Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Гуманітарний університет

Запорізькій інститут державного та муніципального управління

Економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

для студентів всіх форм навчання

спеціальності 6.050100 – Облік і аудит

Запоріжжя 2006


Розглянуто кафедрою

обліку і аудиту

протокол № 6 від 16 січня 2006 р.

Рекомендовано науково-методичною комісією за напрямом освіти “Економіка та підприємництво”

протокол № 7 від 10 лютого 2006 р.

Ухвалено до друку вченою радою Гуманітарного університету “ЗІДМУ” протокол № 1 від 27 вересня 2006 р.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1

Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності

6.050100 – Облік і аудит

Укладачі:П.І. Гаман, к.е.н., доцент

О.М. Гнезділова, доцент

М.Ф. Рибченко, доцент

О.В. Мягкова, викладач


ЗМІСТ

Вступ

І. Структура й зміст курсової роботи

ІІ. Критерії оцінювання курсової роботи

IІІ. Перелік тем курсових робіт з дисципліни

Список використаних джерел


ВСТУП

Ринкова економічна система вимагає підготовки економічних кадрів, які досконало розуміють закономірності ринкових відносин, швидко й досконало в них орієнтуються, вміють підготувати обґрунтовані рекомендації щодо прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік є важливим елементом економічної системи, без знання якого неможливе ефективне управління підприємством. Бухгалтерський облік – це одне з головних джерел інформації про виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємств і об’єднань, необхідної для прийняття та реалізації управлінських рішень. Лише налагоджена система бухгалтерського обліку дає змогу отримати необхідну інформацію для забезпечення управління господарською діяльністю підприємства. Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень, а тому неналежна якість бухгалтерської інформації може призвести до неправильних висновків та прийнятих рішень. Крім того, бухгалтерська інформація забезпечує контроль за збереженням активів підприємства, за господарською діяльністю, тому є важливим засобом зміцнення фінансового стану підприємства.

На будь-якому підприємстві облік та звітність займають центральну позицію, оскільки цифри свідчать про успішну чи безуспішну діяльність підприємства. Знати бухгалтерський облік необхідно не лише бухгалтерам, але й менеджерам всіх рівнів, оскільки він допомагає краще зрозуміти ці цифри, працювати з ними більш ефективно.

Науково поставлений на підприємстві облік є основою для реалізації функції контролю й аналізу господарської діяльності. Облік повинен забезпечити повсякденний контроль за правильним і цільовим використанням коштів, матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів, їх збереженням, а також на базі аналізу сприяти поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.

Цицерон називав філософію культурою розуму. З таким же правом бухгалтерський облік можна назвати культурою бізнесу. Професія бухгалтера не допускає до себе слабких тілом і убогих душею й знаннями. Бухгалтерський облік – це робота, про яку можна сказати словами Данте:

Тут надо, чтоб душа была тверда,

Тут страх не должен подавать совета.

Бухгалтерський облік, в широкому його розумінні, є основною інформаційною базою для пізнання людиною економічної дійсності, він ставить нові проблеми, розкриває нові можливості, спонукає до дій, про які ще вчора не було уявлення.

Сьогодні в соціально-економічному житті нашої країни відбуваються значні перетворення. Країна створює ринкову економіку. Підприємства набувають статусу самостійності. Госпрозрахунок і самофінансування становлять норму в житті підприємств. Господарювання пов’язується із справедливим бажанням господаря самому розпоряджатися своїми коштами.

У зв’язку з такими змінами зростають вимоги до підготовки фахівців економічних професій, в тому числі й спеціалістів з бухгалтерського обліку.

Набуття цих якостей проходить шляхом проведення студентом самостійних наукових досліджень. Дуже важливим видом самостійної роботи студентів є курсова робота.

Пропонована курсова робота з “Фінансового обліку” призначена, для студентів спеціальності “Облік і аудит” і включає найбільш важливі для спеціалістів такого профілю питання бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах, що входять до загальної системи оподаткування та застосовують загальний План рахунків та рекомендовані Міністерством фінансів Регістри бухгалтерського обліку.

Курсова робота виконується на засадах глибокого вивчення літературних джерел, зібраних, узагальнених матеріалів підприємства.

