавства, які висловлюють науковці з приводу:

Ø  підготовки та оформлення документів, потрібних для укладання договорів;

Ø  підготовки проектів договорів;

Ø  урегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договорів;

Ø  розгляд договорів у частині дотримання вимог законодавства України;

Ø  роботи з укладання договорів;

Ø  реєстрації та обліку договорів;

Ø  контролі за виконанням договорів;


Розділ І. Значення роботи юридичного департаменту, юридичної служби митниці (регіональної митниці) в організації порядку опрацювання, реєстрації й обліку договорів, а також контролю за їх виконанням у Держмитслужбі України 1.1  Загальні положення по роботі з договорами у Держмитслужбі

До договірної роботи у митних органах належить:

Ø  підготовка та оформлення документів, потрібних для укладання договорів;

Ø  підготовка проектів договорів;

Ø  урегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договорів;

Ø  розгляд договорів у частині дотримання вимог законодавства України;

Ø  робота з укладання договорів;

Ø  реєстрація та облік договорів;

Ø  контроль за виконанням договорів;

Ø  виконання договірних зобов'язань;

Ø  аналіз й узагальнення практики укладання договорів, підготовка висновків та пропозицій щодо її вдосконалення в митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях.

1.2 Участь юридичної служби в порядку опрацювання, узгодження та реєстрації договорів

Посадові особи структурного підрозділу Держмитслужби України, митного органу (спеціалізованої митної установи або організації), на яких покладено відповідальність за здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг та контроль за виконанням укладених договорів, візують кожну сторінку обох примірників проекту договору, а також додатки до нього та передають проект на погодження до відповідних структурних підрозділів Держмитслужби України.

Опрацювання та погодження проектів договорів проводиться в такому порядку:

а) митним органом або структурним підрозділом Держмитслужби України, що вносить проект договору:

у частині відповідності умовам тендерної (цінової) пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі;

у частині відповідності цін ринковим цінам (при укладанні договорів, які не підпадають під дію Закону);

б) Фінансово-економічним управлінням (службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності іншого митного органу, спеціалізованої митної установи й організації):

у частині відповідності видатків кошторисним призначенням;

в) Управлінням бухгалтерського обліку та звітності:

у частині відповідності нормативним актам щодо порядку розрахунків за договором і правильності проведення розрахунків у додатках до проекту договору (протоколі погодження договірної ціни, тарифах, специфікації);

г) Юридичним департаментом (юридичною службою іншого митного органу, спеціалізованої митної установи й організації):

у частині відповідності договору чинному законодавству.

Проект договору з додатками до нього опрацьовується Юридичним департаментом і за відсутності заперечень до нього та наявності віз керівників відповідних структурних підрозділів візується директором Юридичного департаменту (у митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях - відповідно начальником юридичної служби митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації після візування головним бухгалтером).

У разі невідповідності проекту договору законодавству Юридичний департамент (юридична служба іншого митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації), не візуючи проект, надає письмові пропозиції та зауваження до нього.

Після внесення зроблених Юридичним департаментом зауважень та врахування пропозицій проект договору візується директором Юридичного департаменту (начальником юридичної служби іншого митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації).

У ході опрацювання (розгляду) проекту договору юридична служба має право в установленому порядку отримувати від інших структурних підрозділів додаткові матеріали й консультації, що стосуються предмета договору та інших його умов [14].

Строк узгодження проекту договору не повинен перевищувати трьох робочих днів з дня його отримання відповідним структурним підрозділом.

Завізований керівником відповідального структурного підрозділу, керівниками відповідних структурних підрозділів (Управління бухгалтерського обліку та звітності, Фінансово-економічного управління, Юридичного департаменту тощо) договір підписується Головою Держмитслужби України або посадовою особою Держмитслужби, визначеною наказом Держмитслужби України, яким затверджується список посадових осіб, що мають право підпису договорів (контрактів), в інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях - відповідно начальником митного органу, спеціалізованої митної установи й організації після візування головним бухгалтером та юридичною службою.

Після підписання договору він реєструється в Управлінні бухгалтерського обліку та звітності (або іншому структурному підрозділі, що визначається начальником митного органу, спеціалізованої митної установи й організації). Перший примірник договору зберігається в Управлінні бухгалтерського обліку та звітності (відділі фінансів та бухгалтерського обліку митного органу, спеціалізованої митної установи й організації), а його копії - у структурному підрозділі, на який покладено контроль за виконанням договору, та в одержувача товарів, робіт і послуг з боку Держмитслужби України, визначеного умовами договору.

Другий примірник договору передається чи надсилається постачальнику (виконавцю), з яким укладено договір.

Опрацювання, узгодження та укладання договорів (угод), які не містять фінансових зобов'язань, покладаються на той структурний підрозділ, який є основним розробником договору (угоди) та/або здійснює його супроводження.

Посадова особа такого структурного підрозділу візує кожну сторінку обох примірників проекту договору (угоди) та передає його на погодження до Юридичного департаменту Держмитслужби України (в іншому митному органі, спеціалізованій митній установі чи організації - до юридичної служби).

Реєстрація договорів (угод), які не містять фінансових зобов'язань, здійснюється у загальному відділі Управління справами Держмитслужби України (загальному відділі митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації).

