Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Податковий облік і звітність

Податковий облік і звітність
Поняття податкового обліку та його основні характеристики Предмет податкового обліку та методи його ведення на підприємстві Поняття фінансового, управлінського та податкового обліку Взаємозв’язок та розбіжності бухгалтерського і податкового обліку Моделі співіснування бухгалтерського і податкового обліку за кордоном. Види податкового обліку Податкова декларація. Порядок та терміни подання податкової звітності Розвиток прибуткового оподаткування підприємств в Україні Порівняльна характеристика відображення валових витрат в податковому обліку та витрат в бухгалтерському обліку Облік приросту (убутку) балансової вартості товарів Податковий облік амортизації основних фондів Декларація з податку на прибуток підприємств Методи обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ Податкова накладна Реєстр отриманих та виданих податкових накладних Декларація з ПДВ Податковий облік з акцизного збору Звітність з акцизного збору Документальне підтвердження права на податкову соціальну пільгу Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення загального річного оподатковуваного доходу Порядок заповнення та подання податкового розрахунку за формою 1ДФ Податковий облік плати за землю Податковий облік податку з власників транспортних засобів Податковий облік збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Податковий облік та звітність суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб Податковий облік та звітність суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб
249934
знака
26
таблиц
10
изображений

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ”

для студентів спеціальності 6.050100 “Оподаткування”

всіх форм навчання

Харків, ХНЕУ 2006


Іванов Ю. Б., Найденко О.Є. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Податковий облік і звітність” для студентів спеціальності 6.050100 “Оподаткування” всіх форм навчання – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2006, – 144 с.

В конспекті лекцій розкриваються основні аспекти ведення податкового обліку та звітності на підприємстві. Особливу увагу присвячено питанням заповнення податкової звітності з різних податків, зборів й обов’язкових платежів.

Рекомендовано для студентів за спеціальностями “Оподаткування”, “Облік і аудит”, “Фінанси”.

Затверджено на засіданні кафедри оподаткування.

Протокол № 14 від 13.06. 2006 р.


ЗМІСТ

Стор.

Вступ 4

Тематичний план навчальної дисципліни 8

Тема 1. Податковий облік, його зміст та організація на підприємстві

1.1. Поняття податкового обліку та його основні характеристики

1.2. Предмет податкового обліку та методи його ведення на підприємстві 9

Тема 2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового, управлінського та податкового обліку

2.1. Поняття фінансового, управлінського та податкового обліку

2.2. Взаємозв’язок та розбіжності бухгалтерського і податкового обліку

2.3. Моделі співіснування бухгалтерського і податкового обліку за кордоном. Види податкового обліку 14

Тема 3. Загальні вимоги до податкової звітності

3.1. Поняття податкової звітності

3.2. Податкова декларація. порядок та терміни подання податкової звітності

3.3. Зберігання документів 22

Тема 4. Податковий облік з податку на прибуток

4.1. Розвиток прибуткового оподаткування підприємств в Україні

4.2. Порівняльна характеристика відображення валових доходів в податковому обліку та доходів в бухгалтерському обліку

4.3. Порівняльна характеристика відображення валових витрат в податковому обліку та витрат в бухгалтерському обліку

4.4. Облік приросту (убутку) балансової вартості товарів

4.5. Правила ведення податкового обліку

4.6. Податковий облік амортизації основних фондів

4.7. Декларація з податку на прибуток підприємств 28

Тема 5. Податковий облік та звітність з податку на додану вартість і акцизного збору

5.1. Реєстрація платників ПДВ

5.2. Методи обліку податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ

5.3. Податкова накладна

5.4. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних

5.5. Декларація з ПДВ

5.6. Податковий облік з акцизного збору

5.7. Звітність з акцизного збору 58

Тема 6. Податковий облік податку з доходів фізичних осіб

6.1. Документальне підтвердження права на податковий кредит

6.2. Документальне підтвердження права на податкову соціальну пільгу

6.3. Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення загального річного оподатковуваного доходу

