Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Контрольна робота

З дисциплiни: Інформатика та комп’ьютерна техніка

За темою (роздiлом навчального плану)

Прізвище,ім’я, по батькові студента

Данiщук Мирослава Евгенiївна

Прiзвище та інiцiали викладача

Дяченко Михайло Петрович

Київ 2008 рiк.


Зміст

1. Що таке дискова операційна система і з яких основних файлів вона складається?

2. Які параметри використовуються з командою операційної системи RPOMPT?

3. Як об’єднати два файли в один за допомогою команд операційної системи.

4. Яка команда операційної системи дозволяє перемістити файли з одного каталогу в інший?

5. Як упорядкувати файли за різними характеристиками в Norton Commander?

6. Як отримати інформацію про тип процесора, відеоадаптера та ефективність дискової підсистеми?

7. Що таке архівування файлів і як воно здійснюєсться?

8. Загальна структура вікон Windows

9. Як скопіювати піктограму деякої прикладної програми?

10. Як можна вийти з Windows користуючись тільки клавіатурою

11. Як переглянути усі характеристики файлів, зокрема дату останнього редагування у вікні Провідника?

12. Як у вікні Провідника виділити групу файлів, розташованих окремою групою?

13. Як у графічному редакторі Paint зобразити правильне коло та квадрат?

14. Як у графічному редакторі Paint отримати дзеркальне відображення фрагмента малюнка?

15. З яких елементів складається вікно редактора Word?

16. Як у редакторі Word за допомогою клавіатури швидко переміститися до початку наступної сторінки, до кінця документа.

17. Як в текстовому редакторі Word скопіювати фрагмент тексту за допомогою клавіатури?

18. Як у редакторі Word відцентрувати текст за допомогою миші та клавіатури

19. Як у редакторі Word встановити для заголовка збільшений інтервал між символами?

20. Як у редакторі Word встановити розмір аркушів паперу, на яких буде друкуватися документ?

21. Як у редакторі Word вставити у текст грецькі літери?

22. З яких елементів складається робочий документ в Excel?

23. Якими способами можна перейти до режиму редагування вмісту комірки в MS Excel?

24. Як в MS Excel виконати автоматичне заповнення комірок таблиці?

25. Як в MS Excel підрахувати середнє значення масиву чисел?

Список використаної літератури та джерел


Перший варiант

1. Що таке дискова операцiйна система i з яких основних файлiв вона складається?

2. Якi параметри використовуються з командою операцiйної системи PROMPT?

3. Як об'єднати два файли в один за допомогою команд операцiйної системи?

4. Яка команда операцiйної системи дозволяє перемiстити файли з одного каталогу в iнший?

5. Як упорядкувати файли за рiзними характеристиками в Norton Commander?

6. Як отримати iнформацiю про тип процесора, вiдеоадаптера та ефективнiсть дискової пiдсистеми?

7. Що таке архiвування файлiв i як воно здiйснюється?

8. Загальна структура вiкон Windows.

9. Як скопiювати пiктограму деякої прикладної програми?

10. Як можна вийти з Windows користуючись тiльки клавiатурою?

11. Як переглянути всi характеристики файлiв, зокрема дату останнього редагування у вiкнi Провiдника?

12. Як у вiкнi Провiдника видiлити групу файлiв, розташованих окремою групою?

13. Як у графiчному редакторi Paint зобразити правильне коло та квадрат?

14. Як у графiчному редакторi Paint отримати дзеркальне вiдображення фрагмента малюнка?

15. З яких елементiв складається вiкно редактора Word?

16. Як у редакторi Word за допомогою клавiатури швидко перемiститися до початку наступної сторiнки, до кiнця документа?

17. Як у редакторi Word скопiювати фрагмент тексту за допомогою клавiатури?

18. Як у редакторi Word вiдцентрувати текст за допомогою мишi та клавiатури?

19. Як у редакторi Word встановити для заголовка збiльшений iнтервал мiж символами?

20. Як у редакторi Word встановити розмiр аркушiв паперу, на яких буде друкуватися документ?

21. Як у редакторi Word вставити в текст грецькi лiтери?

22. З яких елементiв складається робочий документ в Excel?

23. Якими способами можна перейти до режиму редагування вмiсту комiрки в Excel?

24. Як в Excel виконати автоматичне заповнення комiрок таблицi?

25. Як в Excel пiдрахувати середнє значення масиву чисел?

 


1. Що таке дискова операційна система і з яких основних файлів вона складається?

