Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Реферат на тему:

Ноосфера

2008 рік


План:

Вступ

1. Ноосфера, як вища стадія біосфери.

2. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу.

3. Тенденції розвитку ноосфери і завдання розумної організації взаємодії з природою.

Висновок


ВСТУП

Згідно ученням Дарвіна і його послідовників, з доісторичних часів і до цього дня триває процес еволюції живої речовини - сукупності всіх живих істот. Розглядаючи розвиток живого світу нашої планети ми часто свідомо або несвідомо ділимо цей величезний історичний період на два нерівних по тривалості, але що корінним чином відрізняються один від одного етапу: стародавній доісторичний світ і період існування homo sapiens - людину розумного, єдиного живого вигляду на нашій планеті, що володіє розумом.

Порівнюючи ці періоди між собою можна відмітити, що біосфера оболонка життя на нашій планеті, з моменту появи людини змінюється не тільки по природних законах еволюції, але і завдяки впливу на неї діяльності людини. Що вносяться людиною корективи в розвиток біосфери з часом стають давно відчутними і є вже визначальними чинниками в процесі зміни і перетворення живої речовини і зовнішності нашої планети.

Прийнято вважати, що з цієї миті еволюція біосфери породжує нову сферу - ноосферу, в якій головну роль і рушійну силу еволюції виконує людський розум. Вивчення питання виникнення і розвитку ноосфери є настійною необхідністю, оскільки наслідки стрімкого, некерованого, а головне не вивченого процесу можуть бути дуже трагічними як для окремих представників біосфери і людства зокрема, так і для життя на Землі в цілому. В ході вивчення питання по даній темі я переконався в актуальності дослідження тенденцій розвитку ноосфери в цілях попередження виникнення катастроф і спробую переконати в цьому і читача.

У даній роботі доведено збільшення сили дії на навколишнє середовище залежно від ступеня розвиненості живого організму. Показана вирішальна роль людини – найбільш розвиненої істоти того, що володіє розумом, який дозволив людині не тільки вижити в агресивних умовах, але і різко виділити себе з групи тварин. Завдяки наявності розуму чоловік може вчитися, отримувати і передавати досвід, що приведе до збільшення його знань про світ, умінь і навиків, що у свою чергу впливає на збільшення сили дії людини на навколишнє середовище за допомогою вдосконалення трудової діяльності і знарядь праці.

Вивченням проблеми виникнення і розвитку ноосфери займався окрім всіх інших питань до середини нашого сторіччя російський вчений Володимир Іванович Вернадський. Займаючись питаннями біогеохімії він невідворотно прийшов до необхідності визначення поняття "ноосфера" і вивчення даного явища. За його словами розвиток біосфери закономірно привів до виникнення ноосфери. Інакше кажучи, ноосфера є вища стадія розвитку біосфери.

Окрім цього ученим було розглянуто вірогідний напрям ноосфери. Учений прозорливо передбачив розвиток науково-технічного прогресу в області ядерної фізики і космонавтики. Він описав вірогідний шлях розвитку людства, передбачаючи небувале зростання сили розуму людства і становлення його головної геологічної сили. У зв'язку з цим учений ще в 20-х роках дав корисний, на мій погляд, рада всім ученим майбутнього.

Нові відкриття, за його словами, повинні використовуватися з надзвичайною обережністю. Невивчені до кінця процеси і явища не слід упроваджувати у виробничу діяльність людини унаслідок потенційної небезпеки для біосфери і людства.

Вивчення тенденції зміни ноосфери в наші дні, на мій погляд, буде не тільки продовженням справи великого ученого, але і розумною необхідністю для подальшого розвитку людства.


1. Ноосфера, як вища стадія біосфери

 

Термін "ноосфера" був введений в науку в кінці 20-х років нашого століття. З якими подіями було пов'язано появу поняття? Іншими словами: чому поява цього терміну не відбулася раніше, наприклад в ХIX столітті? На мій погляд введення терміну "ноосфера" практично приурочено до виникнення нового явища на нашій планеті, а точніше нової сфери розуму.

Щоб зрозуміти і дати визначення даному терміну, потрібно спочатку розглянути сферу життя нашої планети або, інакше кажучи, біосферу і її зміну з часів зародження життя і до наших днів.

Розвиток життя на нашій планеті еволюційно. Згідно закону природного відбору виживає сильний, більш пристосований до умов Місця існування. Проте, оскільки до закону природного відбору схильні абсолютно всі організми, то еволюціонує і ускладнюється саме Місце існування - різні біоценози і біосфера в цілому. Розвиток біосфери відбувається по шляху ускладнення форм життя, кожна з яких бореться за своє існування з своїми природними ворогами.