6.4. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи

6.5. Порядок заповнення та подання податкового розрахунку за формою 1ДФ

Тема 7. Податковий облік та звітність з інших податків та зборів й обов’язкових платежів

7.1. Податковий облік плати за землю

7.2. Податковий облік податку з власників транспортних засобів

7.3. Податковий облік збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 94

Тема 8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

8.1. Податковий облік та звітність суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб

8.2. Податковий облік та звітність суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб 110

Література 121

Додатки 127


ВСТУП

 

Реформування економіки України зумовило значні зміни фінансового механізму її регулювання, зокрема податкової системи. Ця система стала однією з найважливіших у фінансових відносинах між державою і суб'єктами господарювання. До того ж вона є різноплановою і впливає практично на всі аспекти діяльності підприємств. Діюча податкова система постійно удосконалюється, що свідчить про намагання запровадити ефективно діючі відносини між державою і підприємствами, які поряд із формуванням бюджету, забезпечували б стимулювання і розвиток виробництва. З цією метою у законодавчому порядку визначено багатоваріантну систему оподаткування, яка включає прямі та непрямі податки, податкові платежі, для визначення яких застосовуються специфічні бази та механізми обчислення, вони покриваються з різних джерел: прибутку чи витрат виробництва. Облікове забезпечення звітності про податки і податкові платежі є надзвичайно важливим, якщо до того ж врахувати доволі жорстку систему фінансових санкцій, що застосовують до підприємств, керівників і бухгалтерів при виявленні помилок і викривлень при їх обчисленні.

Не дивлячись на те, що податковий облік поєднується з традиційною системою фінансового обліку, його не можна вважати лише складовою частиною останнього, оскільки суттєві особливості економічних категорій, які тут використовуються, зумовлюють значні відмінності не тільки первинних документів, аналітичних реєстрів, взаємозв'язку рахунків, але і методики організації цього процесу. Мова насамперед іде про відмінність у визначенні валових витрат, валових доходів і оподатковуваного прибутку у податковому обліку від відображення витрат, доходів і результатів діяльності у фінансовому обліку. Значно відрізняється податковий і фінансовий облік основних засобів, їх амортизації, операцій з оперативної та фінансової оренди (лізингу), бартерних (товарообмінних) операцій та ін. Облік податку на додану вартість суттєво відрізняється від фінансового обліку взаєморозрахунків із бюджетом за цим видом платежів як специфічними первинними документами, так і аналітичними реєстрами, кореспонденцією рахунків. В результаті, податкова і фінансова звітність складаються на основі різних реєстрів аналітичного обліку, методика їх складання має суттєві відмінності.

Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є своєчасне та вірне здійснення обліку податкових операцій та їх відображення у податковій звітності. Правильний підхід до відображення в податковому обліку операцій платника податків є основою вірного їх відображення в податковій звітності. Тому навчальна дисципліна “Податковий облік та звітність” є важливою для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.050100 “Оподаткування”.

Навчальну дисципліну “Податковий облік та звітність” віднесено до групи вибіркових дисциплін циклу професійно підготовки бакалаврів за спеціальністю – 6.050100 “Оподаткування”. Вона є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних робітникам бухгалтерських та податкових підрозділів підприємств незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Мета дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо розрахунку податкових зобов’язань з різних податків, зборів та обов’язкових платежів.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання податкового обліку та податкової звітності;

розгляд взаємозв’язку та суперечностей між бухгалтерським та податковим обліком;

ознайомлення з основними складовими податкового обліку: предмет, завдання, функції;

вивчення та характеристика загальних вимог, які ставляться до податкової звітності;

ознайомлення з порядком ведення податкового обліку та звітності на підприємстві;

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ та методичних рекомендацій щодо ведення податкового обліку та звітності з різних податків, зборів та обов’язкових платежів платниками податків.