Призначення курсової роботи полягає в тому, щоб студент міг закріпити теоретичні знання із вивченої теми, критично осмислювати практику організації обліку на конкретному підприємстві й розробити на цій основі пропозиції щодо її вдосконалення.

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення й розширення науково-теоретичних і практичних знань, розвиток навичок самостійної роботи й вдосконалення економічних розрахунків. При написанні курсової роботи студент повинен виконувати ряд основних вимог.


І. СТРУКТУРА Й ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оформлення курсової роботи здійснюється згідно зі стандартом: Оформлення дипломних (курсових) робіт: Вимоги і коментарії. – 2-е вид., уточн. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2005. – 36 с.

Основна мета курсової роботи:

v поглиблення, закріплення та узагальнення отриманих теоретичних знань з курсу.

Завданнями написання курсової роботи є:

v систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань з бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності та галузей діяльності;

v розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою та нормативними актами;

v навчання студентів самостійно вирішувати проблемні питання з обраної теми курсової роботи;

v розвиток вміння використовувати первинні документи, облікові регістри, форми звітності тощо;

v набуття навичок практичної оцінки системи обліку на конкретному підприємстві;

v виявлення рівня теоретичної й практичної підготовки студентів з фінансового обліку;

v формування вмінь самостійно викладати матеріал у вигляді злагодженої системи теоретичних положень і методичних рекомендацій;

v набуття навичок критичної оцінки існуючої практики бухгалтерського обліку.

Теми курсової роботи вибираються відповідно до списку слухачів навчальних груп, тобто за номером у журналі. Студент вибирає тему курсової роботи з розроблених тем з коротким планом та переліком літератури, що пропонується до вивчення. Робота виконується на підставі даних, які зібрані на підприємствах, організаціях з різними формами власності, із залученням відповідних законів, постанов, указів, з використанням матеріалів літературних джерел.

Студент самостійно складає план курсової роботи, в якому виділяє найважливіші питання. План визначає основні напрями роботи. План повинен бути погоджений з науковим керівником. Не рекомендується складати план за розділами підручників, практичних посібників і програм курсів.

Курсова робота складається з текстової частини, розрахунків, таблиць, схем, ілюстрацій.

Вимоги до змісту структурних підрозділів:

Загальний обсяг курсової роботи 30–40 сторінок машинописного (комп’ютерного) тексту форматом А4 (без урахування додатків).

Курсова робота має включати:

Ø  титульний аркуш;

Ø  реферат;

Ø  зміст;

Ø  вступ;

Ø  основну частину;

Ø  висновки;

Ø  список використаних джерел;

Ø  додатки (обсяг залежно від теми роботи).

Титульний аркуш (КУРСОВА РОБОТА).

Реферат (1 с.) розміщують безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. Реферат призначений для ознайомлення з роботою в цілому. Він має бути досить лаконічним, інформаційним і містить відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї роботи.

Реферат має включати дані про:

-  обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел з переліком використаної літератури;

-  текст реферату;

-  перелік ключових слів.

Обсяг реферату повинен становити не більше, ніж одна сторінка.

Текст реферату повинен послідовно відображати таку інформацію: об’єкт дослідження, мета роботи, методи дослідження, основні характеристики об’єкта дослідження, інформаційна база дослідження.

Зміст. Розробка плану з курсової роботи з обліку здійснюється з розкриття двох аспектів, що наведені в таблиці або за рекомендованим планом. Студент може самостійно розробити план з курсової роботи. Наприклад, основні питання, які можуть розкриватися в роботі на тему: “Рух основних засобів”.

Розділ Розглянуті питання
Розділ 1. Основні завдання та нормативна база обліку основних засобів

1.1. Сутність, класифікація та основні завдання обліку основних засобів

1.2. Нормативна база обліку основних засобів

Розділ 2. Облік руху основних засобів

2.1. Документальне оформлення руху основних засобів

2.2. Синтетичний облік руху основних засобів

2.3. Аналітичний облік руху основних засобів

2.4. Особливості інвентаризації руху основних засобів

Розділ 3. Розрахункова частина

 

Вступ (обсяг 2–3 с.) розташовується на окремій сторінці. У вступі доцільно обґрунтувати актуальність теми курсової роботи (можливе посилання на рішення органів влади чи уряду з даних питань). Далі формулюють головну мету роботи й завдання, які необхідно вирішити для її досягнення. У вступі перелічують прийоми та методи дослідження, які було використано при написанні роботи; вказується об’єкт та джерела інформації дослідження. Обсяг вступу повинен становити не більше ніж 2–3 сторінки.