Перш ніж говорити про поняття дискової операційної системи, необхідно визначити поняття "операційна система".

Операційна система (ОС) - слугує для управління ресурсами комп’ютера и забезпечує взаємодію всіх програм на комп’ютері. Компоненти ОС поділяються на класи: системні і прикладні. До прикладних компонентів відносяться текстові редактори, компілятори, відладчики, системи програмування, програми графічного виведення інформації, комунікаційні програми. До системних компонентів відносяться ядро системи, яке забезпечує взаємодію всіх компонентів, завантажувач програм, підсистеми, які забезпечують діалог з користувачем - віконна система, інтерпретатор команд і файлова система. Саме системні компоненти ОС визначають її основні властивості [3, с.36].

Операційні системи поділяються на однокористувацькі і багатокористувацькі; для користувача, однозадачні і багатозадачні, з текстовим або з графічним інтерфейсом. Крім того бувають мережеві ОС, які забезпечують роботу комп'ютерів в локальній мережі. ОС MS-DOS є однокористувацькою однозадачною ОС з текстовим (командним) інтерфейсом. У такій ОС в кожен момент часу працює 1 користувач, який може одночасно запустити 1 програму, і спілкується з ОС, набираючи текстові команди. ОС Windows-95 є однокористувацькою багатозадачною ОС з багатовіконним графічним інтерфейсом. Прикладом багатокористувацької багатозадачної ОС може служити ОС UNIX. Вона використовується в комп'ютерах світової комп'ютерної мережі Інтернет.

Дискова операційна система - програма, яка завантажується при включенні комп'ютера. Вона проводить діалог з користувачем, здійснює управління комп'ютером, його ресурсами (оперативною пам'яттю, місцем на диску), запускає прикладні програми на виконання. DOS забезпечує користувачеві і прикладним програмам зручний спосіб спілкування (інтерфейс) з пристроями комп'ютера. Призначення дискової операційної системи - приховати від користувача складні і непотрібні йому подробиці роботи з апаратними засобами комп'ютера. Крім того, операційна система здійснює завантаження в оперативну пам'ять всіх програм, передає їм управління на початку їх роботи, виконує різні допоміжні дії по запиту виконуваних програм і звільняє займану програмами оперативну пам'ять при їх завершенні. Спілкування користувача з DOS здійснюється шляхом завдання команд в командний рядок. [3, с.59].

Для прикладу розглянемо дискову операційну систему DOS. Складові частини DOS (на прикладі MS-DOS).

Рис 1. Вікно MS-DOS

1) Базова система введення виводу (BIOS). Її називають також CMOS Setup. У її незалежній пам'яті записана конфігурація комп'ютера і знаходиться системний годинник. Вона при включенні електроживлення здійснює тестування пам'яті і основних пристроїв комп'ютера і викликає завантажувач операційної системи.

2) Завантажувач (Boot Record) і інші системні області на жорсткому диску (таблиця розміщення файлів File Allocation Table, таблиця розділення жорсткого диска на логічні диски Partition Table, кореневий каталог Root Directory). Системні області знаходяться на нульовій доріжці жорсткого диска (дискети). Завантажувач знаходиться в нульовому секторі диска (дискети) і має невеликий розмір 512 байт. Його функція полягає в завантаженні основних модулів DOS - дискових файлів IO. SYS і MSDOS. SYS.

3) Дискові файли IO. SYS і MSDOS. SYS (вони можуть називатися в інших DOS і по-іншому, наприклад IBMIO.com і IBMDOS.com). Вони завантажуються в пам'ять завантажувачем операційної системи і залишаються в пам'яті комп'ютера постійно. Файл IO. SYS є доповненням до базової системи введення-виводу. Файл MSDOS. SYS реалізує основні послуги MS-DOS високого рівня.

4) Командний процесор command.com.

Дискові файли IO. SYS і MSDOS. SYS і командний процесор command.com утворюють ядро DOS. Вони знаходяться в кореневому каталозі жорсткого диска (системної дискети) і служать для завантаження комп'ютера. Вже одних цих файлів досить для простого завантаження комп'ютера.

5) Утиліти (або допоміжні програми) DOS, розташовані в каталозі DOS для MS-DOS або підкаталогу COMMAND для Windows-95. Вони виконують зовнішні команди DOS і надають деякі додаткові послуги.

6) Драйвери зовнішніх пристроїв, вказаних у файлах config. sys і autoexec. bat. Драйвери - це програми, що розширюють можливості DOS по управлінню зовнішніми пристроями (наприклад, принтером, монітором, пам'яттю, мишею, клавіатурою і ін).