Даний процес боротьби, як нам відомо, привів до виникнення ссавців, вищих представників рослинного і тваринного світу. При цьому процес природного відбору не зупиняється ні на хвилину, а навпаки набирає все більш швидкий темп.

На думку Дарвіна, еволюційний розвиток живого світу цьому не зупиняється. Поява людини – ось вінець розвитку тваринного світу. В умовах природного відбору з'являються предки людини. Але що міг протиставити чоловік грізному тваринному світу – різним хижакам? Невже у людини були гострі ікла і кігті, що дозволяли йому не тільки вижити в умовах природного відбору, але і збільшити чисельність і зайняти чільне положення на планеті.

Немає. Людині був даний розум – одне з найдивовижніших явищ всіх часів. Щоб вижити, людині довелося використовувати підручні засоби, замінюючи йому і кігті, і ікла, і швидкі ноги, і тепле хутро і багато інше. На мій погляд, закон природного відбору застосовний і до людини, хоча багато послідовників високих етичних ідей його відкидають. Людина могла б і понині бігати з палицею-копалкою у пошуках їстівного коріння і з кам'яною сокирою за дикими тваринами. Проте розум дав людині здатність вчитися, винаходити і удосконалити знаряддя праці, предмети ужитку. В умовах зіткнення ареалів проживання племен, між людьми, ймовірно, виникали сутички. Причинами суперечок могли бути їжа, територія. Як правило, перемогу могло отримати те плем'я, у якого були кращі знаряддя праці, в даному випадку - зброя.

Надалі, з моменту виникнення простих цивілізацій і до наших днів, люди невідступно були вимушені удосконалювати свої знання про світ і знаряддя праці.

 Тут, на мій погляд, необхідно зупинитися і оцінити силу дії людини на навколишній світ. Зробимо грубе, але яскраве порівняння землероба наших днів і першого історичного землероба. Порівняємо використовувані знаряддя праці: могутній трактор, що працює на рідкому паливі і замінює 70 і більш за коней, з одного боку, і кінь, бик, віл або інша тварина. Порівняємо продуктивності: якщо на живій тягловій силі чоловік насилу годує себе і свою сім'ю, то використовуючи сучасні засоби механізації декілька відсотків населення годують всю країну і ще поставляють на експорт (як приклад розглядаємо розвинені країни).

З розглянутого прикладу видно, що з часом сила дії людини на навколишній світ неухильно зростає. Під впливом цієї сили навколишній світ перетворюється і змінюється. В принципі будь-який організм співіснуючи в цьому світі разом з іншими впливає на навколишній світ і змінює його. Так, наприклад, синій-зелені водорості декілька мільйонів років назад утворили первинну атмосферу планети, а безліч поколінь рослин що виростають на одній ділянці землі перетворили первинну материнську породу землі в чорнозем. Звичайно, тут також доречний вплив води, вітру, температури, але не вдаватимемося в подробиці і не ухилятимемося від головної теми.

Отже, ми бачимо, що еволюція живого миру приводить і до зміни неживої природи, зовнішності нашої планети.

В цілому, ареал розповсюдження живих організмів прийнято називати біосферою, в яку включаються і невід'ємні елементи живої природи: повітря, вода, земля, світло і т.д.

Еволюція біосфери дуже складне явище. Нові життя, що з'являються, міняють навколишній світ, які у свою чергу створює передумови для зародження нового вигляду і їх перемоги в боротьбі з непристосованими старими, простішими, видами. Проте розвиток біосфери в даному випадку не виходить за межі її визначення. Різноманітність форм і видів життя, що ускладнюється, підпорядкована строгим законам еволюції.

Проте як у такому разі пояснити появу озонових дірок в стратосфері? Або глобальне підвищення температур? А утворення водосховищ, зміна рослинності (освоєння цілинних земель), розробка родовищ і багато що інше? Як пояснити дані явища, які також є змінами навколишнього середовища, часто змінами біосфери з погляду еволюції?

В даному випадку основною і єдиною силою, що впливає на біосферу є людина, а якщо говорити точніше, то людський розум, оскільки фізіологічно людина мало змінилася з пори доісторичного часу, але завдяки придбаним знанням, розвитку розуму, людина стала використовувати такі технічні засоби, які приводять до інтенсивної зміни навколишнього світу.