Перший (теоретичний) розділ (обсяг 10–12 с.).

У першому розділі викладається теоретичний аспект проблеми через те, що глибоке вивчення теорії повинно послужити основою для правильного розв’язання практичних питань і отримання правильного, економічно обґрунтованого висновку. Тут розглядаються питання сутності, значення, оцінки структури, класифікації об’єкту дослідження.

Другий (аналітичний) розділ (обсяг 15–18 с.).

Другий розділ у ньому розглядаються питання синтетичного, аналітичного обліку особливості інвентаризації тощо. Цей розділ повинен бути більш конкретним, детально розкривати суть питання. При розгляді синтетичного обліку необхідно надати характеристику рахунку певного класу. Розглядаючи інвентаризацію треба зупинитись на особливостях інвентаризаційного об’єкту дослідження.

Третій розділ (практичні завдання).

При розв’язанні практичної частини вказуйте самостійно показники, яких бракує. Початкові сальдо в облікових регістрах слід вказувати самостійно, виходячи зі значення оборотів.

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оцінка “відмінно” ставиться у випадку, якщо студент повністю розкрив усі питання курсової роботи, при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників, відсутність помилок за результатами арифметичних розрахунків, правильності й аргументованості висновків за результатами розв’язання задачі.

Оцінка “добре” ставиться у випадку, якщо студент у ході розкриття теми при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників, відсутності помилок за результатами арифметичних розрахунків, вірності, але не достатньої аргументації висновків.

Оцінка “задовільно” ставиться у випадку, якщо студент не достатньо розкриває суть теми дослідження, при дотриманні логічної послідовності проведених розрахунків і порядку розрахунку конкретних показників; наявність певних помилок у результатах арифметичних розрахунків, поверхневих висновків і аргументації.

  IІІ. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ
Информация о работе «Фінансовий облік»
Раздел: Бухгалтерский учет и аудит
Количество знаков с пробелами: 114995
Количество таблиц: 36
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
96436
20
0

... з клiєнтами i працiвниками; - бути обладнаною охоронно-пожежною сигналiзацiєю, що вiдповiдає вимогам дiючого Положення [15, 505]. Розглянемо первинні документи, які використовуються на ЗАТ “Рівне-Борошно” для обліку оборотних активівна, їх характеристику та організаційно-розпорядчі документи які є підставою для їх оформлення в табличній формі (табл. 3.1): Табл. 3.1 Перелік форм первинної облі ...

Скачать
43447
6
0

... , що ТОВ «Промінь» в цілому має низький рівень фінансової стійкості. 3.  Оцінка організації фінансового обліку в ТОВ "Україна"   3.1  Формування фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств. Таким чином, до фінансових ресурсів належать грошові фонди й та частина грошових коштів, яка ...

Скачать
97718
10
1

... за договором у рахунок оплати продукції, товарів, робіт, послуг, як "фінансового векселя" не змінить загального підходу до оцінки дебіторської заборгованості, що відповідно до пункту повинна бути дорівнює вартості одержуваного, але не переданого майна. РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ У ТОВ «АФЕНИ»   3.1 Коротка економічна характеристика ТОВ «АФЕНИ» та його облі ...

Скачать
67585
2
0

... на кожну дитину. при нарахованому доході в розмірі 170 грн., сума прибуткового податку буде становити ((170 – 34) – 85) х 15% + 6,80 = 14,45 грн. РОЗДІЛ 2. ПЕРВИННИЙ, АНАЛІТИЧНИЙ І СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ Для фіксації господарських операцій, що здійснюються, підприємство використовує первинні документи. Одним з головних таких документів для обліку розрахунків з бюджетом є ...

0 комментариев


Наверх