З метою найкращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку опанувати знання і навички в галузі загальної економічної теорії, фінансів, макроекономіки, економіки, вміти простежити вплив економічних важелів державного управління економікою на основні фінансово-економічні показники роботи підприємств та їх фінансовий стан. Цю дисципліну вивчають студенти, оволодівши знаннями з таких спеціальних дисциплін, як “Основи оподаткування”, ”Податкова система України”.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання податкового обліку та звітності;

основні спільні риси та відмінності між бухгалтерським та податковим обліком;

економічну сутність податкового обліку, його предмет, задачі та функції;

загальні вимоги, які ставляться до податкової звітності;

методи податкового обліку;

організацію обліку податків, зборів та обов’язкових платежів та порядок складання податкової звітності за ними;

порядок ведення податкового обліку суб’єктами малого підприємництва та складання ними податкової звітності.

вміти:

використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення податкового обліку та звітності на підприємстві;

пояснювати взаємозв’язок та відмінності податкового та бухгалтерського обліку;

вести податковий облік різних податків та зборів;

складати основні види податкової звітності.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи. Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, семінарські та практичні заняття, виконання індивідуального завдання, самостійна робота студентів, контрольні заходи.

Тематичний план даної дисципліни складається з двох модулів (табл. 1).

Таблиця 1

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Назва теми Кількість годин
Лекції Семінарські та практичні заняття Індивідуальне навчально-дослідне завдання Самостійна робота студентів
Змістовний модуль 1. Загальні питання податкового обліку та податковий облік та звітність з непрямих податків
Тема 1. Податковий облік, його зміст та організація на підприємстві 2 2 13 1
Тема 2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового, управлінського та податкового обліку 2 2 1
Тема 3. Загальні вимоги до податкової звітності 1 6 1
Тема 4. Податковий облік та звітність з непрямих податків 4 17 1
Змістовний модуль 2. Податковий облік та звітність з інших податків та зборів
Тема 5. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств 3 10 14 1
Тема 6. Особливості податкового обліку податку з доходів фізичних осіб 2 7 1
Тема 7. Організація податкового обліку та звітності з інших податків та зборів 2 4 1
Тема 8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва 2 6 1
Разом годин 18 54 27 9

Тема 1. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК, ЙОГО ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 


Информация о работе «Податковий облік і звітність»
Раздел: Финансовые науки
Количество знаков с пробелами: 249934
Количество таблиц: 26
Количество изображений: 10

Похожие работы

Скачать
27910
3
0

... ість коригувань (розходжень цілей обліку і оподаткування) повинно бути кінцевим (тобто суворо прописаним), все решта повинно вважатися як збіг трактувань. Таким чином організація податкового обліку - це діяльність в межах підприємства зі створення і постійного впорядкування та удосконалення системи податкового обліку з метою забезпечення державних податкових органів інформацією, необхідною для ...

Скачать
69936
41
0

... ів та платежів, податку з доходів фізичних осіб, експортно-імпортних операцій. Крім вище наведених підручників та посібників ми використали в роботі ряд статей присвячених практичним аспектам обліку податку на прибуток підприємства та ПДВ, зокрема це такі статті як Бобров Е. «Огляд існуючих підходів до організації обліку валових доходів та валових витрат з податку на прибуток (податкового обл ...

Скачать
51392
8
3

... заробітної плати працівника і тому не впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства. Завдання податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом. Взаємозв’язок податкового та фінансового обліку. З введенням в дію Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємства” з’явилося поняття “податковий облік” Податковий облік — це підсистема ...

Скачать
169533
17
1

... покрити кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської. Проведений аналіз свідчить про ліквідність підприємства і його можливість ліквідувати свої борги за рахунок власних засобів. Додаток 1 План рахунків бухгалтерського обліку на недержавних підприємствах СИНТЕТИЧНІ РАХУНКИ (РАХУНКИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ) СУБРАХУНКИ (РАХУНКИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ) СФЕРА ...

0 комментариев


Наверх