1.3 Виконання умов договорів і контроль за їх виконанням

Оплата за договорами проводиться у строк й на умовах, визначених у них. Під час оплати за договорами, укладеними за результатами процедур закупівель, Держмитслужба України (інший митний орган, спеціалізована митна установа й організація) до звіту про результати здійснення процедури закупівлі обов'язково додає:

Ø  копії оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про проведення попередньої кваліфікації, оголошення щодо цінових пропозицій (котирувань), оголошення про результати торгів, що були опубліковані в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, завірені цим друкованим засобом, та в інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, завірені Тендерною палатою України, а у випадках, якщо вартість договору перевищує суму, передбачену частиною третьою статті 8 Закону, також копії оголошення про заплановану закупівлю та про результати торгів, що були опубліковані в міжнародному інформаційному бюлетені, що видає Тендерна палата України, завірені Тендерною палатою України);

Ø  копію документа, що підтверджує розміщення документів, передбачених статтею 41 цього Закону, завірену інформаційною системою в мережі Інтернет.

Протягом трьох робочих днів після проведення оплати за договором Управлінням бухгалтерського обліку та звітності (службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності іншого митного органу, спеціалізованої митної установи й організації) подається до відповідного митного органу чи структурного підрозділу, на який покладено контроль за виконанням договору, службова записка з повідомленням про оплату, на підставі якої здійснюється контроль за своєчасністю й повнотою поставки товарів, виконання робіт, надання послуг згідно з умовами договору. Для своєчасного проведення розрахунків за укладеним договором посадові особи, на яких покладено контроль за його виконанням, протягом трьох робочих днів після поставки товару, виконання робіт чи надання послуг або в разі здійснення попередньої оплати подають до Управління бухгалтерського обліку та звітності та Фінансово-економічного управління Держмитслужби України (відділу фінансів та бухгалтерського обліку іншого митного органу, спеціалізованої митної установи й організації) службову записку про необхідність оплати, рахунки та копії актів про прийняття-передання або інші документи, що підтверджують поставку товарів, виконання робіт чи надання послуг. Форма зазначеної службової записки наведена в додатку цього Порядку.

Контроль за виконанням умов договору здійснює керівник митного органу (спеціалізованої митної установи чи організації), що за своїми функціональними обов'язками несе відповідальність за централізовану закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, або керівник структурного підрозділу, який виходить з пропозицією закупівлі товарів, робіт або послуг для потреб митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій.

Після виконання сторонами зобов'язань за договором відповідальний за виконання умов укладеного договору відповідний митний орган чи структурний підрозділ Держмитслужби України проводить взаємне звірення розрахунків з постачальником товарів (виконавцем робіт, послуг) зі складанням акта звірення і подає на підпис до Управління бухгалтерського обліку та звітності (головного бухгалтера іншого митного органу, спеціалізованої митної установи й організації).

1.4 Застосування заходів за невиконання або неналежне виконання договорів

У разі невиконання або неналежного виконання постачальником (виконавцем) зобов'язань за договором відповідний митний орган чи структурний підрозділ Держмитслужби України, на який покладено контроль за виконанням умов договору, направляє до Юридичного департаменту (а в іншому митному органі, спеціалізованій митній установі чи організації - до юридичної служби) службову записку разом з усіма документами про необхідність пред'явлення претензії до контрагента за договором і розрахунок штрафних санкцій, а також підстави для такого пред'явлення. Юридичний департамент за погодженням з Управлінням бухгалтерського обліку та звітності Держмитслужби України (в інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях - юридична служба за погодженням зі службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності) пред'являє постачальнику (виконавцю) відповідну претензію (щодо сплати заборгованості, штрафних санкцій, передбачених умовами договору, тощо).

У разі відхилення постачальником (виконавцем) повністю або частково пред'явленої Держмитслужбою України претензії Юридичний департамент виносить це питання на розгляд Голови Держмитслужби України або заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків (в інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях - начальника митниці, спеціалізованої митної установи й організації) для прийняття відповідного рішення[14].

Після прийняття Головою Держмитслужби України або його заступником рішення щодо стягнення належної суми Юридичний департамент за погодженням з Управлінням бухгалтерського обліку та звітності (в інших митних органах, спеціалізованих митних установах і організаціях - юридична служба за погодженням зі службою фінансів, бухгалтерського обліку та звітності) готує позовну заяву до суду щодо стягнення заборгованості, штрафних санкцій тощо з постачальника (виконавця).


Розділ ІІ. Особливості роботи юридичної служби митниці (регіональної митниці) з договорами на виконання підрядних робіт за державним замовленням

 


Информация о работе «Організація договірної роботи митних органів та участь в ній юридичних служб»
Раздел: Таможенная система
Количество знаков с пробелами: 58042
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
106194
0
0

... і державою, хто готовий зробити все для того, щоб бути на рівні цієї відповідальності.[2;55] Розділ ІІІ. Діяльність юридичної служби в процесі здійснення кадрової роботи митних органів:   3.1 Правове забезпечення дотримання законодавства в процесі трудової та службової діяльності   Правову базу забезпечення дотримання законодавства в процесі трудової та службової діяльності в митних органах ...

Скачать
80023
0
0

... Юридична служба підпорядковується безпосередньо керівникові відповідного митного органу, а в разі його відсутності - особі, яка його заміщує. РОЗДІЛ 2 ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОВОЇ РОБОТИ В МИТНИХ ОРГАНАХ   2.1 Загальна характеристика нормотворчої діяльності митної служби України Нормотворча діяльність митної служби України - це форма управління відповідною системою Вона полягає не ті ...

Скачать
44492
0
0

... та інших видів ресурсів; -  зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють; -  забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів митниці, що охороняються законом; -  забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань; -  ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобі ...

Скачать
39659
0
0

... подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника. [3] Висновок   Таким чином, дослідивши порядок проведення комплексних та тематичних перевірок митного органу, за участю юридичної служи регіональної митниці, митниці можна зробити висновки про наступне : -  проведення комплексних та тематичних перевірок здійснює Контрольно-ревізійна служба України. Державний фі ...

0 комментариев


Наверх