Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


ПЛАН

ВСТУП

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ

1.1 Законодавча та нормативно-правова база НБУ в частині виконання операції з банківськими металами

1.2 Класифікація операцій з банківськими металами

1.3 Економічні нормативи, які регулюють виконання операції з банківськими металами

2. ПРОЦЕСС ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ „VAB БАНКА”

2.1 Класифікація операції з банківськими металами

2.2 Управління ризиками та дотримання економічних нормативів ЗАТ „VAB Банком”

3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЇ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ

3.1 Проблеми здіснення операції з банківськими металами в умовах фінансової кризи та шляхи їх вирішення на рівні банківської системи України та ЗАТ „VAB Банком”

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСУП

На сучасному етапі розвитку банківської системи України в умовах світової фінансової та економічної кризи являється дуже важливим мати якомога стабільніше положення, щоб природний добір не вибив з стрімкої течії ділового життя. Як відомо золото і інші дорогоцінні, вони ж банківські, метали традиційно залишаються найнадійнішим способом для зберігання і примноження коштів. Банківські метали, на відміну від ювелірних виробів, не містять іншої вартості, крім ціни металу і незначних витрат на виробництво й оплату банківських послуг. Золото й інші банківські метали не залежать від економічної і політичної ситуації і не є зобов'язанням якоїсь держави, тому найбільш ефективно захищають вкладені кошти від знецінювання. Банківські злитки компактні, займають мало місця і зручні для транспортування. Усі ці чинники приваблюють як приватних осіб, так і підприємства. За останні 5 років ціна золота і платини в доларовому еквіваленті виросла більш, ніж в 2 рази, ціна срібла більш, ніж в 2,5 рази. Тому тема операції с банківськими металами являє собою дуже актуальну.

Ціль даної курсової роботи полягає в вивченні сутності виконуваних банками операції с банківськими металами. З чого можна сформувати наступні задачі:

-  з’ясувати поняття банківських металів, їх види та форми існування;

-  розглянути класифікацію операції з банківськими металами та види ринків, на яких вони фігурують, зокрема на прикладі ЗАТ „VAB Банку”;

-  ознайомитися з законодавчою та нормативно-правовою базою, яка регулює виконання операції, а також з ризиками здійснення операцій;

-  проаналізувати сучасний стан розібраних операції з банківськими металами в умовах світової кризи;

-  запропонувати шляхи вдосконалення цих операції для досягнення максимального ефекту від їх виконання.

Об’єктами вивчення являються банківські метали, операції з ними, ринки банківських металів, економічні нормативи та нормативно-правова база, ризики, пов’язані з виконанням операції з банківськими металами.


1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З БАНКІВСЬКИМИ МЕТАЛАМИ

 

1.1 Законодавча та нормативно-правова база НБУ в частині виконання операції з банківськими металами

 

Операції з банківськими металами, які і всі інші виконувані банком, регламентуються та регулюються законодавчими та нормативно-правовими актами НБУ. Головним таким документом є безперечно Закон України „Про Національний Банк України”, на основі якого НБУ, як уповноважена державна установа, має право створювати нормативно-правову базу для регулювання та контролю здійснюваних операції. В Законі України „Про банки і банківську діяльність” чітко зазначений порядок отримання ліцензії та організації всієї діяльності. [1,2]

Згідно із Постановою Правління Національного Банку України № 275 „Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій” для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

б) строк роботи банку не менше ніж два роки;

в) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 10 млн. євро; {Підпункт "в" пункту глави 5 в редакції Постанов Національного банку N 373 (z1289-05) від 12.10.2005, N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008};

г) наявність експерта, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України (рівень кваліфікації експерта має відповідати вимогам, зазначеним у додатку 1).

Для отримання письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

а) наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення інших операцій з валютними цінностями на міжнародних ринках;

б) строк роботи банку з банківськими металами на валютному ринку України не менше ніж один рік;

в) розмір регулятивного капіталу банку становить не менше ніж еквівалент 15 млн. євро; {Підпункт "в" пункту глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 373 (z1289-05) від 12.10.2005; в редакції Постанови Національного банку N 228 ( z0822-08 ) від 06.08.2008};

г) наявність експерта, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України. [7]

Постановою Правління Національного банку України N 325 „Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами” визначено основні терміни, види операції з банківськими металами, загальні умови та особливості здійснення цих операції уповноваженими банками, порядок ведення рахунків у банківських металах та контроль за здісненням операцій. [9]

Методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті та банківських металах, що здійснюють банки України відображені в Постанові Правління Національного банку України N 555 „Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України”. [12]

Постанова Правління Національного банку України N 148 „Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” встановлює для резидентів і нерезидентів порядок переміщення (увезення, вивезення, пересилання) готівки і банківських металів через митний кордон України. Вимоги цієї Інструкції не поширюються на порядок увезення в Україну та вивезення за межі України готівки і банківських металів уповноваженими банками. [5]

Валютний контроль операції з банківськими металами та відповідальність за порушення валютного законодавства, а також розміри штрафних санкцій зазначені в Постанові Правління Національного банку України N 49 „Про валютний контроль” та в Декреті Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”. [4]


Информация о работе «Операції банків с банківськими металами»
Раздел: Банковское дело
Количество знаков с пробелами: 73603
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
51085
6
0

... і банку активи і зобов’язання в банківських металах відображаються в гривневому еквіваленті, перерахованому за офіційним курсом гривні до банківських металів на дату складання звітності. Розділ 3. Аналіз операцій банку з банківськими металами   3.1 Загальний аналіз операцій з купівлі-продажу банківських металів Операції з банківськими металами, особливо операції з купівлі-продажу золота, ...

Скачать
233661
21
51

... банківському ринку намагається досягнути банк, а також з загальним рівнем характеристик усередненого банку банківської системи України; В якості банка - лідера для зовнішньоекономічної орієнтації діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” виберемо ВАТ “Державний акціонерний експортно-імпортний банк України" (810 рейтингове місце в банківській системі України - дивись Додаток А [98]), в якості ...

Скачать
214895
13
0

... – Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) – Норматив адекватності основного капіталу (Н3) 2.2 Види та особливості валютних операцій в АКБ «Приватбанк» Валютні операції АКБ «Приватбанк» розподіляться по класам обслуговуємих клієнтів [69]: валютні операції з банками та на міжбанківському валютному ринку; валютні операції з клієнтами – юридичними особами; валютні ...

Скачать
366107
13
2

... депозитну угоду і документи з відкриття депозитного рахунку. 5.2. Самостійно повторити матеріал та розглянути інформаційні джерела, рекомендовані до тем 4, 6 з 1-го та 2-го модулів дисципліни „Банківські операції”. Практичне заняття-тренінг 6 Розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб Питання для опрацювання 1. Правила надання консультацій клієнтам з питань оформлення розрахунково ...

0 комментариев


Наверх