Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Аналіз ефективності ЗЕД на підприємстві АТЗТ компанія "Бастіон"

Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості на прикладі рибопереробного підприємства АТЗТ компанія "Бастіон"
Сутність та законодавче поле зовнішньоекономічної діяльності підприємств в України Світовий досвід основних видів ЗЕД Вивіз давальницької сировини за межі України Міжнародний лізинг Загальна оцінка динаміки розвитку ЗЕД підприємств харчової промисловості України за останні 5 років (2003 – 2007 роки) Атестація переробного виробництва Порядок переміщення через митний кордон продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва Світові тенденції розвитку рибопереробної підгалузі харчової промисловості Характеристика підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" та його зовнішньоекономічної діяльності Аналіз ефективності ЗЕД на підприємстві АТЗТ компанія "Бастіон" SWOT – аналіз внутрішніх проблем розвитку та зовнішніх факторів конкурентного впливу на діяльність АТЗТ компанія "Бастіон" PEST – аналіз зовнішніх умов впливу на діяльність АТЗТ компанія "Бастіон" Питома вага ЗЕД в діяльності підприємства АТЗТ компанія "Бастіон", проблеми розвитку та напрямки їх подолання Заходи щодо удосконалення ЗЕД та їх вплив на ефективність діяльності підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" Ефективність механізму вексельно-форфейтингової розрахункової схеми при експортних операціях підприємства АТЗТ компанія "Бастіон"
229102
знака
13
таблиц
72
изображения

3.2 Аналіз ефективності ЗЕД на підприємстві АТЗТ компанія "Бастіон"

 

3.2.1 Економічна діагностика фінансового стану підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" та оцінка ефективності впливу ЗЕД на результати господарської діяльності

Ефективність діяльності підприємства оцінюється наступними основними показниками:

- рівень рентабельності власного капіталу та позитивна динаміка його росту;

- рівень рентабельності активів підприємства та позитивна динаміка його росту;

- стійкий фінансовий стан, високий рівень ліквідності та платоспроможності підприємства;

- позитивна динаміка зростання валового доходу від реалізації продукції, валюти балансу, прибутку та власного капіталу.

Аналіз динаміки і структури майна (активів) підприємства дозволяє встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства або його видів. Стабільність фінансового стану підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення фінансових ресурсів у активи, тому для його оцінки необхідно вивчити передусім склад, структуру майна та джерел його утворення, а також причини зміни складу майна та джерел його утворення.

В табл. В.1 Додатку В наведені результати горизонтального та вертикального аналізу складу і структури майна підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 –2007 роках (обробка даних Додатка Б [105]).

Як показує аналіз даних табл.В.1 склад та структура майна АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках характеризується наступними показниками:

- абсолютна валюта баланса підприємства зросла з рівня 6 721 тис.грн. у 2002 році до рівня 16 419 тис.грн. 2007 році, динаміка її росту характеризується:

а) негативним ланцюговим убутком -2,41% у 2003 році;

б) незначним позитивним ланцюговим прирістом +0,52% у 2004 році;

в) значним позитивним ланцюговим прирістом +26,76% у 2005 році;

г) значним позитивним ланцюговим прирістом +23,53% у 2006 році;

д) значним позитивним ланцюговим прирістом +59,06% у 2007 році, що вдвічі перевищує темп приросту валюти балансу у 2005 –2006 роках.

Важливим етапом аналізу фінансового стану підприємства є зіставлення темпів приросту активів з темпами приросту фінансових результатів - виторгу або прибутку від реалізації продукції (див.табл.В.2 Додатку В).

Так система стійкого розвитку підприємства (у світовій практиці “золоте правило економіки підприємства”) оцінюється співвідношенням темпів росту абсолютних рівнів балансового прибутку (ТРБ), обсягу реалізації продукції (ТN) та суми активів балансу (ТВ) [69]:

ТРБ>TN>TB>100% (3.1)

На аналізованому підприємстві АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках співвідношення “золотого правила” становлять (табл.В.2 Додатку В):

а) 2003 рік

-73,21% > 78,4% > 97,51% > 100% - не виконуються 3 умови

б) 2004 рік

146,12% > 195,78% > 100,52% > 100% - не виконується 1 умова

в) 2005 рік

59,86% > 136,28% > 126,76% > 100% - не виконується 1 умови

г) 2006 рік

-100,0% > 52,53% > 123,52% > 100% - не виконуються 2 умови

д) 2007 рік

-100,0% > 109,1% > 159,06% > 100% - не виконуються 2 умови

Тобто, умови “золотого правила економіки підприємства” в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 –2007 роках не виконуються, враховуючи також, що у 2002-2003 та 2006 -2007роках діяльність підприємства – збиткова.

