Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Кафедра міжнародної економіки

Дипломна робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ БІРЖ

Студент 4 курсу, групи

спеціальності 6.050100 –

міжнародна економіка ___________

Науковий керівник

викладач ____________

Черкаси 2009


Зміст

Вступ

Розділ 1. Основні аспекти функціонування товарної біржі

1.1 Виникнення і розвиток біржових структур

1.2 Суть і функції товарної біржі

1.3 Правове забезпечення товарних бірж

Розділ 2. Сучасний стан товарної біржі

2.1 Аналіз діяльності товарних бірж України

2.2 Аналіз діяльності товарної біржі агропромислового комплексу центральних областей України

Розділ 3. Пропозиції щодо розвитку аграрного ринку Черкаської області

Висновки

Список використаних джерел


ВСТУП

 

Актуальність теми. Коли Україна стала на шлях незалежності, багато інститутів і механізмів ринкової економіки почали набирати обертів і розгортати свою діяльність серед цих інститутів розвивається і товарна біржа. З початку свого розвитку біржа змінилася, але всі функції які вона виконувала в минулому, вона виконує і зараз.

В умовах переходу на ринкові відносини економіка країни в цілому, так само, як й економіка суверенних республік, перетерпає кардинальних змін. Фактично необхідно створити нове ринкове економічне середовище для нормального функціонування народного господарства. Весь світовий досвід довів життєвість й ефективність ринкової економіки. Властиві ринку механізми саморегулювання забезпечують збалансованість економіки при найкращій координації діяльності всіх виробників, раціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Ринок вимагає гнучкості виробництва, його сприйнятливості до економічних досягнень. Так, як Україна спрямована на активне формуванням інфраструктури ринку, в складі цієї інфраструктури одне з основних місць належить міжнародним товарним біржам, в цьому і полягає актуальність теми.

Ефективне функціонування виробництва неможливо без наявності адекватної йому сфери обігу. Заснована на розподільних принципах сфера обігу адміністративно-командної економіки не має майбутнього, вона йде в минуле. На зміну їй приходить сфера обігу, побудована на ринкових принципах. Природно, що вона повинна мати відповідну інфраструктуру.

Одним з основних елементів сфери обігу ринкової економіки є товарні біржі. Отже, розвиток економіки нашої країни, як ринкової виступає в якості одного з першочергових завдань створення широкої мережі товарних бірж, включаючи регіональні, республіканські й міжреспубліканські.

Міжнародні товарні біржі сприяють забезпеченню безперервності процесу розширеного відтворення й прискоренню кругообігу суспільного продукту. Скорочення часу обігу товарів підвищує ефективність використання основних фондів, трудових ресурсів, зменшується потреба в оборотних коштах, банківському кредиті й тим самим дозволяє збільшити ресурси, що направляються в інші галузі господарства.

Проблеми розвитку міжнародної товарної біржі неодноразово підкреслювалася в працях багатьох вітчизняних дослідників, зокрема Барабаш О., Васильєв Г.А., Каменева Н.Г., Воскобійник Ю.П., Грязнова А.Г., Міщук Г., Соколенко С. И. та інших.

Тема кваліфікаційної роботи є досить актуальною, як з наукової, навчальної так із практичної точки зору. Її дослідження дозволяє набути ґрунтовних знань в галузі економічної теорії, міжнародних економічних відносин, міжнародної економіки, ознайомитися з тим, як відбувається розвиток економічного співробітництва в світовому господарстві та виявити проблеми на шляху виходу України на міжнародні ринки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи досить тісно пов’язана з науковими планами і програмами кафедри міжнародної економіки. Дослідження, що здійснюється у цій кваліфікаційній роботі знаходиться у контексті науково-дослідної роботи та теми кафедри.

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного аналізу міжнародних товарних бірж.

Для досягнення цієї мети першочергове значення має чітке визначення й реалізація таких завдань:

–  з’ясувати теоретичні аспекти та основні передумови виникнення біржових структур;

–  виділити та систематизувати функції товарної біржі ;

–  розкрити особливості правового забезпечення товарних бірж;

–  проаналізувати діяльність товарних бірж України;

–  охарактеризувати товарну біржу агропромислового комплексу центральних областей України;

–  визначення основних напрямків вдосконалення аграрного ринку.

Предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження моєї роботи є організація діяльності міжнародних товарних бірж. Предметом роботи є економічні відносини, що складаються в процесі торгівлі на міжнародних товарних біржах.

Методологічні основи дослідження. При дослідженні даної проблеми було використано такі загальнонаукові та специфічні методи: діалектичного матеріалізму, наукової абстракції, економіко-статистичні, метод порівняння, аналізу і синтезу та ін. При написанні роботи були опрацьовані такі джерела: наукові статті, монографії, статистичний щорічник.

Практичне значення одержаних результатів можуть бути використані як додатковий теоретичний матеріал для поглибленого вивчення тем з економічних дисциплін, тісно пов’язаних з розвитком міжнародних економічних відносин.

Структура та обсяг роботи. Робота містить вступ, 3 розділи, 5 підрозділи, висновки, список використаних джерел; ілюстрована 5 таблицями, 11 рисунками (11 діаграмами); список використаної літератури включає 39 джерел.


РОЗДІЛ 1

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНОЇ БІРЖІ

 


Информация о работе «Організація діяльності міжнародних товарних бірж»
Раздел: Международные отношения
Количество знаков с пробелами: 98744
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 11

Похожие работы

Скачать
162265
4
31

... ї валюти та додаткові витрати на конвертації виручки в національній валюті на погашення банківського кредиту в іноземній валюті. РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ “L’OREAL UKRAINE”   3.1 Обґрунтування рішення щодо оптимізації схем розрахунків по зовнішньоекономічним торгово-посередницьким операціям ТОВ “Ukraine Ukraine” ...

Скачать
121425
8
33

... 80,58% у 2009 році, що відповідно знижує дохідність акціонерів ЗАТ «Едем». РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО- ІМПОРТНОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ ШПАЛЕРНА ФАБРИКА „ЕДЕМ” (М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК)   3.1 Оптимізація зовнішньоекономічних розрахунків при експортно-імпортних операціях за рахунок застосування вексельної форми розрахунків   Як показують дані аналізу прострочення ...

Скачать
117260
13
0

... 1.2 Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом Організацію міжнародних перевезень пасажирів вантажів здійснюють перевізники відповідно до міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень. Згідно Закону України “Про автомобільний транспорт” [3, с.5], до міжнародних перевезень пасажирів та ...

Скачать
47317
0
0

... форм власності та видів діяльності. Дія цього Закону не поширюється на аудиторську діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю. Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюються спеціальним законодавством. Аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські послуги, пов ...

0 комментариев


Наверх