4. Командний процесор command.com виконує наступні функції:

1) Запуск прикладних програм на виконання.

2) Виконання внутрішніх команд DOS (обробка команд користувача).

3) Запуск файлу конфігурації config. sys і файлу автозапуску машини autoexec. bat.

5. Початкове завантаження DOS виконується автоматично при наступних випадках:

1) Включенні електроживлення комп'ютера.

2) Натисненні кнопки Reset на системному блоці комп'ютера.

3) Одночасному натисненні клавіш Ctrl, Alt, Del. [9, с.116].

Для виконання початкового завантаження DOS необхідне, щоб або на жорсткому диску була записана операційна система, або в дисководі А: знаходилася системна дискета.

Якщо немає помилок, завантаження проходить нормально. Проте, якщо є серйозні помилки, завантаження припиняється і видається повідомлення про помилки. Після прочитування дискових файлів IO. SYS і MSDOS. SYS, прочитується файл config. sys, потім командний процесор сommand.com і нарешті файл autoexec. bat, який запускає оболонку Norton Commander. Якщо відсутні файли config. sys і autoexec. bat, то запрошуються поточна дата і час, і після їх введення завантаження проходить нормально і завершується появою запрошення DOS у вигляді значка C: \>, що означає, що DOS готова до прийому команд користувача. Таким чином, для завантаження машини досить, щоб на диску було записано хоч би тільки ядро операційної системи: файли IO. SYS, MSDOS. SYS і command.com. Якщо при завантаженні MS-DOS 6.22 при появі на моніторі слів "Starting MS-DOS" швидко натиснути клавішу F5, то файли config. sys і autoexec. bat виконуватися не будуть і завантаження відразу закінчиться появою запрошення DOS C: \>. Це слід робити, якщо у файлах config. sys і autoexec. bat є грубі помилки і завантаження припиняється. Тоді треба вручну завантажити Norton Commander і виправити помилки, відредагувавши вказані файли. Можна також при помилках в завантаженні замість F5 натиснути клавішу F8 і проглядати по черзі директиви файлів config. sys і autoexec. bat, даючи команду на їх виконання (Y-Yes) або пропуск (N-No), якщо директива помилкова.

6. Файлова система - це сукупність всіх каталогів і файлів на жорсткому диску. Файлова система є складовою частиною DOS, яка відає доступом до каталогів і файлів, розподіляє для них дисковий простір. Одна з найважливіших функцій DOS - це організація файлової системи. Приклад дерева каталогів наведений нижче:

Пример дерева каталогов

Рис 2. Структура файлової системи


Информация о работе «Операційна система Windows»
Раздел: Информатика, программирование
Количество знаков с пробелами: 52692
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 44

Похожие работы

Скачать
18513
3
1

... 7, зокрема, і на нетбуки, що відрізняються невисокою потужністю. У зв'язку з цим вимоги Windows 7 до апаратного забезпечення – за що так лають Windows Vista – знижені. З другого боку, нова операційна система зможе підтримувати до 256 процесорів. Представники Microsoft відзначили, що в новій Windows вдосконалено систему безпеки. Зокрема, покращено роботу User Account Control (UAC). У новій версії ...

Скачать
98338
2
0

... і друку інформації про конфігурацію системи. ·             Backup. Засоби архівування даних призначені для резервного копіювання інформації на локальний носій на магнітній стрічці. Операційна система Windows NT завжди володіла прекрасними і широко застосовними на практиці можливостями захисту. Однократна реєстрація в домені Windows NT надає користувачам доступ до ресурсів всієї корпоративної ...

Скачать
42736
0
2

... або "Mac OS", і це також позитивно позначається на використанні системи, дозволяючи вибрати його на власний розсуд. Крім того, цією ОС можна керувати за допомогою командних мов, використання яких не обмежує можливості і функціональність системи. Дана ОС є відкритою, що означає публічну доступність специфікацій інтерфейсів, протоколів і внутрішніх алгоритмів роботи системи. Ця риса сприяє розвитку ...

Скачать
74788
52
0

... і управління процесами обробки даних, автоматизації роботи програмістів. Так, зокрема, Windows 98, яка використовувалась при розробці та тестуванні комп’ютерної системи обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками являє собою високопродуктивну, багатозадачну і багатопотокову 32-розрядну операційну систему з зручним графічним інтерфейсом і розширеними мережевими можливостями. ...

0 комментариев


Наверх