Матеріально- технічна основа процесу виробництва на підприємстві – це основні виробничі фонди. Основними характеристиками стану основних засобів на підприємстві є:

-  коефіцієнт зносу основних засобів;

-  коефіцієнт придатності основних засобів;

-  коефіцієнт оновлення основних засобів;

-  коефіцієнт вибуття основних засобів.

У табл. В.3 Додатку В наведений аналіз стану основних засобів АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 –2007 роках.

Рис.3.2. - Динаміка абсолютних змін основних статей активів та пасивів балансу АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 –2007 роках


Як показує аналіз результатів, наведних в табл.В.3 Додатку В, на підприємстві АТЗТ компанія "Бастіон" на протязі 2002 –2007 років підтримується високий коефіцієнт придатності основних засобів на рівні 82,5 – 64,0 % за рахунок своєчасного оновлення основних засобів замість вибувших з експлуатації, особливе оновлення на 69,4% відбулося у 2006 році.

У першу чергу фінансовий стан підприємства оцінюється його фінансовою стійкістю та платоспроможністю. Платоспроможність відображає здатність підприємства платити за своїми боргами та зобов’язаннями за конкретний період часу. Умови достатності дотримуються тоді, коли підприємство платоспроможне у часі, тобто має стійку здатність відповідати за своїми боргами у будь-який момент часу [68].

Під фінансовою стійкістю слід розуміти його платоспроможність у часіз дотриманням умови фінансової рівноваги між власними та позиковими коштами. Фінансова рівновага являє собою таке співвідношення власних і позикових коштів, коли за рахунок власних коштів повністю погашаються колишні і нові борги. Фінансова рівновага у часі забезпечується ліквідністю балансу, яка визначається як ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкові погашення зобов’язань.

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок (нестача) джерел засобів для формування запасів. Як джерела для формування запасів розглядаються: власний капітал і резерви; довгострокові зобов'язання; короткострокові кредити.

Показники ліквідності характеризують здатність фірми виконувати свої поточні (короткострокові) зобов’язання за рахунок поточних активів.

В Додатку А наведені алгоритми розрахунку відносних показників фінансової стійкості та ліквідності підприємства, які розраховуються на базі інформації з звітних форм “Баланс підприємства” [54] та “Звіт про фінансові результати” [55].


Рис.3.3. – Динаміка показників ліквідності в АТЗТ компанія "Бастіон" у2002 – 2007 роках

Рис.3.4. – Динаміка показника співвідношення дебіторської до кредиторської заборгованості в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках


Рис.3.5. - Динаміка показників незалежності та фінансової стійкості в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках

Рис.3.6. - Динаміка показників фінансової стійкості по покриттю запасів в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках


Результативність та економічна доцільність функціонування підприємства оцінюється як абсолютними, так і відносними показниками до яких відно-сяться показники ділової активності та рентабельності.

В Додатку А наведені алгоритми розрахунків показників рентабельності діяльності підприємства [74] з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” [54] та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності” [55] ,

алгоритми розрахунків показників ділової активності діяльності підприємства з використанням форм фінансової звітності – Форма 1 “Баланс” [54] та Форма 2 “Звіт про результати фінансової діяльності” [55].

Рис.3.7. - Динаміка показників ефективності використання ресурсів в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках


Рис.3.8. - Динаміка показників доходу, собівартості та прибутку в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках

Рис.3.9. - Динаміка показників ділової активності (оборотність основних агрегатів балансу) в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2006 роках


Рис.3.10. - Динаміка показників рентабельності по чистому доходу від реалізації в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках

Рис.3.11. - Динаміка показників рентабельності власного капіталу по реалізаційному та чистому прибутку в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках

Як показує аналіз графіків рис.3.7 в АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 –2007 роках характерні наступні параметри процесів ділової активності:

- фондовідачча основних фондів постійно зростаючи з рівня 3,5 у 2003 році до рівня 9,1 у 2005 році, різко знизилась до рівня 2,0 у 2006 році, при цьому зниження рівня 2006 року досягає 4,5 рази відносно рівня 2005 року, у 2007 році фондовіддача дещо зросла до рівня 2,38;

- ресурсовіддача активів у чисту виручку від реалізації у 2006 році знизилась в 2,0 – 2,5 рази відносно рівня 2005 року, тобто частка активів стала використовуватися неефективно, у 2007 році тенденція падіння ресурсовіддачі продовжилась падінням з рівня 0,87 у 2006 році до рівня 0,6 у 2007 році.