Практично тут можна і закінчити опис розвитку біосфери і почати опис розвитку ноосфери. Таким чином, ноосфера - сфера розуму, включає біосферу, видозмінену під дією людини. Проте це дуже грубе визначення меж ноосфери і воно дієве тільки на початковому етапі розвитку ноосфери.

Темп розвитку науки і техніки дозволив сучасній людині багато що, про що ще сто років тому ніхто б не подумав. Та що там 100 років? В даний час комп'ютеризація і розвиток робототехніки тільки набирає темп і можна лише здогадуватися про їх можливості через 3-5 років. Сучасна людина дуже сильно розширила свої знання про світ. У цьому сторіччі йому вдалося вийти в космос, "приручити" атом, дізнатися секрети генетики. Розширилися рамки ноосфери. На думку деяких учених межами ноосфери потрібно вважати простір, де людина, використовуючи необхідні предмети, знаряддя, може побувати без якого-небудь ризику для життя. Тобто верхня межа ноосфери значно вище за неї ж у біосфери. Вона розташовується на висоті від 300 км. до декількох тисяч кілометрів, або навколоземного простору, куди людиною виведені орбітальні станції і всілякі супутники.

На думку Вернадського, рамки біосфери розширюються разом з розширенням ноосфери. Учений вже тоді припускав, що людина зможе вийти в космос і вже тоді задав вірогідний розвиток ноосфери.

Тут необхідно зупинитися, щоб прокоментувати яскраве, на мій погляд, порівняння двох сфер. Людина - жива істота і в принципі відноситься до "живої речовини" нашої планети. За визначенням Вернадського жива речовина - це вся рослинність, тваринний світ, тобто все органічне, вся жива природа. Тому людина також відноситься до живої речовини, а отже є одним з представників оболонки життя на нашій планеті - біосфера. Таким чином, де б не знаходилася людина, там за визначенням повинна бути і біосфера.

Проте вихід людини в космос або підкорення полярних льодів відкривають додатковий простір, який скрутний безпосередньо зарахувати до території біосферу, хоча представник життя – людина в цих умовах вже може існувати. В даному випадку відбувається збільшення, розширення меж ноосфери, сфери, де існування життя можливе лише завдяки пристосуванням, які отримані лише завдяки діяльності людини і його розуму. От чому, описуючи межі ноосфери потрібно знати і визначення ноосфери. Від грецького noos - розум. Тому "ноосфера " означає сфера розуму, буквально "мисляча оболонка".

Таким чином, зародження життя на нашій планеті привело до виникнення і розвитку біосфери. В умовах еволюції життя, ускладнення і зміни біосфери з'являється людина - розумна, мисляча істота. Завдяки розуму йому стає підвладно інтенсивна зміна навколишнього світу. І завдяки розуму людини еволюція біосфери перетікає в зародження ноосфери - вищій стадії біосфери.


Информация о работе «Ноосфера»
Раздел: Экология
Количество знаков с пробелами: 26812
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
49206
0
0

... отделяет качество биологической формы движения материи от других проявлений. Он помогает полнее понять феномен жизни и наметить перспективы дальнейших исследований. 4. Неизбежность перехода биосферы в ноосферу   Одним из наиболее интересных вопросов с философской точки зрения считается эволюция биосферы.   В.И. Вернадский считал объем и вес «живого вещества» ...

Скачать
48028
0
0

... его последователями. К проблеме ноосферы Вернадский пришел от геохимии и биохимии. Эта естественнонаучная ориентация в исследовании роли человека в биогеохимических процессах долго превалировала в его учении о ноосфере, сдерживала осмысление специфики человека и его социальной жизнедеятельности в геохимической миграции и тяжело преодолевалась в течение многих лет. Поскольку в методе биогеохимии ...

Скачать
52523
0
0

... относил искоренение войн из жизни человечества. Он большое внимание уделял решению задач демократических форм организации научной работы, образования, распространения знаний среди народных масс. 5. Переход биосферы в ноосферу: прогноз и реальность Вернадский, анализируя геологическую историю Земли, утверждает, что наблюдается переход биосферы в новое состояние - в ноосферу под действием новой ...

Скачать
35593
0
0

... биосферы в современных условиях должен звучать как набат, призыв к тому, чтобы мыслить и действовать, в биосферном — планетном аспекте. Наука как основной фактор ноосферы Несколько необычен подход Вернадского к науке. Он ее рассматривал как геологическую и историческую силу, изменяющую биосферу и жизнь человечества. Она является тем основным звеном, посредством которого углубляется единство ...

0 комментариев


Наверх