Аналіз оборотності агрегатів оборотних активів (рис.3.9) також показує, що на протязі 2006 -2007 років, після пожвавлення рівня ділової активності у 2004 -2005 роках, період обороту агрегатів оборотних активів різко зріс, що свідчить про падіння темпу ділової активності підприємства. Таким чином, підтверджується, що частка активів стала використовуватися неефективно.

Аналіз рентабельності роботи АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках (рис. 3.11) показує, що рентабельність роботи всіх характерних агрегатів балансу підприємства є негативною у 2002 - 2003 роках, характеризується позитивними значеннями у 2004 - 2005 роках, які поступово знижувалась відносно рівня 2004 року до негативного рівня зростаючого збитку у 2006 –2007 роках.

Рентабельність власного капіталу по чистому прибутку знизилась з рівня 84,8% у 2004 році до рівня 25,5% у 2005 році та до негативних рівнів у 2006 –2007 роках, тобто підприємство для його засновників становиться інвестиційно непривабливим, оскільки ставка доходності акцій АТЗТ становиться нижче альтернативної доходності на ринку банківських депозитів (14 -15%).

В той же час показник схильності до банкрутства по Альтману(див.табл.3.2) ідентифікує значний рівень ймовірності банкрутства АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 -2003 та зростаючі ймовірність банкрутства у 2006 -2007 роках, в основному за рахунок збиткової роботи.

Таблиця 3.2

Оцінка ризику банкрутства АТЗТ “Бастіон” по Альтману у 2002 –2007 роках

 

Таким чином, економічна діагностика ефективності та результативності діяльності підприємства АТЗТ компанія "Бастіон" у 2002 – 2007 роках показала:

-  підприємство у 2003 – 2005 роках значно підвищило рівень загальної та строкової ліквідності до рівня, в 2 рази перевищуючого нормативні значення, у 2006 році показники загальної та строкової ліквідності ще додатково зросли, створюючи великий запас загальної платоспроможні та стійкості по забезпеченню запасів та оборотного капіталу власними коштами, але у 2007 році показник строкової ліквідності знизився нижче нормативного рівня;

-  в той же час у 2002 -2007 роках підприємство хронічно має проблеми з негайною платоспроможністю, оскільки рівень абсолютної ліквідності за рахунок готівкових коштів в 5 - 20 разів нижче нормативних показників, що створює проблеми з терміновими розрахунками підприємства з кредиторами;

-  ця проблема виникає за рахунок значного рівня дебіторської заборгованості, особливо у 2006 - 2007 роках, коли рівень дебіторської заборгованості різко зріс, а обсяг виручки від реалізації суттєво знизився;

-  підприємство має ризиковано низький рівень автономії за рахунок надто високого рівня використання позикових коштів банківських та комерційних кредитів, при цьому досягнутого рівня 0,317 у 2006 році за рахунок проведення 2-ї емісії акцій та зростання власного капіталу явно не достає для виконання нормативу автономії не менше 0,5. Безприбутковість діяльності підприємства у 2007 році додатково значно погіршує стан з рівнем автономії та підвищує ризик банкрутства підприємства зовнішніми кредиторами (табл.3.2);

-  ресурсовіддача активів та основних засобів підприємства поступово знижується, що свідчить про необхідність суттєвого оновлення основних засобів на нових технологічних принципах та суттєвого підняття частки активних основних фондів нового покоління;

Таким чином, підприємство знаходиться в сегменті стагнації життєвого циклу розвитку товарно-реалізаційної політики підприємства.Информация о работе «Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості на прикладі рибопереробного підприємства АТЗТ компанія "Бастіон"»
Раздел: Международные отношения
Количество знаков с пробелами: 229102
Количество таблиц: 13
Количество изображений: 72

Похожие работы

Скачать
120582
7
45

... ї риби та експортних поставок прісноводної риби. Отримані матеріали дозволяють у дипломному проекті провести детальний аналіз та розробку рекомендацій по оптимізації концепції управління персоналом в ПП „Промен”, яка повинна забезпечити подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Митний Кодекс України від 11 липня 2002 року N 92-IV // Із ...

Скачать
235961
5
27

... дприємства, напрямків підвищення кваліфікації окремих категорій співробітників. 1.2 Показники і критерії оцінювання ефективності менеджменту персоналу підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Основу концепції управління персоналом підприємства складають [19]:  розробка принципів, напрямків та методів управління персоналом;  урахування роботи з персоналом на всіх рівнях ...

0 комментариев


Наверх